eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Prpojn vozne (1.) prpojn vozne radu Balm/Bix/020, radu BFalm/Bix-Post/BDix/022, radu Balm/Bmx/050 a radu Baim/Bmnp/Bnp/053
Peter, 04.08.2009 (37421 pretan)

    Nasledujúci lánok je venovaný prípojným vozom. Prvá as bude o prípojných vozoch, ktoré boli na Slovensku vyradené z prevádzky v roku 2007. Prípojné vozne boli urené najmä k motorovým vozom. Z tohto dôvodu mali niektoré prípojné vozne podobný vzhad ako vozne motorové.

Prípojné vozne mali ahkú konštrukciu tak, aby hmotnos na nápravu bola o najmenšia. Aj ich spriahacie ústrojenstvo bolo odahené, preto sa prípojné vozne mali pripája na koniec vlaku. alšou odchýlkou od osobných vozov klasickej konštrukcie je ich autonómne vykurovanie, a to spravidla naftovým agregátom. Pri nedostatku motorových vozov sa stávalo, e prípojné vozne boli ahané motorovými rušami, o vzhadom na ich nezávislé vykurovanie od hnacieho vozidla nespôsobovalo problémy ani poas vykurovacieho obdobia.
 
Štvornápravový prípojný voze Balm (Bix/020) a voze radu BFalm (Bix-Post/022)
 
Štvornápravový prípojný voze s pôvodným oznaením Balm (Bix/020) je ahkej stavby s chodbikou uprostred, s teplovzdušným naftovým vykurovaním. Voze je rozdelený dvoma nástupnými plošinami na tri vekopriestorové oddiely 2. triedy, v ktorých je spolu 68 miest na sedenie a 60 miest na státie. Hmotnos prázdneho voza je 23 t a maximálna povolená rýchlos je 90 km/hod. Prípojné vozne boli dodávané k motorovým vozom 820 (ex M 240.0), preto vzhadovo vyzerajú rovnako. Pôvodné oznaenie radu Balm bolo v roku 1983 zmenené na Bix a neskôr voze dostal íselné oznaenie radu 020. V prevádzke sa pouívalo aj sluobné oznaenie Balm-k (k - krátky), ím sa tieto vozne rozlišovali od štvornápravových prípojných vozov s rovnakým oznaením radu Balm, ktoré boli urené pre motorové vozne radu 850/851 (ex M 286.0,1).
 
Rad
Balm/Bix/020
Výrobca
Tatra Studénka
Rozchod
1435 mm
Rok výroby
1960-1962, 1965-1966
Hmotnos prázdneho voza
23,0 t
Dka voza cez nárazníky
18 500 mm
Vzdialenos otoných apov podvozkov
12 630 mm
Rázvor celkový
14 930 mm
Rázvor podvozku
2 300 mm
Typ podvozku
dvojnápravový
Priemer kolies
880 mm
Maximálna povolená rýchlos
90 km/hod
Minimálny polomer oblúka
120 m
Poet oddielov
3
Celkový poet sedadiel na sedenie
68
Poet k 1.1.2001
79
 
 
Rad
BFalm/Bix-Post/022
Rok výroby
1961
Hmotnos prázdneho voza
23,5 t
Celkový poet sedadiel na sedenie
32
Poet k 1.1.2001
3
 
Kostra spodku voza je pozváraná z profilov. Skria je pozváraná z výliskov a plechov. Podvozky sú dvojnápravové, bezrázsochové. Dvojkolesia majú priemer 880 mm. Loiská sú valivé. Vypruenie je gumenými blokmi a vinutými vzpruhami. ahadlo je nepriebené. Nárazníky sú trubkové s dvomi vzpruhami po 10 t, vyloenie 535 mm, stlaenie 110 mm. Voze má tlakovú brzdu DAKO – CV1, runú brzdu a záchrannú brzdu. Elektrickú výzbroj voza tvorí dynamo s výkonom 2,25 kW poháané kardanom, regulátor EII, akumulátorová batéria 118 Ah a dva menie =48 V/220 V, 100Hz.
 
