Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 25.06. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Bratislava (uzol)
Projekt TEN-T 17 – železničná stanica Filiálka
Peter, 18.09.2010 (53806 prečítané)

V prvej časti sme si priblížili projekt TEN-T 17 od železničnej stanice Bratislava predmestie po stanicu Filiálka. Táto druhá časť bude venovaná novej železničnej stanici Filiálka. Pre rozlíšenie budem pre označenie starej resp. súčasnej stanice používať slovné spojenie Bratislava filiálka, pre označenie novej stanice slovo Filiálka.

Nová podzemná železničná stanica Filiálka bude umiestnená v území súčasnej železničnej stanice vymedzenom v pozdĺžnom smere križovatkou ulíc Jarošova – Kukučínova na severe, ulicou Šancová na juhu a v priečnom smere na východe Kukučínovou a na západe zástavbou pozdĺž Kominárskej. Stanica bude podzemná a naviažu na ňu z oboch strán tunelové úseky železničných tratí. Zo severu dvojkoľajný hĺbený tunel a juhu dva jednokoľajné razené tunely. Stanica zaberie plochu medzi komunikáciami Jarošova a Šancová aj zasiahne plochu medzi objektom Istropolisu a Šancovou ulicou až po podchod na Trnavskom mýte. Navrhovaný podchod cez Šancovú k železničnej poliklinike rozšíri obvod staveniska až k objektu Tržnica. Prístup na stavenisko novej železničnej stanice bude možné spočiatku aj po železnici zo stanice Bratislava predmestie. V rámci prípravy územia bude odstránená nakladacia rampa, objekty staničnej budovy bývalej stanice Bratislava filiálka a ostatných murovaných železničných objektov. Železničný zvršok stanice Bratislava filiálka bude neskôr odstránený.
 
Súčasná stanica Bratislava filiálka
Filiálka
 
Železničná stanica Filiálka bude podzemnou železničnou stanicou s výstupmi na povrch. Bude slúžiť pre nástup, výstup a prestup cestujúcich v železničnej doprave a cestujúcich mestskými vlakmi MHD. Určená bude výlučne pre osobnú železničnú dopravu, pre medzinárodné, vnútroštátne, regionálne a mestské vlaky. Začiatočný úsek železničnej stanice Filiálka (nžkm 1,545 – 1,839) bude dvojkoľajným hĺbeným tunelom. Budú v ňom umiestnené jednoduché koľajové spojky predmestského zhlavia stanice. Rozhranie medzi tunelovým úsekom v tomto objekte a objektom vlastnej stanice, viacpodlažnou stavbou, je km 1,839. Niveleta trate v tomto úseku smerom od križovatky s Jarošovou bude vo výške 119,488 m n. m. a bude stúpať v sklone 3‰ až do stredu železničnej stanice Filiálka. Umiestnenie stanice bude v podzemnom úseku navrhovanej trate v nžkm 2,124 (stred stanice = stred nástupiska podľa staničenia koľaje č. 1) v priamom úseku trate. Bude začínať prvou výhybkou v nžkm 1,545 na predmestskom zhlaví a končiť poslednou výhybkou v nžkm 2,431 na petržalskom zhlaví. Maximálna šírka stavebnej jamy v staničení nžkm 2,164 vrátane hrúbky pilotových stien bude 52,9 m. Šírkové usporiadanie vyplýva z osovej vzdialenosti dvojkoľajnej trate, ktorá bude na začiatku v tomto úseku 4,10 m s postupným rozširovaním na 12 m, vzdialenosti voľného schodného priestoru 3,00 m, rozšírenia z dôvodu smerových oblúkov v pravej koľaji a rezervy 0,15 na umiestnenie zariadení na steny tunela a rezervy na stavebné tolerancie.
 
Zvršok bude tvorený konštrukciou pevnej jazdnej dráhy. Odvodnenie koľajiska bude pozdĺžnym a priečnym sklonom betónovej konštrukcie pevnej jazdnej dráhy do systému vpustí a do tunelovej kanalizácie, výtlakom cez prečerpávaciu stanicu do gravitačnej verejnej kanalizácie v Kukučínovej. Odvodnenie tunelovej rúry bude kanalizačným potrubím uloženým do konštrukcie základovej dosky a voda bude odvádzaná prečerpávaním do verejnej kanalizácie. Vetranie bude zabezpečené prejazdom súprav a vzduchotechnickými zariadeniami hlavného vetrania, umiestnenými v samostatnom objekte núdzového východu v nžkm 1,332 a vo vlastnej stanici. Osvetlenie bude zabezpečené osadením osvetľovacích telies na steny tunela vo vzdialenosti 10m. V nžkm 1,587 bude umiestnený samostatný objekt vstupu pre zásahovú cestu, do ktorého sa bude vchádzať z tunelovej rúry na úrovni obslužného chodníka. Tunel bude chránený izoláciou proti tlakovej vode. Dĺžka tunela v osi koľaje 1 bude 294m.
  
