eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Vlet do Katarnskej Huty sa vydaril
Peter, 02.10.2010 (18981 pretan)

V sobotu, 25. septembra 2010, kolektív internetového portálu Railpage.net v spolupráci s obcou Cinobaa, elezninou spolonosou Slovensko, a.s., a obianskym zdruením Veterán klub elezníc Poprad, pripravil mimoriadnu jazdu motorovým vlakom na trase Luenec – Breznika - Katarínska Huta a spä. Vlak bol tvorený motorovým vozom radu 810 a dvoch prívesných vozov. Z tejto akcie vám prinášame krátku fotoreportá.

Na 10 km dlhej trati 163 z Brezniky do Katarínskej Huty bola 3. februára 2003 zastavená osobná doprava. elezninú tra obas vyuije manipulaný vlak do sklárne, ktorá je v Katarínskej Hute v prevádzke.
 
V Luenci na stanici
Výlet do Katarínskej Huty
 
Dopravná obslunos na juhu stredného Slovenska je oraz viac horšia. Kee som momentálne bez auta, dosta sa z Revúcej do Luenca a spä a neaka dve, tri hodiny na spoj, je nemoné. Preto som na akciu nahovoril alšieho fanúšika elezníc, môjho švagra, s ktorým sme sa v sobotu ráno do Luenca spolone vybrali. Aj týmto mu vyjadrujem svoju vaku a dúfam, e to bol aj pre neho zaujímavý výlet. V Luenci na elezninej stanici sa zhromadilo takmer 100, slovom sto, nadšencov, ktorí sa išli mimoriadnym vlakom do Katarínskej Huty previes. Zoznam cestujúcich sa uzavrel po príchode Domice zo Zvolena. Medzi cestujúcimi neboli len priaznivci elezníc zo Slovenska, boli tu fanúšikovia z iech, Maarska, ale aj Rakúska, Nemecka, i z alekej Vekej Británie. Záujem previes sa na tejto trati bol teda mimoriadny. V Luenci sa k nám pridal aj Norbert, ktorý pricestoval z Prešova de pre akciou a noc strávil v Utekái u starkej. Ke sa priblíil as odchodu, usadili sme sa v trojici do motorového voza.
 
Šteklivé pohladenie
(Upozornenie: z príjemného uja sprievodcu sa nakoniec vykuje prísny revízor :D)
Výlet do Katarínskej Huty
  
Len o sa náš vlak pohol, prebehlo pohladenie chuových pohárikov boským nektárom. Cesta prebiehala dobre a nálada bola výborná. Náladu cestujúcim spríjemoval aj pán s harmonikou. Miestami vlak spomalil, pretoe na trati 162 z Luenca do Utekáa je niekoko pomalých jázd. Ke sme prechádzali popri obci Veká Ves, ukázal som Norovi, kde sa pripájala tzv. Tomášovská spojka, ktorá tu bola vybudovaná poas 2. svetovej vojny. Cesta plynula naozaj rýchlo a zrazu sme boli v Breznike. Tu sme viacerí vystúpili, pretoe motorový voze obiehal prívesné vozne, a to bola dobrá príleitos urobi pár alších záberov z akcie.
 
Breznika - obiehanie
Výlet do Katarínskej Huty
 
Fotenie v plnom prúde
Výlet do Katarínskej Huty
 
Obiehanie v Breznike
Výlet do Katarínskej Huty
 
Ke bol mimoriadny vlak do Katarínskej Huty opä zostavený, nastúpili sme, aby sme sa previezli na trati, kde osobné vlaky u viac ako sedem rokov nechodia. Prišla prvá zastávka v Mládzove, ktorú mnohí vyuili na fotenie. Pár záberov a ide sa alej.  
 
Mládzovo
Výlet do Katarínskej Huty
  
Nasleduje Cinobaa. Katarínska Huta je zo správneho hadiska miestnou asou obce Cinobaa. Tu v Cinobani prebehlo individuálne a tie spoloné fotenie zúastnených akcie. Po krátkej prestávke sa ide alej. Míame nevyuívanú vleku do bývalých strojární v Katarínskej Hute, prechádzame zastávkou Maša a opatrne prechádzame cez priecestie pre stanicou. Tu je tra v stúpaní a motorový voze má s dvoma plnými prívesnými vozami problém. Nezostáva ni iné, len druhý prívesný voze odpoji a do stanice vlak privies po astiach. Neváhame a vystupujeme túto situáciu zdokumentova.
 
Folková kapela vítala úastníkov akcie
Výlet do Katarínskej Huty
 
Katarínska Huta
Výlet do Katarínskej Huty
 
Druhý prívesný voze sa dopravuje do stanice
Výlet do Katarínskej Huty
 
V Luenci bolo zamraené, aj ke sa cez mraky obas predralo slnko. Tu v Katarínskej Hute bolo slnieka ešte viac. Na príchod nášho mimoriadneho vlaku u akalo niekoko miestnych a na pripravenom pódiu hrala kapela. Ke boli oba prívesné vozne bezpene v stanici, prebehlo oficiálne privítanie organizátorom a starostkou obce, mimochodom tie bývalou elezniiarkou. Nasledoval kultúrny program, poas ktorého sa mohli úastníci osviei a posilni dobrým kotlíkovým gulášom.
 