Prípojný voze radu 020 
Prípojný voze 020.557-5
 
Prechody sú so sklopnými mostíkmi a prechodové dvierka so zhrnovacím zábradlím. Bonice, elá a strecha majú tepelnú a zvukovú izoláciu. Vnútorné obloenie stien je z impregnovaných drevovláknitých dosiek, oddielové prieky a steny WC sú z latoviek. Steny oddielov a nástupných priestorov sú v spodnej asti polepené koenkou, v hornej asti umakartom. Stropy sú z impregnovaných drevovláknitých dosiek a natreté. Na podlahe je krytina PVC s hrúbkou 2,5 mm. Konštrukcia sedadiel je vyrobená z rúrok. Sedadlá sú pevné s usporiadaním 2+2. Potiahnuté sú koenkou z PVC. V opierkach pre ruky sú popolníky. Police pre batoinu sú pozdne a majú silonový výplet. Vetranie je vetrákmi umiestnenými v strope. Kadý vetrák je ovládaný samostatne zariadením umiestneným medzi oknami. Vonkajšie dvere sú jednokrídlové s pevným oknom, otvárajú sa dovnútra. Zámok je jednoduchý, uzamykatený ozubovým kúom a štvorhranom. elné dvere sú jednokrídlové, majú pevné okno a otvárajú sa dovnútra. Zámok je dvojitý a uzamykatený ozubovým kúom a štvorhranom. Vnútorné dvere sú jednokrídlové s pevným oknom, s kukami. Zo strany oddielov je na dverách umiestnený odpadkový kôš. Do WC idú jednokrídlové dvere, plné s kukami z oboch strán, na dverách je uzáver so štítkom „obsadené – voné“.
 
Panoramatické elné okno
Prípojný voze radu 020
 
Okná v oddieloch majú šírku 1000 mm, na oknách sú zhrnovacie závesy. Spodná as okien je pevná, horná má driak a je otváratená posúvaním dole s vyváenou hornou a dolnou polohou. Na boniciach pri prechode do iel majú okná šírku 450 mm a sú pevné. elné panoramatické okná sú tie pevné a chránené driakmi so zhrnujúcimi záclonami. Okno na záchode je široké 700 mm, v jeho hornej asti je vetracia klapka. Na záchode je záchodový stojan, malé umývadlo, zrkadlo a ostatné obvyklé vybavenie. Vodojem má objem asi 260 l. Prítok vody do umývadla a záchoda sa ovláda pomocou noných pedálov. Podlaha je z keramickej mozaiky.
 
Interiér oddielu pre cestujúcich prípojného voza radu 020
Prípojný voze radu 020
 
Vykurovanie oddielov pre cestujúcich, nástupných priestorov a záchoda je teplovzdušné dvomi agregátmi TA 10. Vzduch pre vykurovanie sa nasáva cez filtre. Ohriaty vzduch prúdi rozvádzajúcimi vzduchovodmi umiestnenými pri podlahe pozd boníc a do priestoru oddielov prechádza štrbinami pod oknami. Osvetlenie je elektrické iarivkové. Napájanie je z dvoch meniov 220 V/100 Hz. Osvetovacie telesá majú po dve iarivky (2x20 W) a prídavnú iarovku núdzového osvetlenia (=48 V, 10 W). Na záchode je iarivkové teleso s jednou iarivkou (1x20 W) s jednou prídavnou iarovkou (=10 W). V návestných svietidlách sú iarovky (=50V, 20 W) pre biele svetlo, pre ervené svetlo sa pouíva vloený ervený fliter. Návestné svetlá sú napojené na vlastný okruh, ktorý je nezávislý od vnútorného osvetlenia voza, a sú ovládané vlastným vypínaom umiestneným na stene v rozvodnej skrini. Ako zvláštna výzbroj voza je priebené vedenie diakového riadenia ukonené 19 pólovými zásuvkami na oboch elách.
 
Vonkajšie dvere prípojného voza radu 020
Prípojný voze radu 020
 
Okrem uvedeného radu Balm sa vyrábali aj vozne radu BFalm (Bix–Post/022), ktoré majú poštový oddiel. Hmotnos voza je 23,5 t. Poštový oddiel mal úradovu a sklad. V úradovni sú dve skrine, stôl pre triedenie pošty stôl so zásuvkou pre vlakvedúceho. Na boniciach a prieke sú schránky pre triedenie poštových zásielok. V sklade poštového oddielu sú dva stoly, v jednom je zabudované umývadlo a zrkadlo. V poštovom oddiele sú dve okná otváratené smerom nadol, 6 okien so šírkou 1000 mm je pevných a 2 okná majú šírku 450 mm. Na oknách sú rolety. Okná v sklade poštového oddielu sú chránené mriekou. Nástupné dvere do poštového oddielu sú uzamykatené dózickým kúom. Poet miest na sedenie v oboch oddieloch pre cestujúcich bol 32.
 
