eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 05.06. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
T - ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ahanovsk tunel
Peter, 08.11.2009 (84549 pretan)

ahanovský tunel leí na trati 180 z Košíc do iliny medzi elezninými stanicami ahanovce a Kostoany nad Hornádom. Tunel je dvojkoajný a elektrifikovaný. Vybudovaný bol v rámci zdvojkoajnenia trate, ktorú si vyiadalo narastajúce zaaenie eleznice z iernej nad Tisou do iliny. Tunel leí tesne veda pôvodného tunela vybudovaného na KB. Niekoko informácií o týchto tuneloch je v nasledujúcom lánku.

V rámci zdvojkoajnenia boli vybudované tri dvojkoajné tunely (ahanovský – 320 m, Ruínsky – 131 m, Bujanovský – 3410 m) a 26 vekých mostov (napr. Ruínsky viadukt). ahanovský tunel zaali budova eskoslovenské stavebné závody, n. p. závod Baraba Praha v októbri 1950, po rozhodnutí ministerstva dopravy o zaatí poslednej etapy zdvojkoajnenia Košicko-bohumínskej trate v úseku Kolinovce – Kuzmice. Predpokladaný termín ukonenia bol 31.5.1953. Da 14.2.1951 stavbu prevzali SSZ, závod Tra Druby v Košiciach, podobne ako Bujanovský a Ruínsky tunel.
 
ahanovský tunel - košický portál
ahanovský tunel
 
SD v Košiciach zabezpeili vypracovanie najnevyhnutnejšej dokumentácie a vytýili trasy tunela tak, aby sa tunelové práce mohli zaa do 30.3.1951. Tunel prevane v oblúku R=552 m sasti v prechodnici prechádza tektonicky porušeným, vemi rozpukaným a tlaivým ulovým masívom, vemi zvetraným pri obidvoch portáloch. Tunel s 39 pásmi po 8,0 m a dvoma portálmi po 4,0 m má celkovú dku 320 m. Razenie rakúskou sústavou sa zaalo smerovou štôlou od košického portálu.
 
ahanovský tunel - nákres (zdroj: 1)
ahanovský tunel
 
Rozmery sa urili tak, aby sa veraje doasného dreveného výstroja mohli zosilni podvlakmi. V pásoch . 8, 17, 25 a 33 sa na dku celého pása (8,0 m) razili „dostropné“ zálomy, z ktorých sa razila stropná štôla s prevýšením 0,7 a 0,8 m nad záver (teoreticky rub) ostenia. Zo stropnej štôlne sa razila vrchná as prístropia, z ktorej sa „zostupom“ razilo prístropie na pomocné prahy a z nich prístropie na hlavné prahy. Tunel má typové betónové ostenie 9 (hrúbka v závere klenby 105 cm) okrem pásu . 39 (kysacká strana), kde pre veké tlaky sa v oporách pouilo typové betónové ostenie 11 (hrúbka v závere klenby 120 cm) s klenbou z kvádrového kamenného muriva. Okrem toho sa v páse . 2 a 39 zhotovila spodná klenba. V pásoch . 1 a 15 je asfaltová dosková izolácia a od pása . 16 ku kysackému portálu menej prácna špachtlová izolácia poda návrhu subdodávatea Pozemné stavby, závod Košice. Túto izoláciu tvorila vyrovnávacia vrstva z asfaltu vystueného azbestovými vláknami (mastix) na upravenom a vysušenom líci ostenia, alej asfaltový náter vystuený sklenou jutou, ktorý sa v závislosti od vlhkosti a zvodnenia nanášal dvakrát a päkrát.
 
ahanovský tunel
ahanovský tunel
 
ahanovský tunel - kysacký portál
tunelová rúra bola predená
ahanovský tunel
 
ahanovský tunel - výstavba na kysackej strane (zdroj: 1)
ahanovský tunel
 
Da 18.12.1952 v páse . 37 nepozornosou pracovníkov vznikol poiar, pri ktorom sa od pása . 32 po kysacký portál po zhorení skruí a podperného lešenia zrútila klenba obmurovky. Betónové ostenie sa na tomto úseku poiarom poškodilo do hbky a 30 cm. V rámci opravy boli vykonané rozsiahle práce. Obmurovka medzi kvádrovým vencom košického portálu a pásom . 1 sa rozobrala a po oprave izolácie opä primurovala. V pásoch . 1 a 13 v miestach, kde asfaltová izolácia prenikla na povrch ochrannej obmurovky, a v mokrých miestach sa obmurovka rozobrala a po oprave izolácie opä primurovala. Porušené škáry sa vyistili a opravili. Pásy . 14 a 18 sa v mokrých miestach opä obmurovali. Porušené škáry sa vyistili a opravili. V páse . 19 sa rozobrala a opravila prasknutá klenba výklenku. Po zhotovení izolácie sa klenba výklenku vymurovala a zaizolovala. Škáry obmurovky sa vyistili a opravili. Narušený povrch tvaroviek sa opravil dvojnásobným torkretom. V pásoch . 20 a 21 sa po oprave izolácie primurovala nová obmurovka. V pásoch . 22 a 31 sa zhotovila nová dosková izolácia a primurovala nová ochranná obmurovka. V pásoch . 32 a po kysacký portál sa rozobrali zvyšky ochrannej obmurovky a povrch narušeného betónového ostenia sa odstránil miestami do hbky 30 cm. Opory ostenia sa pribetónovali na pôvodný stav. Na doplnené opory sa vybetónovali elezobetónové pätky klenby so zakotvením výstue do oisteného ostenia. Na pätky sa vybetónovala klenba, ktorá sa na rube pribetónovala a na oistené ostenie. Asfaltová dosková izolácia sa primurovala obmurovkou z betónových tvaroviek hrúbky 45 cm.
 
