eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 03.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
T - ������������������������������������������������������������������������
Rekontrukcia elezninej trate Podunajsk Biskupice Dunajsk Streda
admin, 13.09.2011 (55866 pretan)

BRATISLAVA 13. septembra 2011 (SR/ZSSK) - eleznice Slovenskej republiky (SR) a elezniná spolonos Slovensko, a. s., (ZSSK) oznamujú cestujúcej verejnosti, e v dôsledku rozsiahlej rekonštrukcie elezninej trate v úseku Podunajské Biskupice – Dunajská Streda, bude úplne vylúená osobná aj nákladná elezniná doprava. V 35 km dlhom úseku zane nepretritá výluka od 19. septembra 2011 od 8:00 h a potrvá do 5. decembra 2011 do 18:00 h, teda celkom 78 dní. Osobné vlaky budú v tomto období nahradené autobusmi, ktoré zabezpeila ZSSK.

Obe spolonosti prosia cestujúcu verejnos, ako aj uívateov cestných komunikácií o pochopenie a trpezlivos. Výsledkom rekonštrukcie bude zásadné zlepšenie kvality, rýchlosti a komfortu cestovania pre verejnos, ako aj významné rozšírenie priepustnosti trate pre nákladnú dopravu.
 
Podstata rekonštrukcie:
 
SR sa rozhodli pristúpi k rozsiahlej rekonštrukcii z dôvodu, e význam tejto trate v posledných rokoch znane rastie - tak v osobnej, ako aj v nákladnej elezninej doprave. Uvedený úsek sa stal jedným z najfrekventovanejších a najvyaenejších v rámci celého Slovenska. Je to spôsobené zvýšeným záujmom o kadodenné cestovanie z okolitých oblastí do Bratislavy a spä, kee sa tu v posledných rokoch zvýšil poet obyvateov. Zárove sa na tejto trati realizuje intenzívna nákladná doprava do kontajnerového prekladiska v Dunajskej Strede a je tu predpoklad ešte väšieho vyuitia pre nákladnú dopravu. Uvedená tra sa tak stáva pre celý región strategickou spojnicou a má ambíciu by alternatívou k v posledných rokoch problematickej cestnej doprave v danom úseku.
 
Od budúceho roku by navyše v zmysle platnej zmluvy s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky mal zaa v úseku Bratislava - Dunajská Streda poskytova svoje sluby nový osobný prepravca – spolonos RegioJet.
 
Modernizácia sa však urte nerealizuje len preto, aby RegioJet mohol prevádzkova svoje vlaky. Aj keby sa výluka nerealizovala, poda vyjadrenia zástupcov RegioJet, by ich spolonos bola schopná prevádzkova svoje vlaky poda uzatvorenej zmluvy.
 
Cieom SR je rovnako v najbliších rokoch modernizova a rekonštruova aj alšie regionálne trate, ktorých význam sa mení a zásadným spôsobom sa na nich zvyšuje objem prepravovaného tovaru a osôb.
 
,,Môem vyjadri rados nad tým, e v prípade tohto spojenia, aj vaka u mimoriadne frekventovanej nákladnej doprave na uvedenej trase, máme nový problém. A to, ako zabezpei, aby sa všetky vlaky na danú trasu zmestili, aby plne vyhovovali všetkých technické parametre. Prial by som si, aby sme aj na alších našich tratiach riešili v budúcnosti podobné, v úvodzovkách problémy“, uviedol generálny riadite elezníc Slovenskej republiky, Ing. Vladimír upták.
 
Náklady a dodávatelia
 
Komplexnú rekonštrukciu traového úseku realizujú SR z vlastných zdrojov, celkové náklady sú vo výške 10 850 023,04 EUR bez DPH. Pracova sa bude nepretrite, aj poas sobôt a nedie.
 
Rekonštrukcia sa zameriava na tri oblasti, ktoré budú vykonáva na základe výberového konania vybrané firmy:
 
elezniné stavebníctvo Bratislava, a. s.
TSS Grade, a. s., Trnava
BETAMONT, s. r. o., Zvolen
 
Oblas A - Zhotovite: elezniné stavebníctvo Bratislava, a. s.
 
Finanné náklady: 4 443 699,82 EUR bez DPH 
 
Rozsah a druh prác: Rekonštrukcia nástupíš, rekonštrukcia osvetlenia a úpravy rozvodov nízkeho napätia, úprava spevnených plôch, prístrešky pre cestujúcu verejnos, parkovacie plochy.
 
Práce budú prebieha v týchto elezniných staniciach a zastávkach:
 
st. Kvetoslavov,
st. Nové Košariská,
st. Lehnice,
Zast. Miloslavov,
Zast. Malá Paka,
st. Dunajská Streda,
Zast. Michal na Ostrove,
st. Orechová Potô,
Zast. Veké Blahovo,
Zast. Veká Paka.
 
Oblas B - Zhotovite: TSS GRADE, a. s.
 
Finanné náklady: 3 521 623,22 EUR bez DPH
 
Rozsah prác: Rekonštrukcia elezniného spodku a zvršku v elezniných staniciach, zastávkach a v medzistaniných úsekoch
 
Oblas C - Zhotovite: BETAMONT, s. r. o.
 
