eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 05.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Technick������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ inform������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������cie
51. MSV 2009 v Brne (6.) zver
Peter, 04.10.2009 (15931 pretan)

     V záverenej asti si strune priblíime niektoré alšie exponáty z oblasti elezninej, resp. koajovej dopravy. OS Zvolen okrem motorového ruša ZSCS 746.001 tu vystavovali motorovú jednotku ZSSK 813.033. Spolonos Pars Nova tu vystavovala motorovú jednotku D 814.080 známu pod obchodným názvom Regionova. alším vystavovaným rušom bol dvojnápravový ruše 719.701-5 vyrobený spolonosou spolonosti CZ Loko. Firma Bombardier tu vystavovala rekonštruovaný osobný voze MÁV Bpee. Zaujímavým exponátom bola urite aj nízkopodlaná elektrika pre Prahu vyrobená Škodou Plze. Elektrika bola na 51. roníku MSV ocenená zlatou medailou. Aj o týchto exponátoch je nasledujúci lánok.

Motorové jednotky ZSSK radu 813 vznikli prestavbou motorových vozov radu 810, resp. prívesných vozov radu 011. Technický popis tejto jednotky tu na stránkach magazínu je u uvedený, z tohto dôvodu uvediem len fotografiu vystavovanej 813.033-7, ostatné fotografie doplním do fotoalbumu k lánku o týchto motorových jednotkách. Mimochodom, medziasom som túto jednotku odfotil odstavenú v elezninej stanici Horná Štuba, fotografia je v príslušnom fotoalbume.
 
Motorová jednotka ZSSK 813.033
MJ radu 813
 
Motorová jednotka D 814-914 je tie známa u viac rokov. Prototyp tejto nízkopodlanej jednotky bol verejnosti predstavený u v roku 2005, v tom istom roku jednotka získala aj Zlatú medailu MSV. Motorová jednotka je dvojdielna, zloená je motorového voza a riadiaceho voza. Jednotky vznikli prestavbou motorových vozov D radu 810 a prívesných vozov D radu 010. Rekonštrukciou vznikla jednotka, ktorá poskytuje cestujúcim vyšší komfort a konštrukcia jednotky umouje cestovanie aj imobilným cestujúcim. Zárove sa zvýšil komfort obsluhy, kee celé stanovište strojvodcu bolo kompletne zrekonštruované. Jednotka má zabudovaný riadiaci systém, ktorý umouje napr. automatickú reguláciu rýchlosti. Oproti motorovým vozom radu 810 má jednotka nišiu spotrebu paliva a mazív, a tie je menej nároná na údrbu. To sa odráa aj v niších prevádzkových nákladoch. V porovnaní s motorovými vozami radu 810 sa zlepšili trakné vlastnosti a výkon tohto koajového vozidla.
 
Motorová jednotka D 814.080-8
MJ D radu 814
 
Interiér motorovej jednotky 
Motorová jednotka D 814.080-8
 
Riadiaci pult jednotky 
Motorová jednotka D 814.080-8
 
Motorový ruše 719.701-5 tu vystavovala spolonos CZ Loko. Tento malý, ale sympatický ruše s rozchodom 1435 mm má dku cez nárazníky 10 m, vzdialenos náprav je 5 m. Usporiadanie náprav je Bo. V rušni je pouitý elektrický prenos výkonu AC-AC. Výrobca pre pohon trakného alternátora Siemens 1 FC2 401-4 BD 25 pouil spaovací motor Caterpillar C 15 s výkonom 403 kW. Ruše má hmotnos 44 t (poda popisu len 42 t) a dosahuje maximálnu rýchlos 60 km/h. Palivová nádr má objem 1300 l. Maximálna aná sila tohto sympatického drobca je 148 kN. Ruše urite nájde svoje uplatnenie na vlekách.
 
