eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Mimoriadny vlak do Kokavy nad Rimavicou - Koliesko 2009
Noris, 28.08.2009 (22143 pretan)

   Da 8. augusta 2009 bol vypravený mimoriadny vlak zo Zvolena do Kokavy nad Rimavicou a spä na ele s rušnom T466.0253 prezývaným pielstick. Na tejto akcii som sa osobne zúastnil, ale kee som bol na prázdninách tak pridávam lánok s miernym oneskorením. V nasledujúcej fotoreportái si pripomenieme túto akciu.

Vlak bol vypravený zo Zvolena osobnej stanice o 11:33 hod. a do Kokavy nad Rimavicou mal príchod o 15:05 hod. Vlak bol vedený rušom T466.0253 a troma vozami radu Ci. Hne po príchode vlaku do Kokavy udia vystúpili a ruše išiel obieha súpravu. Po obehnutí u poctivo akal na odchod do Poltára. Poas prestávky bol ruše prístupný pre verejnos, ale aj napriek mojej snahe sa mi na stanovište nepodarilo dosta.
 
Kokava nad Rimavicou
Mimoriadny vlak
 
V Kokave sme ešte akali na vykriovanie osobného vlaku do Utekáa. Bolo presne 16:08 hod. a vlak sa pohol, vyráame do Poltára. Po zhruba trištvrte hodiny cesty sme dorazili do Poltára. udia vystúpili a rušen obehol súpravu. Po obehnutí bol znova prístupný pre verejnos, no mne sa na stanovište opä nepodarilo dosta, prednos mali mladší.
  
Poltár
Mimoriadny vlak
 
 elezniná stanica Poltár sa nachádza v km 19 jednokoajnej neelektrifikovanej elezninej trati 162 z Luenca do Utekáa. elezniná stanica Kokava nad Rimavicou sa nachádza v km 36 jednokoajnej neelektrifikovanej elezninej trati 162 z Luenca do Utekáa.

Ruše T466.0253 pielstick bol vyrobený v Motorárni v Martine. Prezývku pielstick dostal poda motora pôvodom z francúzska. V minulosti sa na tejto trati vyskytovali tieto rušne v kadodennej prevádzke. Zaujímavosou tejto trate je e koncová stanica (zastávka) má len jednu koaj, a teda nebolo moné obieha vozne. Ke prišiel vlak z Luenca do Kokavy, obehol súpravu, aby potom vozne tlail do Utekáa. Z Utekáa potom išiel do Luenca bez preprahu.
 
Motorový ruše "Pielstick"
Mimoriadny vlak
 
Bolo presne tvr na sedem a my sme vyrazili z Poltára spä do Kokavy nad Rimavicou. Cesta ubiehala rýchlo, a aj udí bolo pomenej. Po asi polhodinke cesty vchádzame do Kokavy. Po príchode akali udia na stanici na svoje deti ktoré sa boli previes. Po chvíli zaal rušen obieha súpravu. Potom u nebolo o ruše o veký záujem, tak som sa pokúsil dosta sa na stanovište, no kým som sa priblíil tak u trúbil vlak do Utekáa, a vtedy som si uvedomil, e je as ís domov. Rýchlo som zabehol kúpi lístok na vlak. Po chvíli odchádzame do Utekáa, a tým aj skonil môj výlet.
 
Kokava nad Rimavicou
Mimoriadny vlak
 
Na záver u len dodám e akcia sa podarila, dokonca ani poasie nebolo najhoršie. Týmto akujem lenom KHT za dobre zorganizovanú akciu. Dúfam, e podobná akcia sa uskutoní aj na budúci rok.
 
Foto: © Norbert Mondek

Svisiace lnky:
Povode pokodila tra 162 do Uteka (28.06.2013)
Koniec anglianov v Breznike (17.10.2012)
eleznin spojka Tomovce Vek Ves (Tomovsk spojka) (29.06.2009)
Tra Luenec Breznika/Katarnska Huta Poltr Kokava nad Rimavicou Utek (27.11.2008)
St vroie elezninej trate Poltr Kokava nad Rimavicou, alebo ako Mal bek na vek oslavu iiel (11.09.2008)
Tra 162: Luenec - Utek (27.09.2007)


Home