eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Prv parn de 2011 v elezninom mzeu
Peter, 07.05.2011 (6359 pretan)

Da 16. apríla 2011 sa otvorili brány elezniného múzea po prvý krát v tomto roku. Pretoe som tohto roku nešiel do Košíc na „Katku“, šiel som sa pozrie na Rendez. Okrem ma sa na Rendez prišlo pozrie mnostvo alších udí. Niektorí sa však nezdrali dlho, pretoe v ten víkend sa v meste konali viaceré podujatia. Na Rendeze som bol u veakrát, ale vdy sa tu dá nájs nieo nové. Pre návštevníkov tu bol pripravený tradiný program, napr. vozenie na stanovišti Uhranky, na motorových drezinách a modelové koajisko v prevádzke. Z prvého parného da som pripravil krátku fotoreportá.

V úvode by som chcel upriami pozornos na nový exponát, ktorý pribudol nedávno do zbierky Múzejno-dokumentaného centra SR. Ide o tárovací voze SD . 401. Tárovací voze je krátky vysoký voze s tromi nápravami, ktorý však nie je urený na prepravu osôb a nákladov. Tárovací voze má presne urenú hmotnos a slúi ako etalón, teda ako pojazdné závaie pre kalibrovanie, resp. ciachovanie koajových váh. Voze má obnovený lak, v ase mojej návštevy bol ešte bez popisu. 
 
Tárovací voze SD . 401
 Tárovací voze SD . 401
 
Rendezáik - parný ruše 310.507
Rendezáik 
 
Rendezáik
Rendezáik 
 
Orientaný plán cesty do depa
 Rendez
  
O vozenie motorovými drezinami bol veký záujem 
Rendez  
 
Drezina Varšava a za ou Škoda 1202
Rendez  
 
alší pasaieri nastupujú...
Rendez  
 
...a u sa vezú
 Rendez
 
Pristavená Uhranka aká na záujemcov...
Rendez
 
 ...ktorých bolo stále dos
Rendez
 
Uhranka v akcii
Rendez - 331.037 Uhranka
 
Areál depa a "bistro voze" MDC
 Rendez
 
Motorový ruše T 211.0803 spokojne odpoíva
 Rendez  T211.0823
 
Areál depa
 Karkulka v strede, naavo zauhovací výah, napravo vodáre
Rendez
 
Areál depa
Rendez
 
Parný ruše 331.037 Uhranka
Rendez  
 
Motorový voze M 262.007 zabezpeoval dopravy z hlavnej stanice 
Motorový voze M 262.007
 
Viac fotografií je vo fotoalbume. © autor

 


Home