eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Rue D radu 714 na MSV 2011
Peter, 05.10.2011 (12821 pretan)

Tento týde sa v Brne koná Medzinárodný strojárenský vetrh a Medzinárodný vetrh dopravy a logistiky. Zájs do Brna na vetrh som plánoval u dlhší as, aj ke zverejnený zoznam vystavovateov bol chudobnejší. V utorok 4. októbra, som do Brna na vetrh aj skutone zašiel. O tom, o sa na tohtoronom vetrhu dalo vidie je táto krátka fotoreportá.

Ráno som sa odviezol do Beclavi, kde som prestúpil na zrýchlený vlak z Hodonína do Brna. Juhomoravský kraj má zavedenú integrovanú dopravu. Za cestovný lístok vo zvýhodnenej cene 62,- K som sa odviezol nielen vlakom, ale aj elektrikou na vetrh. Lístok IDS som si samozrejme pred nástupom do vlaku oznail v automate na stanici. Zrýchlený vlak z Hodonína ide úvraou, t.j. z Beclavi odíde opaným smerom, ako do stanice príde. Do Beclavi vlak doviezol plechá a pretoe som nasadal do predposledného voza súpravy v smere na Brno, nevidel som aký ruše bol pripriahnutý na súpravu z opanej strany. No ke sme sa pohli, za stanicou vlak zaal akcelerova o ma zaujalo, pretoe zrýchlenie bolo výrazné. V Brne som po vystúpení išiel pozrie na zaiatok súpravy a moje tušenie tiea sa potvrdilo. Na ele súpravy, ktorá z Brna pokraovala na rýchliku do Prahy, bol ruše D 380.008-3. Ruše som si samozrejme odfotil, aj napriek tomu, e podmienky na stanici neboli ideálne. Chcem len doda, e budúcnos týchto rušov u D je neistá.
 
Univerzálny elektrický ruše D 380.008-3 v Brne hl.n.
 380.008-3 D
 
Pomaly som sa presunul na zastávku elektriiek, spoje smerom na výstavisko sú tento týde posilnené, take interval je skutone krátky. Pri vchode do BVV som si po registrácii zakúpil zvýhodnený lístok za 200,- K a  išiel do areálu. Zamieril som k vonej ploche medzi výstavnými halami, kde na koajisku zvykli býva vystavené elezniné exponáty. Tohtoroný vetrh je však chudobnejší oproti niektorým, ktoré som navštívil v minulosti. Na koajisku BVV stál jeden (slovom jeden!) ruše, a okrem tohto ruša tu nebolo ni. Celkovo, ke som prešiel takmer celý areál a výstavné haly, som konštatoval, e boli aj zaujímavejšie a bohatšie výstavy. Poloprázdne neboli len voné plochy, ale aj niektoré haly. Zdá sa, e je to dôsledok akého krízového obdobia, a mono aj nedostatoného záujmu firiem, resp. je to tým, e niet o vystavova a ím sa pochváli.
 
Takmer prázdna výstavná plocha
BVV
 
BVV
 
Motorový ruše D 714.010-6 na zemný plyn
 
Vystavený motorový ruše D 714.010-6 nie je prvým rušom na zemný plyn od spolonosti Vítkovice Doprava, a.s. U v rokoch 2009-2010 táto spolonos vykonala rekonštrukciu, ktorej výsledkom bol motorový ruše 703.821-9 s pohonom prestavaním na CNG (stlaený zemný plyn). Výkon tohto ruša je 180 kW. Tento ruše získal ocenenie v súai „Dopravní stavba, technologie a inovace roku 2010“ hlavnú cenu v kategórii „Výrazné inovace dopravných prostedk.
 
Ocenenie za ruše 703.821-9
 BVV
 
Motorový ruše 714.010-6 je štvornápravový ruše na stlaený plyn (CNG) s výkonom 520 kW urený pre stredne aký posun a ahanie ahkých vlakov. Usporiadanie náprav je Bo’Bo’. Predpokladaný akný rádius na jedno naplnenie nádre, resp. fliaš je 510 km. Ruše dosahuje maximálnu rýchlos 90 km/h.
 
