Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 27.09. 2022
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Dopravn������������������������������������������������������������������������ politika
Minister Ján Figeľ podpísal nové zmluvy so železničnými spoločnosťami
admin, 27.12.2010 (7424 prečítané)

BRATISLAVA 27. december 2010 (MDVRR SR) – Slovenská republika v zastúpení Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR uzavrela so Železničnou spoločnosťou Slovensko (ŽSSK) a so Železnicami SR (ŽSR) nové zmluvy. Doteraz sa podpisovali so štátnymi železničnými spoločnosťami ročné, resp. trojročné zmluvy, teraz sa v prípade ŽSSK prechádza na 10-ročný a pri ŽSR na 3-ročný zmluvný vzťah.

„Cieľom nových zmlúv je vytvoriť viac stability, istoty, ale aj ďalší tlak na modernizáciu, kvalitu poskytovaných služieb zo strany železničných spoločnosti a efektívnosť vykonávanej dopravy,“ povedal 1. podpredseda vlády a minister dopravy Ján Figeľ. Dodal, že zmyslom zmeny a nového prístupu je „vytvoriť podmienky na to, aby v roku 2012 železničné spoločnosti fungovali vo vyváženom hospodárskom režime, teda aby neboli stratové“.
 
Ku spracovaniu novej Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme zo ŽSSK ministerstvo pristúpilo z nasledovných dôvodov: 
  • dňa 31.12.2010 ukončí svoju platnosť Zmluva o výkonoch vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe na roky 2008 až 2010,
  • potreba aplikácie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave,
  • naplnenie ustanovení zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach,
  • projekt obnovy mobilného parku ŽSSK financovaného z Operačného programu Doprava a jeho prepojenosť na zmluvu o dopravných službách vo verejnom záujme.
„Pre ŽSSK je podpis zmluvy veľmi dobrou správou, pretože zakladá vyrovnané hospodárenie, ktoré tu doteraz nebolo. A takisto sa zakladajú podmienky pre rozvoj spoločnosti, keďže nová zmluva prináša zásadnú zmenu: umožňuje, aby nám štát priznal aj oprávnený zisk, ktorý bude možné použiť na investície,“ povedal predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ŽSSK Pavel Kravec.
 
Zo zmluvy vyplýva, že ministerstvo si v zastúpení štátu objednalo na budúci rok od ŽSSK 30,3 mil. vlakokilometrov, čo je zhruba o 5 percent menej ako tento rok. Štátna dotácia na výkony vo verejnom záujme by mala budúci rok klesnúť medziročne približne o 11 percent na 205 miliónov eur. Zmena sa dotkne asi 3 percent cestujúcich tým, že sa zrušia niektoré nepotrebné spoje. Zatiaľ sa stále analyzuje, ktorých spojov sa to dotkne tak, aby to neohrozilo dopravnú obslužnosť daného územia.
 
Zmluva o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry so ŽSR určuje požadované kvalitatívne a kvantitatívne parametre železničnej siete, riadiacich a zabezpečovacích systémov a ďalších potrieb vlastníka infraštruktúry. Zmluvou je zabezpečované trvalé udržiavanie prevádzkyschopnosti, správy a obsluhy železničnej infraštruktúry, organizovanie a riadenie železničnej dopravy v súlade s predmetom činnosti manažéra infraštruktúry a zákonom o dráhach, ako aj dodržiavanie technických špecifikácií interoperability železničných dráh.
 
Zmluva zohľadňuje zmenu v spôsobe úhrady nákladov na prevádzku železničnej infraštruktúry. „Tento model zmluvy vychádza z kombinácie fixných a variabilných nákladov, čo umožňuje zaviesť novú cenu na železničných dráhach,“ povedal Figeľ.
 
Železnice SR môžu jednotlivým licencovaným dopravcom účtovať za prístup k železničnej infraštruktúre (v rozsahu minimálneho prístupového balíka a traťového prístupu k servisným zariadeniam) len úhrady stanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydá Úrad pre reguláciu železničnej dopravy do konca roka 2010.
 
Text zmluvy zohľadňuje východiská štátneho rozpočtu pre roky 2011 až 2013 v otázke poskytovania neinvestičnej dotácie pre manažéra infraštruktúry na krytie fixnej časti ekonomicky oprávnených nákladov.
 
V návrhu Zmluvy sa na rok 2011 predpokladá základná neinvestičná dotácia zo štátneho rozpočtu vo výške 119 498 tis. EUR, teda rovnako ako tento rok. Dotácia sa zvýši o 80 mil. EUR, čo bude kompenzáciou za výpadok tržieb z titulu poklesu poplatku za dopravnú cestu na železnici v podobe predpokladaných ďalších rozpočtových opatrení. Kvantifikácia ekonomických ukazovateľov na roky 2012 a 2013 sa bude riešiť formou dodatkov k zmluve v nadväznosti na príslušné legislatívne normy (zákon o štátnom rozpočte).
 

Home