eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Ke sa povie Uhranka, parn rue 331.037
Peter, 22.06.2011 (14147 pretan)

Malý tendrový parný ruše, ktorý poznajú mnohí. Parné rušne u dávno nie sú v pravidelnej prevádzke, no zatia sa pri rôznych príleitostiach dá tento parný ruše vidie v innosti. Najastejšie so súpravou historických elezniných vozov, aby sa mohli milovníci elezníc previez a nasýti sa nostalgiou. Nasledujúci lánok je venovaný Uhranke.
 

Postupným rozvojom elezninej dopravy v Uhorsku vznikala i potreba nových a výkonnejších rušov. Zaiatkom 20. storoia zaala lokomotívka v Budapešti vyrába nový typ parného ruša. Išlo o ruše s tromi spriahnutými nápravami s jedným behúom vpredu i vzadu, teda usporiadanie náprav ruša bolo 1'C1'. Rušne dostali oznaenie TV MÁV, neskôr íselné oznaenie radu 375 MÁV. Jednotlivé výrobné série rušov mali viaceré rozdielnosti. V rokoch 1907 a 1913 vyrobené prvé rušne boli dvojvalcové zdruené ešte na mokrú paru a mali medenú pec Polonceau. Dva rušne vyrobené v roku 1911 boli dvojvalcové zdruené na mokrú paru, ale dostali kotol typu Brotan. V roku 1915 bolo vyrobených 42 dvojitých rušov u s prehrievaom pary, ktoré mali ešte pec Polonceau. Následkom prvej svetovej vojny nastal nedostatok medi, preto alšie rušne vyrobené od roku 1916 boli dvojité s prehrievaom pary a vodotrubným skriovým kotlom typu Brotan. Do roku 1916 bolo vyrobených celkom 257 kusov dvojvalcových zdruených rušov a do roku 1918 bolo celkom vyrobených 419 rušov.
 
Uhranka odchádza z Múzea dopravy 
Parný ruše 331.037 Uhranka 
 
V múzeu dopravy 
Parný ruše 331.037 Uhranka 
 
Mikulášsky vlak vyšiel z najstaršieho elezniného tunela na Slovensku 
Parný ruše 331.037 Uhranka 
 
Parný vlak odchádza z Bratislavy hl.st. 
Parný ruše 331.037 Uhranka 
 
Po roku 1918 získali SD celkom 36 rušov radu 375, ktoré premávali na tratiach na území Slovenska. Tieto boli preznaené na rad 331.0 SD. Získané rušne mali rozdielnosti, poda ktorých boli rozdelené do konštrukných skupín. Rušne 331.029 a 331.036 boli dvojité s kotlom typu Brotan. Priama výhrevná plocha kotla bola 7,28 m2, nepriama 74,49 m2, prehrieva mal výhrevnú plochu 22,3 m2 a rošt mal plochu 1,85 m2. Rušne mali vnútorný rám. V ráme boli tri spriahnuté nápravy, z nich posledná bola hnacia. Adamsove behúne mali obojstranný výkyv a boli bez vratných pruín. Celkový rázvor ruša bol 7650 mm, pevný rázvor bol 2825 mm, o je rázvor spriahnutých náprav. Dvojité rušne mali priemer oboch parných valcov 410 mm a zdvih piestov 600 mm. Priemer kolies hnacích a spriahnutých náprav bol 1180 mm, priemer kolies oboch behúov 950 mm. Vonkajší rozvod parného stroja bol Heusingerov. Rušne mali vpredu parný dóm, v ktorom bol regulátor. Pri dvojitých rušoch mal parný dóm do strán dva výhonky, vdy pre jednu zaisovaciu záklopku Pop-Coale. Dymniné dvere boli dvojdielne. Za parným dómom bol piesoník.
 
Predný behú ruša 
Parný ruše 331.037 Uhranka 
 
Predná as ruša 
Parný ruše 331.037 Uhranka
 
Prevádzkové ošetrenie ruša 
Parný ruše 331.037 Uhranka 
  
Základné technické údaje
Výrobca:
 Budapeš
 
Rad MÁV
TV, neskôr 375
 
Rad SD
311.0
 
Rok výroby:
1907 - 1916
 
Usporiadanie náprav:
1' C 1'
 
Rozvod:
Heusinger
 
Poet valcov
2
 
Priemer valcov
410
mm
Zdvih valcov:
600
mm
Hmotnos:
52,6
t
Dka cez nárazníky:
10930
mm
Celkový rázvor:
7650
mm
Pevný rázvor:
2825
mm
Priemer hnacích kolies:
1180mm
mm
Priemer bených kolies:
950mm
mm 
Prevádzkový tlak:
12
bar
Maximálna rýchlos:
60
km/h
Výkon:
450/600
kW/HP
Zásoba uhlia:
3,2/4
t
Zásoba vody:
5,6
m3
 
Na výlete v Rusovciach 
Parný ruše 331.037 Uhranka
 
Historický parný vlak odchádza z Rusoviec Parný ruše 331.037 Uhranka
  
Návrat z Petralky - Bratislava ÚNS Parný ruše 331.037 Uhranka
  
Po rozpade SR v roku 1939 15 rušov SD prevzali spä MÁV. Po roku 1945 sa z týchto rušov nevrátil ani jeden, ale SD za ne získali iné rušne radu 375 MÁV. Po roku 1945 boli tieto rušne v prevádzke na Slovensku na miestnych tratiach a tratiach s ahším zvrškom. Vybavené boli zariadením tlakovej brzdy, elektrickým osvetlením a alšími zariadeniami poda noriem SD. Rušne postupne dosluhovali na miestnych tratiach, posledné z nich ukonili prevádzku v roku 1970.
  
Pred stanicou Bratislava-Nové Mesto 
Parný ruše 331.037 Uhranka 
 
V Pezinku pri návrate z Trnavy
 Parný ruše 331.037 Uhranka
  
V prevádzke mali rušne dobré jazdné vlastnosti. Na rovinatých tratiach dopravovali vlaky s hmotnosou do 330 t rýchlosou do 60 km/h, alebo vlaky aké 845 t rýchlosou 30 km/h. Pri týchto hodnotách hmotnosti vlakov dosahovali výkon do 600 HP. Pri rozjazde dosahovali anú silu do 65 kN, preto sa hodili na všetky druhy vlakov na miestnych tratiach a tam, kde sa pripúšala najvyššia hmotnos na nápravu do 10 t.  
 
Návrat z výletu v Plaveckom Podhradí
Parný ruše 331.037 Uhranka 
 
A doma na Rendezi
 Parný ruše 331.037 Uhranka
 
Technický výkres ruša 331.0
 Parný ruše 331.0
  
V zbierke MDC SR sa nachádza jeden zachovalý parný ruše 331.037, ktorý má v starostlivosti Klub priateov histórie elezninej dopravy Bratislava východ. Informácie o parných rušoch radu 331.0 SD, resp. 375 MÁV a o rušni 331.037 sú uvedené:   

Home