eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Mimoriadne vlaky na Slovensko Maarskch doch 2010
Peter, 03.05.2010 (10846 pretan)

Na 1. máj býva kadý rok naplánovaných viacero akcií. Tohto roku som sa rozhodol ís pozrie k susedom do Maarska. V mesteku Szeczény sa konali Slovensko – Maarské dni. Pri tejto príleitosti Klub historickej techniky pri RD Zvolen pripravil mimoriadne jazdy dvoch historických vlakov. Ja som sledoval vlak z Luenca do Szeczény, ktorý bol zostavený z motorového voza M 131.1053 a prívesného voza BDlm.

Druhý vlak išiel ráno zo Szeczény do Vekého Krtíša a spä. Na tomto vlaku bol pilštik T 466.0253 a tri historické vozne Ci. Okrem toho išiel mimoriadny motorový vlak z maarského mesta Balassagyarmat do Vekého Krtiša a spä.
 
Motorový vlak na ele s M 131.1053 pred Rapovcami
 M 131.1053
 
Motorový vlak z Luenca bol dos plný najmä fanúšikmi elezníc, ktorí vyuili príleitos previes sa po tejto trati. Na trati 161 z Luenca do Vekého Krtíša je osobná doprava u niekoko rokov zastavená. Táto tra je známa tým, e je na nej peána doprava, to znamená, e vlaky as trate idú cez územie iného štátu, v tomto prípade cez Maarsko. Nákladná doprava na trati pretrváva aj vaka uholnej bani pri Vekom Krtíši.
 
Motorový vlak na ele s M 131.1053 za Kalondou
 M 131.1053
 
V stanici Ipolytarnóc bol na elo mimoriadneho vlaku zapojený motorový voze H-Start Bzmot 343.
 
Motorový vlak z Luenca vchádza do stanice Ipolytarnóc
M 131.1053 
 
Mimoriadny motorový vlak do Szeczény na ele s Bzmot 343
 Motorový vlak
 
Mimoriadny motorový vlak do Szeczény na ele s Bzmot 343
Motorový vlak  
 
Cieom akcie Slovensko – Maarské dni, ktorá sa konala v sobotu 1. mája 2010 v mesteku Szeczény, je rozvíjanie spolupráce v tomto regióne na oboch brehoch rieky Ipe.
 
elezniná stanica MÁV Szeczény
st. Szeczény 
 
elezniná stanica MÁV Szeczény
st. Szeczény
 
Na elezninej stanici v Szeczény bolo mnostvo udí, ktorí sa sem prišli pozrie. Tu bol pre malých aj vekých návštevníkov pripravený program. Atrakciou bol aj pancierový vlak. Ja som sa tu však nezdral dlho. Pokraoval som do Vekého Krtíša odfoti mimoriadny motorový vlak z maarského mesta Balassagyarmat do Vekého Krtiša.
 
Mimoriadny motorový vlak Balassagyarmat – Veký Krtíš a spä
 
Veký Krtíš
Veký Krtíš 
 
Malé Straciny
st. Malé Straciny
 
Tento vlak bol zloený z dvoch súasných motorových vozov Bzmot (MV 810), medzi ktorými boli vloené dva prívesné vozne. Vlak išiel zo stanice Nográdszakál úvraou.
 
Na záver sa chcem poakova organizátorom a KHT Zvolen za peknú akciu.
 
Foto: © autor

P.S.: akujem aj Garinovi za to, e ma doviedol na elezninú stanicu vo Vekom Krtíši.

Svisiace lnky:
Tra 161: Luenec - Vek Krt (27.09.2007)


Home