Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 27.09. 2022
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Dopravn������������������������������������������������������������������������ politika
Správa o plnení modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry
admin, 27.04.2011 (10159 prečítané)

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vypracovalo materiál s uvedeným názvom, ktorý sa predkladá na rokovanie vlády. Správa obsahuje vyhodnotenie programu z hľadiska stavu prípravy a realizácie stavieb v roku 2010 vrátane finančného plnenia v členení podľa zdrojov financovania. Materiál je zverejnený na portáli právnych predpisov.

V roku 2010 boli použité na modernizáciu železničnej infraštruktúry finančné prostriedky v celkovej výške  204 417 479,22 Eur. Z toho z fondov EÚ bolo vyčerpaných 158 937 252,81 Eur, z prostriedkov na spolufinancovanie k fondom EÚ 28 238 999,14 Eur, z kapitálových transferov ŠR bolo na ostatné investičné akcie čerpaných 14 154 994,00 Eur, z  vlastných zdrojov ŽSR 2 526 533,80 Eur a  z úverov prevzatých ŽSR 559 717,47  Eur. Finančné prostriedky boli použité na modernizáciu koridorov, nástupíšť, podchodov, modernizáciu zabezpečovacích zariadení, ETCS,  v železničných staniciach a prípravu projektovej dokumentácie pre stavby financované z fondov EÚ.
 
 
Správa o plnení modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry
na roky 2007 - 2010
 
Úvod
 
Vláda Slovenskej republiky schválila uznesením č. 1086/2007 zo dňa 19. 12. 2007 Program modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry na roky 2007 - 2010. V bode C.2. uvedeného uznesenia vlády uložila ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií úlohu predkladať každoročne na rokovanie vlády „Správu o plnení modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry na roky 2007 - 2010“ (ďalej len „správa“).
 
Cieľom predloženej správy je vyhodnotiť postup prípravy a výstavby železničnej infraštruktúry v roku 2010. Rozvoj železničnej infraštruktúry bol prioritne zameraný na modernizáciu železničnej siete Slovenskej republiky, ktorá je súčasťou transeurópskej dopravnej siete TEN-T, s cieľom dosiahnutia interoperability železníc, zvýšením traťovej rýchlosti, modernizáciou staníc a zastávok, budovaním mimoúrovňových križovaní železnice s pozemnými komunikáciami, sanáciou železničného spodku atď.
V roku 2010 boli použité na modernizáciu železničnej infraštruktúry finančné prostriedky v celkovej výške 204 417 479,22 Eur. Z toho z fondov EÚ bolo vyčerpaných 158 937 252,81 Eur, z prostriedkov na spolufinancovanie k fondom EÚ 28 238 999,14 Eur, z kapitálových transferov ŠR bolo na ostatné investičné akcie čerpaných 14 154 994,00 Eur ( z toho spolufinancovanie k TEN-T 1 962 424,43 Eur), z  vlastných zdrojov ŽSR 2 526 533,80 Eur a  z úverov prevzatých ŽSR 559 717,47 Eur (viď príloha č.4 - prehľad čerpania finančných prostriedkov na ŽSR podľa jednotlivých zdrojov). Finančné prostriedky boli použité na modernizáciu koridorov, nástupíšť, podchodov, modernizáciu zabezpečovacích zariadení, ETCS, v železničných staniciach a prípravu projektovej dokumentácie pre stavby financované z fondov EÚ.
 
          Z pohľadu čerpania prostriedkov z fondov EÚ je program v súlade s vládou schválenými dokumentmi: Národným strategickým referenčným rámcom Slovenskej republiky na roky 2007 – 2013 a Operačným programom Doprava (ďalej len „OPD“). V OPD sú projekty modernizácie železničnej infraštruktúry financované z 3 prioritných osí, z ktorých je zabezpečovaná projektová príprava a stavebné práce:
§        Prioritná os 1 - Železničná infraštruktúra,
§        Prioritná os 3 - Infraštruktúra intermodálnej prepravy,
§        Prioritná os 4 - Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov.
 
Projekty financované z fondov EÚ podporujú strategické zámery rozvoja ŽSR a oboch železničných spoločností, predovšetkým dosiahnutie interoperability a previazanosti subsystémov infraštruktúry a mobilného parku operátorov.
 
Vyhodnotenie plnenia programu v roku 2010
 
Modernizácia železničných tratí zaradených do siete TEN-T
 
1. Modernizácia trate Žilina - Krásno nad Kysucou
Stavba predstavuje modernizáciu 18,9 km železničnej trate s celkovými investičnými nákladmi vo výške 158,840 mil. Eur. Rozhodnutím č. CCI 2008SK161PR001 zo dňa 28.8.2009 schválila EK veľký projekt KF a následne bola dňa 23.9.2009 medzi MDVRR SR ako poskytovateľom a ŽSR ako prijímateľom uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Celková výška nenávratného príspevku je 101 032 193,00 Eur, pričom finančný príspevok z Kohézneho fondu predstavuje 85 877 364 Eur a  spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 15 154 829,00 Eur.
K 31.12.2010 bolo zmodernizovaných 18,922 kilometrov trate vrátane železničnej stanice Krásno nad Kysucou a Kysucké Nové Mesto. V rámci stavby bol zmodernizovaný železničný zvršok a spodok, trakčné vedenie, zabezpečovacie zariadenie, vybudované protihlukové steny, nástupištia, automatizovaný informačný systém a podchody pre cestujúcich vrátane zabezpečenia prístupu pre osoby s obmedzenou mobilitou a orientáciou. V rámci dokončovacích prác boli realizované práce na odvodnenie žel. spodku, na úpravách svahov a odvodnení terénu. Činnosť prebiehala aj na dokončovaní umelých objektov Pokračovali práce na trakčnej napájacej stanici.
            V r. 2010 bolo vyčerpaných spolu 54 818 760,35 Eur.
            Kumulatívne bolo k 31.12.2010 bolo celkovo vyčerpaných 102 664 583,35 Eur, z toho bolo čerpaných 81 583 496,00 Eur Kohézneho fondu a 14 397 087,00 Eur zo spolufinancovania zo ŠR). Z kapitálových transferov sa vyčerpalo 6 684 000,00 Eur .
            Ukončenie stavebných prác je plánované na jún 2011.
             
