eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Report z 13. ronka zrazu historickej koajovej techniky Rendez
Peter, 27.06.2011 (8069 pretan)

V sobotu 25. a nedeu 26. júna sa v Bratislave-Rai konal alší, u 13. roník stretnutia historickej koajovej techniky zo Slovenska a zahraniia. V sobotu som na Rendez zašiel, aby som si opä osobne prezrel nádherné parné rušne, i staré motorové vozne. o všetko sa dalo v depe vidie sa dozviete z nasledujúcej reportáe.

Predpove poasia na víkend nebola zvláš priaznivá. Okrem toho, e sa koncom týda ochladilo, v sobotu mala by premenlivá oblanos a v nedeu ešte väšia oblanos. Poasie bolo v sobotu naozaj premenlivé, oblanos sa striedala s krátkymi slnenými úsekmi, dokonca na poludnie aj zahrmelo a krátko popršalo, aby sa opä vyasilo. Aj napriek poasiu bola nálada v depe výborná. Do depa som prišiel pred pol desiatou. To u v depe bolo dos vea udí. Parné a motorové rušne boli zoradené na koajach a pripravené na predvádzanie. Ja som si našiel miesto na fotenie alej o tone, na ktorej mala o desiatej zaa prehliadka. Na stretnutí som zaznamenal tieto exponáty.
 
Parné rušne:
 • 310.23 (ÖSEk z Rakúska),
 • 331.037 Uhranka,
 • 422.0108 Malý býek,
 • 464.001 Ušatá,
 • 477.013 Papagáj,
 • 486.007 Zelený Anton,
 • 498.022 nulkový Albatros (D z R),
 • 498.104 Albatros.
Motorové rušne:
 • T 211.0823 Prasiatko,
 • T 444.0060 Karkulka,
 • T 458.1141 (Puš sro z R),
 • T 466.0253 Pielstick,
 • T 466.0254 Pielstick,
 • T 478.1201 Zamraená,
 • T 679.019 Pomaran,
 • T 679.1168 Sergej
 • 717.601-9 (308 Hunslet Slovnaft).
Motorové vozne:
 • M 131.1053 z rodu Hurvínkov,
 • M 131.1125 z rodu Hurvínkov,
 • M 131.1443 z rodu Hurvínkov,
 • M 240.039,
 • M 262.007,
 • M 283 (MÁV Arpád z Maarska),
 • VT5042-14 (ÖBB Blauer blitz/Modrý šíp z Rakúska).
alej sa predviedli tri elektrické rušne:
 • 199.412-8 lego (ZSCS),
 • 240.022-4 laminátka (ZSSK),
 • 363.139-7 eso (ZSCS).
Netrvalo dlho a areál depa sa ešte viac zaplnil návštevníkmi, ktorých priviezli mimoriadne vlaky z Leopoldova, bratislavskej Petralky a hlavnej stanice. Akcia bola zahájená s poriadnym zvukovým efektom, pískaním parných rušov. Parné a motorové rušne a vozne sa postupne predviedli na toni. Po skonení predvádzania niektoré rušne posunovali, aby odstavené na koaji boli k dispozícii návštevníkom, alebo niektoré sa pripravili na alšie jazdy. Premiéru na stretnutí mal zrenovovaný parný ruše 555.3008 mazutka. Bezpochyby zaujímavým bol aj rakúsky parný rýchlikový ruše 310.23, tento u na predchádzajúcom stretnutí historických koajových vozidiel bol, ale jeho tri lúové kolesá s priemerom 2140 mm sú jednoducho úasné. Osobne ma zaujal i motorový voze z Rakúska „Blauer blitz“. Spolonos mu robil motorový voze Arpád, ktorý u na predchádzajúcom stretnutí tie bol, mimochodom takéto vozne kedysi premávali na slovenských tratiach ako motorové vozne M 283. 
 
Prehliadku zahájili motorové rušne Sergej a Pomaran
Rendez 2011 
 
Nasledovali parné rušne - 422.0108 Malý býek
Rendez 2011 
 
Veký tendrový ruše 466.001 Ušatá
 Rendez 2011
 
Nádherný Albatros 498.104
 Rendez 2011
 
Návštevníci akcie
 Rendez 2011
 
Nechýbal ani parný ruše 477.013 Papagáj
Rendez 2011 
 
Premiéru mal zrenovovaný parný ruše 555.3008 Mazutka
 Rendez 2011
 
Uhranka 331.037
 Rendez 2011
 
Z Rakúska na akciu prišiel tie rýchlikový ruše 310.23
Rendez 2011 
 
Nulkový albatros 498.022 prišiel z R
Rendez 2011 
 
Zelený Anton 486.007 na stretnutí tie nechýbal
Rendez 2011 
 
ašími motorovými rušami boli Karkulka T 444.0060 a Hunslet a.s. Slovnaft
Rendez 2011 
 
Akumulátorový ruše na tou dotiahol retro laminátku 240.022-4
 Rendez 2011
 
Dvojica zahraniných motorových vozov
- maarský Arpád a rakúsky Modrý blesk
 Rendez 2011
 
Prasiatko tlaí na tou eso po EH
Rendez 2011 
 
alší mtorový ruše na toni T 478.1201 zamraená
 Rendez 2011
  
Prehliadka koajovej techniky plynula rýchlo. Len o sa koajové vozidlá popremiestovali naspä na urené miesta, bolo poludnie, o bola chvía pre poludajší koncert C. a k. komorného a dychového orchestra.
 
Poludajší koncert C. a k. komorného a dychového orchestru
Rendez 2011 
  
Kto mal záujem, mohol sa povozi na stanovišti Mazutky, prípadne na niektorej motorovej drezine, alebo motorovom vozíku, prípadne sa len tak kocha a inhalova parnú atmosféru, ktorej bolo v depe a, a. Samozrejme, e nechýbali ani stretnutia a rozhovory s priatemi a fanúšikmi elezníc.
 
Malá parná mašinka prinášala vekú rados najmä deom
Rendez 2011
 
 Mini pracovný vláik smeruje k miestu výluky
Rendez 2011
 
Z vozov ma zaujal tárovací voze, ktorý mal u aj nový lak.
 
Tárovací voze SD 401
Rendez 2011 
 
K videniu boli viaceré modelové koajiská, ale v prevádzke boli aj malé modely v exteriéri, na tých väších modeloch sa dalo aj povozi. Komu od rána vytrávilo, mohol sa nasýti a oberstvi v stánkoch, alebo v reštauraných vozoch. Vystavená bola nielen elezniiarska technika, ale napr. tu bol v prevádzke parný valec a vidie bolo moné aj cestné historické nákladné vozidlá. Okrem toho, v elezninom múzeu je stála zbierka exponátov, take bolo sa na o pozera. Program bol skutone bohatý. Popoludní boli vypravené dva mimoriadne vlaky po bratislavských spojkách, take návštevníci depa sa mohli previez po Bratislave.
 
Motorové vozne M 131.1 s prívesnými vozami tvorili zaujímavú súpravu
Rendez 2011 
  
Po odchode poobedajšieho mimoriadneho vlaku po bratislavských spojkách som aj ja spokojný ukonil svoju návštevu. Na záver u len zostáva poakova organizátorom a klubom za dobre pripravenú akciu. Fotografie z 13. roníka stretnutia historickej techniky sú vo fotoalbume. © autor.

Home