Typový výkres prípojného voza radu 020
Prípojný voze radu 020
 
Typový výkres prípojného voza radu 022
Prípojný voze radu 022
 
Pre SD bolo vyrobených celkom 711 kusov prípojných vozov radu Balm a 30 prípojných vozov radu BFalm. Na Slovensku bolo k 1. januáru 2001 79 prípojných vozov radu Bix (predtým Balm) a 3 prípojné vozne radu Bix-Post (022.001, 004 a 016), ktoré boli preznaené (pravdepodobne bez rekonštrukcie) na rad BDix, teda prípojný voze 2. triedy so sluobným oddielom.
 
Štvornápravový prípojný voze Balm (Bmx/050)
 
Štvornápravový prípojný voze s pôvodným oznaením Balm (Bmx/050) je ahkej stavby s chodbikou uprostred, s teplovzdušným naftovým vykurovaním. Na kadom konci voza po oboch stranách voza sú nástupné dvere. Z nástupného priestoru vedú jedny vnútorné dvere do oddielu pre cestujúcich, alšie vonkajšie na kadom ele slúia na prechod do alšieho voza. Prechod je riešený špeciálnym zasúvacím mechom a otoným prechodovým mostíkom. V oboch nástupných priestoroch je umiestnená aj bunka WC. Voze má dva vekopriestorové oddiely 2. triedy, v ktorých je spolu 80 miest na sedenie. Hmotnos prázdneho voza je 32 t a maximálna povolená rýchlos je 120 km/hod. Prípojné vozne boli dodávané k motorovým vozom 850/851 (ex M 286.0,1). Pôvodné oznaenie radu Balm bolo v roku 1983 zmenené na Bmx a neskôr voze dostal íselné oznaenie radu 050.
 
Rad
Balm/Bmx/050
Výrobca
Tatra Studénka
Rozchod
1435 mm
Rok výroby
1966-1968
Hmotnos prázdneho voza
32,0 t
Dka voza cez nárazníky
24 790 mm
Vzdialenos otoných apov podvozkov
16 900 mm
Rázvor celkový
19 200 mm
Rázvor podvozku
2 300 mm
Typ podvozku
bezrázsochový
Priemer kolies
900 mm
Maximálna povolená rýchlos
120 km/hod
Minimálny polomer oblúka
150 m
Poet oddielov
2
Celkový poet sedadiel na sedenie
80
Poet k 1.1.2001
31
 
Kostra spodku a skria voza sú pozvárané. Podvozky sú dvojnápravové, bezrázsochové. Dvojkolesia majú priemer 900 mm. Loiská sú valivé. Vypruenie je vinutými vzpruhami. ahadlo je nepriebené. Nárazníky sú trubkové s dvomi vzpruhami po 10 t, vyloenie 535 mm, stlaenie 110 mm. Voze má tlakovú brzdu DAKO–CV1, runú brzdu a záchrannú brzdu. Elektrickú výzbroj voza tvorí dynamo s výkonom 5 kW poháané kardanom, regulátor EOI, batéria 236 Ah a tranzistorové menie s napájacím napätím =48 V typ SZ 6192 a SZ 6193.
 
