eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Parnm vlakom na Plaveck hrad
Peter, 27.09.2009 (41287 pretan)

     Klub priateov histórie elezninej dopravy Bratislava východ v spolupráci zo eleznicami slovenskej republiky usporiadal vera alšiu akciu a to celodenný výlet parným vlakom na Plavecký hrad. U viackrát som sa predtým chystal zájs do Plaveckého Podhradia, ale z rôznych príin mi to nevyšlo. Tak som si dnes povedal, e tam jednoducho musím zájs. Stanica v Plaveckom Podhradí leí na trati 112, na ktorej bola vo februári 2003 zastavená osobná elezniná doprava, aj ke nejaký as tu osobnú dopravu zabezpeovala BRKS. Nákladná doprava tu funguje najmä do Rohoníka, kde je cementáre.

Vlak mal odchod ráno o 7.55 hod. zo stanice Bratislava-Nové Mesto. Odtia do Zohoru a v podveer naspä bol na ele vlakovej súpravy motorový ruše T 679.019 Pomaran. Zo Zohoru do Plaveckého Podhradia a spä išiel na historickom parnom vlaku ruše 331.037 Uhranka. Ako poiarny vlak išla zo Zohoru a spä „motorka“ M 262.007 s nádrkovým vozom.
 
Plavecký hrad...
Parný vlak...
 
Plavecké Podhradie
Parný vlak...
 
Ja som však pre iné povinnosti necestoval vlakom. Do Plaveckého Podhradia som zašiel a poobede. Na stanici v Plaveckom Podhradí si na jesennom slnieku svoje údy vyhrievala storoná Uhranka. Chvíu som fotil na spustnutej stanici. udí sa okolo vlaku motalo dos. Cestujúci vlakom sa pomaly vracali z výletu na hrad. Aj miestni sa prišli pozrie. Vlak tu vidie majú príleitos asi dvakrát do roka, a to vaka Klubu priateov histórie elezninej dopravy Bratislava východ, ktorý tieto akcie usporadúva.
 
Plavecké Podhradie
Parný vlak...
 
Parný vlak a zrúcanina hradu...
Parný vlak...
 
Plavecké Podhradie
Parný vlak...
 
Parný vlak v Plaveckom Podhradí
Parný vlak...
 
Na povinnom poiarnom vlaku bol motorový voze M 262.007 s nádrkovým vozom, ktorý sa na svoj návrat pripravoval odstavený za parným vlakom.
 
akanie na návrat bolo vyuité aj na údrbu
Parný vlak...
 
Ke sa priblioval as odchodu parného vlaku zo stanice v Plaveckom Podhradí presunul som sa aj ja na tra pred Rohoník, kde som pokal na návrat historického parného vlaku. Uhranka mala naloené statone. Súprava sa skladala zo siedmych historických vozov. Netrvalo dlho a v diake sa ozvala parná píšala Uhranky.
 
Pred Rohoníkom...
Parný vlak...
 

Z miesta na trati pred Rohoníkom som sa premiestnil a za Pernek. Cesta a elezniná tra nejdú súbene veda seba a foti na viacerých miestach je problematické. Cesta je tu inak dos úzka a kukatá, preto je tu na viacerých úsekoch obmedzená rýchlos. Aj napriek tomu sa mi podarilo na zastávku v Perneku prís vas.

 

Parný vlak v Perneku

Parný vlak...

 

Parný vlak v Perneku

Parný vlak...

 

Za historickým parným vlakom išiel aj poiarny vlak. Práve tu v Perneku som sa rozhodol na poka a odfoti ho.

 

Zastávkou v Perneku prechádza poiarny vlak

Parný vlak...

 

Po prechode parného vlaku a poiarneho vlaku som ešte zašiel do Zohoru, odkia tra 112 do Plaveckého Mikuláša vychádza. Tu u stála súprava historického parného vlaku, na ktorej druhý koniec akurát posunoval Pomaran. Zaústenie trate 112 je z juhu, take súprava historického vlaku do Bratislavy na ele u s Pomaranom pokraovala opaným smerom. Ešte sa akalo na príchod poiarneho vlaku.

 

Stanica Zohor - Pomaran T 679.019 posunuje...

Parný vlak...

 

Ale ja som neakal a išiel som alej na tra. Chcel som odfoti celý konvoj na ele s Pomaranom. Tak som si na pokal na obúbenom mieste pred zanikajúcou odbokou Devínskej Jazero.

 

Konvoj s motorákom na konci

Parný vlak...

 

Slnieko bolo veer u dos nízko, ale ešte bolo dos svetla na to, aby som urobil posledné snímky z akcie.

 

Pomaran na ele súpravy

Parný vlak...

 

De elezniiarov sa na Slovensku kadorone oslavuje da 27. septembra. Túto krátku fotoreportá preto venujem práve tým, ktorý bez ohadu na de v týdni a poasie zabezpeujú nepretritú premávku na našich elezniných tratiach. Zárove chcem vyslovi svoje poakovanie Klubu priateov histórie elezninej dopravy Bratislava východ, ktorý akciu zorganizoval a uskutonil.

Svisiace lnky:
Po stopch nedostavanej trate Plaveck Mikul - Jablonica (27.01.2013)
eleznin stanica Plaveck Mikul (30.06.2012)
Uhranka na poslednom vlete (21.09.2011)
Tip na vlet: Parnm vlakom na Plaveck hrad (11.09.2011)
Tra 112: Zohor Plaveck Mikul (27.09.2007)


Home