eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Fotojazda M 240.0042 do Levoe
Peter, 30.05.2011 (13268 pretan)

V sobotu, 21. mája 2011, sa uskutonila fotojazda motorového voza M 240.0042 z Popradu do Levoe. Motorový voze je v starostlivosti Klubu historickej elezninej techniky Poprad. Akciu pripravila skupina podtatranských elezniných fotografov v spolupráci s popradským klubom za mediálnej podpory portálu Railpage.net. Pretoe fotojazda motorového voza M 240.0042 bola lákavou príleitosou, spolu s Norom sme sa rozhodli do Levoe ís.

V sobotu ráno sme sa teda s Norom stretli na stanici v Spišskej Novej Vsi. Motorový voze z Popradu priviezol pielstick T 466.0254. Netrvalo dlho a motorový voze bol pripravený na jazdu do Levoe. Poasie bolo ráno príjemné, a aj ke predpove poasia hovorila aj o monosti búrok, nálada bola výborná. Výber z toho, o sa nám podarilo na akcii odfoti je zverejnené v tejto fotoreportái. U len doplním, e predpove poasia sa potvrdila a napoludnie sa nad Levoou spustil lejak a hromobitie. Z tohto dôvodu sa trochu posunul odchod z Levoe do Spišskej novej Vsi, ale na dobrej nálade nám to neubralo. Horšie to bolo so svetelnými pomermi, pretoe obloha zostala na dlhší as zatiahnutá.
 
Po príchode z Popradu
Fotojazda do Levoe 
 
Ráno na stanici
 Fotojazda do Levoe
 
S Vysokými Tatrami
 Fotojazda do Levoe
 
Spišská Nová Ves
 Fotojazda do Levoe
 
Harichovce zastávka
 Fotojazda do Levoe
 
Do Levoe
Fotojazda do Levoe 
 
Levoa
Fotojazda do Levoe 
 
Pred Levoou
 Fotojazda do Levoe
 
elezniná stanica Levoa (pred búrkou)
Fotojazda do Levoe 
 
S Kráovou hoou (napravo v diake)
Fotojazda do Levoe
 
Harichovce
Fotojazda do Levoe
 
Odchod do Popradu
Fotojazda do Levoe
  
Na záver chceme poakova organizátorom fotojazdy a Klubu historickej elezninej techniky Poprad za zorganizovanie akcie a lenom klubu aj za trpezlivos pri plnení náronejších poiadaviek fotografov.
 
Foto: © autor(i)

Svisiace lnky:
Tam, okolo Levoe... (06.07.2014)
Levoanka na dva dni oila (08.07.2012)
Mimoriadne vlaky na Marinsku p (23.06.2011)
Do Levoe op premvali osobn vlaky (08.07.2010)
Tra 186: Spisk Nov Ves - Levoa (27.09.2007)


Home