Prípojný voze radu 050 - elná a boná strana
Prípojný voze radu 050
 
Bonice, elá a strecha majú tepelnú a zvukovú izoláciu. Vnútorné obloenie stien a stropu v oddieloch pre cestujúcich a v nástupných priestoroch je z impregnovaných drevovláknitých dosiek oblepených umakartom. Oddielové prieky a steny WC sú z latoviek. Na podlahe je krytina PVC hrubá 2,5 mm. Konštrukcia sedadiel je z rúrok. Sedadlá sú pevné s usporiadaním 2+2. alúnené sú koenkou z PVC. V opierkach pre ruky sú popolníky. Police pre batoinu sú pozdne a majú silonový výplet. V oddieloch pre cestujúcich sú podokenné stolíky a odpadkové koše. Vetranie je nútené. Vonkajšie nástupné dvere sú jednokrídlové s pevným oknom, otvárajú sa dovnútra. Zámok je jednoduchý, uzamykatený ozubovým kúom. elné dvere sú jednokrídlové, majú pevné okno a otvárajú sa dovnútra. Majú dvojitý zámok uzamykatený ozubovým kúom a štvorhranom. Vnútorné dvere do oddielov pre cestujúcich sú jednokrídlové v hornej a dolnej asti sú presklené. Na bunke WC sú jednokrídlové dvere, plné s kukami z oboch strán, na dverách je uzáver so štítkom „obsadené – voné“. Okná v oddieloch pre cestujúcich majú šírku 1200 mm a zloené sú z dvoch astí. Spodná as okien je pevná, horná posuvná as má úchyt a jej posúvaním dole a hore sa okno otvára alebo zatvára. Horná a dolná poloha je vyváená. Na oknách sú zhrnovacie závesy. Okno v bunke WC je široké 800 mm, v jeho hornej asti je vetracia klapka. Všetky okenné tabule sú z bezpenostného skla. V bunke WC je záchodový stojan, malé umývadlo, zrkadlo a ostatné obvyklé vybavenie. Vodojem má objem 300 l. Prítok vody do umývadla a záchoda sa ovláda pomocou noných pedálov. Podlaha je z keramickej mozaiky. Vykurovanie oddielov pre cestujúcich, nástupných priestorov a bunky WC je teplovodné s núteným obehom média. Zdrojom tepla sú dva naftové agregáty typu VA 20. Vykurovacie telesá sú rebrované a umiestnené sú pozd boníc, v nástupných priestoroch sú uchytené na oddielových priekach. Vetranie voza je nútené pretlakové. Vetracie zariadenie je umiestnené na streche voza. Do oddielu pre cestujúcich je vzduch vháaný štrbinami umiestnenými v strope po oboch stranách priebeného iarivkového abu.
 
Typový výkres prípojného voza radu 050
Prípojný voze radu 050
 
Osvetlenie je elektrické iarivkové, napájanie je z tranzistorového menia. V oddieloch pre cestujúcich sú iarivky umiestnené v priebenom svetelnom abe. V kadom oddiele je 10 iariviek (25 W) a iarovky núdzového osvetlenia (50 V, 10 W) umiestnené pri kadej druhej iarivke. V kadom nástupnom priestore sú dve iarivkové telesá po jednej iarivke (20 W). Stúpaky sú osvetlené iarovkovými svietidlami s jednou iarovkou (50 V, 20 W). Prechody sú osvetlené dvomi iarovkovými svietidlami s jednou iarovkou (50 V, 20 W). V bunke WC nad zrkadlom sú dve iarovky (2x 50 V, 20 W). V návestných svietidlách sú dve iarovky (2x 50V, 40 W), z ktorých jedna je umiestnená pred a druhá za erveným filtrom. Zmena farby svetla sa vykonáva prepnutím iaroviek. Návestné svetlá sú napojené na vlastný okruh, nezávisle od okruhu vnútorného osvetlenia voza. Zvláštnou výzbrojou voza je priebené vedenie diakového riadenia ukonené 19 pólovými zásuvkami na oboch elách.
 
Prípojný voze radu 050
Prípojný voze radu 050
 
V roku 1962 bol vyrobený jeden prototyp s kupé 1. triedy a dva prototypy 2. triedy a sériovo bolo vyrobených 180 kusov pre SD. Na Slovensku bolo k 1. januáru 2001 31 prípojných vozov radu Bmx.
 
Štvornápravový prípojný voze Baim (Bmnp/Bnp/053)
 
Štvornápravový prípojný voze s pôvodným oznaením Baim (Bnp/053) má chodbiku uprostred a teplovzdušné naftové vykurovanie. Od prípojných vozov radu 050 sa líšia tvarom skrine. Na kadom konci voza po oboch stranách voza sú nástupné dvere. alšie vonkajšie dvere na kadom ele slúia na prechod do alšieho voza. Prechod je riešený gumenými „návalkami“ s posuvne otonými prechodovými mostíkmi. Z nástupného priestoru vedú jedny vnútorné dvere do oddielu pre cestujúcich. V oboch nástupných priestoroch sú umiestnené bunky WC a umyvárne. Voze má dva vekopriestorové oddiely 2. triedy, v ktorých je spolu 88 miest na sedenie. Hmotnos prázdneho voza je 34,4 t a maximálna povolená rýchlos je 120 km/hod. Prípojné vozne boli dodávané k motorovým vozom 852/853 (ex M 296.1,2). Pôvodné oznaenie radu Baim bolo v roku 1983 zmenené na Bmnp a v roku 1990 na Bnp a neskôr voze dostal íselné oznaenie radu 053.
 
