eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Mokr report z pretekov parnch ruov Grand Prix Slovensko 2010
Peter, 13.09.2010 (7104 pretan)

V sobotu, 11. septembra 2010, sa na nákladnej stanici vo Zvolene uskutonil 12. roník pretekov parných rušov Grand Prix Slovensko 2010. Akciu pripravil Klub historickej techniky pri Rušovom depe Zvolen v spolupráci so eleznicami Slovenskej republiky, elezninou spolonosou Slovensko, elezninou spolonosou Cargo Slovakia a elezninými opravovami a strojárami Zvolen. Fotoreportá z tejto akcie je v nasledujúcom lánku.

V sobotu ráno som teda nasadol na rýchlik Horehronec a vybral som sa do Zvolena. V Bratislave nepršalo, no od Senca pršalo celou cestou a pršalo aj vo Zvolene. Poasie tohtoronému zápoleniu neprialo. Vo Zvolene skoro celý as pršalo, ale napriek dadivému poasiu sa na nákladnú stanicu prišlo pozrie vea udí.
 
Motorové rušne sa pripravujú na súa
GP 2010
 
Preteky boli medzinárodné a zúastnili sa ich posádky a parné rušne z Maarska, Rakúska, eska a Poska.
 
Tohtoroných pretekov sa zúastnili rušne:
 
- 52.100 z Rakúska (ÖSEK),
- Tkt 48.191 z Poska,
- 477.043 a 423.041 z eskej republiky,
- 242.001 z Maarska
- 464.001 a 498.104 zo Slovenska.
 
Preteky parných rušov boli na programe poobede, ale usporiadatelia pre návštevníkov pripravili program aj predpoludním. Svoje sily si v súai zmerali motorové rušne.
 
Pôvodný a rekonštruovaný "okuliarnik"
GP 2010
 
753.109 na mimoriadnom vlaku z Banskej Bystrice
GP 2010 
 
Ja som však dal prednos návšteve rušového depa, kde na súa akali parné rušne. Spolone s mnohými návštevníkmi som obdivoval nádherné parné rušne. Ke sa rušne zaali presúva z depa na stanicu, aj ja som sa premiestnil na stanicu na plošinové vozne, ktoré boli prichystané pre návštevníkov.
 
Zava: 242.001 MÁV, 52.100 ÖSEK, TKt 48.191 PKP
GP 2010
 
Papagáj 477.043 z eskej republiky
GP 2010
 
  Ruš 423.041 z eskej republiky nesúail
GP 2010
 
Nostalgia v oblakoch pary
GP 2010
 
Ke bolo všetko pripravené na zaiatok, akalo na prejazd rýchlika R 932 Domica z Prešova, ktorý zo stanice Krivá ahal parný ruše 498.104 Albatros. Rýchlik mimoriadne zastavil aj na nákladnej stanici. Po vystúpení cestujúcich rýchlik pokraoval do svojej cieovej stanice a po jeho odchode mohli preteky zaa.
 
Rýchlik R 932 Domica s Albatrosom na ele zastavil mimoriadne v stanici
GP 2010 
  
Najprv prebehlo predstavenie jednotlivých rušov a súaiacich posádok. Potom sa rušne zoradili na jednotlivé koaje vo vylosovanom poradí. Zahájenie u tradine patrilo maoretkám a tento rok svoje umenie predviedli aj milovníci historického šermu.
 
Rakúsky ruše 52.100 bol najväším súaiacim rušom
GP 2010 
 
Vystúpenie maoretiek
GP 2010
 
Potom sa konene sa zaalo súai u v tradiných disciplínach. Celé preteky sprevádzal drobný dá. Tento rok súaili väšie rušne, preto niektoré disciplíny trvali dlhšie. Nakoniec sa podarilo bez problémov absolvova všetky disciplíny a súané zápolenie posádok uzavrela tradiná disciplína a to kotúanie pivového suda.
 
Nostalgia v oblakoch pary
GP 2010
 
Pomsta indiánov
GP 2010
 
Tradiná bodka na záver
GP 2010
 
Nasledova malo vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien súaiacim. No slávnostný proces sa trochu posunul, pretoe bolo potrebné uvoni obsadené koaje, take parné rušne ešte posunovali.
 
Trofeje akajú na víazov
GP 2010
 
Kee as riadne pokroil a ja som mal v pláne cestova rýchlikom R 834 Tekov spä do Bratislavy, posunoval som aj ja smerom na osobnú stanicu. Tam som premoený nasadol do rýchlika.
 
Cestou na osobnú stanicu ešte jeden mimoriadny vlak
GP 2010
 
A kto vlastne vyhral? No vyhral kadý, kto sa do Zvolena na preteky prišiel pozrie. Aj napriek nepriaznivému poasiu bola nálada perfektná a všetci sa dobre bavili. Na záver chcem poakova všetkým, ktorí túto akciu pripravili, tie pánovi, ktorý celé preteky moderoval, a samozrejme súaiacim posádkam za ich výkony, ktoré aj s trochou humoru vo Zvolene predviedli. Fotografie z GP Slovensko 2010 sú vo fotoalbume. © autor

 


Home