eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������ 120
eleznin tunel pod Tureckm vrchom prerazen
admin, 25.11.2010 (52414 pretan)

BRATISLAVA, 25. november 2010 (SR) - Vo štvrtok, 25. novembra 2010, sa uskutonilo za prítomnosti prvého podpredsedu vlády SR a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, p. Jána Figea, generálneho riaditea SR p. Vladimíra uptáka, výkonného riaditea pre dopravné stavby OHL S, a. s., p. Václava Bartoka a zástupcov dodávateov, priamo na mieste stavby slávnostné prerazenie elezniného tunela cez Turecký vrch, ktorý je súasou stavby: „Modernizácia elezninej trate Nové Mesto nad Váhom - Púchov, km 100, 500-159, 100 pre traovú rýchlos do 160 km/hod., I. etapa a II. etapa (úsek Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce)“.

Základné fakty:
 
Modernizácia vybraných tratí elezninej siete SR pozostáva z prestavby existujúcej elezninej dopravnej cesty za úelom zvýšenia jej technickej vybavenosti, bezpenosti, atraktívnosti a pouitenosti zabudovaním moderných prvkov, a tým skvalitnením a zlepšením jej technických parametrov a ukazovateov ako celku. Realizáciou modernizácie elezninej trate v úseku Nové Mesto nad Váhom – Púchov, vznikne ucelený úsek trate, nadväzujúci na predchádzajúce úseky od Bratislavy (nadväzuje na stavbu V. koridoru Piešany – Nové Mesto nad Váhom), ktorý bude ma poadované technické parametre pre rýchlos do 160 km/hod., poda medzinárodných dohôd (ako sú AGC, AGTC a pod.).
 
elezniná dvojkoajná tra Nové Mesto nad Váhom – Púchov je súasou V. európskeho koridoru. Úsek Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce má dku 17,457 km; stavba bude realizovaná v dvoch etapách:
 
-  I. etapa   – medzistaniný úsek Nové Mesto nad Váhom – Trenianske Bohuslavice
 
-         II. etapa – úsek Trenianske Bohuslavice – Zlatovce (koní za zastávkou Kostolná- 
                             Zárieie)
                            - elezniná stanica Trenianske Bohuslavice
-            medzistaniný úsek Trenianske Bohuslavice – Melice
-            elezniná stanica Melice
-            medzistaniný úsek Melice – Zlatovce
 
Generálnym projektantom stavby je REMING CONSULT, a. s.
 
Zhotoviteom stavby, vybraným na základe verejnej súae, je zdruenie „Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce 2009“, v zloení OHL S, a. s., Skanska BS, a. s., VÁHOSTAV – SK, a. s., Doprastav, a. s. a ELTRA, s. r. o.
 
Stavebný dozor na základe verejnej súae vykonáva „Ininierske zdruenie Zlatovce“, vedúci zdruenia Infram SK, s. r. o., len zdruenia Bung Slovensko, s. r. o.
 
 
Financovanie prác vo výške takmer 264 mil. eur bez DPH je realizované z Kohézneho fondu Európskej komisie a spolufinancované zo zdrojov SR, v rámci Operaného programu doprava 2007-2013.
 
Harmonogram prác:
 
Prípravné práce zaali 29. 9. 2009, kedy sa v Novom Meste nad Váhom uskutonilo odovzdanie a prevzatie staveniska stavby. Poda harmonogramu zhotovitea má modernizácia trva 44 mesiacov, teda do konca mája 2013.
 
Turecký vrch  - tunel juh 
Turecký vrch - tunel
 
Turecký vrch - tunel
 
 
Charakteristika stavby:
 
Najvýraznejším prvkom I. etapy stavby je elezniný tunel cez Turecký vrch, ktorý je projektovaný pre rýchlos vlakových súprav 160 km/hod. Dka tunela je 1775 m, z toho dka razenej asti je 1 738,50 m. Tunelový variant minimalizuje zásah do prírodnej rezervácie Turecký vrch poas realizácie stavby ako aj v jej budúcom prevádzkovaní.  
 
V rámci prípravy stavby boli zapracované všetky akceptované podmienky obcí a ostatných dotknutých subjektov a zohadnené v projektovej dokumentácii. Ide o podmienky týkajúce sa napríklad:
 
-         vrátenia doasných záberov do pôvodného stavu a rekultivácie;
-         nakladania s odpadmi;
-         dopravných opatrení;
-         úprav korýt vodných tokov;
-         zabezpeenia protihlukových opatrení;
-         zásad podmienok hygieny, ochrany prírody a krajiny a iné.
 
Pôvodne boli posudzované tri varianty trasy okolo Tureckého vrchu v spracovanej zjednodušenej technickej štúdii s ekonomickým porovnaním:
 
- 1. tunelový variant
- 2. odrezový variant – s rozsiahlym zásahom do chránenej krajinnej oblasti (CHKO)
- 3. preloka trate spolu s prelokou cesty 1. triedy I/61 a st.Trenianske Bohuslavice.
 
