eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Pl������������������������������������������������������������������������novan������������������������������������������������������������������������ trate
eleznin most v Trenne na trati 120 Bratislava - ilina
Peter, 24.08.2009 (63019 pretan)

     eleznica do Trenína bola budovaná v rámci výstavby Povaskej eleznice. Spolonos Povaskej eleznice, zaloená v januári 1873, získala koncesiu na výstavbu elezninej trate Sopron - Bratislava – Trenín – ilina s odbokou z Trnavy do Beclavi. Napriek finanným problémom bola da 1. mája 1878 eleznica v Treníne takmer realitou. Trenín bol z pravého brehu rieky Váh eleznicou spojený z Bratislavou, Viedou a Budapešou. elezniný most v Treníne bol postavený o pár rokov neskôr. V súasnosti sa tento most spomína v súvislosti s ukonením vyuitia pre eleznicu, a to je vhodná príleitos uvies zopár informácií z jeho minulosti.

Tra z Bratislavy do iliny bola budovaná postupne. Najprv prebehla prestavba trate z Bratislavy do Trnavy z konskej na parnú prevádzku, ktorá zaala 1. mája 1873. Po vyriešení finanných problémov pokraovala výstavba alej a da 2. júna 1876 bol otvorený 52 km dlhý úsek z Trnavy cez Leopoldov do Nového Mesta nad Váhom. Tra z Nového Mesta nad Váhom do Istebníka nad Váhom (dnešné Zlatovce) dlhá 24 km bola otvorená 1. mája 1878. Zlatovce leia na pravom brehu rieky Váh v smere toku, priamo oproti mestu Trenín, pravdepodobne preto stanica dostala názov Trenín.
 
Pôvodný elezniný most v Treníne
(Ing. Jií Kubáek, CSc. a kol.: Dejiny elezníc na území Slovenska)
elezniný most v Treníne
 
Finanné monosti Povaskej spolonosti boli však vyerpané, a preto sa jej správna rada rozhodla celý hotový úsek preda. Po viacerých kompetenných sporoch eleznicu odkúpil štát za cca 7 mil. zlatých a prevádzku na trati prevzali MÁV, no v decembri 1882 prešla celá tra do majetku Rakúsko-uhorskej spolonosti štátnej dráhy. A následne sa opä rozbehla výstavba trate do iliny. Projekt elezninej trate do iliny bol vypracovaný roku 1880 a samotná výstavba zaala 1. marca 1883. Stavba napredovala vemi rýchlo a tra do iliny dlhá 79 km bola otvorená 1. novembra 1883. V rámci výstavby tohto úseku trate bol v roku 1883 postavený aj jednokoajný elezniný most ponad rieku Váh v Treníne.
 
Súasný elezniný most v Treníne
elezniný most v Treníne
 
Vlak IC do Bratislavy prechádza cez elezniný most v Treníne
elezniný most v Treníne
 
Osobný vlak do Trenína prechádza cez most
elezniný most v Treníne
 
Pôvodný most v Treníne bol postavený v roku 1883 a jeho nosnú konštrukciu tvorili eliptické priehradové nosníky s dolnou mostovkou. Pri výstavbe druhej koaje na trati Bratislava – ilina bola na moste v roku 1903 vybudovaná aj druhá koaj. V kadej koaji boli priehradové poloparabolické hlavné nosníky s rozpätím 4x61,6 m.
 
elezniný most v Treníne - súasný stav
Konštrukcia naavo na 1. koaji pochádza z roku 1946
elezniný most v Treníne
 
Konštrukcia napravo na 2. koaji bola vymenená v 60. rokoch 20. storoia
elezniný most v Treníne
 
Lávka pre peších a cyklistov
elezniný most v Treníne
 
Poas 2. svetovej vojny bol elezniný most v Treníne zniený. Explózia bola tak silná, e otriasla celým mestom Trenínom a budovy do vzdialenosti 500 m boli silne poškodené. Na dvojkoajnom moste cez Váh v Treníne, v kadej koaji boli poškodené opory a posledný pilier, a všetky konštrukcie boli prerazené náloami.
 
elezniný most v Treníne - rekonštrukcia po vojne
(Rekonštrukcia elezníc na Slovensku)
elezniný most v Treníne
 
Najprv bol provizórne opravený a do prevádzkového stavu daný most v avej koaji v smere Bratislava – ilina. Menej poškodená konštrukcia z roku 1903 sa po zdvihnutí a uloení na bárky z rovnaniny z podvalov opravila.
 
elezniný most v Treníne - 2. koaj
(Ing. Jií Kubáek, CSc. a kol.: Dejiny elezníc na území Slovenska)
elezniný most v Treníne
 
Pôvodné konštrukcie pravej koaje boli tak vemi poškodené, e ich oprava nebola moná. Preto pre pravú koaj v roku 1946 vyrobila a zmontovala Vítkovická mostáre novú konštrukciu s priamopásovými priehradovými hlavnými nosníkmi kosouhlej sústavy s podrunými zvislicami.
 
