eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 25.09. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Dopravn������������������������������������������������������������������������ politika
Vlaky spolonosti RegioJet bud chodi na trati Komrno Bratislava
admin, 30.12.2010 (51724 pretan)

BRATISLAVA 30. december 2010 (MDVRR SR) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a elezniný dopravca RegioJet, len významnej stredoeurópskej dopravnej skupiny Student Agency, uzavreli zmluvu o prevádzkovaní regionálnych vlakov na trase Komárno - Bratislava, a to s platnosou od marca 2012. (tlaová správa)

Od marca 2012 bude prepravu na elezninej trase medzi Bratislavou, Dunajskou Stredou a Komárnom zabezpeova dopravca RegioJet.
 
Podpis zmluvy je vyústením verejného dopytu na predloenie ponuky na zabezpeenie týchto prepravných sluieb vyhláseného v roku 2009. Predmetom dopytu bolo úplne nové kvalitatívne a prevádzkové poatie prepravných sluieb na trase Komárno - Bratislava. Spolonos RegioJet túto kvalitu ponúka a od marca 2012 bude zabezpeova prevádzku na tejto trase modernými klimatizovanými vlakmi s celou radou doplnkových sluieb. Okrem toho ponúkne cestujúcim a obyvateom regiónu itného ostrova alšie sluby, ktoré výrazne zatraktívnia celkové spojenie s hlavným mestom.
 
"Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja chce dosiahnu zásadné zlepšenie kvality a imidu elezniného spojenia na Slovensku tak, aby modernizácia  posunula aj tento klasický druh dopravy na úrove 21. storoia. Cieom tohto projektu je pozdvihnutie elezninej dopravy v danom regióne na úrove moderného dopravného systému, ktorý svojou kvalitou a spoahlivosou priláka cestujúcich z preaených ciest na eleznicu, ktorá bude pohodlnejšia, bezpenejšia a rýchlejšia. Podpis zmluvy so spolonosou RegioJet potvrdzuje otváranie elezniného trhu na Slovensku. Vítame záväzok, e dopravca zamestná slovenských elezniiarov. udia zo itného ostrova tým získajú výhodnú alternativu, aby nestrácali as na upchatých cestách poas rannej a popoludajšej špiky pi ceste do a z Bratislavy", uviedol Ján Fige, 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
 
"Slovenská republika, podobne ako pri realizácii ekonomických reforiem, i zavedení eura opä preukázala väšiu odvahu pri implementácii nových prístupov vedúcich k lepšej kvalite sluieb pre svojich obyvateov. Vaka tomu budú u za 15 mesiacov obyvatelia regiónu itného ostrova a okolia Bratislavy profitova zo špikových sluieb v elezninej doprave zodpovedajúcej kvalitou švajiarskym i nemeckým štandardom," uviedol Jií Schmidt, obchodný riadite spolonosti RegioJet.
 
Vaka uzavretiu zmluvy s novým dopravcom ušetrí rone Slovenská republika 10% vynaloených financií. Okrem toho nová koncepcia regionálnej elezninej dopravy na trase Komárno - Dunajská Streda - Bratislava prinesie alšie prínosy pre cestujúcich: 
  • Spojenie v pravidelných intervaloch: kadú hodinu po celý de, v špikách pracovných dní kadú pol hodinu
  • Rýchlejšie vlaky: Bratislava - Dunajská Streda za 43 minút
  • Celodenné spojenie - od skorého rána a do noci - bez dlhých obedajších páuz
  • Väšia kapacita - špikové spoje pre a 300 cestujúcich
  • Moderné klimatizované súpravy - nasadené na všetkých spojoch
  • Jeden doklad na vlak aj na MHD v Bratislave - monos cestova na jeden cestovný doklad vo vlakoch i prostriedkoch bratislavskej mestskej dopravy.
Regionálna elezniná doprava zabezpeovaná spolonosou RegioJet bude previazaná s alšími spojmi národného dopravcu ZSSK, s ktorým RegioJet bude úzko spolupracova pri obsluhe spoloných zákazníkov.
Konkrétnejšie informácie poskytneme na spolonej tlaovej konferencii ministerstva dopravy so spolonosou Regiojet 7. januára 2011 na pôde Ministerstva dopravy v Bratislave.
 
O spolonosti RegioJet
 
RegioJet je elezniný dopravca s európskou licenciou a len poprednej eskej a stredoeurópskej dopravnej skupiny Student Agency s roným obratom viac 4,5 mld K. Tá prepraví rone pribline 5 miliónov zákazníkov po eskej republike a v alších stredoeurópskych krajinách vrátane Slovenska. Popri silnej pozícii v diakovej autobusovej doprave, kde rone len na Slovensko spoje Student Agency Express prepravia viac ako štvr milióna cestujúcich, prevádzkuje skupina Student Agency prostredníctvom svojej dcérskej spolonosti RegioJet elezninú dopravu. V roku 2010 prepravili vlaky RegioJet v eskej republike viac ne 200 tisíc cestujúcich v rámci pravidelných prezentaných jázd. V polroku 2011 zanú na trase Praha - Ostravsko - adca - ilina jazdi pravidelné diakové spoje IC RegioJet, ktoré prinesú úplne novú kvalitu cestovania na eleznici v strednej Európe. Okrem týchto inností je Student Agency najväším predajcom leteniek na eskom trhu a zárove najrýchlejšie rastúcim predajcom zájazdov a dovoleniek pod znakou dovolena.cz. Spolonos zamestnáva 1000 zamestnancov a práve vaka rozvoju elezninej dopravy a predaja dovoleniek a zájazdov vzrastie ich poet v roku 2011 o alších 15 - 20%. Príleitos k atraktívnemu zamestnaniu v Student Agency a RegioJet nájde aj mnoho obanov Slovenskej republiky.
 
 
Tlaová správa MDVRR SR 

Svisiace lnky:
Nov zastvka v bratislavskej Vrakuni (24.09.2016)
Most na trati 131 vo Vrakuni (03.11.2013)
lt vlaky na itnom ostrove (18.11.2012)
RegioJet naplno na trati Bratislava - Komrno (04.03.2012)
Spolonos RegioJet zahjila skobn jazdy pre ud (26.02.2012)
Spolonos RegioJet pripravuje skobn jazdy pre ud (22.02.2012)
Rekontrukcia trate Bratislava Dunajsk Streda (13.12.2011)
Albatros 498.104 na vlete do Dunajskej Stredy (12.12.2011)
Rekontrukcia elezninej trate Podunajsk Biskupice Dunajsk Streda (13.09.2011)
Talentom na vlet do Komrna (04.05.2011)
Spolonos RegioJet usporiada prezentan jazdy (25.04.2011)
Spomienka na mechaniky (2.) (15.02.2011)
Spomienka na mechaniky (1.) (06.02.2011)
Tra Kvetoslavov amorn by dnes oslvila 95 rokov (23.12.2010)
Tra 131: Bratislava Nov Mesto - Dunajsk Streda - Komrno (27.09.2007)


Home