Plán novej stanice Filiálka a jej okolia 
Filiálka - TEN-T 17 
 
Z hľadiska dopravného bude stanica Filiálka mať 5 koľají, stredná koľaj bude určená na obraty vlakov mestskej dopravy. Koľajové usporiadanie bude pozostávať z dvoch hlavných koľají č. 1 a 2, dvoch predjazdných koľají č. 3 a 4 a jednej obratovej koľaje č. 2b. Obratová koľaj zabezpečí obrat mestských vlakov. Medzi koľajami č. 1 a 3 a koľajami 2 a 4 budú 400 m dlhé ostrovné nástupiská. Osová vzdialenosť koľají bude premenná od 5,00 do 15,11 m. Medzi hlavnými a predjazdnými koľajami bude osová vzdialenosť 15,11 m, medzi hlavnými koľajami 12,20, obratová koľaj a koľaj č. 2 bude osovo vzdialená 7,20 m, obratová koľaj a koľaj č. 1 bude 5 m. Stanica bude mať dve ostrovné nástupiská pre nástup a výstup cestujúcich a jedno služobné nástupisko určené na prechod vodiča vlaku medzi riadiacimi stanoviskami pri obrate mestského vlaku. Nástupné hrany pri oboch krajných koľajach 3 a 4 budú mať na vonkajšej strane dĺžku 400 m. Nástupiská pri koľajach 1 a 2 budú rozdelené cestovými návestidlami a budú mať dĺžku hrany nástupišťa od 160 do 178 m. Šírka nástupísk pre cestujúcich bude 11,66 m, na koncoch sa bude nástupište zužovať. Šírka služobného nástupiska bude 3,75 m.
  
V I. podzemnom podlaží bude priestor hlavnej staničnej haly s úrovňou podlahy 129,950 m (8,550 m pod 138,500 m n. m, čo je úroveň terénu). Na tomto podlaží budú priestory prístupné verejnosti, priestory vybavenia stanice, sociálne a technické priestory a nevyužité disponibilné plochy slúžiace ako rezerva, zatiaľ bez určeného využitia. V hale sa budú nachádzať aj čakacie priestory a služby pre cestujúcich ako aj neverejné priestory dispečingu, železničnej polície, zamestnancov prepravcu, technologický dispečing, dopravná kancelária, priestory údržby a priestory technologických zariadení.
 
V južnej časti staničná hala v úrovni I. podzemného podlažia prejde pod Kukučínovou ul. do priestoru Trnavského mýta mimo rozsahu podložia nástupísk, mimo stavebnú jamu. Pohyb cestujúcich, pracovníkov a batožiny medzi jednotlivými podlažiami zabezpečia vertikálne komunikácie. Z nástupiska do staničnej haly ich budú tvoriť trojice eskalátorov, alebo eskalátor v súbehu s pevným schodiskom, osobné a batožinové výťahy. Samostatné chránené únikové cesty budú tvorené schodiskom a výťahmi a vyústia až na terén. Objekt bude zásobený vodovodnou prípojkou aj pre požiarne účely z verejného vodovodu Kukučínovej. Železničná stanica bude odkanalizovaná výtlačnými potrubiami, ktoré sa zaústia do revíznych šácht navrhovaných kanalizačných prípojok a odtiaľ gravitačne do kanalizačných zberačov v Kukučínovej, Škultétyho a Kominárskej. V železničnej stanici Filiálka bude vybudovaná nová transformátorová stanica (TS) ŽSR (v sžkm 6,033). Vrchná stavba TS bude riešená ako prefabrikovaný objekt. Elektrická energia bude zabezpečená z NN rozvádzačov TS železničnej stanice.
 