Motorový ruše 719.701
Motorový ruše 719.701
 
Spolonos Bombardier na vetrhu predstavila modernizovaný osobný voze MÁV radu Bpee. Voze je zrekonštruovaný z vozov, ktoré sa vyrábali v rokoch 1978-1979. Rozchod voza je 1435 mm. Dka cez nárazníky je 24500 mm. Dka skrine voza je 24200 mm, výška je 4050 mm a šírka 2883 mm. Voze má brzdový systém KE-PR (D) a jeho maximálna rýchlos voza je 140 km/h. Napájací elektrický systém voza je 1000/1500 V 15-52 Hz. Vlastné zásobovanie voza elektrickou energiou zabezpeujú alkalické batérie typu 3KPM 410. Poet miest na sedenie v usporiadaní pre 2. triedu je 72, v usporiadaní pre 1. triedu je poet miest na sedenie 52.
 
Osobný voze MÁV radu Bpee
OV MÁV Bpee
 
Interiér voza radu MÁV Bpee
OV MÁV Bpee
 
OV MÁV Bpee - schéma
OV MÁV Bpee - schéma
 
Škoda Plze okrem elezniných koajových vozidiel vystavovala na 51. MSV v Brne aj modernú elektriku „ForCity Prague Tramcar“ (typ 15 T), teda elektriku pre Prahu. Elektrika má moderný dizajn, zloená je z 3 lánkov a je nízkopodlaná. Pri konštrukcii elektriky boli pouité moderné technológie. Riadenie trakných motorov je bez prevodoviek, individuálne riadenie synchrónnych motorov s permanentnými magnetmi a IGBT menimi zniujú energetickú náronos prevádzky a náklady na údrbu. Interiér elektriky je priestranný a poskytuje dostatok miesta pre detské koíky a tie pre vozíky imobilných cestujúcich, ktorým ahký nástup umouje malá výška podlahy elektriky, ktorá je 320 mm nad temenom koajnice. Úplnú bezbariérovos umouje vyklápacia plošina v priestore prvých dverí elektriky. Vystavený exemplár mal v kadom lánku sedadlá vyrobené z iného materiálu (drevené, umelohmotné, alúnené látkou). Dobré jazdné vlastnosti zabezpeuje 100 % adhézia a voi podvozkom otáajúce sa skrine jednotlivých lánkov. To dodáva elektrike dostatonú dynamiku aj pri oblúkovitých tratiach alebo na tratiach v stúpaní. Elektrika je urená pre napájací systém 600 V DC, usporiadanie podvozkov je Bo´Bo´Bo´Bo´. Rozchod je 1435 mm. Dka celej súpravy je 31400 mm. Šírka skrine elektriky je 2460 mm a jej výška nad temenom koajnice je 3600 mm. Výška podlahy elektriky nad temenom koajnice je 350/450 mm. Výkon pouitých trakných motorov je 720 kW. Poet miest na sedenie je 61, poet stojacích cestujúcich je 239, take celková kapacita elektriky je 300 cestujúcich.
 
Elektrika pre Prahu
Elektrika pre Prahu
 
Stanovište vodia
Elektrika pre Prahu
 
Interiér elektriky
Elektrika pre Prahu
 
Zadná as elektriky
Elektrika pre Prahu
 
Elektrika pre Prahu
Elektrika pre Prahu
 
Elektrika pre Prahu
Elektrika pre Prahu
 
Nemenej zaujímavými exponátmi boli napr. gumou odpruené koleso pre elektriku v Talianskom meste Messina, ktoré dodala f. Alstom Transport pre prevádzkovatea GTT Turín. Konštrukcia kolesa je dielom f. Bonatrans Group, a.s., ktorá kolesá aj vyrába. Gumou odpruené koleso je urené pre elektriky s maximálnou rýchlosou 70 km/h. Nominálny priemer tohto kolesa je 680 mm.
 
Odpruené koleso elektriky
Odpruené koleso elektriky
 
 Odpruené koleso elektriky - detail
Odpruené koleso elektriky
 
Podvozok pre ruše s elektromotormi
Podvozok pre ruše s elektromotormi
 
Naftový motor od f. Caterpillar v reze
(princíp innosti tohto motora je predmetom uiva základnej školy)
Motor Caterillar v reze  Motor Caterillar v reze
 
Pri napísaní tohto bezpochyby zaujímavého lánku boli pouité informácie uvedené v propaganých materiáloch uvedených výrobcov dostupné na 51. MSV v Brne.
 
Po ukonení prehliadky som nasadol do svojej obúbenej mašinky a išiel som domov.
 
Moja obúbená mašinka
Moja obúbená mašinka

 


Home