Rad
Baim/Bmnp/Bnp/053
Výrobca
Tatra Studénka
Rozchod
1435 mm
Rok výroby
1969-1970
Hmotnos prázdneho voza
34,0 t
Dka voza cez nárazníky
24 500 mm
Vzdialenos otoných apov podvozkov
17 200 mm
Rázvor celkový
19 600 mm
Rázvor podvozku
2 400 mm
Typ podvozku
bezrázsochový
Priemer kolies
920 mm
Maximálna povolená rýchlos
120 km/hod
Minimálny polomer oblúka
150 m
Poet oddielov
2
Celkový poet sedadiel na sedenie
88
Poet k 1.1.2001
13
 
Vyhotovenie vozov rozmerovo a tvarovo vychádza z osobných vozov typu Y. Kostra spodku a skria voza sú pozvárané. Pojazd tvoria dva dvojnápravové bezrázsochové podvozky. Dvojkolesia majú priemer 920 mm. Loiská sú valivé. Vypruenie je vinutými vzpruhami. ahadlo je nepriebené. Nárazníky sú trubkové s prstencovými vzpruhami, vyloenie 650 mm, stlaenie 110 mm. Voze má tlakovú brzdu DAKO BV1m, runú brzdu a záchrannú brzdu. Elektrickú výzbroj voza tvorí jedno dynamo s výkonom 5 kW poháané kardanom, regulátor EOI, akumulátorová batéria 236 Ah a tranzistorové menie s napájacím napätím =48 V typ SZ 6192.
 
Typový výkres prípojného voza radu 053
Prípojný voze radu 053
 
Bonice, elá a strecha majú tepelnú a zvukovú izoláciu. Vnútorné obloenie stien a stropu v oddieloch pre cestujúcich a v nástupných priestoroch je z impregnovaných drevovláknitých dosiek oblepených umakartom D. Oddielové prieky a steny WC sú z latoviek obloených umakartom  D. Na podlahe je krytina PVC s hrúbkou 2 mm. V oddieloch pre cestujúcich sú pevné sedadlá s odklápacím sedadlom, usporiadané sú 2+2. alúnené sú plastickou koenkou. V opierkach pre ruky sú popolníky. Police pre batoinu sú nad sedadlami umiestnené priene. V oddieloch pre cestujúcich sú pevné podokenné stolíky a odpadkové koše. Vetranie je nútené. Vonkajšie nástupné dvere sú skladacie s pevným oknom, otvárajú sa von. Zámok je uzamykatený ozubovým kúom zvonku a štvorhranom zvonku aj zvnútra. elné dvere sú dvojkrídlové posuvné, uzamykatené sú štvorhranom zvonku aj zvnútra. Pri zdvihnutom prechodovom mostíku je ich otvorenie blokované zarákami, po sklopení prechodového mostíka mono elné dvere otvori úplne. Vnútorné dvere do oddielov pre cestujúcich a medzi oddielmi sú jednokrídlové v hornej asti sú presklené bezpenostným sklom, v dolnej majú vetraciu mrieku. Na bunke WC sú jednokrídlové dvere, plné, s kukami z oboch strán, na dverách je uzáver so štítkom „obsadené – voné“. Okná v oddieloch pre cestujúcich majú šírku 1200 mm a zloené sú z dvoch astí. Spodná as okien je pevná, horná posuvná as má úchyt a jej posúvaním dole a hore sa okno otvára alebo zatvára. Horná a dolná poloha je vyváená. Na oknách sú zhrnovacie závesy. Okno v bunke WC je široké 700 mm, v hornej asti je vetracia klapka. V bunke WC je záchodový stojan, malé umývadlo, zrkadlo a ostatné obvyklé vybavenie. V umyvárni je umývadlo, zrkadlo a ostatné vybavenie. V prednom nástupnom priestore voza sú dva vodojemy s obsahom po 200 l. V zadnom nástupnom priestore voza je jeden vodojem s objemom 400 l. Prítok vody do umývadla a záchoda sa ovláda pomocou noných pedálov. Podlaha v bunke WC je laminátová s keramickou mozaikou. Podlaha v umyvárach je z PVC a má tvar vane. Vykurovanie oddielov pre cestujúcich, nástupných priestorov, záchodov, umyváre a temperovanie nádrí s úitkovou vodou je teplovodné s núteným obehom média. Zdrojom tepla sú dva naftové agregáty typu VA 20. Vykurovacie telesá sú rebrované a umiestnené sú pozd boníc, v nástupných priestoroch sú uchytené na oddielových priekach. Vetranie voza je nútené, pretlakové. Vetracie zariadenie je umiestnené na streche voza. Do oddielu pre cestujúcich je vzduch perforovaným panelom umiestneným pod vetracím kanálom. Osvetlenie je elektrické iarivkové. Kadá iarivka je napájaná z tranzistorového menia prúdu umiestneného v iarivkovom telese. V oddieloch pre cestujúcich sú iarivkové telesá, kadé pre dve iarivky s výkonom 20 W a iarovky 2x 10 W. V nástupných priestoroch nad stúpakami sú dve iarivkové telesá s jednou iarivkou s výkonom 20 W a iarovkou s výkonom 10 W pre núdzové osvetlenie. Stúpaky sú osvetlené iarovkovými svietidlami (1x 20 W). Osvetlenie prechodov je zaistené súasne s osvetlením nástupných priestorov iarivkovými svietidlami. Na záchode a v umyvárni je po jednom iarivkovom svietidle so iarivkou s výkonom 20 W a jednou iarovkou (10 W). V návestných svietidlách sú dve iarovky s výkonom 40 W, z ktorých jedna je umiestnená pred a druhá za erveným filtrom. Zmena farby sa vykoná prepnutím iaroviek. Návestné svietidlá sú napojené na vlastný okruh, ktorý je nezávislý od osvetlenia voza. Zvláštnou výzbrojou voza je priebené vedenie diakového riadenia ukonené 19 pólovými zásuvkami na oboch elách.
 
