eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Elektrick poschodov jednotka ZSSK radu 671
Peter, 11.10.2009 (27639 pretan)

     V lete t. r. priniesli tlaové agentúry informácie o tom, e elezniná spolonos Slovensko, a.s. (ZSSK), ešte v decembri 2008 uzavrela zmluvu na dodávku desiatich elektrických poschodových jednotiek. Na 51. MSV v Brne boli okrem iných, dostupné prospekty aj k týmto jednotkám, ktoré Škoda Vagonka, a.s., v tomto ase u pre ZSSK vyrába. Niekoko zaujímavostí a technických informácií o elektrických jednotkách radu 671 je uvedených v nasledujúcom lánku.

Elektrická poschodová jednotka ZSSK radu 671 je urená pre prevádzku na napájacích trakných systémoch 3 kV DC a 25 kV, 50 Hz. Jednotky objednané ZSSK sú urené pre prevádzku na tratiach v okolí Košíc a iliny. Maximálna rýchlos jednotky je 160 km/h. Celková dka trojvozovej jednotky je 79200 mm, šírka skrine je 2820 mm a výška 4635 mm. Hmotnos celej súpravy je 166,7 t.
 
EJ 671
EJ 671 
 
Skria elektrickej jednotky je vyrobená osvedenou technológiou z vekoplošných hliníkových profilov. Trakný pohon je sústredený do dvoch strojovní v motorovom (elektrickom) vozni. Vysokú úinnos trakného pohonu zabezpeuje pouitie asynchrónnych trakných motorov a IGBT trakných meniov. Pouité riadenie trakných meniov umouje rekuperáciu pri dynamickom brzdení pri prevádzke na oboch trakných systémoch. Spotrebovaná elektrická energia je meraná poda príslušných noriem. Riadenie elektrickej jednotky umouje automatickú reguláciu rýchlosti a bezdrôtový prenos diagnostických údajov cez elezninú sie GSM-R.
 
EJ 671
EJ 671 
  
Vozne jednotky majú usporiadanie sedadiel 2+2. Pre kadú dvojicu sedadiel je k dispozícii zásuvka elektrickej energie pre napájanie poítaov. Oddiely pre cestujúcich majú zabudovaný úinný systém vetrania, vykurovania a klimatizáciu. K pohodlnému cestovaniu prispieva aj dobrá izolácia proti hluku. Nástup do elektrickej jednotky majú umonený aj imobilní cestujúci prostredníctvom sklopných nástupných plošín. Strojovne jednotky sú vybavené automatickým hasiacim systémom a v celej jednotke je umiestnených niekoko protipoiarnych snímaov. Bezpenos cestovania dopa komunikaný a kamerový systém. Cestujúci sú o cieovej a nasledujúcej stanici informovaní prostredníctvom LED informaných panelov umiestnených v oddieloch pre cestujúcich a v nástupných priestoroch, priom vizuálny systém je doplnený aj akustickým informaným systémom. Rýchly výstup a nástup cestujúcich z batoinou a detskými vozíkmi umoujú široké dvojkrídlové nástupné dvere. Pre cestujúcich z bicyklami sú urené priestory v elných vozoch. Vo vozni je vákuové WC s uzavretým systémom.
 
 
alej, okrem prospektu elektrickej jednotky radu 671, boli dostupné aj prospekty k vloeným vozom ZSSK radu 051 a riadiacim vozom ZSSK radu 951, ktoré spolu tvoria súpravu push-pull urené pre prevádzku rušami radu 263 ZSSK, ktoré sa na tento úel budú upravova. Usporiadanie riadiaceho a vloeného voza je odvodené od elektrických jednotiek ZSSK radu 671. Maximálna rýchlos riadiaceho a vloeného je 160 km/h.
 
RV 951
RV 951 
 
Dvojposchodový riadiaci voze radu 951 má dku 26400 mm a hmotnos 46,2 t. Poet pevných sedadiel je 90. Pre invalidné vozíky sú k dispozícii 4 miesta.
 
RV 951
RV 951 
 
Dvojposchodový vloený voze radu 051 má dku 26400 mm a hmotnos 47,5 t. Poet pevných sedadiel je 130. Výška riadiaceho a vloeného voza je 4635 mm a šírka ich skrí je 2820 mm.
 
Vloený voze radu 051
Vloený voze radu 051 
  
Pre ZSSK by malo by dodaných 10 poschodových riadiacich vozov a 20 poschodových vloených vozov. Súasou dodávky je tie úprava desiatich elektrických rušov radu 263.
 
 Vloený voze radu 051
Vloený voze radu 051 
  
Pochopitene, e zatia nie sú k dispozícii fotografie ani elektrických jednotiek radu 671, ani súprav (951+051)  push-pull. Tie budú doplnené po ich vyrobení a dodaní odberateovi ZSSK. Ako budú vyzera uvedené dopravné prostriedky mono však vidie na prospektoch výrobcu.
  
V lánku uvedené informácie sú z prospektov výrobcu Škoda Vagonka, a.s., a z verejných zdrojov.

 

Svisiace lnky:
V iline sa predstavila elektrick jednotka radu 671 (29.05.2010)
Nov elektrick poschodov jednotka sa predstav verejnosti (21.05.2010)


Home