eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Z archvu: Stretnutie historickch koajovch vozidiel - Rendez 2007
Peter, 11.08.2010 (7669 pretan)

Poas víkendu v doch 16. a 17. júna 2007 sa konal 9. roník stretnutia historických koajových vozidiel v Bratislave v depe na východnom. Bol to prvý zraz v júni, predchádzajúce akcie sa konali v septembri. To, o som na Rendeze v roku 2007 zaznamenal, Vám teraz ponúkam v krátkej fotoreportái.
 

Akcie sa zúastnilo mnostvo domácich parných a motorových rušov a vozov. Ako po minulé roky, aj v roku 2007 prišli zástupcovia zo zahraniia, eska, Maarska a Rakúska. Areál bol otvorený od 09.00 hodiny a pomaly sa napal návštevníkmi. Asi o desiatej hodine sa zaala prehliadka zúastnenej historickej koajovej techniky.
 
Medzi prvými exponátmi bol predstavený parný ruše 310.097, ktorý do vystavovateného stavu opravilo MDC, a nákladný voze na prepravu piva Lp 510 017. Pohyb oboch exponátov po depe zabezpeoval ruše 422.0108 Malý býek.
 
Parný tendrový ruše 422.0108 s 310.097 a Lp 510 017
Rendez 2007 
 
 Medzi nové exponáty patril aj zrenovovaný motorový ruše T 466.0254 známy pod prezývkou pilštik (pielstick).
 
Motorový ruše T 466.0254
Rendez 2007 
 
Z Rakúska na stretnutie prišiel parný ruše 17c372, ktorý mono vidie v elezninom múzeu v rakúskom meste Strasshof.
 
Parný ruše 17c372 
Rendez 2007
 
Predviedli sa aj veké rušne.
 
Štoker dymí...
Rendez 2007
 
 ...a Ušatá nedymí
Rendez 2007
 
 Napoludnie zaznel u tradiný dychový koncert.
 
Poludajší koncert
Rendez 2007
 
Dvojica motorových vozov M 240.039 a M 240.042 v sobotu zabezpeovala pre návštevníkov pravidelné spojenie depa na východnom s hlavnou stanicou.
 
Rendez 2007 
 
Okrem diania v depe, MDC pripravilo aj dve jazdy mimoriadnych parných vlakov do Petralky. V sobotu boli na tomto vlaku nasadené rušne 475.196 Šachtiná a 556.036 Štoker.
 
475.196 Šachtiná na ele parného vlaku (Bratislava predmestie)
 Rendez 2007
 
556.036 Štoker pred st. Bratislava-Nové Mesto
Rendez 2007 
 
Po odfotení parného vlaku do Petralky na trati som sa vrátil do areálu depa. Tu, spolone s ostatnými návštevníkmi, som sa prechádzal po depe a fotil.
 
Motorové zátišie
Rendez 2007
 
Areál depa
Rendez 2007
 
Z Maarska na Rendez prišli dva parné rušne, oplášovaný ruše 242.001 a ruše 424.247 (Royal Hungary Expres). Z Rakúska to bol ruše 17c327.
 
Ruše MÁV 424.247 a rakúsky ruše 17c327
Rendez 2007
 
Parný ruše 424.247
Výrobca
MAVAG, Budapeš
 
Usporiadanie náprav
2’D – h2
 
Priemer hnacích kolies
1 606
mm
Priemer bených kolies
1 040
mm
Rázvor
9 500
mm
Dka s tendrom
21 040
mm
Priemer valca
600
mm
Zdvih piesta
660
mm
Plocha roštu
4,46
m2
Výhrevná plocha
217
m2
Tlak pary
14
bar
Hmotnos v slube
85,5
t
Zásoba uhlia
9
t
Zásoba vody
21
m3
Najvyššia rýchlos
90
km/h
  
Parný ruše 242.001 MÁV zaujme svojim zeleným plášom
Rendez 2007
 
Rendez 2007
 
Tendrové rušne radu 242 boli vyvinuté pre MÁV pre vozenie rýchlikov. Vyrobené boli v období rokov 1936 a 1940 4 kusy. Rušne mali aerodynamický pláš. Pri skúškach ruše dosiahol maximálnu rýchlos 152 km/h, ale ich rýchlos v prevádzke bola 120 km/h. Pre uahenie údrby v prevádzke bol pláš nad kolesami odstránený.
 
Výrobca
MAVAG, Budapeš
 
Usporiadanie náprav
2B2 – h2t
 
Priemer hnacích kolies
2 000
mm
Pevný rázvor
8 085
mm
Dka cez nárazníky
14 275
mm
Poet valcov
2
 
Výška ruša
4 303
mm
Plocha roštu
2,75
m2
Výhrevná plocha
110
m2
Tlak pary
18
bar
Hmotnos v slube
85,4
t
Adhézna hmotnos
29,2
t
Zásoba uhlia
4
m3
Zásoba vody
9,3
m3
Najvyššia rýchlos
120
km/h
 
Rakúsky parný ruše 17c372
Rendez 2007
  
Rušne boli vyrobené lokomotívkou Floridsdorf pre Südbahn. Urené boli pre vozenie rýchlikov. Poda zmien v konštrukcii a rozdielností niektorých parametrov boli rušne oznaené ako 17a, 17b, 17c a 17d. Najprv bolo vyrobených 10 kusov rušov radu 17a. Rušne majú vonkajší rám. V roku 1884 bolo séria 14 kusov rušov (312-325) oznaených ako rad 17b. V roku 1890 bolo vyrobených ešte 5 kusov rušov (328-332) tohto radu. Rad 17b a 17c bol výkonnejší ako rad 17a. Ruše v súasnosti patrí Eisebahnmuseum Strasshof.
 
Výrobca
Floridsdorf
 
Usporiadanie náprav
2’Bn2
 
Priemer hnacích kolies
1 740
mm
Priemer bených kolies
970
mm
Celkový rázvor
6 230
mm
Pevný rázvor
2 200
mm
Dka s tendrom
9 176
mm
Priemer valca
425
mm
Zdvih piesta
600
mm
Plocha roštu
2,33
m2
Výhrevná plocha
131,5
m2
Tlak pary
13
bar
Hmotnos v slube
47,72
t
Adhézna hmotnos
26,5
t
Výška ruša
4 550
mm
Výkon
457,7
610
kW
HP
Najvyššia rýchlos
90
km/h
  
Podveerná parná harmónia (rušne 556.036 a 475.196)
Rendez 2007 
 
Zbrojenie
 Rendez 2007
 
Práca na parných lokomotívach bola fyzicky namáhavá a nároná i z pohadu hygienických a zdravotných kritérií. Mono i preto sa dnes na tieto nádherné stroje pozeráme s obdivom a úctou.
 
Fotografie z akcie sú vo fotoalbume. © autor

 


Home