          2.    Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov
Modernizácia trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov bola rozdelená na 6 etáp :
Nové Mesto nad Váhom - Zlatovce – 1. a 2. etapa
Zlatovce – Trenčianska Teplá – 3. etapa
Trenčianska Teplá - Ilava – 4. etapa
Ilava - Beluša – 5. etapa
Beluša - Púchov – 6. etapa
 
2.1. úsek Nové Mesto nad Váhom – Zlatovce (1. a 2. Etapa)
Stavba predstavuje modernizáciu v 17,475 km železničnej trate s celkovými investičnými nákladmi vo výške 288,179 mil. Eur. Stavebné práce boli začaté 29.9.2009. Následne bola dňa 10.5.2010 medzi MDVRR SR ako poskytovateľom a ŽSR ako prijímateľom uzatvorená Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Celková výška nenávratného príspevku je
240 606 373,00 Eur, pričom finančný príspevok z Kohézneho fondu predstavuje 204 515 417,00 Eur a  spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 36 090 956,00 Eur. ŽoPP bola predložená na EK 21.05.2010, projekt zatiaľ nie je schválený.
K 31.12.2010 bola zmodernizovaná trať v dĺžke 7,130 km. Prerazenie tunela „ Turecký vrch “ v jeho kalotovej časti sa uskutočnilo 25.11.2010. Na stavbe boli realizované práce na železničnom zvršku, spodku a trakčnom vedení v úseku trate Nové Mesto n/Váhom – Trenčianske Bohuslavice ( po tunel ) a v žst. Trenčianske Bohuslavice a v úseku trate Melčice – Zlatovce. Bol daný do užívania nadjazd pri obci Kostolná - Záriečie, v žkm 116,261 s nadväzujúcimi komunikáciami  a stavebne boli dokončené nadjazdy pri obciach Štvrtok a Melčice.
V rámci publicity boli v mesiaci jún osadené informačné tabule v žst. Nové Mesto nad Váhom a Zlatovce.
V roku 2009 neboli čerpané žiadne finančné zdroje.
 Kumulatívne bolo k 31.12.2010 bolo celkovo vyčerpaných 93 232 5012,00 Eur, z toho bolo čerpaných 61 736 785,62 Eur z Kohézneho fondu, 10 894 726,86 Eur [1]zo spolufinancovania zo ŠR). Z kapitálových transferov bolo v roku 2010 čerpaných na Modernizáciu trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov 1 976 818,41.81 Eur.
Ukončenie stavebných prác je plánované na máj 2013.
 
2.2. úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá (3. etapa)
Stavba predstavuje modernizáciu 11,952 km železničnej trate vrátane nového železničného mosta v Trenčíne a prestavby železničnej stanice Trenčín s celkovými investičnými nákladmi vo výške 303,591 mil. Eur. V súčasnosti prebieha proces posudzovania ŽoNFP na RO. Proces verejného obstarávania nebol k 31.12.2010 ukončený. Plánované ukončenie stavebných prác sa bude odvíjať od termínu ukončenia verejnej súťaže a podpísania zmluvy s úspešným uchádzačom. 
 
2.3. úsek Trenčianska Teplá – Beluša (4. a 5. etapa)
Stavba predstavuje modernizáciu 20,409 km železničnej trate vrátane železničných staníc Trenčianska Teplá, Dubnica, Ilava a Ladce s celkovými investičnými nákladmi vo výške 317,258 mil. Eur. Zmluva o nenavratný finančný príspevok bola uzatvorená dňa 12.10.2010. K 31.12.2010 boli ukončené práce na modernizácii traťových koľají č.1 a č.2 v úseku Trenčianska Teplá- Dubnica nad Váhom (UČS 34) so stavebnou dĺžkou 3184 m. Na základe rozhodnutia URŽD boli do predčasného užívania odovzdané stavebné objekty v obci Trenčianska Teplá časť Príles - podchod pre peších v nžkm 133,226, prestavané železničné mosty v nžkm 132,380 a nžkm 148,529, priepusty v nžkm 133,380 a 132,639. V mesiaci november boli vykonané práce na na modernizovaní koľ.č.2 v úseku Beluša-Ladce v celkovej dĺžke 1603 m, ktorá bola zároveň zatrolejovaná. Zároveň prebiehali práce pri prekládkach inžinierskych sietí na UČS 36 v úseku Dubnica n. Váhom –Ilava, realizácia oporného múru na UČS 37- žst. Ilava. Na UČS 38 v úseku Ilava- Ladce boli prekladané inžinierske siete, bolo vybudované dočasné priecestie v obci Košeca, osadené základy trakčného vedenia, vybudovalo sa dočasné provizórne nástupište na zást. Košeca. V rámci UČS 39- žst. Ladce došlo k úprave oplotenia súvisiacich objektov, budovanie základov trakčného vedenia. Dňa 5.12.2010 boli ukončené výlukové práce (ROV 220) na UČS  40, ktoré pozostávali z prekládok inžinierskych sietí a budovania protihlukových stien.
V rámci publicity boli v mesiaci november osadené informačné tabule k projektu v žst. Trenčianska Teplá a žst. Ladce.V roku 2009 neboli čerpané žiadne finančné zdroje a v roku 2010 boli čerpané zdroje celkom 17 084 739,05 Eur (z toho Kohézny fond 14 522 028,19 Eur1a spolufinancovanie ŠR 2 562 710,86 Eur1). Pre projekt „ŽSR, Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – IV. etapa a V. etapa (úsek Trenčianska Teplá – Ilava - Beluša)“ je maximálna výška NFP 266 026 886,41 €.
Ukončenie stavebných prác je plánované na máj 2014.
 
