eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������ 120
Vstavba tunelu pod Tureckm vrchom (1.)
admin, 25.11.2009 (57994 pretan)

Da 1. októbra eleznice Slovenskej republiky oznámili zaiatok modernizácie elezninej trate 120 v úseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov. V rámci budovania medzinárodných elezniných koridorov sa zaala rekonštrukcia trate v úseku km 100,500 – 159,100 pre traovú rýchlos 160 km/h. Modernizácia je v úseku Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce rozdelená na dve etapy.

V prvej etape bude razený dvojkoajný elezniný tunel cez „Turecký vrch“, dlhý 1755 m a v druhej etape bude realizovaná modernizácia úseku trate po Zlatovce. Celková dka dvojkoajného modernizovaného úseku je 17,5 km. Po rekonštrukcii trate v úseku elezninej trate Mesto nad Váhom – Zlatovce budú môc vlaky premáva rýchlosou 160 km/h. Predpokladaný termín ukonenia stavby je máj 2013. Stavebné náklady sa predpokladajú vo výške 264 mil. Eur bez DPH.
  
Súasné najväšie stavebné dielo na zmodernizovanej trati 120 je elezniná estakáda medzi st. Pezinok a Šenkvice známa ako Šenkvická estakáda. Pred asom sa zaalo s výstavbou alšieho prelomového diela a tým bude elezniný tunel pod Tureckým vrchom. Po dokonení to bude pravdepodobne jediný tunel na trati 120. Zaujímavým faktom je aj to, e zatia posledný tunel na Slovensku bol vyrazený ešte v roku 1954, a je ním  Jablonovský tunel na trati Zvolen – Košice (tra 160). Dôvodom výstavby nového tunela na trati 120 pod Tureckým vrchom je potreba zvýši maximálnu rýchlos zo súasných 100 km­­­/h (opravené) na poadovaných 160 km/h.
 
Pribliný zaiatok traového úseku Turecký vrch – bývalé hradlo Búdy. Jeho osud je u speatený.
 
Bývalé hradlo Búdy (bude zlikvidované)
tunel Turecký vrch 
  
IC 405 Tatran prechádza km 102.300
V pozadí za stromami iastone vidno budovu VD Nové Mesto n Váhom
tunel Turecký vrch 
 
 km 102.200 - v pozadí sa vyníma Turecký vrch
tunel Turecký vrch 
 
362.001-1 na ele R 602 ingov v oblúku na „starom“ km 102.200 
 tunel Turecký vrch
  
V súvislosti s výstavbou tunela príde aj ku iastonej zmene merania kilometrov na tzv. starý elezniný km (skm) a nový elezniný km (nkm).
 
363.135-5 na Os 3062 ilina – Nové Mesto n Váhom
Napravo je cesta I. triedy . I/61 Nové Mesto n Váhom – Trenín
tunel Turecký vrch 
 
elezniný tunel Turecký vrch bude jednorúrový, dvojkoajový. Celková dka v osi bude 1775 metrov, razená as bude ma dku 1740 metrov a razi sa bude novou rakúskou tunelovacou metódou. Zostávajúcich 35 m bude realizovaných v otvorenej stavebnej jame, následne zasypanej. Tunel bude vybudovaný v dvoch protismerných oblúkoch s polomerom 2000 m. Prierez bude 6,5 m po celej jeho dke. Osová vzdialenos koají je urená na 4,2 m. Po oboch stranách tunela budú bezpenostné výklenky a pribline v strede tunela bude vybudovaná úniková štôla, ktorá bude vyúsova na úpätí Tureckého vrchu. V tuneli bude pouitý elezniný zvršok bez štrkového lôka, ktoré nahradí tuhé podloie. 
 
Pohad na stavenisko budúceho juného portálu
tunel Turecký vrch 
 
Budúci juný portál
tunel Turecký vrch 
 
Vizualizácia budúceho juného portálu (© REMING Consult, a. s.)
 tunel Turecký vrch - © Reming
 
Prípravy na budovanie juného portálu
tunel Turecký vrch 
 
Provizórny múr na ochranu koajiska pred sutinou
tunel Turecký vrch
 
Ruše ER 20 004 s neustálym výstraným pískaním
prechádza okolo staveniska smerom na Nové Mesto nad Váhom
tunel Turecký vrch 
 
Vozne pracovného vlaku
 tunel Turecký vrch
 
Na pracovnom vlaku je nasadzovaný ruše 740.429-6 spolonosti ZSS
tunel Turecký vrch 
 
Pri traových prácach sú nasadzované aj MTV (MTV 02-11)
tunel Turecký vrch 
 
R 605 Dargov na pravotoivom oblúku pod Tureckým vrchom
 tunel Turecký vrch
 
Súasný traový úsek je charakteristický mnohými zákrutami, preto je max. rýchlos 80 km/h. Tunel bude stavaný na rýchlos a 200 km/h. Jeho výstavba sa zane na severnej strane. Po vybudovaní tunela sa bude realizova jeho napojenie na zrekonštruovanú tra.
 
ervená farba predstavuje súasnú tra, ltá je tunel (Zdroj:GOOGLE EARTH)
tunel Turecký vrch 
 
362.008-5 na ele R 603 ingov pod Tureckým vrchom
tunel Turecký vrch 
 
Lokalita Turecký vrch je štátna prírodná rezervácia so 4. stupom ochrany.
 
