eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Sobota s M 262.007 na kopaniciach
Peter, 20.06.2011 (25594 pretan)

Uplynulý víkend sa v meste Myjava konal Medzinárodný folklórny festival. Pri tejto príleitosti bol po oba víkendové dni vypravený mimoriadny historický motorový vlak z Bratislavy do Myjavy a spä. Vlak bol zloený s motorového voza M 262.007 a jedného prívesného voza radu 020. Aj napriek zamraenej oblohe som sa rozhodol v sobotu do Myjavy ís na výlet. Ako som na kopaniciach pochodil, sa dozviete z reportáe.

Mimoriadny historický motorový vlak išiel z Bratislavy do Myjavy cez tzv. achtickú spojku, teda nezachádzal do stanice Nové Mesto nad Váhom. Práve tu som sa rozhodol na „motorku“ poka. Spojka nie je pravidelnou dopravou vyuívaná, take odfoti vlak na nej, je len mimoriadne zriedkavá udalos.
 
Na achtickej spojke - naavo vidie tra 121
Historický motorový vlak s M 262.007 
 
Nemal som záujem sledova vlak po celej jeho trase, chcel som urobi pár záberov na vybraných miestach. Presunul som sa teda a do Starej Turej, kde som na motorku pokal na elezninej stanici. Na stanici na vlak akalo pár udí, ktorý sa chceli len tak previes historickým vlakom, i odvies do Myjavy na MFF. Trochu sklamania bolo vidie, kee tohto roku to nebol parný vlak, ale iba motorka. ia, ke nie sú „peniaze, peníze a peei“, tak nie je ani parný vlak. Na stanici stála modernejšia historická motorka radu 811, take sa naskytla príleitos odfoti obe motorky spolu. Obe motorky majú spoloné to, e majú elektrický prenos výkonu.
 
Motorový voze 811.010-8
Historický motorový vlak s M 262.007 
 
Záujemcovia o prevezenie vlakom nastupujú
 Historický motorový vlak s M 262.007
 
Mimoriadny vlak odchádza zo Starej Turej do Myjavy
Historický motorový vlak s M 262.007 
 
Historický motorový vlak odchádza do Myjavy
 Historický motorový vlak s M 262.007
 
Okrem fotenia mimoriadneho historického vlaku, som si chcel obzrie niektoré elezniné objekty na trati 121, a tomu som prispôsobil aj môj výlet. S motorkou som sa preto opä stretol a vo Vrbovciach, kam vlak pokraoval z Myjavy. Tu som pokal na obiehanie prívesného voza, ale asu nebolo nazvyš. Presunul som sa pred stanicu, kde som chcel historický vlak odfoti pri mechanickej predzvesti. Na slovenskej asti trate 121 je stanica Vrbovce jediná, ktorá má mechanické vchodové návestidlá a predzvesti.
 
elezniná stanica Vrbovce
Historický motorový vlak s M 262.007 
 
Vrbovce - mechanická predzves od Myjavy
Historický motorový vlak s M 262.007 
 
Po prejdení historického vlaku som sa presunul do Myjavy na elezninú stanicu, kde mal historický motorový vlak prestávku. Ke ruch na stanici trochu utíchol, spravil som pár záberov a išiel sa osviei kofolou. Ke sa priblíil as odchodu historického vlaku do Nového Mesta nad Váhom, stanica opä oila. Ešte pred jeho odchodom prišiel riadny osobný vlak z Nového Mesta nad Váhom, z ktorého jedna as sa vzápätí vracala spä. Historický vlak som sa rozhodol odfoti na viadukte pred stanicou Myjava, preto som sa po odchode riadneho osobného vlaku do Nové Mesta nad Váhom presunul pred Myjavu.
 
Po odstavení v Myjave
Historický motorový vlak s M 262.007 
 
Model mohyle M. R. Štefánika na Bradle
 Historický motorový vlak s M 262.007
 
Myjava
Historický motorový vlak s M 262.007 
 
Stretnutie generácií
Historický motorový vlak s M 262.007 
 
Príprava na odchod do Nového Mesta nad Váhom
Historický motorový vlak s M 262.007 
 
V Myjave na viadukte
Historický motorový vlak s M 262.007 
 
Historický vlak som potom odfotil ešte na stanici Poriadie a výhybni Paprad. alej som nešiel, pretoe som sa opä chcel ís pozrie na niektoré elezniné objekty na trati. Viaduktov a tunelov je na trati viacero.
 
Historický motorový vlak zastavil v stanici Poriadie
Historický motorový vlak s M 262.007 
 
Papra - výhyba so zastávkou
Historický motorový vlak s M 262.007 
 
Orientujúc sa poda cestovného poriadku som mal dos asu nielen na dokumentovanie elezniných objektov, ale aj na presun k Višovému, kde som pokal na návrat historického vlaku z Nového Mesta nad Váhom do Myjavy a Vrboviec.
 
Za Višovým s achtickým hradom
Historický motorový vlak s M 262.007 
 
Aj ke obas zaalo slabo popcha, predsa som sa z Višového vybral ešte do Brestovca, kde som chcel historický vlak odfoti pri návrate z Vrboviec. Po chvíke akania prišiel historický vlak od Myjavy, aby sa stratil v tmavom 2241,5 m dlhom tuneli pod Poanou, najdlhšom na trati. Vrcholový tunel vybudovaný v rokoch 1923 a 1927 nesie meno po gen. Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Tunel bol po vybudovaní najdlhší tunel v SR, ale jeho prvenstvo nakrátko prebral 3011,6 m dlhý Bralský tunel na trati z Handlovej do Hornej Štubne. Po vybudovaní vrcholového 4697 m dlhého remošnianského tunela sa tento stal najdlhším tunelom v bývalom eskoslovensku. V Brestovci veda budovy zastávky dodnes stojí pomník, na om je umiestnená i pamätná tabua s menami šiestich udí, ktorí zahynuli pri jeho výstavbe.
 
Vlak odchádza zo zastávky Brestovec
Historický motorový vlak s M 262.007 
 
Pamätná tabua obetiam výstavby tunela
Historický motorový vlak s M 262.007 
 
Pred návratom historického vlaku išiel z Vrboviec ešte riadny osobný vlak, ktorý tunel zadymil. Tunel nemá ventilanú šachtu a jeho vyvetranie prirodzeným prúdením vzduchu trvá asi polhodinu. Pribline desa minút po osobnom vlaku z tunela a dymovej clony vyšiel aj historický vlak. To bol definitívny koniec môjho výletu na kopaniciach.
 
MV  811.007-4 na Os
Historický motorový vlak s M 262.007 
 
Historický motorový vlak vyšiel z tunela
Historický motorový vlak s M 262.007 
 
Brestovec
Historický motorový vlak s M 262.007 
 
Na záver zostáva len poakova všetkým, ktorí víkendovú akciu pripravili a zabezpeili. Treba len dúfa, e aj na budúci rok sa uskutoní podobná akcia. Viac fotografií je vo fotoalbume. © autor.

Svisiace lnky:
Tunel pod Poanou (15.02.2012)
Historickm vlakom na achtick hrad a MFF MYJAVA 2011 (08.06.2011)
Karkulka na vlete v achticiach (17.04.2010)
Tra 121 Nov Mesto nad Vhom - Star Stur - Myjava - Vrbovce 80 ron (08.12.2007)
Tra 121: Nov mesto nad Vhom - Myjava - Velk nad Velikou D: (27.09.2007)


Home