eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Vlet do Radoiny
Peter, 11.07.2011 (9380 pretan)

OZ ango a Spolok Povaskej dráhy ilina pripravili pre verejnos mimoriadnu jazdu z Bratislavy do Piešan. Návrat motorového voza M 131.1443 z nedávneho Rendezu do domovského depa vyuili i na jazdu na trati 142 Zbehy – Radošina. Viac ako storoná tra Zbehy – Radošina je od 3. februára 2003 bez osobnej dopravy. Aj z tohto dôvodu bola príleitos previes sa vlakom na tejto trati viac ako lákavá.

Do Radošiny ešte vedú šíny. O tom sa mohol v sobotu 9. júla 2011 presvedi kadý, kto sa previezol mimoriadnym motorovým vlakom. Motorový voze M 131.1443 s prívesným vozom Blm išiel na trase Zbehy – Radošina dva razy. Ja som svoj výlet naplánoval tak, aby som motorový vlak zastihol v Hlohovci. Potom som zamieril do Zbehov. Pretoe jazdy do Radošiny boli dve, chcel som vyui prvú jazdu a previes sa na tejto 20 km dlhej trati. Motorový vlak bol u v Zbehoch dos plný a voných miest na sedenie nebolo. Záujemcov o prevezenie bolo dos. A to bol len zaiatok jazdy.
 
Sobota ráno v Hlohovci
 M 131.1443 na trati 142
 
Zbehy - mimoriadny vlak je pripravený na odchod do Radošiny
 M 131.1443 na trati 142
 
Po odchode zo Zbehov
M 131.1443 na trati 142 
 
Trasa mimoriadneho vlaku z Bratislavy do Piešan
M 131.1443 na trati 142 
 
Ke sa vlak pohol, zakúpil som si cestovný lístok a sledoval okolie trate. Vzdialenosti medzi obcami leiacimi na trati, a teda aj medzi zastávkami sú krátke, 2 – 3 km. Preto netrvalo dlho a u sme stáli. Miestni obyvatelia mali záujem o cestovanie mimoriadnym vlakom a vlak sa postupne zaplnil a, a. Vlak pripomínal skôr pojazdnú škôlku, i jasle, pretoe príleitos previes sa vyuili najmä rodiia s demi, a mnohé z nich nemali ani toko rokov, koko uplynulo od zastavenia osobnej dopravy na trati.
 
Záujemcov o prevezenie bolo vea - Nové Sady 
 M 131.1443 na trati 142
 
Kapince
 M 131.1443 na trati 142
 
Po príchode do Radošiny
 M 131.1443 na trati 142
 
Obiehanie
 M 131.1443 na trati 142
 
Obiehanie
 M 131.1443 na trati 142
 
Nastupovanie pred spiatonou cestou
M 131.1443 na trati 142 
  
Po príchode do Radošiny z vlaku vystúpilo toko udí, e sa nechcelo ani veri tomu, e sa ich do motorového a prívesného voza toko zmestilo. Prvá prestávka v Radošine nebola dlhá, preto bolo potrebné pripravi vlak na návrat. Netrvalo dlho a motorový voze obehol prívesný, take cestujúci mohli opä nastúpi do vlaku na spiatonú cestu. Cesta naspä plynula tie rýchlo, a postupne sa vo vlaku uvonilo trochu miesta. Aj napriek tomu sme mali menšie meškanie a pred stanicou v Zbehoch sme stáli pred vchodovým návestidlom. V tejto stanici sú mechanické vchodové návestidlá od Hlohovca na trati 141, od Radošiny na trati 142 a na trati 140 od Jelšoviec.
 
Bez slov...
M 131.1443 na trati 142 
 
Cestujúcich vo vlaku postupne ubúdalo
 M 131.1443 na trati 142
 
M 131.1443 na trati 142 
 
 M 131.1443 na trati 142
 
Mechanická predves naznaovala, e budeme stá na vchode do stanice
 M 131.1443 na trati 142
 
Zbehy
M 131.1443 na trati 142 
 
V Zbehoch som pokal ešte na obiehanie motorového voza a vlak bol opä pripravený na odchod do Radošiny. Ja som mal v pláne urobi pár záberov na trati, preto som sa presunul pred obec Nové Sady. Odtia som išiel na stanicu vo Vekých Ripanoch a do Radošiny. Druhá prestávka v Radošine bola dlhšia. Tak ako väšina udí z vlaku, vyuil som ju na oberstvenie, ktoré v horúcom letnom poasí padlo vemi dobre.
 
Motoráik opú mieri do Radošiny
V pozadí kostol sv. Štefana Kráa v obci Nové Sady
M 131.1443 na trati 142 
 
Slnenice boli na viacerých miestach okolo trate
 M 131.1443 na trati 142
 
Radošina - opä obiehanie
M 131.1443 na trati 142 
 
Hurvínek v Radošine
M 131.1443 na trati 142 
 
Radošina . d. 168
 M 131.1443 na trati 142
  
Ke sa priblíila 15. hodina vlak sa opä zaplnil. Neakal som však na jeho odchod, ale presunul som sa opä na tra. S vlakom som sa rozlúil vo Vekých Ripanoch, odkia som sa cez Hlohovec vrátil do Bratislavy.  
 
Na trati 142
M 131.1443 na trati 142 
 
Vlak odchádza z Vekých Ripnian
M 131.1443 na trati 142 
  
Nálada na výlete bola perfektná, preto nezostáva ni iné, len poakova organizátorom za akciu a dúfa, e do Radošiny ešte dlho budú vies šíny, aby sa podobná akcia zopakovala aj v budúcnosti. Fotografie z akcie sú vo fotoalbume. © autor

Svisiace lnky:
Tra 142: Zbehy Radoina (27.09.2007)


Home