ahanovský tunel - konzoly pre uchytenie troleja
ahanovský tunel
 
Po krátkom ase aj v tomto tuneli izolácia prestala plni svoju funkciu. Opravy s rozobratím ochrannej obmurovky zhotovením doskovej izolácie (prípadne len opravou poškodených miest) a ochrannej obmurovky (nízkotlakovou cementovou injektáou) boli neúinné. Chyby na izolácii sa sanovali opakovanou asfaltovou injektáou škáry medzi lícom ostenia a rubom ochrannej obmurovky. Tunel sa dokonil v asovom súlade s ostatnými úsekmi Trate druby a do prevádzky bol slávnostne odovzdaný 5.11.1955.
 
Pôvodný ahanovský tunel na KB - poloha na mape
ahanovský tunel - pôvodný na KB
 
Dvojkoajný ahanovský tunel bol razený v tesnej blízkosti jednokoajného tunela na pôvodnej trati Košicko-bohumínskej eleznice. Po vybudovaní novej dvojkoajnej trate bola pôvodná tra znesená, ale tunel tu stojí dodnes. Jednokoajný tunel je dlhý 277 m. Vybudovaný bol v rámci výstavby 31 km dlhého traového úseku Košice – Kysak – Prešov, ktorý bol do prevádzky daný 1.9.1870. Tunel v súasnosti nie je prístupný, z oboch strán je uzatvorený kovovou bránou.
 
ahanovský tunel - pôvodný na KB - košický portál
ahanovský tunel - pôvodný na KB
 
ahanovský tunel - pôvodný na KB - kysacký portál
ahanovský tunel - pôvodný na KB
 
Fotografie pôvodného tunelu a novšieho dvojkoajného tunelu v ahanovciach sú uverejnené vo fotoalbume. © Ing. Peter Páteek
 
Pouitá literatúra:
  1. Ing. Alojz Drozd, Ing. Eugen Chladný, Ing. Ladislav Paulíny, Ing. Ivan Poliaek, CSc., Ing. Vladimír Vébr, doc. Ing. Jozef Zvara, CSc.: Stavebníctvo na Slovensku 1945 – 1985 Dopravné stavby, ALFA Bratislava 1989,
  2. Ing. Kubáek a kol.: Dejiny elezníc na území Slovenska,
  3. Ing. Krejiík: Po stopách našich eleznic.

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Poprad Luivn (31.01.2018)
eleznin stanica Vydrnk (KB) (14.01.2016)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (2.) (25.10.2015)
Pendolino na Slovensku op skonilo (24.07.2015)
Po stopch zhadnho (ne)tvora (30.03.2015)
trba je trba (04.11.2014)
Rekontrukcia prijmacej budovy v Koiciach pokroila (26.10.2014)
Jarn prce pod Tatrami (16.03.2014)
Snehov spravodajstvo zo trby (09.02.2014)
Ako si v piatok zresetova hlavu (27.09.2013)
Historick kalendr (1.) (01.06.2013)
Zimn pohadnica zo trby (05.03.2013)
Kraoviansky tunel 2. (04.11.2012)
Vykoajenie nkladnho voza vo Vchodnej (08.10.2012)
Utorok vo Vaci (21.02.2012)
eleznin stanica Koice prejde obnovou (20.01.2012)
tiavnick tunel (05.01.2012)
Bujanovsk tunel (11.11.2011)
Mimoriadne vlaky Margecany Krompachy po novom (10.09.2010)
Vlaky nahradia autobusy v seku Margecany Krompachy (25.08.2010)
Run viadukt, tunel, zastvka, vhyba (23.12.2009)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (2.) (31.10.2007)
Modernizcia elezninej stanice Poprad-Tatry (1.) (30.10.2007)
Tra 180: ilina - Vrtky - Poprad-Tatry - Margecany - Kysak - Koice (27.09.2007)


Home