Motorový ruše D 714.010-6
 D 714.010-6
 
Vývoj ruša stál 55 mil. K a na realizácii sa okrem a.s. Doprava Vítkovice, podieali Výskumný Ústav elezniní, a.s., a eské dráhy, a.s. Upravenou konštrukciou pôvodného ruša KD sa podarilo získa priestor pre uloenie oceových fliaš so zemným plynom s priemerom 360 mm. V rušni sú umiestnené dva motory TEDOM TG 250 AV. Prenos výkonu je elektrický AC/DC. Trakné motory sú jednosmerné, pravdepodobne pôvodné. Škoda, e poas mojej návštevy pri rušni nebol z výrobnej spolonosti nikto, take viac informácií a podrobnosti o riadení ruša som nemohol získa.
 
Technické údaje
 
Pôvodný výrobca:
KD Praha
 
Rekonštruoval:
Vítkovice Doprava, a.s.
 
Rok výroby/výrobné íslo:
1995/16805
 
Rok rekonštrukcie:
2010/2011
 
Rozchod:
1 435
mm
Usporiadanie náprav:
Bo‘Bo‘
 
Dka cez nárazníky:
14 450
mm
Šírka skrine:
3 100
mm
Výška skrine nad TK:
4 450
mm
Vzdialenos otoných bodov:
7 600
mm
Rázvor podvozkov:
2 400
mm
Hmotnos:
64
t
Hmotnos na nápravu:
16
t
Maximálna rýchlos:
90
km/h
Trvalý výkon:
520
kW
Typ motorov:
2x TEDOM TG 250 AV
 
Prenos výkonu:
elektrický AC/DC
 
Palivo:
zemný plyn
 
Zásoba paliva:
vodný objem 3 430
CNG 479
pri tlaku 200
l
kg
bar
Akný rádius:
510
km
 
Zásobník paliva
D 714.010-6 
 
Podvozok ruša
 D 714.010-6
 
ané a naráacie ústrojenstvo
D 714.010-6 
 
Oznaenie ruša D 714.010-6
 D 714.010-6
  
Hlavné výhody pouitia zemného plynu sú z ekologického hadiska a vyplývajú zo samotného chemického zloenia. Zemný plyn je zloený z 98% metánu (CH4) s priaznivým pomerom uhlíka a vodíka (1:4). Vozidlá na zemný plyn preto produkujú do ovzdušia podstatne menej škodlivín, ako vozidlá s motormi spaujúcimi napr. naftu. Nejde len o zníenie emisií skleníkového plynu CO2, ale tie o zníenie rôznych karcinogénnych škodlivín. Taktie, spaliny zemného plynu neobsahujú ani oxid siriitý (SO2). Pri vyuití zemného plynu nehrozia prípadné úniky paliva a kontaminácia pôdy, ako je to napr. pri nafte. Okrem tohto, motory spaujúce zemný plyn majú tichší chod. Výrobca tie udáva, e vozidlá na zemný plyn sú bezpenejšie, ne vozidlá na benzín, naftu alebo LPG, o vyplýva z fyzikálnych vlastností zemného plynu a zo skúseností z prevádzky. Pouité tlakové nádoby sú vyrobené z bezpených materiálov a podrobené sú nároným skúškam, najmä skúške odolnosti pri náraze, poiari a zvýšenému tlaku.
 
Motorový ruše D 714.010-6 z rôznych strán
zaujme aj svojim farebným kvietkovým náterom
 D 714.010-6
 
D 714.010-6
 
D 714.010-6
 
D 714.010-6
 
Výrobca udáva ako alšiu výhodu napr. nišiu cenu zemného plynu oproti cenám nafty alebo benzínu. Myslím si však, e sa dá predpoklada, e v prípade väšieho rozšírenia pohonov CNG sa zvýši aj cena zemného plynu.
 
Zvýšený poet rušov na CNG sa na našich tratiach ani v budúcnosti asi nedá oakáva, ale celkom istotne ide o zaujímavý technický kúsok z prostredia elezninej dopravy.
 
Po prejdení skoro všetkých výstavných hál som svoju návštevu ukonil a vybral som sa na hlavní nádraí v Brne, aby som sa mohol odvies do Beclavi. Po nastúpení do elektriky som si oznail cestovný lístok za 62,- K, ktorý som si predtým prezieravo kúpil na stanici v Brne. Na tento lístok vo zvýhodnenej cene som cestoval nielen elektrikou v Brne, ale aj vlakom a do Beclavi bez toho, aby som si musel kupova nejakú preukáku na zavu. A o tom to je, priatelia.
 
Spracované poda informácií uverejnených v propaganých materiáloch a na internetovej stránke výrobcu Vítkovice Doprava, a.s. 

Foto © autor


Home