Železničná stanica Filiálka bude mať celkom päť výškových úrovní, z toho jednu nadzemnú. Najnižšiu výškovú úroveň bude tvoriť úroveň kolektora s dvoma priebežnými technickými priestormi pod nástupiskami, táto úroveň bude neprístupná verejnosti. Úroveň podlahy tejto výškovej úrovne v nžkm 2,164 bude 119,640 m n. m. Nástupiská a koľajiská sa nachádzajú v úrovni 122,240 m. n. m, v tretej podzemnej výškovej úrovni. Niveleta trate v tomto staničení bude 121,690 m n. m. Svetlá výška koľajiska bude 6,45 m nad STKP pre vrchné trolejové vedenie s prúdovou koľajnicou. Druhú podzemnú výškovú úroveň bude tvoriť úroveň odsávacích kanálov požiarnej vzduchotechniky, situovaných nad každou nástupnou hranou oboch nástupísk. Priestory budú prístupné len pre revízie a údržbu.
 
Výstavba si vyžiada zmenu dopravného riešenia križovatky Kukučínova - Šancová, vybudovanie podchodov pre peších hĺbením pod Šancovou, pod Kukučínovou, prepojenie železničnej stanice s podchodom Trnavské mýto a prekládky inžinierskych sietí z dôvodu potreby rekonštrukcie vozovky Šancovej, Kukučínovej a spevnených plôch Trnavského mýta. Hranica rekonštrukcie Šancovej začne v úrovni posledného bloku súboru Unitas v smere Trnavské mýto, kde sa rozšíri komunikácia vložením radiaceho pruhu pre ľavé odbočenie na Kukučínovu ul. Rozšírenie sa vykoná záberom do existujúceho chodníka a jeho posunutím do voľnej plochy. Existujúci úrovňový prechod pre peších na Šancovej sa zruší a bude nahradený podchodom v úrovni križovatky s Kukučínovou s krytým výstupom v pešej ploche pri tržnici. Súčasne bude rekonštruovaná križovatka Kukučínova – Šancová, z dôvodu smerového posunu a zmeny šírkového usporiadania Kukučínovej v úseku Škultétyho – Šancová. Šancová bude smerovo nerozdelená štvorpruhová komunikácia s obojstrannými chodníkmi.
 
Hlavný pohyb cestujúcich na povrchu bude usmerňovaný do štyroch vestibulov. Hlavným bude južný vestibul v priestore dnešného parkoviska na Trnavskom mýte. Za účelom pohodlného prepojenia bude medzi úrovňou podchodu pre peších na Trnavskom mýte a úrovňou staničnej haly pod južným vestibulom v I. podzemnom podlaží vytvorený priestor zabezpečujúci toto prepojenie. Severný vestibul bude umiestnený medzi križovaním Kukučínovej s Českou a Kukučínovej s Robotníckou. Hlavný prístup bude od križovatky Kukučínovej s Budyšínskou. Ďalšími prístupovými miestami budú vestibul Škultétyho, medzi križovatkami Hlučínská - Kukučínova a Škultétyho - Kukučínova s hlavným vstupom od Škultétyho ul. z juhu objektu a vestibul Kukučínova prístupný odbočkou z Kukučínovej ul. Severný vestibul a všetky ostatné vstupy do stanice, ktoré vychádzajú z bezpečnostných a prevádzkových požiadaviek technického a technologického riešenia železničnej stanice môžu byť začlenené aj do budúcej zástavby územia nad železničnou stanicou. Budú mať jednu nadzemnú výškovú úroveň a ploché zastrešenie. Hlavné dopravné napojenie južného vestibulu bude z Kukučínovej ul. v rozsahu jej vedenia medzi Šancovou a Škultétyho, kde bude upravené aj šírkové usporiadanie komunikácie na 3 pruhy. Dopravné napojenie severného vestibulu bude z predĺženej Budyšínskej ul. Pred hlavným vstupom do južného vestibulu budú na Kukučínovej vytvorené parkovacie miesta krátkodobé. Severný vestibul bude mať parkovisko na teréne prístupné z Budyšínskej ul. Pre dlhodobé parkovanie bude v južnej časti stanice na teréne umiestnené parkovisko medzi Šancovou a Kominárskou s vjazdom z Kominárskej. Prístup do staničnej haly bude z terénu výstupom Kominárska. Prístupy pre vozidlá hasičského a záchranárskeho zboru (HaZZ) budú z Kukučínovej a z predĺžených ulíc Škultétyho a Budyšínskej ku všetkým vstupom chránených únikových ciest.
 
