eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Motorov rue radu 735 (ex T 466.0)
Peter, 09.03.2010 (15511 pretan)

Motorový ruše radu 735 (ex T 466.0) je kapotový s bonými ochodzami a jednou vyvýšenou veovou kabínou umiestnenou v zadnej asti tak, e rozdeuje kapotu ruša na prednú (dlhšiu) a zadnú. Ruše má dva dvojnápravové podvozky, prenos výkonu je elektrický. Urený bol pre ahkú osobnú a nákladnú dopravu na neelektrifikovaných tratiach. Pre vykurovanie osobných vlakov bol do ruša zabudovaný parný generátor PG 500. V súasnosti tieto rušne u nie sú v prevádzke.

Technické údaje motorového ruša radu 735:
 
Rad
735
 
predchádzajúce oznaenie
T 466.0
 
Výrobca
TS Martin
 
oznaenie výrobcu
DE 1435 Bo´Bo´ 1260
 
rok výroby
1971 - 1979
 
Rozchod
1 435
 mm
usporiadanie náprav
Bo´Bo´
 
maximálna povolená rýchlos
90
km/hod
Hmotnos
64,0
t
dka cez nárazníky
14 180
mm
rázvor podvozka
2 400
mm
rázvor celkový
10 000
mm
vzdialenos otoných apov
7 600
mm
priemer kolies
1 000
mm
minimálny polomer oblúka
90
m
 
 
 
typ spaovacieho motora (diesel)
Pielstick 12 PA 4-185
 
 - výkon motora
927
kW
 - otáky motora
1 500
min.-1
 - poet valcov
12
 
objem palivovej nádre (nafta)
2 200
l
prenos výkonu
elektrický dc-dc
 
trakný generátor
TD 805 A
 
typ trakných motorov
TE 005 E
 
 - poet trakných motorov
4
 
prevodový pomer
1:5,2
 
maximálna aná sila
192
kN
trvalá aná sila
133
kN
typ motora kompresora
3 DSK 100
 
tlakovzdušná brzda
DK-GP
 
vykurovanie osobných vlakov
parné
 
 - parný generátor
PG500
 
 - objem vodnej nádre
2500
l
 
Motorové rušne radu 735 (ex T 466.0) vyrábali Turianske strojárne v Martine (TSM) v období rokov 1971 a 1979. Rám ruša je z oceových profilov, pozdniky v strednej asti rámu zárove vytvárajú palivovú nádr. Rám je na podvozok uloený prostredníctvom dvoch klzníc s guovým uloením. Na ráme ruša pod prednou (dlhšou) kapotou je v elnej asti umiestnený chladiaci blok s dvoma axiálnymi hydrostaticky poháanými ventilátormi, radiálny ventilátor pre chladenie trakných motorov predného podvozku poháaný prostredníctvom klinových remeov a kompresor 3 DSK 100, ktorý má elektromagnetickú vypínatenú spojku. Kompresor je poháaný z vonej strany naftového motora.
 
Motorový ruše T 466.0254
Motorový ruše radu 735
 
Za chladiacim blokom je umiestnený dvanásvalcový preplovaný vidlicový naftový motor Pielstick 12 PA V 4-185 s nepriamym vstrekovaním a výkonom 927 kW. Licenciu na výrobu týchto naftových motorov zakúpil v 60-tych rokoch výrobca TSM od francúzskej firmy SEMT-Pielstick. Pouitý komôrkový motor mal nišiu hmotnos, ale mal vyššiu spotrebu paliva. Pre uahenie štartovania motor pouíval špeciálne zariadenie štart-pilot. Regulácia otáok naftového motora bola prostredníctvom hydraulického regulátora paliva a budenia typu PI 200.
 
Výrobný štítok ruša T 466.0254
Motorový ruše radu 735
 
Naftový motor je priamo spojený pomocou spojky Geislinger s trakným generátorom KD typu TD 805 A. Prenos výkonu od generátora TD 805 A je elektrický jednosmerný (dc-dc). Trakné motory sú rozdelené na dve skupiny poda podvozkov, motory jednej skupiny sú zapojené sériovo a skupiny sú na generátor pripojené paralelne.
 
Stanovište rušovodia
Motorový ruše radu 735
 
Pod kabínou rušovodia je umiestnený radiálny ventilátor pre chladenie trakných motorov zadného podvozku, nabíjacie dynamo D 206 a budi D 207. Tieto pomocné zariadenia sú poháané klinovými rememi od pomocného hriadea nadväzujúceho na generátor. Pod zadnou kapotou je umiestnený elektrický rozvádza a parný generátor PG 500.
 
Riadiaci pult ruša
Motorový ruše radu 735
 
V rušni je brzdi DAKO BS-2 a DAKO BP-2, rozvádza DAKO L, odbrzova OL-2 a runá brzda. Ruše má zariadenie na mazanie okolesníkov, voli anej sily a je vybavený pre mnoholenné riadenie.
 
Motorový ruše radu 735
Motorový ruše radu 735
 
Hlavné vzduchojemy, akumulátorová batéria a  nádre, sú umiestnené medzi podvozkami. Otváratené boné dvere kapôt a odnímatené vrchné kryty kapoty umoujú prístup k hlavným a pomocným zariadeniam ruša. V kabíne sú dva diagonálne umiestnené stanoviša rušovodia vdy vpravo v smere jazdy. Do kabíny sa vchádza elnými dverami z ochodze. Parný generátor PG 500 je umiestnený v zadnej asti za búdkou na ráme ruša. V zimnom období sa vyskytovali problémy s prevádzkou parného generátora, pretoe pri jazde krátkym predstavkom dopredu parný generátor zamzal. Z tohto dôvodu sa as kapoty v okolí parného generátora obkladala izoláciou.
 
Brzdi DAKO BS-2 a DAKO BP-2 
Motorový ruše radu 735
 
Prvých 26 rušov overovacej série malo zabudovanú elektrodynamickú brzdu (EDB), ktorá sa však v prevádzke neosvedila, a preto sa do alších rušov nemontovala. Odporník EDB bol umiestnený pod zadnou kapotou. Výroba rušov bola v roku 1979 ukonená. Celkom bolo pre SD vyrobených 298 rušov.
 
Technický výkres ruša
Technický výkres ruša T 466.0 
 
Na Slovensku sa zachovali dva rušne radu 735. Ruše T 466.0254 je v opatere Klubu elezniných historických vozidiel Poprad a o ruše T 466.0253 sa stará Klub historickej techniky pri RD Zvolen. Mnohé rušne, resp. rám a podvozky z rušov, boli vyuité na rekonštrukciu pre rušne radu 736. Fotografie rušov radu 735 sú vo fotoalbume.
 
Pramene:  
  • Ing. Doubek Milan, CSc., Kuruc Ladislav: Hnacie vozidlá SR, Nadas-AFGH 1994;
  • Ladislav Kuruc: Slovenské eleznice, Phoenix 2001;
  • Ing. Jaromír Pernika a kol.: M - Motorové lokomotivy D, ZSSK, prmyslu, M-Presse s.r.o. 2009;
  • Jaromír Bittner, Jaroslav Kenek, Bohumil Skála, Milan Šrámek: Malý atlas lokomotiv 2007, Gradis Bohemia, s.r.o 2006.

Home