2.4. úsek Beluša - Púchov – (6. Etapa)
Stavba predstavuje modernizáciu 7,00 km železničnej trate vrátane železničných staníc Beluša a Púchov s celkovými investičnými nákladmi vo výške 110,868 mil. Eur. Realizácia stavby nie je krytá finančnými zdrojmi.
 
3. Zriaďovacia stanica Žilina – Teplička
Stavba predstavuje dobudovanie železničnej zriaďovacej stanice rozostavanej od roku 1976 a zahŕňa výstavbu vchodovej, smerovej a odchodovej skupiny vrátane napojenia na existujúcu tranzitnú skupinu a železničnú trať Žilina – Vrútky. Celkové investičné náklady stavby predstavujú 131,758 mil. Eur (91,474 mil. Eur1 Kohézny fond, 16,146 mil. Eur1 spolufinancovanie ŠR a 24,118 mil. Eur1 nad rámec finančnej medzery). V roku 2009 neboli čerpané žiadne finančné zdroje a v roku 2010 boli čerpané zdroje celkom 40 407 067,12 Eur (z toho 33 781 709,06 Eur Kohézny fond a 5 961 478,06 Eur spolufinancovanie ŠR a z kapitálových transferov bolo v roku 2010 čerpaných 663 880,00 Eur. ŽoPP bola predložená na EK 07.01.2010, dňa 17.02.2010 bola podpisaná ZoPNFP.
Stavba bola začatá 1. júla 2009. K 31.12.2010 po demontáži žel. zvršku a vykonaní zemných prác s rozprestretím nových vrstiev žel. spodku boli položené nové koľajové polia a výhybky vo vchodovej,  smerovej a odchodovej skupine, začala sa pokládka koľajových bŕzd na rozpúšťacom zhlaví smerovej skupiny, práce na smerovom a výškovom vyrovnaní koľaji a výhybiek vo vchodovej a smerovej skupine. Boli začaté rekonštrukčné práce na oceľovom moste v km 4,678. Pokračovali zemné práce na elektrikárskych objektoch, výkop jám pre trakčné stožiare a výkop ryhy pre pokládku el. káblov, zhotovenie betónových základov pre osvetľovacie stožiare, zhotovenie káblových chráničiek pod komunikáciami a v jednotlivých koľajových skupinách, montáž el. káblov v jednotlivých koľajových skupinách, osadenie el. osvetlovacích stožiarov, montáž trakčných stožiarov a podporných konštrukcií pre trakčné vedenia, stavebné práce na kompletovaní pozemných objektov.
Boli realizované zemné práce na spojovacej koľaji A2 a odchodovej skupine, rozprestretie ornice na svahu a záreze na spojovacej koľaji A2, vykonanie hydroosevu na spojovacej koľaji B2 a D22. Bol ukončený a skolaudovaný stavebný objekt SO 2501.1 Úprava DOO - časť DLR
v TNS Žilina,   dokončený objekt Vodovod prívodné potrubie MOBIS - VZ Gbelany a Obchvatový kanalizačný zberač. V rámci publicity boli v mesiaci máj osadené 2 informačné tabule.
Ukončenie stavebných prác je plánované na október 2011.
 
4. Železničná stanica Čierna nad Tisou, modernizácia ŠR a NR
Rozsah modernizácie železničnej stanice normálneho a širokého rozchodu bol stanovený v štúdii „Modernizácia železničného uzla Čierna nad Tisou - analýza“ vypracovanej v r. 2008, ktorá obsahuje modernizáciu železničného zvršku a spodku, trakčného vedenia a zabezpečovacieho zariadenia železničnej stanice Čierna nad Tisou vrátane priľahlej žst. Príbeník a Terminálu kombinovanej dopravy Dobrá.
V roku 2009 bola ukončená verejná súťaž na zhotoviteľa projektovej dokumentácie stavby, ktorej výsledkom bolo uzatvorenie rámcovej zmluvy.
Vzhľadom k tomu, že pre ďalšie pokračovanie neboli doteraz zabezpečené ďalšie finančné prostriedky, nebola uzatvorená 1. čiastková zmluva a v projektovaní sa zatiaľ nepokračuje.
Prvá etapa stavby s investičnými nákladmi vo výške 53,110 mil. Eur mala byť financovaná z Kohézneho fondu OPD. Začiatok stavebných prác bol plánovaný na rok 2011 vzhľadom k naplneniu OPD prioritná os č. 1 predmetná stavba nebude realizovaná v programovom období 2007 - 2013.
 
5. Projektová dokumentácia „Modernizácia trate Liptovský Mikuláš – Košice“
Do konca roku 2008 boli výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie (ďalej „PD“) a vydanie územného rozhodnutia financované zo štrukturálnych fondov (OPZI) v rámci skráteného programového obdobia 2004 - 2006. Projektová dokumentácia bola rozdelená na 4 úseky, pre ktoré boli na základe verejnej súťaže v roku 2006 vybraní zhotovitelia.
 