Vizualizácia priestoru stanice Filiálka (Reming)
Filiálka - vizualizácia (Reming) 
  
Prepojením stanice Filiálka s podchodom Trnavské mýto sa vytvorí rozptylový priestor pred vstupom a výstupom z južného vestibulu stanice Filiálka v priestore Trnavského mýta. Bude situovaný na mieste existujúceho parkoviska na Trnavskom mýte. Komunikačná chodba povedie pod spevnenými plochami a komunikáciami križovatky Trnavské mýto. Komunikačne a stavebne bude objekt napojený na existujúce konštrukcie podchodu Trnavské mýto, na navrhovaný podchod Šancová a na konštrukcie a priestory staničnej budovy železničnej stanice Filiálka. Úroveň celého priestoru sa bude nachádzať v úrovni staničnej haly južného vestibulu s výškou podlahy 129, 950 m n. m. V západnej časti bude mať priestor šírku celej haly tzn. 43,180 m. Smerom ku podchodu Trnavské mýto sa bude zužovať a prekrytou chodbou so šírkou 7,2 m s dvoma ramenami eskalátorov a schodiskom sa napojí na podchod Trnavské mýto. Priestor bude pod úrovňou terénu, ktorý má výšku 137,140. Okrem spojovacej chodby, ktorá bude mať svetlú výšku 4 m a bude prestrešená a zasypaná násypom bude tento priestor otvorený vybavený zeleňou a lavičkami.
 
V úseku od Jarošovej po Škultétyho bude Kukučínova dvojpruhová komunikácia s obojstranným chodníkom s novou priesečnou križovatkou s Budyšínskou ul. V úseku Škultétyho – Šancová ako obslužná komunikácia, trojpruhová s jedným jazdným pruhom v smere Šancová, s dvoma jazdnými pruhmi v opačnom smere, vonkajší pruh vyhradený pre MHD, vnútorný pre ostatné vozidlá aj ako radiaci pruh pre ľavé odbočenie. V tomto úseku sa križuje Kukučínova so Škultétyho ako priesečná križovatka, v km 2,250 styková križovatka prepojenie Kukučínova – Kominárska. MHD zastávky budú v zastávkových zálivoch. Na Kukučínovu budú napojené dva vjazdy k únikovým východom zo stanice a vjazd do podzemných garáží v železničnej stanice Filiálka.
  
Budova stanice Filiálka od Trnavského mýta (vizualizácia Reming)
Filiálka - objekt stanice (vizualizácia Reming)
 
Odstránenie koľajiska dnešnej železničnej stanice Bratislava filiálka umožní vytvoriť prepojenie medzi Vajnorskou a Račianskou ul. a súčasne prístup automobilovej dopravy do priestoru severného vestibulu železničnej stanice. Križovanie s Kukučínovou bude ako priesečná križovatka s vytvorením radiacich pruhov pre ľavé odbočenie na Budyšínskej na úkor zelených pásov. Nová komunikácia bude dvojpruhová obslužná. Za križovatkou s Kukučínovou bude umiestnená účelová komunikácia k ploche pre (HaZZ) k núdzovým výstupom zo stanice Filiálka. Pozdĺž príjazdovej komunikácie bude vytvorené parkovisko osobných áut s 25 kolmými stojiskami, s pozdĺžnym chodníkom napojeným na výstupnú plochu pred výstupom zo železničnej stanice Filiálka.
 
Predĺžením Škultétyho sa vytvorí priesečná križovatka s Kukučínovou ul. na Škultétyho s vytvorením radiaceho pruhu pre ľavé odbočenie záberom do existujúcich chodníkov. Za Kukučínovou bude umiestnená nová komunikácia, vo vjazde do križovatky s Kukučínovou s radiacim pruhom pre ľavé odbočenie s odbočením k ploche pre HaZZ pri núdzovom výstupe zo stanice Filiálka. Komunikácia bude dvojpruhová obslužná. V úseku nad železničnou stanicou Filiálka po pravej strane v smere na Račiansku bude pešia plocha pre vstup a výstup do železničnej stanice Bratislava filiálka na ľavej strane bude komunikácia bez chodníka.
 
Prepojenie Kukučínovej a Kominárskej ulice bude riešené ako prístupová komunikácia k ploche pre HaZZ, ktorá bude pokračovať po Kominársku ul., kde bude zároveň prístupom (vjazdom a výjazdom) na parkovisko Filiálka. V úseku nad stanicou Filiálka po pravej strane v smere na Kominársku bude pešia plocha pre vstup a výstup so železničnej stanice Filiálka, ktorá bude pokračovať pozdĺž komunikácie ako chodník.
 
