eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
V iline sa predstavila elektrick jednotka radu 671
Peter, 29.05.2010 (24715 pretan)

V piatok, 28. mája 2010, bola v elezninej stanici ilina verejnosti predstavená elektrická dvojsystémová poschodová jednotka radu 671. Ucelenú jednotku tvorí elektrický poschodový voze, jeden vloený poschodový voze a jeden riadiaci poschodový voze. Maximálna rýchlos jednotky je 160 km/h.

V piatok som do iliny zašiel, aby som mohol túto akciu zadokumentova, a najmä aby som si novú elektrickú poschodovú jednotku (EPJ) mohol prehliadnu. V nasledujúcom lánku tak prinášam moje postrehy a dojmy z prvého stretnutia s týmto novým elektrickým poschodovým vlakom.
 
Riadiaci voze 971.001-3
EPJ 671 
 
Elektrických jednotiek radu 671 by malo by pre ZSSK dodaných celkom 10 kusov, ako to vyplýva zo schváleného materiálu „Modernizácia rušového a vozového parku ZSSK, a.s.“. O tejto EPJ som u uviedol nejaké informácie, pretoe na Brnianskom vetrhu v septembri minulého roku boli dostupné prospekty výrobcu.
 
EPJ ZSSK radu 671
Výrobca
Škoda Vagonka Ostrava, a. s.
Poet pevných sedadiel v jednotke:
289
Poet sklopných sedadiel:
18
Poet sediacich cestujúcich:
307
Poet stojacich cestujúcich:
333
Poet cestujúcich spolu:
640
alšie vybavenie jednotky:
- vnútorný kamerový systém,
- zásuvky 230 V pre PC,
- 4 miesta pre invalidné vozíky,
- miesto pre prepravu bicyklov,
- 6 WC
 
Nová EPJ pôsobí dobrým dojmom. Predstavená EPJ 671.001 mala zatia náhradné podvozky na rýchlos 120 km/h, a zo iliny sa vrátila naspä k výrobcovi, take jednotka ešte nie je pripravená na prevádzku. Na rozdiel od EPJ D radu 471, je EPJ 671 dvojsystémová, preto výrobca musel do jednotky umiestni aj trakný transformátor na 25 kV, 50 Hz. Vzhadom na priestorové monosti sú do elektrického voza jednotky nainštalované dva menšie transformátory zapojené paralelne. Jeden transformátor je umiestnený v prednej strojovni, ktorá sa nachádza hne za stanovišom strojvodcu a druhý transformátor je umiestnený v druhej uzavretej strojovni na opanej strane elektrického voza, poveda ktorej je len úzka postranná priechodná chodba.
  
Stanovište strojvodcu EPJ radu 671
EPJ 671 
EPJ 671 
 
V EPJ je nainštalovaných 15 kamier
EPJ 671 
  
Bunka WC pre imobilných cestujúcich v riadiacom vozni
EPJ 671
 
Napriek dobrému dojmu má EPJ poda ma niektoré nedostatky. Okrem piskavého zvuku meniov osvetlenia je to „efekt neviditeného schodu“. Pretoe je jednotka poschodová, je podlaha spodného podlaia od nástupného priestoru dovnútra oddielu pre cestujúcich zníená. Sklon podlahy je na prvý pohad okom neviditený, no je dos znaný, take ak lovek urobí normálny krok dopredu, má pocit ako keby tam bol schod. Všimol som si, e viacerí návštevníci v piatok boli z toho nepríjemne zaskoení a viacerí vykríkli „pozor schod“, ktorý tam samozrejme nie je. Bolo by vhodné, keby sklon podlahy bol opticky zvýraznený, aby cestujúci toto zníenie podlahy postrehli.  
 
Podlaha do oddielu pre cestujúcich so sklonom
EPJ 671 
 EPJ 671
 
Tlaidlo "zastávka na znamenie"
EPJ 671 
 
Riadiaci voze EPJ je prispôsobený pre prepravu imobilných cestujúcich, pre nástup a výstup sú tu namontované dve výsuvné plošiny a bunka WC je taktie prispôsobená pre ich prepravu. Okrem toho, ovládacie prvky, otváranie dverí a pod., majú popis aj pre nevidomých cestujúcich.
 
Výloná plošina
EPJ 671 
EPJ 671
EPJ 671
EPJ 671
 
 Jednotlivé vozne sú spojené napevno spojkou
 EPJ 671
 
Podvozok riadiaceho voza
EPJ radu 671
 
Kotúová brzda
EPJ radu 671
 
Pieskovanie pod avým predným kolesom riadiaceho voza
EPJ radu 671
 
Zbera na elektrickom vozni
Podvozok EPJ
 
Horné poschodie elektrického voza je "slepé"
Vpredu je bunka WC, nástup a výstup je len cez zadné schody
Podvozok EPJ
 
Výrobca sa snail vyui kadý priestor
EPJ 671
EPJ 671
 
Najviac miest na sedenie pre cestujúcich oddiel je vo vloenom vozni
- spodné podlaie
EPJ 671
 
Na predstavení EPJ v iline boli aj pracovníci výrobcu, ktorí boli ochotní odpoveda aj na otázky fanúšikov elezníc, za o im osobne vyjadrujem vaku. Na záver treba vyslovi prianie, aby sa jednotky radu 671 objavili na tratiach SR v predpokladanom termíne. Fotografie EPJ radu 671 sú vo fotoalbume. © autor

Svisiace lnky:
Nov elektrick poschodov jednotka sa predstav verejnosti (21.05.2010)
Elektrick poschodov jednotka ZSSK radu 671 (11.10.2009)


Home