eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Elektrick viacsystmov rue koda 109 E (D 380), alebo 51. MSV 2009 v Brne (1.)
Peter, 28.09.2009 (18366 pretan)

     V utorok, 15. septembra, bol voný de. Ke som uvaoval, ako ho vyui, z viacerých moností som sa rozhodol ís do Brna, kde sa tento týde koná u 51. medzinárodný strojárenský vetrh. Tak sa aj stalo a v utorok ráno som vyrazil do Brna. Mojim prioritným záujmom boli pochopitene exponáty z oblasti elezninej dopravy. Kee viaceré exponáty ma zaujali viac, rozhodol som sa napísa namiesto jednej reportáe, reportái viacero a ponúknu tak itateom moje postrehy podrobnejšie. V prvej asti sa budem venova elektrickému rušu Škoda Plze 109 E, a to aj preto, e elezniná spolonos Slovensko, a.s., chce kúpi dva tieto elektrické rušne.

Na vetrhu bol vystavený ruše s poradovým íslom 003 vo farbách D. Prvé dva rušne sú stále predmetom skúšok, ktoré prebiehajú na skúšobnom okruhu D vo VÚ Velim. alšie rušne sa vyrábajú a sú v rôznom stave rozpracovanosti.
 
Elektrický ruše D radu 380  
Elektrický ruše D radu 380
 
 Aj ke mnohé technické informácie o týchto rušoch stále nie sú verejne dostupné, niekoko základných údajov je predsa len známych. Elektrický ruše Škoda 109 E je urený pre prevádzku na koridorových tratiach. Výrobca uvauje o ich nasadení aj v zahranií, omu zodpovedajú aj parametre ruša. Maximálna rýchlos je 200 km/hod. a ruše je konštruovaný pre napájanie z troch trakných napájacích sústav. Pre zabezpeenie maximálnej interoperability je ruše kompatibilný so systémom ETCS.
 
Základné technické údaje:
 
rad
380
 
predchádzajúce oznaenie
nemá
 
výrobca
Škoda Plze
 
oznaenie výrobcu
109 E
 
rok výroby
2008
 
rozchod
1 435
 
usporiadanie náprav
Bo´Bo´
 
napájacie napätie
25
50
kV, ~
Hz
3
kV, DC
15
16,7
kV, ~
Hz
maximálna povolená rýchlos
200
km/hod
hmotnos
86,0
t
dka cez nárazníky
18 000
mm
vzdialenos otoných apov podvozkov
8 700
mm
šírka ruša
3 080
mm
výška ruša so stiahnutými zberami
4 275
mm
priemer kolies
1 250
mm
výkon trakných motorov
6 400
kW
výkon EDB pri rekuperácii
6 963
kW
maximálna aná sila
274
kN
maximálna brzdná sila EDB
226
kN
 
Ruše u na prvý pohad zaujme svojim tvarom a farebným riešením, ktoré sú výsledkom spolupráce výrobcu so štúdiom Porsche Design. 
 
Ruše je skriového vyhotovenia s dvoma kabínami rušovodia na oboch koncoch. Medzi kabínami je umiestnená priechodná strojova s ulikou uprostred. Skria ruša je pozváraná z oceových dielov (hlavný rám, bonice, kabínové moduly a odnímatené strešné diely). elá ruša majú deformanú zónu. Na rušni sú pouité deformané nárazníky a elementy, ktoré tie absorbujú energiu pri elnom náraze. Vstup do ruša je moný dverami, ktoré sú  na oboch stranách kabíny rušovodia.
 
Elektrický ruše D radu 380
Elektrický ruše D radu 380
 
V strojovni sú dve meniové skrine, ktoré obsahujú štyri pulzné usmerovae, pulzné menie pre brzdu a štyri trakné striedae. Zariadenia sú v strojovni usporiadané po oboch stranách uliky. Po pravej strane je umiestnený suši vzduchu, kompresor, brzdový odporník, trakný meni, skria prístrojov AC, skria prístrojov DC a skria zabezpeovacích zariadení. Po avej strane uliky je umiestnené chladenie trakného motora, skria zabezpeovacích zariadení, nabíja batérie, skria prístrojov, trakný meni, brzdový odporník, chladenie trakného motora a pomocné vzduchojemy. Transformátor je umiestnený na spodnej asti strojovne.
 