5.1 úsek Liptovský Mikuláš – Poprad
V rámci programového obdobia 2007 – 2013 bude financovaná projektová dokumentácia stupňa DSP, DRS, DVZ a súvisiaca inžinierska činnosť. V roku 2009 začala príprava projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Služby sú financované na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi MDVRR SR a ŽSR zo dňa 21.10.2009. Celková výška nenávratného príspevku predstavuje 25,190 mil. Eur (21,411 mil. Eur Kohézny fond a 3,778 mil. Eur spolufinancovanie ŠR).
Kumulatívne bolo k 31.12.2010 bolo celkovo vyčerpaných 7 276, 195 tis. Eur, z toho bolo čerpaných 5 668,194 tis. Eur z Kohézneho fondu a 1 608,721tis. Eur zo spolufinancovania zo ŠR).
Projekčné práce by mali byť ukončené v termíne 06/2015.
 
5.2 úsek Poprad - Krompachy
Náklady na vypracovanie DSP, DRS, DVZ a IČ predstavujú (v zmysle výsledkov verejnej súťaže) 15,668 mil. Eur. V roku 2009, z dôvodu neschválenia ŽoNFP pre financovanie projektu, neboli vykonávané žiadne projektové práce. V roku 2010 sa začala spracovávať nová žiadosť o NFP, predpoklad schválenia 04/2011. ŽoNFP bude riešiť zabezpečenie financovania projektových prác a inžinierskej činnosti na stupni DSP a IČ DSP. Projekčné práce by mali byť ukončené v termíne do 2015.
 
5.3 Krompachy – Kysak
Náklady na vypracovanie DSP, DRS, DVZ a IČ predstavujú na základe verejnej súťaže 8,852 mil. Eur. V roku 2009, z dôvodu neschválenia ŽoNFP pre financovanie projektu, neboli vykonávané žiadne projektové práce V roku 2010 sa začala spracovávať nová žiadosť o NFP, predpoklad schválenia 06/2011. ŽoNFP bude riešiť zabezpečenie financovania projektových prác a inžinierskej činnosti na stupni DSP a IČ DSP. Projekčné práce by mali byť ukončené v termíne do 2015.
 
5.4 úsek Kysak - Košice.
Projekt zahŕňa úpravu spracovanej dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentáciu stupňa DVZ a DRS. Plánované náklady na vypracovanie dokumentácie predstavujú 2,120 mil. Eur. V roku 2009, z dôvodu neschválenia ŽoNFP pre financovanie projektu, neboli vykonávané žiadne projektové práce V roku 2010 sa začala spracovávať nová žiadosť o NFP, predpoklad schválenia 06/2011. ŽoNFP bude riešiť zabezpečenie financovania tzv. nultej etapy) úsek Košice - Ťahanovce) projektových prác, ktoré úzko súvisia s vybudovaním Integrovaného dopravného systému Košice.
Následne sa spracuje nová žiadosť o NFP na zostávajúcu časť úseku Kysak - Košic na úrovni DSP a IČ DSP.
 
6. Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina
 
      6.1 úsek Púchov – Považská Teplá, (I. etapa)
Stavba predstavuje modernizáciu 15,8 km železničnej trate vrátane železničnej stanice Považská Bystrica s celkovými investičnými nákladmi vo výške 309,367 mil. Eur. V roku 2010 ukončené riadenie projektu z fondu TEN-T, v súčasnosti sa financuje z prostriedkov kapitálových transferov a zostatkov prostriedkov TEN-T
Pokračuje sa v zabezpečení dokumentácie na úrovni DSP, pripravuje sa majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností
Realizácia stavby zaradená v OPD - prioritná os 1 podľa možnosti finančných zdrojov.
 
      6.2 úsek Považská Teplá - Žilina, (II. etapa)
Stavba predstavuje modernizáciu 22,7 km železničnej trate vrátane železničnej stanice Bytča a Dolný Hričov s celkovými investičnými nákladmi vo výške 222,067 mil. Eur.
V roku 2010 ukončené riadenie projektu z fondu TEN-T, v súčasnosti sa financuje z prostriedkov kapitálových transferov a zostatkov prostriedkov TEN-T.
Pokračuje sa v zabezpečení dokumentácie na úrovni DSP, pripravuje sa majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľností.
Realizácia stavby zaradená v OPD - prioritná os 1 pod možnosťami finančných zdrojov.
 
7. Modernizácia trate IV. koridoru, úsek  št. hr. SR/ČR - Kúty;
Stavba predstavuje modernizáciu železničnej trate na úseku št. hranica s Českou republikou – Kúty vrátane nového hraničného železničného mosta cez rieku Moravu (spoločná stavba s ČR) v dĺžke 6,9 km s celkovými investičnými nákladmi vo výške 81,657 mil. Eur. Vzhľadom k tomu, že nie sú dostupné finančné zdroje, nebola zahájená príprava projektovej dokumentácie.
 
8. Elektrifikácia trate Marchegg - Devínska Nová Ves (prioritný projekt TEN-T č. 17)
Stavba predstavuje elektrifikáciu 3,6 km železničnej trate po štátnu hranicu s Rakúskou republikou s celkovými investičnými nákladmi vo výške 3 950,00 tis. Eur. Na základe uzatvorených dohôd medzi ministerstvami dopravy SR a Rakúska bude elektrifikácia financovaná z prostriedkov cezhraničnej spolupráce. Predpoklad ukončenia projektu v  roku 2014.
 
Výstavba infraštruktúry intermodálnej prepravy
 
V roku 2009 začala, na základe výsledkov štúdie hodnotiacej potenciál intermodálnej prepravy na Slovensku, príprava projektovej dokumentácie pre výstavbu štyroch terminálov.
 