Domáci zaplnili priestor pred stanicou
Výlet do Katarínskej Huty
 
Peova kráovná ciest
Výlet do Katarínskej Huty
 
Katarínska Huta? To je predsa slovenský sklársky priemysel!
Výlet do Katarínskej Huty
  
V rámci akcie bola pripravená návšteva miestnej sklárne a taktie jedna jazda z Katarínskej Huty do Brezniky a spä. Ja som svojim spoloníkom navrhol prechádzku k Maši a k výhybke do nevyuívanej vleky, ktorú sme cestou minuli. Vykali sme ešte na odchod vlaku do Brezniky a u sme kráali po podvaloch do Maši.
 
Vlak do Brezniky odchádza z Katarínskej Huty
Výlet do Katarínskej Huty
  
Aj tu boli zretené stopy tohtoroného vyíania poasia. Vleka nie je len nevyuívaná, ale aj poškodená. Priepust, ktorý tu bol, je zniený a koaj visí aj s podvalmi vo vzduchu.
 
Podmytá koaj vleky do zrušenej fabriky
Výlet do Katarínskej Huty
 
Kee poasie bolo celkom príjemné, pokraovali sme pešo po trati a pred obec Cinobaa. Neboli sme sami, ktorí sa pre fotenie vlaku z Brezniky rozhodli poka práve tu.  
 
Jednoducho Cinobaa
Výlet do Katarínskej Huty
 
Po krátkom akaní sa ozvala píšala motorky a krátko na to sa v oblúku objavil vlak, tentoraz len s jedným prívesným vozom. Po prejdení vlaku sme sa aj my pohli smerom do Katarínskej Huty.
 
Maša a dve motorky
Výlet do Katarínskej Huty
 
Vlak pripravený na odchod do Luenca
Výlet do Katarínskej Huty
 
Cestou sme stihli ešte odfoti motorový voze na zastávke v Maši. Ke u boli fotky z kadej strany, nastúpili sme do motorky a as cesty spä na stanicu v Katarínskej Hute sme sa zviezli. Tu ešte prebiehal kultúrny program. Zostávajúci as sme vyuili, a aj my traja sme si dali dobrý guláš, ktorí pre nás Katarínsko-Huania pripravili. Potom sme sa pomaly pripravovali na blíiaci sa odchod.
 
Breznika
Výlet do Katarínskej Huty
  
Všetko má nielen svoj zaiatok, ale aj koniec. Ke sme prišli do Katarínskej Huty na mnohých tvárach bolo cíti dojatie. udia dodnes nerozumejú, preo tu vlaky niekto zrušil. Vo februári 2003 bolo zrušených vea vlakov na lokálnych tratiach a mnohé z nich neboli nahradené autobusmi. Doprava obyvateov vo viacerých regiónoch za prácou, školou, lekárskym ošetrením, i turistikou sa zhoršila. Rušenie osobných vlakov na tratiach, kde existuje aj nákladná doprava je nelogické. Mono ušetrí ZSSK nejakú nepodstatnú finannú iastku, ale štát resp. VÚC, pokia nahradí vlak autobusom, neušetrí ni. Na druhej strane, ani autobusový dopravca nemá na klinci zavesené autobusy a vodiov, ktorými by zrušené vlaky nahradil. Štát aj postupnou likvidáciou verejnej dopravy núti vlastných obanov, aby svoju dopravu realizovali individuálne, pretoe sa zbaví straty a plynie mu z toho ešte zisk. Zisk z predaja áut, predaja pohonných hmôt, poplatkov za STK, platenia daní, i spotrebnej, i z pridanej hodnoty, i z predaja dianiných známok. Je táto diskriminaná politika štátu poda Vás v poriadku? A kam potom idú naše finanné prostriedky? Do straníckych pokladníc, i súkromných vreciek, ke aj tie cesty sú v katastrofálnom stave a autobusu sa lovek nedoká?
 
Kontrola cestovných lístkov prísnym revízorom
Výlet do Katarínskej Huty
 
Vláik z Katarínskej Huty sa dal do pohybu a udia si navzájom zakývali. Príde ešte niekedy motorka do Katarínskej Huty? To neviem. Náš vlak do Luenca zastavil a v Breznike. Tu motorový voze najprv spojil oba prívesné vozne, potom súpravu obehol a ke bol vlak kompletný, po nastúpení cestujúcich sa dal do pohybu do konenej stanice Luenec, kde sa náš výlet skonil. Po príchode do Luenca sme sa poakovali organizátorom a rozlúili so známymi priatemi. Cestou spä do Revúcej sme odviezli Nora do Utekáa. A to je bodka za touto reportáou, ktorú, ako som tajne dúfal, mal pripravi Noro. Lene jeho hudobná produkcia je stále viac a viac iadaná v krajine aborútov, preto Norovi poprajme pekný výlet, úspešné pôsobenie vo francúzskom Lyone a šastný návrat na Slovensko.

Svisiace lnky:
Po rokoch op motorkou do Katarnskej Huty (28.08.2010)
Na vlete z Uteka do Katarnskej Huty (30.08.2008)
Tra 163: Katarnska Huta - Breznika (27.09.2007)


Home