eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Poschodov elektrick jednotka radu 471, alebo 51. MSV 2009 v Brne (4.)
Peter, 22.09.2009 (12533 pretan)

     alším exponátom, ktorý ma na strojárenskom vetrhu zaujal, bola dvojposchodová elektrická jednotka radu 471 známa aj pod názvom CityElefant. Na vetrhu bola vystavovaná jednotka D 471.056-2. elezniná spolonos Slovensko, a.s., tieto jednotky CityElefant, avšak dvojsystémové (rad 671), chce zakúpi. V lánku sa oboznámime s niektorými technickými údajmi a interiérom jednotky.

Základné technické údaje:
 
rad
471
 
predchádzajúce oznaenie
nemá
 
výrobca
Škoda Plze
 
oznaenie výrobcu
 
 
rok výroby
od roku 1997
 
rozchod
1 435
 
usporiadanie náprav
Bo´Bo´+2´2´+2´2´ 
 
 napájacie napätie
3
kV, DC
maximálna povolená rýchlos
140
km/hod
výkon trakných motorov
4 x 500
kW
hmotnos celej 3 vozovej jednotky
155,4
t
dka celej 3 vozovej jednotky
79 200
mm
šírka skrine jednotky
2 820
mm
výška skrine jednotky
4 635
mm
miest na sedenie v 3 vozovej jednotke
310
 
 - z toho v 1. triede
23
 
hmotnos motorového voza
66,0
t
dka motorového voza
26 400
mm
miest na sedenie v motorovom vozni
59
 
hmotnos riadiaceho voza
46,5
t
miest na sedenie v riadiacom vozni
124
 
miest na sedenie vo vloenom vozni
117
 
 
Poschodová jednotka radu 471 predstavuje prvý typ celkom novej generácie moderných koajových vozidiel. Vyrábané sú v spolupráci spoloností Škoda Transportation a KD Vagonka. Jednotka je urená pre elezninú prímestskú dopravu v okolí vekých aglomerácií. Rozchod jednotky je 1435 mm a je urená pre trate s napájacou traknou sústavou 3 kV DC. Elektrická jednotka je v základnom vyhotovení trojdielna a zloená z motorového voza (471), vloeného voza (071) a riadiaceho voza (971).
 
Elektrická jednotka radu 471
Elektrická jednotka radu 471
 
Skria jednotky je vyrobená z vekoplošných hliníkových profilov. Pouitý materiál výrazne zniuje hmotnos jednotky, zvyšuje jej ivotnos a atraktívnos vzhadu. 
 
Podvozok jednotky
Elektrická jednotka radu 471
 
Pojazd motorového voza tvoria dva dvojnápravové podvozky s individuálnym pohonom náprav asynchrónnymi traknými motormi zapojenými do dvojitej hviezdy. Spoloný výkon štyroch asynchrónnych trakných motorov je 2000 kW, o umouje dosiahnu maximálnu konštruknú rýchlos 160 km/hod, avšak rýchlos jednotky v tomto vyhotovení je limitovaná na 140 km/hod. Trakné motory sú asynchrónne, napájané sú z mikroprocesorovo riadených striedaov, v ktorých sú pouité moduly IGBT s kvapalinovým chladením. Poítaové riadenie umouje viacnásobné vedenie vlaku zloeného a z troch ucelených jednotiek, t.j. 8 a 12 vozidiel. V závislosti na monostiach trate mono poui systém automatického vedení vlaku (AVV).
 
Riadiaci pult na stanovišti strojvodcu
Elektrická jednotka radu 471
 
Elektrické ovládacie a istiace prístroje a chladnika
Elektrická jednotka radu 471
 
Elektrická jednotka má elektrodynamickú brzdu, ktorá umouje rekuperáciu, ím sa zniuje energetická náronos prevádzky. Okrem elektrodynamickej brzdy má motorový voze pneumatickú kotúovú brzdu sústavy DAKO a koajnicovú brzdu s permanentnými magnetmi.
 
Interiér jednotky - sedadlá sú umiestnené 2+2
Elektrická jednotka radu 471
 
Horné poschodie jednotky
Elektrická jednotka radu 471
 
Priestor pre cestujúcich v základnej zostave poskytuje 310 miest na sedenie (z toho 23 je dokonca 1. triedy). Jednotka je nízkopodlaná a rýchly nástup a výstup cestujúcich umoujú dvojkrídlové posuvné dvere. V kadom vozni sú dve bunky WC s uzavretým systémom, klimatizácia a niektoré alšie prvky zvyšujúce komfort cestovania.
 
Schody spájajúce dolnú a hornú as
Elektrická jednotka radu 471  Elektrická jednotka radu 471
 
Aj ke je jednotka nízkopodlaná, predné nástupné priestory motorového voza a riadiaceho voza majú vo výbave navyše aj zdvíhaciu plošinu pre cestujúcich na vozíku. V týchto priestoroch sa pre nich nachádzajú upravené oddiely a WC. Pre nevidomých sú niektoré hlavné nápisy uvedené aj v Braillovom písme a pre nepoujúcich majú niektoré vstupy navádzací majáik.
 
Poschodová jednotka r. 471 
Poschodová jednotka r. 471
 
Spracované poda prospektov výrobcu Škoda Vagonka Plze.

Home