eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
De mze 2011 report
Peter, 16.05.2011 (8781 pretan)

V sobotu 14. mája 2011 sa uskutonil siedmy roník Da múzeí. Ja som sa rozhodol pre tradiný program, a to poobedajšiu návštevu Múzea dopravy. Ešte predtým, predpoludním, som zašiel na eleznú studienku, aby som odfotil Uhranku na ele mimoriadneho vlaku, ktorí išiel z hlavnej stanice najprv do Lamaa a odtia priamo do elezniného múzea na Rendezi. Svoje záitky som pretavil do krátkej fotoreportáe.

Sobotné ráno nelákalo ís von. Ale zdvihol sa vietor a zatiahnutá obloha sa zaala vyjasova. Parný vlak mal plánovaný odchod z hlavnej stanice o 10:15 hodine a dovtedy sa takmer úplne vyasilo. Z viacerých miest na fotenie som si vybral tradiné miesto na eleznej studienke, aj ke mi tam chýba naša kultúrna pamiatka – pekná drevená budova zastávky, ktorú zniil poiar. Parný vlak mal menšie meškanie, o bolo spôsobené 13 minútovým meškaním EC 136 Moravia. Krátko po prechode Moravie sa ozvala známa parná píšala Uhranky, netrvalo dlho a parný vlak sa objavil. Pokal som chvíu ešte na poiarny vlak, na ktorom bola Karkulka.
 
Parný vlak do Lamaa
331.037 Uhranka
  
Vyuil som krátku chvíu, a pokia sa oba vlaky pripravili v Lamai na cestu na Rendez prešiel som za ervený most, aby som odfotil vlaky pri spiatonej ceste.
 
Uhranka na ervenom moste 331.037 Uhranka
 
T 444.0060 na ele poiarneho vlaku
T 444.0060
 
Do Múzea dopravy som išiel a popoludní. V múzeu bolo dos udí, starších, mladších, rodiny s demi. Po zakúpení lístka som šiel pozrie najprv na dvor, kde mal by v akcii Albatros, parný ruše 498.104. Obloha sa toti zaala opä zaahova, tak som chcel vyui zostávajúce svetlo na fotenie exponátov a Albatrosa. Albatros pendloval po dvore a vozil záujemcov, ktorých bolo neúrekom, na stanovišti. Ja som sa uspokojil s omamnou vôou zmesi pary a dymu, ktorú Albatros štedro poskytoval. Rozmiestnenie exponátov bolo mierne pozmenené, niektoré boli u dávnejšie premiestnené na Rendez. Stále je tu niekoko parných rušov, Pomaran a zopár alších exponátov elezninej techniky.
 
Návestné svietidlo na rušni 434.128
De múzeí
 
Na stanovišti
De múzeí De múzeí
 
Albatros
De múzeí
 
Vozenie na stanovišti
De múzeí
  
Návštevníci sa mohli osviei a najes v jedálenskom vozni, ktorý bol pristavený k nástupisku. Kúsok za ním stál poštový voze, v ktorom je umiestnené modelové koajisko, ktoré bolo v prevádzke.
 
Jedálenský voze
De múzeí
  
Nevynechal som ani vnútorné priestory múzea, v ktorom sa nachádzajú elezniné a automobilové exponáty. Okrem nich bola v múzeu inštalovaná výstava fotografií Miliny Strihovskej Imrichovej. Ja som sa prešiel po priestoroch múzea, a to o ma tentoraz zaujalo som si odfotil na pamiatku.  
 
Expozícia automobilovej techniky De múzeí
 
Parný automobil Škoda Sentinel s výkonom 70 HP
Na 60 km spotreboval 800 l vody a 130 kg uhlia
De múzeí
 De múzeí
 
Výstava fotografií
De múzeí
 
Znaky výrobcov na kapotách veteránov
De múzeí
 
De múzeí
 
Zaiatky cestnej a elezninej dopravy boli aké...
De múzeí
 
Bicykel bude po úspenej revitalizácii elezniných spoloností
najastejším dopravným prostriedkom na Slovensku
De múzeí
 
Expozícia elezninej techniky
De múzeí
 
De múzeí
 
Pravdepodobne najastejšia elezniná znaka našich tratí...
De múzeí
 
Haló...
De múzeí
 
Sanosti na GVD môete poda na lampárni
De múzeí
 
Albatros na hlavnej
De múzeí
 
De múzeí
 
O 16:00 hodine mal odchod motorový vlak z hlavnej stanice na Rendez. Motorový voze M 262.007 s prívesným vozom v sobotu vozil záujemcov celý de poda cestovného poriadku medzi týmito stanicami. Vlak odchádzal od piateho, nedávno zrekonštruovaného nástupiša.
 
Motorový vlak pripravený na odchod na Rendez
De múzeí
 
Na Rendezi bol taktie pripravený program pre návštevníkov. Tradiné vozenie na stanovišti Uhranky, motorovými drezinami, modelové koajisko a mnostvo exponátov elezninej techniky. Vystavený tu bol zakúrený zrekonštruovaný parný ruše „mazutka“ 555.3008.
 
Mazutka 555.3008
De múzeí
 
De múzeí
  
Poasie neprialo návštevníkom na Rendezi. Krátko po príchode sa obloha zatiahla úplne a blíila sa búrka. Vlak na hlavnú stanicu mal odchod a o 18.00 hodine, ale dal som prednos MHD a z Rendezu som tesne pred búrkou odišiel, aj ke som sa jej nevyhol.
 
Kaena 310.433 na statickom bufetovom vlakuDe múzeí
 
Uhranka na dynamickom vlakuDe múzeí
 
Do iných múzeí som nešiel, aj ke ponuka bola lákavá. Pre ma bola zaujímavá návšteva Múzea dopravy. Fotografie sú vo fotoalbume. © autor

Home