Prípojný voze radu 053
Prípojný voze radu 053
 
Pre SD bolo pre vnútroštátnu dopravu dodaných 120 kusov týchto prípojných vozov. Okrem radu Baim (053) boli pre SD vyrobené prípojné vozne s oddielmi 1. triedy (Aam) a 2. triedy (Bam) s kupé a postrannou ulikou a prípojné vozne s oddielom 2. triedy v kombinácii s reštauraným oddielom (BRam), ktoré boli urené pre medzinárodnú prevádzku. Na Slovensku bolo k 1. januáru 2001 13 kusov prípojných vozov radu Bnp.
 
Prípojné vozne mali farebné riešenie, ktoré zodpovedalo farebnému riešeniu motorových vozov. Spodná, podokenná as skrine bola ervená, okenná as bola krémovej farby. Strecha bola sivá. Farebné riešenie je zretené z fotografií.
 
elezniná spolonos Slovensko, a.s., prípojné vozne v lánku uvedených radov vyradila z prevádzky spolone s motorovými vozami radu 820, 830, 850 a 851 v roku 2007. Z uvedených radov je v súasnosti na Slovensku zachovaný jeden prevádzkyschopný prípojný voze 020.186-3, ktorý od elezninej spolonosti Slovensko, a.s., odkúpila spolonos BRKS. Tento prípojný voze je deponovaný v areáli depa na Rendeze.
 
Prípojný voze 020.186-3
Prípojný voze 020.186-3
 
Fotografie prípojných vozov uvedených radov sú uverejnené vo fotoalbume. Ak máte fotografie týchto prípojných vozov a fotografie ich interiéru, a máte záujem o ich zverejnenie k tomuto lánku, zašlite ich na e-mailovú adresu redakcie.
 
alšie informácie o prípojných vozoch sú uvedené v literatúre:
 
  • Ladislav Kuruc: Slovenské eleznice, Phoenix 2001;
  • Ing. Jaromír Pernika a kol.: M Motorové vozy a jednotky D a ZSSK, M-Presse s.r.o. 2003,
  • Ing. Staniclav Jindra, Ing. Miloš Frolík: Osobní vozy SD 1965 – 1976, 1. vydanie, Nadas Praha 1977,
  • ON 281430 (1964) Balm štvornápravový prípojný voze,
  • ON 281430 (1969) Balm štvornápravový prípojný voze,
  • ON 281445 BFalm štvornápravový prípojný voze,
  • ON 281431 Baim štvornápravový prípojný voze.

Svisiace lnky:
tvornpravov osobn voze radu Bdghmeer (11.01.2012)
Osobn voze radu Ampeer a osobn voze radu ARmpee61, alebo 51. MSV 2009 v Brne (3.) (20.09.2009)
tvornpravov osobn voze radu BDsheer (05.06.2009)
Oznaovanie osobnch vozov (2.) v sasnosti platn oznaenie (13.01.2009)
Oznaovanie osobnch vozov (1.) (13.01.2009)


Home