Výpravná budova súčasnej stanice Bratislava filiálka
 Filiálka - výpravná budova existujúcej stanice
 
Stanica bude mať vlastné parkovisko umiestnené medzi Šancovou a objektom železničnej stanice Filiálka. Prístup do železničnej stanice Filiálka je navrhovaný cez výstup pre peších z podchodu na Trnavskom mýte pri tržnici, pri Istropolise a z nového napojenia na podchod Trnavského mýta. Po výstavbe stavebných objektov a prekládkach inžinierskych sietí budú rekonštruované spevnené plochy Trnavského mýta po oboch stranách Šancovej ul. Budú riešené ako komunikácia pre peších. Plochy, ktoré vzniknú nad podzemnou železničnou stanicou Filiálka, a nebudú predmetom výstavby nadzemných častí objektu stanice, komunikácií a spevnených plôch a parkovísk, v obvode pozemkov patriacich ŽSR, budú zatrávnené. Zároveň sa vykonajú výsadby plôch bezprostredne nadväzujúcich komunikácií na Kukučínovu a na Trnavskom mýte. V pokračovaní zeleného pásu vymedzeného Budyšínskou a Českou bude parková úprava výsadbou skupín stromov a kríkov. Celková plocha vegetačných úprav bude 53.640 m². Z dôvodu zmeny dopravnej situácie dôjde k zmene v situovaní zastávok MHD na Šancovej ul. v smere na Račianske mýto. Novovytvorené zastávky budú na oboch stranách Kukučínovej, budú vybavené prístreškami.
 
Vybudovaný bude podchod pre peších popod Šancovú ulicu, ktorý bude spájať zastávky MHD na Šancovej, na strane tržnice a južný vestibul železničnej stanice Filiálka. Zároveň sa vybuduje prepojenie železničnej stanice Filiálka s podchodom Trnavské mýto. Od Šancovej smerom k staničnej hale železničnej stanice Filiálka, bude klesať v spáde 2,15%. Podchod bude rúrovým objektom svetlých rozmerov 6x3 m, na strane Šancovej ukončený zvislým komunikačným jadrom výstupu na terén pozostávajúceho z eskalátorov, schodiska a výťahu. Nadzemnú konštrukciu bude tvoriť oceľový presklený prístrešok.
 
Prepojenie železničnej stanice Filiálka so zastávkami MHD na Trnavskom mýte bude riešené vybudovaním priameho prepojenia staničnej haly v úrovni I. podzemného podlažia južného vestibulu do podchodu Trnavské mýto. Toto napojenie si vyžiada rekonštrukciu podchodu. Nový vstup do podchodu sa vytvorí na strane Istropolisu v západnej časti existujúceho podchodu. Šírka prepojenia bude 7,2 m a vznikne vybúraním zariadení a stenových konštrukcií v západnej časti podchodu. Úroveň podlahy bude 132,230 m n. m.
 
Z uvedeného popisu je zrejmé, že výstavba novej železničnej stanice zmení výrazným spôsobom charakter, dopravu a vzhľad tejto časti Bratislavy. Ďalšom pokračovaní sa budeme venovať traťovému úseku od železničnej stanice Filiálka po Dunaj, na ktorom by mali byť vybudované dve železničné zastávky.
 
Zdroj: Projekt TEN-T 17
 
Fotografie existujúcej stanice Bratislava filiálka sú vo fotoalbume. © autor

Súvisiace články:
Filiálka nebude (19.02.2013)
Projekt TEN-T 17 – zo železničnej stanice Filiálka do stanice Petržalka (07.10.2010)
Projekt TEN-T 17 - od stanice Bratislava predmestie po stanicu Bratislava filiálka (08.09.2010)
Mesto chce projekt TEN-T, žiada však zmluvu (07.11.2008)
Starý most má napokon slúžiť aj cestnej doprave (14.05.2008)
Železničná stanica Bratislava filiálka - železničná stanica, o budúcnosti ktorej sa hovorí (02.04.2008)
Železničná stanica Bratislava filiálka - od vzniku po súčasnosť (02.04.2008)
Železničná stanica Bratislava predmestie (02.02.2008)
Koľaje pod Bratislavou začnú stavať v roku 2010 (29.10.2007)
Online rozhovor s ministrom dopravy Ľubomírom Vážnym (22.10.2007)
Projekt TEN-T sa už papierovo rozbieha (19.10.2007)
Trasa tunela pod riekou má dva varianty (18.10.2007)
Električka by mohla premávať už v roku 2010 (13.10.2007)


Home