9.Verejný terminál intermodálnej prepravy (ďalej len „TIP“) Žilina
V roku 2009 bola začatá príprava projektovej dokumentácie stavby po stupeň dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia s celkovými nákladmi 458,99 tis. Eur. Financovanie projektovej prípravy stavby je zabezpečené na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá bola uzavretá medzi MDVRR SR a ŽSR dňa 14.8.2009. Celková výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 460,8 tis. Eur (391,68 tis. Eur kohézny fond, 69,12 tis. Eur spolufinancovanie zo ŠR).
K 31.12.2010 boli vykonané projekčné práce v celkovom finančnom objeme 34,155 tis. Eur a v roku 2010 bez finančného plnenia. (z toho z Kohézneho fondu vo výške 29,032 tis. Eur a spolufinancovanie zo ŠR vo výške 5,123 tis. Eur). Dodatkom č.2 zo dňa 7.7.2010 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku došlo k presunu finančného krytia hlavnej aktivity DÚR z Operačného programu Doprava do Finančného memoranda č. 2002/SK/16/P/PA/006 vo výške 325, 567 tis. Eur. Spracovanie projektovej dokumentácie bolo ukončené vydaním územného rozhodnutia Spoločným obecným úradom Teplička nad Váhom dňa 20.04.2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.05.2010.
Na základe uzatvoreného Dodatku č.2 k ZoNFP č. 18/207/2009 zo dňa 9.4.2009 medzi MDPT SR a ŽSR, bolo dohodnuté, že finančné plnenie záväzkov z výkonov za projektovú dokumentáciu len na stupni DUR daného projektu bude kryté zo zdrojov Finančného memoranda č. 2002SK/16/P/PA/006 („CCI 2002SK16PPA006“) a nie z OPD 2007 - 2013. Na základe vyššie uvedeného ŽSR preplatili predmetné finančné plnenie z vlastných zdrojov (zdroje boli vrátené do KF OPD 2007 -2013 vo výške 325 567,30 Eur - z toho EÚ -276 732,21 Eur a ŠR -48 835,10 Eur). Išlo o všetky prostriedky, ktoré boli skutočne vyplatené zhotoviteľovi za aktivitu DÚR od začiatku projektu. Dňa 15.12.2010 boli tieto zdroje ŽSR preplatené z ISPA/KF v zmysle Rozhodnutia Európskej Komisie z 22.11.2010, ktorým sa doplnilo Finančné memorandum CCI 2002SK16PPA006.
 
10. Verejný terminál TIP Leopoldov (Západné Slovensko)
V roku 2009 sa začala príprava projektovej dokumentácie stavby po stupeň Dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia s celkovými nákladmi 407,936 tis. Eur. Financovanie projektovej prípravy stavby je zabezpečené na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá bola uzavretá medzi MDVRR SR a ŽSR dňa 21.10.2009. Celková výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 411,0 tis. Eur (349,35 tis. Eur Kohézny fond, 61,65 tis. Eur spolufinancovanie zo ŠR). V roku 2009 a 2010 neboli na projekt čerpané finančné prostriedky. Spracovanie projektovej dokumentácie bude ukončené v júni 2011. Predpokladané náklady na realizáciu sú 39 411,00 Eur.
 
11. Verejný terminál TIP Bratislava
V roku 2009 bola začatá príprava projektovej dokumentácie stavby po stupeň dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia s celkovými nákladmi 404,916 tis. Eur. Financovanie projektovej prípravy stavby je zabezpečené na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá bola uzavretá medzi MDVRR SR a ŽSR dňa 21.10.2009. Celková výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 407,0 tis. Eur (345,95 tis. Eur Kohézny fond, 61,05 tis. Eur spolufinancovanie zo ŠR). V roku 2009 neboli na projekt čerpané finančné prostriedky a v roku 2010 boli čerpané vo výške 284 453,40 Eur ( z toho 241 785,39 Eur Kohézny fond a 42 668,01 Eur spolufinancovanie ŠR). Spracovanie projektovej dokumentácie bude ukončené v júni 2011. Predpokladané náklady na realizáciu sú 39 407,00 Eur.
 
12. Verejný terminál TIP Košice
V roku 2009 bola začatá príprava projektovej dokumentácie stavby po stupeň dokumentácie pre vydanie územného rozhodnutia s celkovými nákladmi 410,0 tis. Eur. Financovanie projektovej prípravy stavby je zabezpečené na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá bola uzavretá medzi MDVRR SR a ŽSR dňa 15.12.2009. Celková výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 411,0 tis. Eur (349,350 tis. Eur Kohézny fond, 61,65 tis. Eur spolufinancovanie zo ŠR). V roku 2009 neboli na projekt čerpané finančné prostriedky a v roku 2010 boli čerpané vo výške 211 790,39 Eur (z toho 180 021,83 Eur Kohézneho fondu a 31 768,56 Eur spolufinancovanie ŠR). Spracovanie projektovej dokumentácie bude ukončené v júni 2011. Predpokladané náklady na realizáciu sú 39 411,00 Eur.
 
13. Verejný terminál TIP Zvolen
Na základe výsledkov štúdie potenciálu a rozhodnutia MDVRR SR bola príprava projektu odložená a v roku 2010 neboli vykonané žiadne projekčné práce.
 
14. Inteligentný dopravný systém riadenia TIP
V roku 2009 bola spracovaná štúdia „Určenie štandardov pre IIDS pre sieť verejných terminálov intermodálnej prepravy“ z prostriedkov technickej asistencie vo výške 77,421 tis. Eur. Štúdia slúži ako podklad pre spracovanie súťažných podkladov pre obstaranie jednotného systému riadenia TID na Slovensku. Inteligentný systém pre riadenie terminálov by mal byť budovaný spolu s terminálmi V súčasnosti je projekt pozastavený na základe rozhodnutia MDVRR SR. Predpokladané náklady na realizáciu sú 3 319,390 Eur.
 
Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov
 
15. Projekt „Prepojenie železničných koridorov na území Bratislavy“
Projekt pozostáva z piatich častí:
Napojenie letiska MRŠ na železničnú trať žst. Bratislava Nové Mesto – žst. Bratislava ÚNS
Trať žst. Bratislava Predmestie – žst. Bratislava filiálka – žst. Bratislava Petržalka
Trať „Odbočka Vinohrady“ – žst. Bratislava predmestie – žst. Bratislava Nové Mesto – žst. Bratislava ÚNS (vrátane napojenia letiska MRŠ od žst. Bratislava Nové Mesto)
Zdvojkoľajnenie trate žst. Bratislava Petržalka – št. hranica Rakúska (Kittsee )
Zdvojkoľajnenie trate žst. Bratislava hlavná stanica – žst. Bratislava Nové Mesto
 
Projektová príprava stavby je financovaná z fondu TEN-T a kapitálových transferov ŠR. V roku 2009 bol spracovaný stavebný zámer, boli vydané protokoly o vykonaní štátnej expertízy pre všetky stavby. K 31.12.2009 boli vydané územné rozhodnutia. Projektová dokumentácia častí projektu, ktorých financovanie je plánované z OPD 2007 – 2013 (napojenie letiska MRŠ smerom od žst. Bratislava ÚNS, interoperabilita na úseku Bratislava východ – žst. Bratislava Nové Mesto – žst. Bratislava ÚNS a úsek žst. Bratislava predmestie – žst. Bratislava filiálka) bola odovzdaná 29.10.2010. 
Predpokladaný začiatok realizácie stavebných prác je jún 2011 a ukončenie stavebných prác je plánované do konca roku 2015.
 
16. Štúdia IDS Košice
V roku 2009 boli začaté práce na technicko – ekonomickej štúdii s celkovými nákladmi 161,098 tis. Eur. Financovanie štúdie je zabezpečené na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá bola uzavretá medzi MDVRR SR a ŽSR zo dňa 18.12.2008. Celková výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 164,31 tis. Eur (139,66 tis. Eur Kohézny fond, 24,65 tis. Eur spolufinancovanie zo ŠR).
K 31.12.2009 boli uhradené práce na štúdii v celkovom finančnom objeme 112,768 tis. Eur a v roku 2010 v celkovom objeme 48 329,40 Eur (z toho z Kohézneho fondu vo výške 136 934 Eur a spolufinancovanie zo ŠR vo výške 24 165 Eur). Štúdia bola ukončená 4.9.2009.
V roku 2010 boli začaté práce na projektovej dokumentácii stavby s predpokladaným termínom ukončením projektu do konca roku 2014.
 
17. Technicko-ekonomická štúdia IDS na území Bratislavy
V roku 2009 boli začaté práce na technicko – ekonomickej štúdii s celkovými nákladmi 125,600 tis. Eur. Financovanie štúdie je zabezpečené na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá bola uzavretá medzi MDVRR SR a ŽSR dňa 19.12.2008. Celková výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 126,136 tis. Eur (107,216 tis. Eur Kohézny fond, 18,920 tis. Eur spolufinancovanie zo ŠR). V roku 2010 boli čerpané zdroje vo výške 125,600 tis.Eur (106,760 tis. Eur Kohézny fond, 18,840 tis. Eur spolufinancovanie zo ŠR).
Štúdia bola ukončená v apríli 2010.
 
18. Trať Bosákova - Janíkov Dvor (Technicko-ekonomická štúdia: koľajová trať na území mestskej časti Bratislava Petržalka)
V roku 2009 boli začaté práce na technicko – ekonomickej štúdii s celkovými nákladmi 121,500 tis. Eur. Financovanie štúdie je zabezpečené na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorá bola uzavretá medzi MDVRR SR a ŽSR dňa 14.8.2009. Celková výška nenávratného finančného príspevku predstavuje 126,136 tis. Eur (107,216 tis. Eur Kohézny fond, 18,920 tis. Eur spolufinancovanie zo ŠR).
V r. 2010 bolo vyčerpaných spolu 1,670 tis. Eur.
Kumulatívne bolo k 31.12.2010 bolo celkovo vyčerpaných 121 500,00 Eur, z toho bolo čerpaných 103 275,00  Eur z Kohézneho fondu a 18 225,00  Eur zo spolufinancovania zo ŠR).
Štúdia bola v roku 2009 ukončená. Na základe zmluvy medzi MDVRR SR a ŽSR a magistrátom mesta Bratislavy, projektovú prípravu stavby zabezpečí mesto Bratislava s predpokladaným termínom ukončením projektu do konca roku 2013.
 
 
19. ŽSR, žst. Kysak, modernizácia zabezpečovacieho zariadenia
Účelom stavby bola modernizácia vtedajšieho jestvujúceho zabezpečovacieho zariadenia pri zachovaní doterajšej koncepcie prevádzkovej technológie v žel. stanici Kysak. Príprava stavby sa uskutočnila na základe „Stratégie Železníc Slovenskej republiky pre modernizáciu uzlov a pohraničných prechodových staníc“. Z kapitálových transferov bolo v roku 2010 čerpaných 140 874,46 Eur.
 
 
Ostatné projekty
 
Ide o stavby, ktoré nie sú zaradené v indikatívnom zásobníku projektov OPD pre programové obdobie 2007 – 2013 a sú nevyhnutné pre splnenie záväzkov SR vyplývajúcich z prístupovej zmluvy, resp. medzinárodných dohovorov, legislatívy spoločenstva (interoperabilita) a dlhodobej stratégie rozvoja železničných ciest.
Moderná a interoperabilná železničná sieť je nevyhnutným predpokladom pre poskytovanie kvalitných služieb, ako aj pre zvyšovanie konkurencieschopnosti osobnej a nákladnej železničnej dopravy.
 