Návestné svietidlo z LED
 Elektrický ruše D radu 380
 
Pohon ruša zabezpeujú štyri trakné motory s vinutím do dvojitej hviezdy, ktoré majú spolu výkon 6400 kW a ktoré umoujú dosiahnu maximálnu rýchlos 200 km/h a maximálnu anú silu 274 kN. Na jednosmernom napájacom systéme je prúd do ruša privádzaný prostredníctvom univerzálneho vzduchom ovládaného zberaa typu CX NG 008 BI 3/15/25 kV. Na rušni sú pouité dva rovnaké zberae. Cez elektricky ovládaný hlavný vypína a vstupný filter je napájaný jednosmerný medziobvod s menovitým napätím 2x 1500 V, ku ktorému sú pripojené štyri trakné striedae. Kadý strieda napája jeden zo štyroch trakných motorov v zapojení do dvojitej hviezdy (typ ML 4550 K/6). Trakné motory majú menovitý výkon na hriadeli 1600 kW a majú vzduchové chladenie s cudzou ventiláciou.
 
Transformátor je uloený naspodku strojovne
 Elektrický ruše D radu 380
 
Na striedavých napájacích systémoch je prúd privádzaný prostredníctvom univerzálneho zberaa typu CX-NG 008 BI 3/15/25 kV cez elektricky ovládaný hlavný vypína na hlavný transformátor s celkovým trvalým výstupným výkonom 7944 kVA, ktorý má na sekundárnej strane prepínanie úrovne trolejového napätia 15 kV alebo 25 kV. Transformátor je umiestnený uprostred ruša medzi podvozkami. Súasou trakného transformátora sú tie tlmivky, ktoré sa vyuívajú aj pri prevádzke na jednosmernom napájacom systéme. Z transformátora je prúd privádzaný na štvorkvadrantový vstupný meni, ktorý môe pracova jednak v usmerovacom, tak aj v striedaovom reime. Trakný transformátor má pre trakciu osem sekundárnych vinutí, kadé je pripojené k pulznému usmerovau. Vdy 2x2 usmerovae pracujú do medziobvodu jedného podvozku s výstupným napätím 1600 V. Od jednosmerného medziobvodu je usporiadanie trakného obvodu pre všetky napájacie systémy rovnaké. Štvorkvadrantové vstupné menie a napäové striedae sú osadené vodou chladenými výkonovými IGBT modulmi (f. Mitsubishi). Napájanie palubných prístrojov je 24 V z batérií, ktoré sú olovené gelové s kapacitou 2x 330 Ah.
 
Podvozok ruša
 Elektrický ruše D radu 380
 
Dvojnápravové podvozky ruša sú celkom novej konštrukcie. V pozváranom oceovom ráme sú umiestnené dve dvojkolesia s monoblokovými kolesami s priemerom 1250/1170 mm (nové/opotrebované). Vypruenie ruša je dvojstupové. Primárne vypruenie je tvorené štyrmi skrutkovitými pruinami na jedno dvojkolesie a sekundárne vypruenie rámu podvozku voi skrini zabezpeujú štyri skrutkovité pruiny na podvozok v usporiadaní Flexi-coil. Vypruenie podvozku je v prienom aj zvislom smere doplnené hydraulickými tlmimi. Vrtiace pohyby podvozkov voi skrini sú taktie tlmené hydraulickými tlmimi. Vedenie dvojkolies je vykonané pomocou jednostrannej ojniky a prenos krútiaceho momentu z trakného motora na dvojkolesie je pomocou jednostupovej prevodovky s dvomi ozubenými kolesami a kbovým dutým hriadeom. Dutý hriade pohonu dvojkolesia je vyrobený z vláknových komponentov. Trakný motor tvorí spolu s prevodovkou pevný celok, ktorý je uchytený v ráme podvozku a teda je celkom odpruený.
 
