Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 27.09. 2022
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Dopravn������������������������������������������������������������������������ politika
Železničná polícia zanikne
Peter, 24.09.2010 (6950 prečítané)

Vláda na stredajšom rokovaní schválila návrh zákona o začlenení Železničnej polície do Policajného zboru. Týmto zákonom sa Železničná polícia začlení do Policajného zboru. Úlohy, ktoré teraz plní Železničná polícia, tak bude plniť Policajný zbor. Ako sa táto zmena prejaví v reálnom živote vyplýva z návrhu zákona, ktorý by mal byť účinný od 1. januára 2011.

Neznalosť zákona neospravedlňuje a lepšie je vedieť a vyhnúť sa prípadnej sankcii. Čo sa teda zmení? Tie hlavné zmeny sú uvedené tu:
 
Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov BUDE ZRUŠENÝ .
 
Zmení sa Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení, podľa ktorého priestupky na úseku bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy bude prešetrovať Policajný zbor.
 
Zmení sa aj Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. Dopĺňajú sa úlohy, podľa ktorých bude Policajný zbor dohliadať na bezpečnosť a plynulosť železničnej dopravy v obvode železničných dráh, podieľať sa na zisťovaní a objasňovaní príčin ohrozovania bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy v obvode železničných dráh a spolupôsobiť pri zabezpečovaní bezpečnosti železničnej prepravy jadrových materiálov, špeciálnych materiálov a zariadení v súčinnosti s prepravcom a dopravcom.
 

Do tohto zákona sa doplnia i oprávnenia policajtov pri zaisťovaní bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy:

 
Pri zaisťovaní bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy je policajt v obvode železničných dráh oprávnený
 

a)           kontrolovať v miestach, ktoré nie sú verejnosti prístupné, oprávnenosť vstupu a výstupu osôb, ich batožiny, vjazd a výjazd dopravných prostriedkov a ich náklad,

b)           prikázať každému, kto sa v obvode železničných dráh zdržiava neoprávnene, aby miesto v obvode železničných dráh opustil,

c)           presvedčiť sa v súvislosti s pátraním po odcudzených zásielkach, po veciach pochádzajúcich z trestnej činnosti alebo súvisiacich s trestnou činnosťou alebo súvisiacich zo spáchaním priestupku, či zásielka alebo vec nie je v dopravných prostriedkoch, prípadne v železničných dopravných prostriedkoch a v iných priestoroch v obvode železničných dráh,

d)           vykonať prehliadky zásielok, kontrolu dokladov, písomností a k nim patriacich dopravných a sprievodných listín, zisťovať druh a množstvo tovaru a ďalšie skutočnosti potrebné na posúdenie, či sa preprava tovaru po železničných dráhach uskutočňuje v súlade s prepravným poriadkom a s tarifou,

e)           vykonať v obvode železničných dráh po predchádzajúcej márnej výzve na vydanie veci osobnú prehliadku zamestnancov Železníc Slovenskej republiky a zamestnancov dopravcov, ich batožín a dopravných prostriedkov v prípade odôvodneného podozrenia, že zamestnanec u seba, v batožine alebo v dopravnom prostriedku ukrýva veci pochádzajúce zo zásielky alebo z majetku cestujúcich,

f)             vylúčiť zo železničnej prepravy osoby a veci, ktorých preprava je prepravným poriadkom na železničnej dráhe vylúčená alebo ktoré možno prepravovať len za osobitných podmienok a tieto podmienky nie sú splnené.

 
Železnice Slovenskej republiky, dopravcovia a právnické osoby, ktoré majú objekty a prevádzkujú činnosť v obvode železničných dráh, budú povinné vytvárať nevyhnutné podmienky pre činnosť Policajného zboru pri plnení úloh podľa tohto zákona a prerokúvať s ním opatrenia smerujúce na zaistenie ochrany, bezpečnosti a plynulosti železničnej dopravy, zvýšenej ochrany objektov a zariadení, dopravných prostriedkov, zásielok, verejného poriadku a bezpečnosti osôb.
 
Toľko stručný prehľad niektorých zmien. Kompletný návrh zákona je uverejnený na stránke úradu vlády (rokovania).
 

 


Home