Opustený strány domek. Aký osud ho aká?
tunel Turecký vrch 
 
„Domek kedysi obýval starý elezniiar.“, tak aspo vravel náhodný okoloidúci, prenášajúc bicykel na druhú stranu trate. V tesnej blízkosti sa nachádzajú zvyšky nadjazdu. „Kedysi tadia jazdili aj autá...“, pokraoval. 
 
Zvyšky cestného nadjazdu
V diake vidie pohorie Bielych Karpát 
 tunel Turecký vrch
 
Zamraený sychravý jesenný de a 363.133-0 ako Os 3062
koniaci v Novom Meste nad Váhom
tunel Turecký vrch 
 
Pohad na „esíko“ v skm 104.100 a R 607 Liptov do Košíc
tunel Turecký vrch 
 
Po „ese“ "ehlika" 210.071-7 na Mn v opanom smere
 tunel Turecký vrch
 
Rušen 740.429-6 smeruje k junému portálu
tunel Turecký vrch 
 
Napravo na fotke hore sa rtajú obrysy barokovej kaplnky v Trenianskych Bohuslaviciach, ktorej rokokové fresky patria medzi najvýznamnejšie na Slovenku.
 
Návrat s vyaeným sutinou
tunel Turecký vrch 
 
V súasnosti prebieha prípravná fáza, ktorej cieom je vybudova prístupové objekty a doasné cesty k budúcim portálom tunela. A potom sa zane vlastná výstavba tunela.
 
Most cez rieku Bošáka
Domek u patrí k minulosti (máj 2008)
tunel Turecký vrch 
 
Kúsok opodia bude severný portál. Tunel sa zane stava zo strany severného portálu. U na prvý pohad je zrejmý komplikovaný prístup kvôli rieke Bošáka.
 
Cez rieku vyrastá provizórny most k severnému portálu
 tunel Turecký vrch
 
Kvôli bezpenosti je prístup na stavenisko zakázaný
tunel Turecký vrch 
 
Severný portál bude na tomto mieste
tunel Turecký vrch 
 
Vizualizácia severného portálu (© REMING Consult, a. s.)
tunel Turecký vrch 
 
Celkový pohad na budúci severný portál
tunel Turecký vrch 
 
Ráno v junej asti Bošáckej doliny 
a R 600 Slovenka sa pribliuje ku Tureckému vrchu
tunel Turecký vrch 
 
skm 105,000 - slnené jesenné popoludie a 363.140-5
(o tri roky pôjde u priamo)
 tunel Turecký vrch
 
IC 511 Slovenka pred vchodom do stanice Trenianske Bohuslavice
Za ou sa vypína masív Tureckého vrchu
tunel Turecký vrch 
 
Koncepcia výstavby predpokladá vylúenie dopravy vdy len na jednej traovej koaji.
 
Pre dnešok sa výluka skonila
363.134-8 na Os 3084 Trenín – Nové M. n Váhom u po „normálnej“ koaji
 tunel Turecký vrch
 
Padla... odstavený pracovný vlak aká na alší de v st. Nové Mesto nad Váhom
tunel Turecký vrch 
 
Objednávateom stavby sú eleznice Slovenskej republiky. Zhotoviteom je Zdruenie „Nové Mesto – Zlatovce 2009“, ktorého lenovia sú OHL S, a.s., Brno, Skanska BS a.s., Prievidza, VÁHOSTAV-SK, a.s., ilina, Doprastav a.s., Bratislava a ELTRA s.r.o., Košice. Stavba je lenená na 2 etapy a 5 ucelených astí (US):
 
I.                  etapa je US 24 Medzistaniný úsek Nové Mesto n. Váhom – Trenianske Bohuslavice,
II.                etapa sú US 25 elezniná stanica Trenianske Bohuslavice, US 26 Medzistaniný úsek Trenianske Bohuslavice – Melice, US 27 elezniná stanica Melice, US 28 Medzistaniný úsek Melice – Zlatovce.
 
Pramene:
  • SR
  • REMING Consult a. s. 
  • Ing. J. Nian, Ing. O. Podolec: Turecký vrch bude prelomový, elezniná revue, 2/2009

Foto: © Autor

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Pchov Povask Tepl (19.02.2017)
Pchov preiel na striedav TPS 25 kV, 50 Hz (03.08.2015)
Tunel pod Tureckm vrchom (18.10.2013)
eleznin stanica Nov Mesto nad Vhom (01.12.2010)
eleznin tunel pod Tureckm vrchom prerazen (25.11.2010)
eleznin stanica Pieany (18.06.2010)
Vstavba tunelu pod Tureckm vrchom (2.) (18.04.2010)
eleznin stanica enkvice (25.01.2010)
eleznin stanica Pezinok (16.12.2009)
eleznin stanica Svt Jur (29.10.2009)
eleznin most v Trenne na trati 120 Bratislava - ilina (24.08.2009)
eleznin estakda medzi Pezinkom a enkvicami (15.01.2008)
Tra 120: Bratislava hl.st. - ilina (27.09.2007)


Home