Turecký vrch - tunel
 
Výsledky technickej štúdie svedili jednoznane v prospech tunelového variantu. Výhody tunelového variantu sú:
 
-         zníenie nákladov na údrbu trate v tuneli (pevná jazdná dráha);
-         minimálny zásah do CHKO (len portálové oblasti) – preferované aj ochranármi;
-         skrátenie trasy, jazdného asu a tým aj prevádzkových nákladov;
-         nezávislá výstavba, nakoko tunel sa nachádza mimo existujúcej elezninej trate, ím je zachovaná prevádzka poas výstavby tunela.
 
elezniný tunel cez Turecký vrch je prvý na Slovensku, ktorý je navrhnutý a realizovaný poda technických špecifikácií pre interoperabilitu (TSI) pre konvenné trate. Môeme poveda, e ide o pilotný projekt, z ktorého budú erpa aj projekty alších pripravovaných stavieb elezniných tunelov.
 
Turecký vrch  - tunel sever 
Turecký vrch - tunel
 
Turecký vrch - tunel
 
Výstavba tunela z hadiska termínov:
 
Výstavba tunela zaala v januári 2010. Poda pôvodného harmonogramu by razba tunela mala by ukonená v júni 2012, úplne dokonenie, vrátane ininierskych sietí je predpokladané v máji 2013.
 
Zámer zhotovitea, urýchli výstavbu tunelovej asti tak, aby sekundárne ostenie tunela bolo ukonené v termíne 12/2011, vybavenie tunela technologickým zariadením a pevnou jazdnou dráhou bolo ukonené v 07/2012 s následným umonením prevádzkovania tunela po jednej koaji od termínu 07/2012 (druhá koaj je plánovaná sprevádzkova v termíne 10/2012), sa stávajú reálne monými u tým, e preráka tunela v jeho kalotovej asti sa uskutouje 25.11.2010 a razba jadra tunela bude ukonená v termíne 01/2011.
 
Zhotovite zaal vykonáva práce súvisiace s definitívnym ostením v termíne 10/2010. K urýchleniu výstavby tunela prispela aj skutonos, e razba tunela bola vykonávaná nielen zo strany juného a severného portálu, ale rozšírením profilu únikovej štôlne bolo moné otvori tretiu elbu razby tunela z jej stredu smerom k portálom, bez navýšenia rozpotových nákladov. Vlastné prerazenie tunela je uskutonené z tejto tretej elby.
 
Poas realizácie prác na tunelových objektoch doteraz nebol zaznamenaný iaden smrtený a ani aký pracovný úraz.
 
Turecký vrch  - úniková štôla východ  
Turecký vrch - tunel
 
Najvýraznejším prvkom II. etapy stavby je riešenie úrovových kríení, ktoré sa v zmysle zásad modernizácie musia zruši a nahradi mimoúrovovými, resp. rieši bez náhrady poda ich významu. Mimoúrovové kríenia sú riešené novými cestnými nadjazdmi v katastrálnom území Štvrtok, Ivanovce a Kostolná-Zárieie a podchodmi v Trenianskych Bohuslaviciach, Ivanovciach a Adamovských Kochanovciach.
 
Prvenstvom v sieti SR bude pouitie nového typu vemi štíhlych výhybiek s pomerom odboenia 1:26,5–2500, ktoré v základnom tvare umoujú rýchlos jazdy do odboky rýchlosou a 130 km/h. Tieto výhybky budú vloené v elezninej stanici Trenianske Bohuslavice. 
 
V úseku sa nachádzajú dve elezniné stanice, Trenianske Bohuslavice a Melice. Z dôvodov potreby optimalizácie kapacity dopravného vyuitia trate bude st. Melice zrušená a zmenená na zastávku. V úseku Melice - Zlatovce sa buduje nová výhyba Nivy.
 

Foto: elezniné.info

Svisiace lnky:
Modernizcia elezninej trate Pchov Povask Tepl (19.02.2017)
Pchov preiel na striedav TPS 25 kV, 50 Hz (03.08.2015)
Tunel pod Tureckm vrchom (18.10.2013)
eleznin stanica Nov Mesto nad Vhom (01.12.2010)
eleznin stanica Pieany (18.06.2010)
Vstavba tunelu pod Tureckm vrchom (2.) (18.04.2010)
eleznin stanica enkvice (25.01.2010)
eleznin stanica Pezinok (16.12.2009)
Vstavba tunelu pod Tureckm vrchom (1.) (25.11.2009)
eleznin stanica Svt Jur (29.10.2009)
eleznin most v Trenne na trati 120 Bratislava - ilina (24.08.2009)
eleznin estakda medzi Pezinkom a enkvicami (15.01.2008)
Tra 120: Bratislava hl.st. - ilina (27.09.2007)


Home