eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 09.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������ 120
eleznin stanica Svt Jur
Peter, 29.10.2009 (62845 pretan)

elezniná stanica vo Svätom Jure patrila medzi najstaršie na Slovensku. Dnes je z nej u len zastávka. Leí na dvojkoajnej elektrifikovanej trati 120 Bratislava – ilina. Orientovaná je v severojunom smere a je elektrifikovaná traknou napäovou sústavou 25 kV, 50 Hz. Stanica vo Svätom Jure bola postavená na prvej eleznici na Slovensku ešte s animálnou trakciou. Konská eleznica viedla z Bratislavy do Trnavy a prvý úsek z Bratislavy do Svätého Jura bol otvorený 27.9.1840. 

Prevádzka na animálnej eleznici bola zastavená 15.10.1872 z dôvodu jej prestavby na parostrojnú. Spolonos povaskej eleznice elezninú dopravu obnovila 1.5.1873 prevádzku u v parnej trakcii. Od tých ias uplynulo vea rokov a podoba stanice sa zmenila.  
 
Svätý Jur - pôvodná budova konskej eleznice z roku 1840
Svätý Jur
 
Na stanicu do Svätého Jura som niekokokrát zašiel. Prvý raz v roku 2005. V tom ase stanica ešte existovala. Stanica mala pä koají, štyri dopravné a jednu manipulanú. Nealeko novšej výpravnej budovy stála väšia budova skladiska s manipulanou koajou. Pri prvej, druhej a štvrtej koaji boli nástupiská z panelov, resp. boli sypané. Juná as koajiska bola v miernom pravom oblúku v smere do Bratislavy. Pri oboch zhlaviach stáli v tom ase nevyuívané budovy stavadiel.
 
Svätý Jur - novšia výpravná budova
Svätý Jur
 
V roku 2007 zaala v rámci výstavby V. koridoru prestavba tejto elezninej stanice. Stanica bola v podstate zrušená a prestavaná na zastávku. Odstránené bolo aj pôvodné trakné vedenie a stoiare, a vybudované bolo nové. Niekokokrát som do Svätého Jura ešte zašiel, aby som premenu, resp. zánik tejto stanice zaznamenal. V smere do Pezinka je hne za zastávkou vybudovaná nová výhyba Svätý Jur, tvorí ju štvorica výhybiek, ktoré vytvárajú obojstrannú koajovú spojku. Premenu stanice je najlepšie vidie na fotografiách, ktoré sú zverejnené vo fotoalbume.
 
Koajisko stanice - smer Bratislava
Svätý Jur
 
Rýchlik do Bratislavy prechádza stanicou
Svätý Jur
 
Boný pohad na výpravnú budovu
Svätý Jur
 
Pri výstavbe koridoru boli v stanici odstránené najprv koaje párnej skupiny. Podloie pod bývalými koajami bolo vybagrované. Na miesto bývalých koají 4 a 6 bola navozená zemina. Pod novou traovou 2. koajou sa budoval nový spodok a zvršok. Zárove sa staval nový podchod pre cestujúcich, ktorý im umoní bezpený, mimoúrovový prístup k vlakom. Vlaky zatia premávali po zostávajúcich koajach 1 a 3.
 
Výstavba podchodu
Svätý Jur
 
Svätý Jur
 
Skupina párnych koají bola odstránená
Svätý Jur
 
elezniná doprava bola zabezpeená po 1. a 3. koaji
Svätý Jur
 
Bezpenos dopravy zaisovali návestidlá, ktorým dohárala svieca
Svätý Jur
 
Po vybudovaní novej traovej 2. koaje sa zaali práce aj na nepárnej skupine. Rovnako aj tu bolo podloie pod odstránenými koajami vybagrované. V ase mojej návštevy u bolo sasti vybudované nové nástupište pri 2. koaji, po ktorej bola obmedzenou rýchlosou zabezpeovaná elezniná doprava.
 
Nové nástupište pri novej 2. koaji
Svätý Jur
 
Stavebné práce prebiehali za plnej prevádzky
Svätý Jur
 
as podchodu pod novou 2. koajou
Svätý Jur
 
Výstavba nového nástupiša pri 2. koaji
Svätý Jur
 
Svätý Jur - smer Bratislava
Svätý Jur
 
Kladenie novej 1. koaje
Svätý Jur
 
Výstavba podchodu
Svätý Jur
 
Pri mojej alšej návšteve u bola nová zastávka takmer hotová. Nové nástupiša boli dokonené a slúili cestujúcej verejnosti. Rovnako aj podchod bol hotový, príchod k vlakom je bezbariérový pomocou šikmej roviny. Z pozostatkov stanice zostala iba výpravná budova, ktorá je obývaná a má vyuitie, a budova skladiska, ktorá bezprizorne stojí obale.
 
Svätý Jur zastávka
Svätý Jur
 
Podchod umouje bezbariérový prístup k vlakom
Svätý Jur
 
Osobný vlak do Trnavy stojí pri novom 2. nástupišti
Svätý Jur
 
Výpravná budova pripomína staré ase
Svätý Jur
 
elezniná stanica vo Svätom Jure tak po viac ako 160 rokoch zanikla. Aj napriek tomu sa navdy zapísala do dejín elezníc na Slovensku. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Pchov Povask Tepl (19.02.2017)
Pchov preiel na striedav TPS 25 kV, 50 Hz (03.08.2015)
Tunel pod Tureckm vrchom (18.10.2013)
eleznin stanica Nov Mesto nad Vhom (01.12.2010)
eleznin tunel pod Tureckm vrchom prerazen (25.11.2010)
eleznin stanica Pieany (18.06.2010)
Vstavba tunelu pod Tureckm vrchom (2.) (18.04.2010)
eleznin stanica enkvice (25.01.2010)
eleznin stanica Pezinok (16.12.2009)
Vstavba tunelu pod Tureckm vrchom (1.) (25.11.2009)
eleznin most v Trenne na trati 120 Bratislava - ilina (24.08.2009)
eleznin estakda medzi Pezinkom a enkvicami (15.01.2008)
Tra 120: Bratislava hl.st. - ilina (27.09.2007)


Home