20. Interoperabilita na IV. koridore („Koridor E“ )
Stavba predstavuje modernizáciu traťového a staničného zabezpečovacieho zariadenia vrátane implementácie systému ERTMS (ETCS a GSM-R) v celkovej dĺžke 236,2 km železničnej trate vrátane železničných staníc s celkovými investičnými nákladmi vo výške 150,56 mil. Eur. Príprava a realizácia stavby nie je krytá finančnými zdrojmi.
 
21. Implementácia systému ETCS na V. koridore
Stavba predstavuje implementáciu systému ETCS na traťových úsekoch, ktorých modernizácia bola financovaná z fondov EÚ v rokoch 2000 – 2009 (ISPA, KF PO 2004 – 2006) v celkovej dĺžke 92,8 km s celkovými investičnými nákladmi 9,35 mil. Eur zo ŠR. Uvedený úsek bol v roku 2009 uvedený do prevádzky. Na ďalších úsekoch je implementácia systému ETCS súčasťou projektov financovaných z OPD 2007 – 2013.
 
22. Implementácia systému GSM-R na trati Bratislava – Žilina (koridor č. V)
Stavba predstavuje implementáciu rádiového systému GSM-R v dĺžke 201,667 km s celkovými investičnými nákladmi vo výške 8,40 mil. Eur. Príprava stavby je riešená v rámci projektu Krásno - Čadca - št. hr. ŠR/ČR, modernizácia trate. Realizácia stavby nie je zatiaľ krytá finančnými zdrojmi.
 
23. Implementácia systému GSM-R na trati Žilina – Čadca št. hranica (koridor č. VI)
Stavba predstavuje implementáciu systému rádiového systému GSM-R v dĺžke 37,2 km s celkovými investičnými nákladmi vo výške 1,33 mil. Eur. Príprava stavby je riešená v rámci projektu Krásno - Čadca - št. hr. ŠR/ČR, modernizácia trate . Realizácia stavby nie je zatiaľ krytá finančnými zdrojmi.
 
24. Interoperabilita na traťovom úseku Bratislava Petržalka – Bratislava východ
Stavba predstavuje modernizáciu zastaraného traťového a staničného zabezpečovacieho zariadenia spolu s odstránením technických obmedzení na trati v dĺžke 8,96 km s celkovými investičnými nákladmi vo výške 3,32 mil. Eur. Časť projektovej dokumentácie je riešená v rámci projektu „Prepojenie železničných koridorov na území Bratislavy“ z fondu TEN-T. V súčasnosti sa hľadajú možnosti financovania projektu a realizácie v rámci OPD - prioritná os 1
 
25. Modernizácia trate Bratislava – Štúrovo - PD
Projekt predstavuje modernizáciu trate podľa dohovorov AGC/AGTC na rýchlosť 160 km/hod. Z dôvodu nedostatku finančných zdrojov sa projektová príprava nezačala.
 
26. Modernizácia trate Krásno nad Kysucou – Čadca št. hranica
Projekt predstavuje modernizáciu 17,1 km železničnej trate mimo železničných staníc vrátane implementácie systému ETCS. V roku 2009 získala SR grant z fondu TEN-T vo výške      480,0 tis. Eur pre financovanie projektovej prípravy po stupeň DÚR. Vyššie stupne PD sa predpokladajú financovať aj z OPD 2007 – 2013 a ŠR a dokumentácia pre územné rozhodnutie bude ukončené územným rozhodnutím v r. 2012.
 
27. Elektrifikácia trate Nitra - Leopoldov
Projekt predstavuje elektrifikáciu 22 km jednokoľajnej trate Leopoldov – Nitra, ktorého cieľom je zrýchlenie a skvalitnenie spojenia Nitry a susediacich regiónov. V súčasnosti bol vydaný záväzný pokyn na zahájenie prípravy projektovej dokumentácie na úsek Šurany- Nitra - Leopoldov.
 
28. Elektrifikácia trate Zvolen - Fiľakovo
Projekt predstavuje elektrifikáciu 66 km trate vrátane modernizácie traťového a staničného zabezpečovacieho zariadenia. V roku 2006 bola ukončená dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia. Na základe rozhodnutia MDVRR SR a z dôvodu nedostatku finančných zdrojov bola v roku 2007 projektová príprava pozastavená.
 
29. Modernizácia trate Košice - Čierna nad Tisou
Projekt predstavuje modernizáciu trate podľa dohovorov AGC/AGTC na rýchlosť 160 km/hod. Z dôvodu nedostatku finančných zdrojov sa projektová príprava nezačala.
 
30. Modernizácia trate Žilina – Liptovský Mikuláš
Projekt predstavuje modernizáciu trate podľa dohovorov AGC/AGTC na rýchlosť 160 km/hod. Z dôvodu nedostatku finančných zdrojov sa projektová príprava nezačala.
 