Finanné náklady: 2 884 700,00 EUR bez DPH 
 
Rozsah prác:   V jednotlivých elezniných staniciach budú vykonané úpravy staniného zabezpeovacieho zariadenia, v st. Kvetoslavov aj stavebné úpravy výpravnej budovy a elektroinštalácie. V jednotlivých elezniných zastávkach sa budú realizova úpravy informaných zariadení. V medzistaniných úsekoch budú vymenené priecestné zabezpeovacie zariadenia a upravené informané zariadenia. 
 
elezniné priecestia:
 
Rekonštrukcia trate Podunajské Biskupice – Dunajská Streda si vyiada aj doasné zmeny ohadne prechádzania cez elezniné priecestia. SR iadajú všetkých úastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornos pri prechádzaní cez elezniné priecestia poas výlukových prác.
 
elezniné priecestia na trati Podunajské Biskupice – Dunajská Streda, ktoré sú vybavené svetelnou signalizáciou, alebo svetelnou signalizáciou a závorami budú poas výluky úplne vypnuté z innosti. Tam, kde sa nachádzajú závory, tieto budú vyviazané do polohy zvislo. Kee na trati bude úplne zastavená osobná aj nákladná doprava, prejazd cez elezniné priecestia bude pre úastníkov cestnej premávky bezpený. V prípade, e cez zmienené elezniné priecestie budú prechádza akékovek mechanizmy, tieto budú dodriava osobitný reim – 10 km rýchlos, budú pouíva výstranú zvukovú signalizáciu (húka) a v Podunajských Biskupiciach a Dunajskej Strede budú tieto priecestia stráené zo strany dodávateov, ktorí rekonštrukcie realizujú.
 
Tri elezniné priecestia sa budú poas výluky rekonštruova – na elezninom priecestí v km 37,501 v elezninej stanici Orechová Potô dôjde k výmene zabezpeovacieho zariadenia. Na elezninom priecestí v km 41,106 v úseku Orechová Potô – Dunajská Streda a v km 26,490 v úseku Kvetoslavov - Lehnice SR zvýšia stupe zabezpeenia z nezabezpeeného priecestia, oznaeného len výstraným kríom na priecestie zabezpeené svetelnou signalizáciou typu AD RE – PZZ 3Z. Nedôjde však k uzávierke uvedených priecestí.
 
Obmedzenia pre cestnú dopravu:
 
Uzavretie priecestí poas rekonštrukcie bude vykované na základe súhlasu Dopravného inšpektorátu Polície SR a orgánov miestnej správy. Zneprístupnenie priecestí a obchádzkové trasy budú vyznaené dopravnými znakami.
 
Opatrenia v elezninej osobnej doprave:
 
ZSSK nahradí poas trvania výluky osobnú elezninú dopravu autobusovou.
 
Autobusy budú jazdi poda osobitného cestovného poriadku a oproti vlakom sa ich budú dotýka urité obmedzenia.
 
Všetky spoje budú zaína a koni na stanici Bratislava-Nové Mesto, s výnimkou prvého ranného spoja z Dunajskej Stredy a posledného z Bratislavy, ktoré budú vedené do a z bratislavskej hlavnej stanice. V Rovinke a Nových Košariskách nebudú náhradné autobusy zastavova, v Podunajských Biskupiciach nebude moné nastupova smerom do Bratislavy, pre cestujúcich k EC vlakom budú jazdi v sobotu priame autobusy zo staníc Bratislava-Nové Mesto, Podunajské Biskupice a Dunajská Streda.
 
V autobusoch nebude moná preprava bicyklov, detské koíky a nadrozmerná batoina bude prepravovaná poda kapacitných moností autobusu.
 
Informácie o detailoch zmien, osobitný cestovný poriadok, zastávky NAD zistíte na stránke ZSSK www.slovakrail.sk alebo telefónnom ísle kontaktného centra ZSSK: 18 188.
 
 
Tlaová správa SR

Svisiace lnky:
Nov zastvka v bratislavskej Vrakuni (24.09.2016)
Most na trati 131 vo Vrakuni (03.11.2013)
lt vlaky na itnom ostrove (18.11.2012)
RegioJet naplno na trati Bratislava - Komrno (04.03.2012)
Spolonos RegioJet zahjila skobn jazdy pre ud (26.02.2012)
Spolonos RegioJet pripravuje skobn jazdy pre ud (22.02.2012)
Rekontrukcia trate Bratislava Dunajsk Streda (13.12.2011)
Albatros 498.104 na vlete do Dunajskej Stredy (12.12.2011)
Talentom na vlet do Komrna (04.05.2011)
Spolonos RegioJet usporiada prezentan jazdy (25.04.2011)
Spomienka na mechaniky (2.) (15.02.2011)
Spomienka na mechaniky (1.) (06.02.2011)
Vlaky spolonosti RegioJet bud chodi na trati Komrno Bratislava (30.12.2010)
Tra Kvetoslavov amorn by dnes oslvila 95 rokov (23.12.2010)
Tra 131: Bratislava Nov Mesto - Dunajsk Streda - Komrno (27.09.2007)


Home