eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Ko������������������������������������������������������������������������ajov������������������������������������������������������������������������ vozidl������������������������������������������������������������������������
Elektrick rue Eg 6
Peter, 30.10.2011 (20101 pretan)

Pre prevádzku na uhorskom úseku Elektrickej lokálnej eleznice Bratislava – Viede vyrobila spolonos Ganz dva elektrické rušne s oznaením Eg 5 a Eg 6. Rušne boli prispôsobené pre normálnu elezninú prevádzku, mali nárazníky a štandardné ané ústrojenstvo, a alšie nárazníky pre zavesenie vlených vozov vo výške 560 mm nad temenom koaje. Rušne spali poiadavku pre prevádzku na trati umiestnenej na cestnej asti mostu Františka Jozefa I. nad Dunajom max zaaenie 6,5 t na jednu nápravu.

V súasnosti sa ruše Eg 5 sa nachádza v Museumstramway Mariazell-Erlaufsee (múzeum elektriiek) v Rakúsku. Druhý ruše Eg 6 bol v prevádzke u rakúskej spolonosti Stern Hafferl na miestnej eleznici v Linzi (Linzer Lokalbahn - LILO). Ruše mal by vyradený z prevádzky a zošrotovaný. Vaka finannej podpore Bratislavského samosprávneho kraja, Bratislavského okrášovacieho spolku, obianskeho zdruenia Klub priateov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy a Fondu Táne Rosovej sa ruše podarilo zachráni. Ruše bol odkúpený a prevezený na Slovensko, prechodne je umiestnený v depe na východnom (Rendez). V sobotu som sa na Rendez na ruše zašiel pozrie. Tu je niekoko informácií o elektrickom rušni a fotografií jeho súasného stavu. Terajší vzhad ruša sa iastone líši od pôvodného. 
 
Elektrický ruše Eg 6 kedysi a dnes
Eg 6
 
 Eg 6
 
Pre výstavbu trate na uhorskom úseku bola koncom roku 1909 zaloená Pozsony Országhatárszeli Helyiérdeku Villámos Vasút, Részvénytársaság (POHÉV), v preklade Elektrická miestna eleznica Prešporok – zemská hranica, úastinná spolonos. Spolonos v roku 1913 získala súhlas na prevádzkovanie dopravy na území Prešporku a na vybudovanie koajovej sluky v spolonom koajisku na dnešnej Jesenského a Štúrovej ulici. Pretoe spolonos POHÉV nezískala súhlas na prevádzku od Kráovských uhorských štátnych elezníc (MÁV), bola na území Slovenska (resp. Uhorska) vybudovaná tra dlhá 8506 m, ktorá viedla od krajinskej hranice v Bergu cez Kopany, Petralku a Starý most (most Františka Jozefa I.), k hotelu Savoy (dnešný Carlton). Tra bola jednokoajná s normálnym rozchodom 1435 mm, ale kvôli bezpenosti na cestnej asti mosta boli dve koaje. Z parametrov mosta vyplývalo aj maximálne zaaenie dvojkoajnej trate cez most, ktoré predstavovalo 6,5 t na jednu nápravu.
 
Základné technické parametre
 
Oznaenie
Eg 5, Eg 6
 
Výrobca
Ganz Budapeš
 
Rok výroby
1913 (1916)
 
Rozchod
1435
mm
Usporiadanie náprav
(AA) ' (AA) '
 
Napájacie napätie
550
V, dc
Maximálna rýchlos
35 (40)
km/h
Hmotnos
26
t
Hmotnos na nápravu
6,5
t
Dka cez nárazníky
11 740
mm
Celkový rázvor
8 600
mm
Rázvor podvozku
2 500
mm
Vzdialenos otoných bodov
6 120
mm
Priemer kolies
900
mm
Maximálny výkon
220
kW
 
Elektrický jednosmerný ruše je štvornápravový s jednou veovitou kabínou umiestnenou na hlavnom ráme uprostred ruša. Ruše má dva podvozky. V podvozkoch sú prune uloené tlapové trakné jednosmerné motory Ganz TS 100 (4x75 HP). Toivý moment sa z trakného motora na nápravu prenáša prostredníctvom ozubeného prevodu. Ozubený pastorok na hriadeli motora zaberá do ozubeného kolesa na náprave ruša. Rám ruša je vytvorený z pozdnych a prienych elných nosníkov, ktoré sú spojené nitovaním. V mieste umiestnenia podvozkov sú priene nosníky. Rámy podvozkov sú vytvorené z nosníkov pospájaných taktie nitovaním.
 
Eg 6
 
Na streche kabíny boli pôvodne dva trolejové zberae. V súasnosti je na streche v strede umiestnený jeden trolejový zbera. Kabína ruša je drevená, oplechovaná. Predná a zadná kapota je plechová. Riadenie výkonu je odporové, pomocou stýkaov. Ruše má automatickú tlakovú brzdu a runú brzdu. Vonkajšie nápravy oboch podvozkov majú pieskovanie. V ase prevádzky na Elektrickej lokálnej eleznice Bratislava – Viede bol ruše prispôsobený pre prepriahanie rušov v stanici Kopany. Dve koaje tejto stanice boli prispôsobené aj pre trakný systém 15 kV, 16 2/3 Hz, cez trolej, ale zárove aj pre trakný systém 550 V jednosmerných pomocou tretej koaje. Take jednosmerné napätie sa do ruša neprivádzalo cez trolejový, ale cez alší koajnicový zbera.  
 
elo ruša
Eg 6
 
Eg 6
Eg 6
 
Trolejový zbera
Eg 6  Eg 6
 
Podvozok ruša z boku
Eg 6
 
Podvozok ruša spredu (šípka oznauje na ozubené koleso na náprave)
Eg 6
 
Tlapový trakný motor
Eg 6
 
Skria loiska nápravy
Eg 6
 
Klátiková brzda (lúové kolesá sú znane znešistené)
Eg 6
 
Vypruenie podvozku
Eg 6
 
Brzdový valec a mechanizmus bzd
Eg 6
 
Nitovanie na ráme ruša a ráme podvozku
Eg 6
 
Pieskovanie
Eg 6
 
Nápravy predného podvozku
Eg 6  Eg 6
 
Nápravy zadného podvozku
Eg 6  Eg 6
 
Kabína ruša je z drevených latiek a oplechovaná 
Eg 6
 
Ruše by mal by rekonštruovaný, pravdepodobne nebude pojazdný vlastnou silou, pretoe jeho prevádzkovanie v Bratislave nie je v súasnosti moné ani na elezninej trati (iné trakné napätie), ani na elektrikovej trati (iný rozchod). Kde bude ruše po rekonštrukcii umiestnený, nie je ešte rozhodnuté.
 
Eg 6
 
Záujemcom o rušne Eg5,6 odporúam literatúru a zdroje: 
  1. Ing. Milan Krá, doc. Ing. Dušan Habarda, CSc.: 100 rokov MHD v Bratislave, DPB, 1995;
  2. Ing. Jií Kubáek, CSc. a kol.: Dejiny elezníc na území Slovenska, SR, Bratislava 1999;
  3. Wikipedia.

Svisiace lnky:
Po stopch elektrickej eleznice Viede Bratislava (27.11.2011)


Home