Podvozok - detail
Elektrický ruše D radu 380
 
Pneumatická brzda je od f. DAKO-CZ, a.s., a f. Knorr-Bremse GmbH, od ktorej je výstroj na podvozkoch a bezolejový piestový kompresor vrátane vysušovaa piesku vzduchu. Ruše má elektropneumaticky ovládanú kotúovú brzdu a taktie pruinovú zaisovaciu brzdu. Brzdové kotúe sú hliníkové a sú umiestnené z oboch strán všetkých diskov kolies. Ruše má ovládanie elektropneumatickej brzdy vozov súpravy vrátane premostenia záchrannej brzdy zapojené poda príslušných predpisov. Okrem pneumatickej brzdy má ruše tie elektrodynamickú brzdu, ktorej výkon pri rekuperácii je 6963 kW, a odporovú brzdu, ktorá má výkon 4700 kW na všetkých napájacích systémoch. Brzdové odporníky sú chladené vzduchom.
 
Podvozok - detail
Elektrický ruše D radu 380
 
Podvozok - detail
Elektrický ruše D radu 380
 
Klátiková brzda
Elektrický ruše D radu 380
 
Riadenie ruša je mikroprocesorové, súasou je automatická regulácia rýchlosti, cieové brzdenie a automatické vedenie vlaku. Poítaové riadenie ruša umouje v spolupráci so systémami CRV a AVV v prípade viacnásobnej trakcie vedenie vlaku z jedného stanoviša, resp. riadenie z riadiaceho voza prostredníctvom 18 ilového UIC kábla. Ruše sa ovláda jednou zdruenou riadiacou pákou, ktorou sa volí smer pohybu a následne tie chod alebo brzda.
 
Ukazovate rýchlosti a ahu ruša 
Elektrický ruše D radu 380
 
Kabína rušovodia je tlakotesná. Vybavená je klimatizáciou s výkonom 5 kW. elné sklo je bezpenostné, nedelené, s hrúbkou 17 mm. Na kadom stanovišti rušovodia sa nachádza moderný riadiaci pult, na ktorom sú riadiace, kontrolné a diagnostické prvky. Usporiadanie ovládacích prvkov na pulte rušovodia, ktorý je situovaný v osi vozidla, zodpovedá novým poiadavkám pre pulty rušovodiov. Na rušni sú nainštalované kamery, ktoré slúia ako spätné zrkadlá, take rušovodi má informácie o dianí okolo ruša po oboch jeho stranách. Na stanovišti je tie chladnika, vari a umývadlo.
 
Kamerový systém informuje rušovodia o dianí okolo ruša
Po rozjazde ruša sa displej prepne do reimu diagnostiky
Elektrický ruše D radu 380
 
V rušni je nainštalovaný systém Mirel VZ1, ale aj niektoré alšie napr. LZB 80E integrujúci PZB a LZB systém (pre Nemecko a Rakúsko). V rušni sú namontované aj dve rádiostanice.
 
Elektrický ruše D radu 380
Elektrický ruše D radu 380
 
Ruše zaujal mnohých laických, ale aj odborne zdatných návštevníkov. Mnohé prvky, napr. rôzne snímae, alebo moderné podvozky upútali pozornos záujemcov o elezninú techniku. Niektoré inované prvky sú chránené patentom. Záujem je pochopitene aj preto, e viaceré informácie o tomto rušni sú stále zahalené tajomstvom, a zatia ani jeden vyrobený kus nie je nasadený do prevádzky. 
 
Spracované poda podkladov výrobcu ŠKODA Plze a odberatea D:
  • Jií Konený, Petr Špalek: Nová tísystémová lokomotiva ady 380 D, Vdeckotechnický sborník D . 26/2008

Home