eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
S Lidlenkou po nepoznanch tratiach (2.)
Noris, 22.11.2011 (6479 pretan)

Akcia Vlak a LIDL, teda celosieový lístok za 6,99 € na všetky kategórie vlakov, resp. sieový lístok regio za 1,99 €, bola tento rok organizovaná u po druhý krát. Kým po prvý krát sa dalo cestova iba v jeden, tento krát bola táto akcia rozdelená a na tri dni, ím sa malo vyhnú „nátresku“ cestujúcich vo vlakoch. Ja som si zakúpil celosieový lístok za 6,99 € a pre moju cestu som si vybral štvrtok, 17. november. Tento krát som lidlenku nevyuil len na cestovanie.

Plán tejto cesty bol jasný – precestova tra, po ktorej som doposia necestoval. V cestovnom poriadku som vyhadal vhodné spoje, ktoré viedli z Prešova do Vrútok, odtia cez Kremnicu do Zvolena a potom naspä cez Banskú Bystricu do iliny a odtia domov do Prešova.

Moja cesta zaala v štvrtok ráno na elezninej stanici v Prešove. Cestoval som osobným vlakom z Prešova do Kysaku a odtia rýchlikom 604 Dargov do Vrútok. Po ceste bolo moné sledova krásnu hru prírody. Kým na niektorých miestach bolo jasno a svietilo slnko, u o pár kilometrov alej bola hmla a všetko úplne biele. Takto sa to striedalo asto. Po príchode do Vrútok bola hmla, ale urobil som pár dokumentaných záberov rušov ale aj prvého nástupiša, ktoré je v súasnosti v rekonštrukcií. Nasadol som do osobného vlaku smer Zvolen cez Kremnicu, ktorý bol netradine tvorený „vekou“ súpravou, presnejšie tromi osobnými vozami. Náš odchod zo stanice ešte trocha posunulo akanie na rýchlik 603 do Košíc.

R 604 Dargov Humenné - Bratislava po príchode do Vrútok
R 604 Dargov Humenné - Bratislava po príchode do Vrútok

Tra je z Vrútok a po odboku Dolná Štuba dvojkoajná, priom z tejto odboky pokrauje aj tra do Banskej Bystrice. Ja som však cestoval cez Kremnicu. Táto tra vedie pomerne hornatým územím. Na trati je viacero tunelov a zaujímavých miest . Cesta ubiehala pomerne rýchlo a zaali sme klesa do Hronskej Dúbravy, no cestou sme ešte bez zastavenia prešli cez známu zastávku Stará Kremnika. Do Zvolena sme došli s desa minutovým meškaním, o bol môj naplánovaný as na prestup na alší vlak. Rýchlym tempom som sa pobral z tretieho nástupiša na nástupište prvé, kde u netrpezlivo akal na odchod zrýchlený vlak 1842 Turan do iliny cez Banskú Bystricu.

810.453-1 odstavená v Hronskej Dúbrave
810.453-1 odstavená v Hronskej Dúbrave

Vo Zvolene som nemal as na iadne fotenie kvôli spomínanému meškaniu. Po nasadnutí do zrýchleného vlaku 1842 Turan do iliny som zistil, e nás ahá zrekonštruovaný motorový ruše 757.001-3. Za stanicou Kostiviarska za Banskou Bystricou sme zrazu zastali na šírej trati. Zrekonštruovanému rušu sa akosi nechcelo ís alej. No pribline po desiatich minútach sme sa pohli a pokraovali smer odboka Dolná Štuba a ilina. Poas cesty som sa nachádzal doslova v kráovstve tunelov a viaduktov. Prechádzame stanikami „vrezanými“ do kopcov. Na chvíu sme zastavili v stanici remošné, kde sme sa kriovali s protiidúcim zrýchleným vlakom. Nasledovala u len krátka cesta a boli sme vo Vrútkach.

Zr 1842 Turan - stojíme na šírej trati
Zr 1842 Turan - stojíme na šírej trati

Zr 1842 Turan po príchode do Vrútok
Zr 1842 Turan po príchode do Vrútok

Vo Vrútkach som prestúpil na rýchlik do iliny, aby som mohol zdokumentova príchod 757.001 na Zr 1842 pri vchode do iliny. Bolo u dos hodín a slnko u zašlo za kopec, no napriek tomu som ešte dokumentoval aktuálne dianie v iline. Pri fotení tohto zrýchleného sa mi naschvál postavil do záberu zamestnanec niektorej zo elezniných spoloností, ktorého týmto pozdravujem.

Zr 1842 Turan pri príchode do iliny, na ele 757.001-3
Zr 1842 Turan pri príchode do iliny, na ele 757.001-3

Potom som mal asi hodinku, tak som sa vybral do centra iliny, ktoré je kúsok od elezninej stanice, výstinejšie povedané, elezniná stanica je v centre mesta. No mesto bolo akosi vyudnené , o je mi prišlo trocha divné. No nedávno v centre iliny otvorili obchodné centrum, ktoré pravdepodobne dostalo z ulíc mesta aj tých posledných...

Obchodné centrum v centre iliny
Obchodné centrum v centre iliny

Po krátkej prehliadke mesta som sa pobral na elezninú stanicu, kde som nasadol na rýchlik smer Košice. Odišli sme s asi 20 minutovým meškaním, ktoré po Kysak narástlo na 30 minút. No prípojný rýchlik Domica v Kysaku akal. Po príchode na Prešovskú stanicu som prestúpil na akajúci osobný vlak, s ktorým som sa zviezol na „malú stanicu“ Prešom mesto. V tomto vlaku ma trocha zaskoil prístup vlakvedúceho, ktorý nevedel o tejto akcií vôbec ni. No po krátkom vysvetlení všetko dobre dopadlo a to bola bodka za mojím štvrtkovým cestovaním.

Kostol Najsvätajšej Trojice v iline
Kostol Najsvätajšej Trojice v iline

Túto akciu vnímam pozitívne a navyše sa predišlo nátresku vo vlakoch, ktorý bol pri prvej takejto akcii. Pevne verím, e ZSSK bude v organizovaní takýchto akcií pokraova aj v budúcnosti. Viac fotografií sa nachádza v priloenom fotoalbume.

Fotografie a text: © autor

Svisiace lnky:
S Lidlenkou po nepoznanch tratiach (06.07.2011)


Home