 
Financovanie projektov
 
 
Celkový prehľad čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ v rokoch 2007 – 2015 je uvedený v prílohe č. 2.
V r. 2010 bola medzi MDVRR SR a ŽSR uzatvorená zmluva č. 11/190/2010 zo dňa 24.02.2010 vrátane dodatku č. 1 o poskytnutí kapitálových transferov z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR na základe schváleného Rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č.2/2010 – povolené prekročenie limitu výdavkov zo dňa 7.1.2010. Medzi MDVRR SR a ŽSR bola taktiež uzatvorená zmluva č. 57/190/2010 zo dňa 10.05.2010 o poskytnutí kapitálových transferov z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR na základe schváleného zákona NR SR č. 497/2009 o štátnom rozpočte na rok 2010 a zákona č. 319/2002 o obrane Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli použité na rozvoj a modernizáciu železničnej siete, ktoré v rozhodujúcej miere súvisia s prípravou a realizáciou stavieb financovaných z prostriedkov EÚ. Skutočné čerpanie podľa tejto zmluvy k 31.12.2010 predstavovalo sumu 12 230 862,13 Eur (bez finančných prostriedkov vyčlenených na spolufinancovanie TEN-T viď. príloha č. 3).
 
 
Záver
 
            V roku 2010 bolo preinvestovaných na rekonštrukciu, modernizáciu, prípravu a výstavbu železničnej siete spolu 204 455 789,78 Eur (fondy EÚ, spolufinancovanie, kapitálové transfery ŠR, komerčné úvery a vlastné zdroje ŽSR - viď. príloha č. 4). V súlade s vládou schválenou stratégiou v roku 2007 boli v roku 2010 odovzdané do užívania zmodernizované železničné trate, ktoré sú súčasťou transeurópskej dopravnej siete (TEN-T). Prioritou bola modernizácia koridorových tratí, železničných staníc, zastávok vrátane zabezpečenia prístupu osôb s obmedzenou mobilitou a orientáciou k službám železničnej dopravy a príprava projektovej dokumentácie pre nasledujúce programové obdobie.
 
Najvyššou prioritou SR je modernizovať trate zaradené do paneurópskych koridorov 
č. IV, V a VI, ktoré tvoria základ transeurópskej dopravnej siete TEN-T na území SR. Modernizácia koridorov v súlade s dohovormi AGC a AGTC podľa parametrov definovaných technickými špecifikáciami pre interoperabilitu (Smernica 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc spoločenstva) vychádza z potreby ponúknuť výkonnú železničnú infraštruktúru pre medzinárodnú a vnútroštátnu osobnú, nákladnú a intermodálnu dopravu v smere sever – juh a východ - západ. ŽSR, ako infraštruktúrny manažér, musia svojim zákazníkom ponúknuť železničnú dopravnú cestu sieť, ktorá spĺňa všetky technické a kvalitatívne požiadavky európskej legislatívy a noriem (interoperabilná sieť). Ďalšie zaostávanie SR v modernizácii železničnej infraštruktúry za susednými štátmi by mohlo spôsobiť odklonenie prepravovaných prúdov zo SR na siete susedných štátov a tým zhoršenie ekonomického postavenia ŽSR a aj železničných spoločností pôsobiacich na dopravnom trhu.
 
Program modernizácie a rozvoja železničnej infraštruktúry na roky 2007 – 2010 je v základných ukazovateľoch priebežne plnený. Oproti pôvodnému časovému plánu boli posunuté len tie projekty, pre ktoré sa nepodarilo zabezpečiť primerané financovanie, príp. neukončilo sa verejné obstarávanie zhotoviteľa. Za súčasných podmienok na finančnom trhu a reálnych možnostiach zabezpečiť financovanie projektov zo ŠR bolo ako optimálne riešenie zvolené pozastavenie niektorých menej dôležitých aktivít a nezvyšovanie schodku verejných financií. Do budúcna je však nevyhnutné definovať zdroje štátu potrebné na financovanie neoprávnených výdavkov k projektom financovaných z fondov EÚ (majetkoprávne vysporiadanie, projekty generujúce príjmy, výpravné budovy železničných staníc a pod.). V prípade, že nebude zabezpečený potrebný objem verejných zdrojov tak, ako to bolo v rokoch 2005 a 2010, nebude možné zabezpečiť prípravu stavieb, následne ich realizáciu a čerpanie prostriedkov EÚ.
 
 
Zoznam skratiek
 
AGC
Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej železničnej dopravy
(European Agreement on Main International Railway Lines )
AGTC
Európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a príslušných objektoch
(European Agreement on Important International Combined Transport Lines and Related Installations)
CBA
Analýza výnosov a nákladov
DÚR
Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia
DSP
Dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia
DVZ
Dokumentácia pre výber zhotoviteľa
DRS
Dokumentácia pre realizáciu stavby
EIA
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie
ERTMS
Európsky systém riadenia železničnej dopravy
(European Railway Traffic Management System )
EK
Európska komisia
ES
elektronické stavadlo
ETCS
Európsky vlakový zabezpečovač (European Train Control System)
GSM-R
GSM pre železničné aplikácie (Global System for Mobile Communication for Railway)
inžinierska činnosť
IDS
integrovaný dopravný systém
IIDS
Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov
MRŠ
Milana Rastislava Štefánika
NSRR
Národný strategický referenčný rámec
OPD
Operačný program doprava
OPZI
Operačný program základná infraštruktúra
RO
riadiaci orgán
ŠR
štátny rozpočet
TD
technická dokumentácia
TEN-T
Transeurópske dopravné siete (Trans European Network for Transport)
TEŠ
technicko - ekonomická štúdia
TID
terminál integrovanej dopravy
TKD
terminál kombinovanej dopravy
TSI
technické špecifikácie interoperability
TIP
terminál intermodálnej prepravy
UČS
ucelená časť stavby
URŽD
Úrad pre reguláciu železničnej dopravy
ŽoNFP
žiadosť o nenávratný finančný príspevok
ZoPNFP
zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ŽoPP
Žiadosť o potvrdenie pomoci
žst.
železničná stanica
žkm
železničný kilometer
 
Kompletný materiál s prílohami:
 
materiál.zip
 
Portál právnych predpisov
 

Home