eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Report z 12. zrazu historickch elezninch vozidiel Rendez 2010
Peter, 23.06.2010 (7071 pretan)

V sobotu 19. a v nedeu 20. júna 2010 sa uskutonil 12. celoslovenský zraz historických elezniných vozidiel. Podujatie  pripravilo Múzejno-dokumentané centrum elezníc Slovenskej republiky, elezniná spolonos Slovensko, a.s., elezniná spolonos Cargo Slovakia, a. s., v spolupráci s ostatnými organizáciami a klubmi. V sobotu som do depa na Rendez zašiel pozrie, aby som stretnutie historickej elezninej techniky zadokumentoval.

Akcie sa zúastnilo mnostvo parných a motorových rušov a vozov, ktoré sa tu predviedli. Okrem slovenských, boli tu exponáty aj z Maarska (motorový voze Arpád), Rakúska (parné rušne 109.13 a 30.33) a eska (motorový ruše T 458.1141, ktorý priviezol mimoriadny vlak). Okrem uvedených tu bol aj motorový ruše spolonosti LTE, a motorový ruše a.s. Slovnaft. Areál depa sa otvoril o 9.00 hodine. Pribline o 10.00 zaala prehliadka prítomných exponátov. Po ukonení prehliadky boli exponáty rozmiestnené v depe a návštevníci si ich mohli pozrie aj zblízka. Jedným bodom bohatého programu bola aj ukáka pancierového vlaku Štefánik, ktorého pohyb zabezpeovala Uhranka 331.037. Záujemcovia sa mohli povozi na stanovišti parného ruša, motorovej dreziny, alebo pozrie si modelové koajiská. Prípadne sa mohli previes mimoriadnymi vlakmi, ktorých išlo v sobotu aj nedeu niekoko.
 
Parný ruše kkStB 30.33
 Rendez 2010
 
Následkom adivého poasia je v toni vody ako v bazéne
 Rendez 2010
 
Na všetko dohliadal Ing. Jií Kubáek, vedúci MDC 
Rendez 2010
 
Prehliadky sa zúastnil aj zrekonštruovaný parný ruše 498.104 Albatros
Rendez 2010 
 
Zelený Anton 486.007 na Rendeze nesmie chýba
 Rendez 2010
 
Tendrový ruše 477.013 Papagáj priletel a z Popradu
Rendez 2010 
 
Segej T 679.1168 v novom kabáte
 Rendez 2010
 
Zaujímavý ruše Hunslet 308 HP do výbušného prostredia (a.s. Slovnaft)
Rendez 2010 
 
Prasiatko T 211.0823 sa predviedlo
 Rendez 2010
 
Z Maarska na stretnutie prišiel motorový voze Arpád
Rendez 2010 
 
Pohyb pancierového vlaku Štefánik zabezpeovala Uhranka 331.037
Rendez 2010 
 
Niektoré exponáty si mohli návštevníci pozrie aj zvnútra
 Rendez 2010
 
Koncert C. a. k. komorného dychového orchestra
Rendez 2010 
 
Jede, jede mašinka...
Rendez 2010
 
Parný valec valcuje... 
Rendez 2010
 
a alší parný stroj...
Rendez 2010
 
Nové mechanické závory v areáli depa
Rendez 2010
 
Ruše 331.037 Uhranka na ele parného vlaku
Rendez 2010
 
Mimoriadny vlak do stanice Bratislava-Nové Mesto na ele s rušom kkStB 109.13
Rendez 2010
 
Poiarny vlak s rušom T 466.0254
Rendez 2010
 
 Ranný "Hurvínek expres" z Petralky
Rendez 2010
 
Na záver treba poakova organizátorom za peknú akciu. Viac fotografií je vo fotoalbume. © autor

 


Home