eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Motorov rue Hunslet 308 HP
Peter, 22.06.2010 (13572 pretan)

Na stretnutí historickej elezninej techniky (Rendez 2010) konanom v doch 19. a 20. júna 2010 bol okrem iných zaujímavých exponátov aj motorový ruše Hunslet 308 HP a.s. Slovnaft. Je to dieselový ruše urený pre prevádzku do výbušného prostredia. Niekoko technických informácií o tomto zaujímavom rušni je v nasledujúcom lánku.

Motorový ruše s oznaením HUNSLET 308 HP je trojnápravový ruše s hydrodynamickým prenosom výkonu urený do výbušného prostredia. Ruše bol vyrobený v roku 1969 Hunslet Engine Works v anglickom meste Leeds pod výrobným íslom 6686.
 
Motorový ruše Hunslet 308 HP
Hunslet 308 HP
  
Technické údaje ruša:
 
oznaenie
Hunslet 308 HP
 
výrobca
Hunslet Engine Works Leeds
 
rok výroby
1969
 
výkon
230/308
kW/HP
maximálna rýchlos
32
km/h
hmotnos
39,5
t
dka cez nárazníky
8 500
mm
dka bez nárazníkov
7 730
mm
výška
3 540
mm
šírka
2 518
mm
rázvor
2 745
mm
priemer kolies
1 145
mm
prenos výkonu
hydrodynamický
 
meni výkonu
Twin-Disc CF 11 500
 
spaovací motor (diesel)
CumminsNS 743-P 320
 
objem palivovej nádre
1 100
l
brzda (priamoinná)
Davies & Metcalfe
 
 
V roku 1970 bol ruše dodaný do spolonosti Slovnaft, a.s., kde obsluhoval elezninú vleku v novom „plynovom závode“. Z dôvodu nárastu výroby a expedície po eleznici bol výkon ruša nedostatoný. Z tohto dôvodu bol ruše nahradený dvomi novými štvornápravovými dvojmotorovými rušami HUNSLET 776 HP od toho istého výrobcu.
 
Spriahnuté tri nápravy ruša Hunslet 308 HP
Hunslet 308 HP 
 
 
Ruše Hunslet 308 HP bol prevádzkovaný na pomocných výkonoch (pracovné vlaky, nehodový eriav). V roku 1985 bol ruše pre zadretie spaovacieho motora odstavený z prevádzky.  
 
Ovládací pult v kabíne ruša
Olvádacie prístroje sú zdvojené a sú na oboch stranách pultu
Hunslet 308 HP 
 
Panel s kontrolnými prístrojmi
 Hunslet 308 HP
 
 Koleso runej brzdy je uprostred pultu
 Hunslet 308 HP
  
V roku 2000 bol ruše opravený, priom bol vymenený naftový motor a odstránené chladenie výfukových plynov. Od roku 2001 je ruše opä v prevádzke a zabezpeuje posun v rušovom depe a pomocné výkonu pri údrbe vleky Slovnaft, a.s. Informácie o rušni sú z propaganého letáku a.s. Slovnaft.
 
 
Na záver ešte uvediem, e dávnejšie sa pre prevádzku vo výbušnom prostredí pouívali aj parné rušne. Išlo o tzv. akumulané parné rušne, ktoré nemali kúrenisko, komín, ani tender so zásobou uhlia a vody. Mali len akumulaný pretlakový kotol, ktorý sa naplnil parou. Tieto parné rušne mali jednoduchšiu konštrukciu ako klasické parné rušne. Po naplnení kotla parou z externého zdroja pohyb ruša zabezpeoval parný stroj, a kým sa neminula zásoba pary. Akumulaný parný ruše zabezpeoval posun v priemyselných objektoch s výbušným prostredím, tam kde bolo nebezpeenstvo vzniku poiaru, ale v priemyselnej prevádzke boli vyuívané aj v podnikoch, ktoré mali kotolu na výrobu paru pre technologické úely, alebo kúrenie. Takýmto parným akumulaným rušom je aj ruše s oznaením 1435 CN 40a . 2483 vyrobený v roku 1948 v KD Praha, závod Sokolov. Jediný exponát parného akumulaného ruša na Slovensku je moné vidie v Dopravnom múzeu v Bratislave.
 
Akumulaný parný ruše KD v Múzeu dopravy
 
Vpredu na akumulanom kotle je plniaci ventil pary
 Akumulaný parný ruše
 
Pohad na zadnú stranu ruša
 Akumulaný parný ruše
 

 


Home