elezniný most v Treníne - pohad z hradu
elezniný most v Treníne
 
elezniný most v Treníne - pohad zospodu
elezniný most v Treníne
 
Konštrukcia je uloená na loiskách
elezniný most v Treníne
 
Stará konštrukcia v druhej koaji z roku 1903 opravená po vojne u v 60. rokoch nevyhovovala únosnosou, priestorovo ani technickým stavom. Preto sa v roku 1966 zaala projekná príprava komplexnej rekonštrukcie mosta v tejto koaji. Tvar novej konštrukcie sa musel prispôsobi konštrukcii v prvej koaji vybudovanej v roku 1946 a vyhovie budúcej elektrifikácii trate. Nová konštrukcia je riešená ako sústava jednoduchých nosníkov s rozpätiami 4x61,2 m s priehradovými hlavnými nosníkmi kosouhlej sústavy s podrunými zvislicami. Voná šírka na moste je 5120 mm voná výška v mieste vetrových portálov je 6123 mm. Dosková mostovka s priamym uloením koajníc je z plechu hrúbky 15 mm vystueného prienikmi vo vzdialenostiach 5135 mm, pozdnikmi a pozdnymi výstuhami z uholníkov. Tvorí nosný podklad a súasne plní funkciu pozdneho a brzdového stuidla.
 
elezniný most v Treníne - boný pohad
elezniný most v Treníne
 
V súvislosti s výstavbou V. koridoru, ktorý na území Slovenskej republiky ide z Bratislavy cez ilinu do Košíc a iernej nad Tisou sa rieši aj modernizácia elezninej trate v úseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov. Hlavným cieom je vybudova infraštruktúru s poadovanými európskymi parametrami, priom ide najmä o zvýšenie traovej rýchlosti do 160 km/h, prestavbu elezniných staníc pre dosiahnutie uitoných dok hlavných a predchádzajúcich koají, výstavbu nástupíš s mimoúrovovým prístupom cestujúcich, vybudovanie nového staniného zabezpeovacieho zariadenia at.
 
Nová trasa trate (vyznaená ervenou farbou)
elezniný most v Treníne
 
Vizualizácia (Reming, a.s.)
elezniný most v Treníne
 
Vizualizácia (Reming, a.s.)
elezniný most v Treníne
 
Okrem zmeny trasy v medzistaninom úseku Nové Mesto nad Váhom – Trenianske Bohuslavice, kde pre dosiahnutie poadovanej rýchlosti je navrhnutý jednorúrový dvojkoajný tunel s dkou 1775 m, bude alšia zmena trasy v meste Trenín, kde sa bude realizova nové spojenie medzi elezninými stanicami Zlatovce a Trenín novým mostom cez Váh rešpektujúcim budúcu plavebnú dráhu. Modernizácia elezninej trate v Treníne sa mala pôvodne zaa u tento rok, pravdepodobne sa zane a na jar budúceho roku. Prestavba si vyiada zbúranie letnej plavárne a viacerých rodinných domov.
 
Rýchlik do Bratislavy prechádza cez elezniný most v Treníne
elezniný most v Treníne
 
Záverom mono spomenú, e priestor pred elezniným mostom na pravom brehu rieky Váh je obúbeným miestom fotografov eleznice, pretoe sa nad ním vypína Treniansky hrad. Fotografie elezniného mosta v Treníne sú vo fotoalbume. © autor
 
Literárne a iné pramene: 
 
  • Dr. Ján Purgina: Vývoj elezníc na Slovensku od roku 1837 so zreteom na Bratislavu, vydavatestvo SAV Bratislava 1957,
  • Hanuš Entner: Zaiatky elezníc na Slovensku, Dopravní nakladatelství 1959,
  • Rekonštrukcia elezníc na Slovensku, Vydalo Povereníctvo dopravy a verejných prác v Bratislave,
  • Ing. Alojz Drozd, Ing. Eugen Chladný, Ing. Ladislav Paulíny, Ing. Ivan Poliaek, CSc., Ing. Vladimír Vébr, doc. Ing. Jozef Zvara, CSc.:Stavebníctvo na Slovensku 1945 – 1985 Dopravné stavby, ALFA Bratislava 1989,
  • Ing. Krejiík: Po stopách našich eleznic, Nadas Praha 1991,
  • Ing. Jií Kubáek, CSc. a kol.: Dejiny elezníc na území Slovenska, SR, Bratislava 1999,
  • obec Zlatovce,
  • Reming, a.s. 

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Pchov Povask Tepl (19.02.2017)
Pchov preiel na striedav TPS 25 kV, 50 Hz (03.08.2015)
Tunel pod Tureckm vrchom (18.10.2013)
eleznin stanica Nov Mesto nad Vhom (01.12.2010)
eleznin tunel pod Tureckm vrchom prerazen (25.11.2010)
eleznin stanica Pieany (18.06.2010)
Vstavba tunelu pod Tureckm vrchom (2.) (18.04.2010)
eleznin stanica enkvice (25.01.2010)
eleznin stanica Pezinok (16.12.2009)
Vstavba tunelu pod Tureckm vrchom (1.) (25.11.2009)
eleznin stanica Svt Jur (29.10.2009)
eleznin estakda medzi Pezinkom a enkvicami (15.01.2008)
Tra 120: Bratislava hl.st. - ilina (27.09.2007)


Home