eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Mikul v Bratislave
Peter, 05.12.2011 (7271 pretan)

Mikulášske jazdy parných rušov sa stali u nás u tradíciou. Ponuka bola uplynulý víkend pestrá. Vo viacerých mestách nadšenci pre eleznicu pripravili pre najmenších Mikulášsku jazdu. i u bol vláik motorový, alebo bol ahaný parným rušom, urite priniesol deom rados, rovnako ako Mikuláš, anjeli a ertíci, ktorý rozdávali dareky. Mimoriadne jazdy pochopitene prinášajú rados aj milovníkom elezníc a fotografom. Ja som sa v sobotu vybral na obúbenú eleznú studienku.

V sobotu ráno aj napriek typicky jesennému zamraenému a hmlistému poasiu som zašiel na obúbenú eleznú studienku. Tu som chcel vyfoti parný vlak, ktorý v sobotu priniesol potešenie deom v Bratislave. Klub priateov histórie elezninej dopravy pripravil Mikulášsku jazdu parného vlaku po bratislavských spojkách. Vlak odchádzal zo stanice Bratislava–Nové Mesto a jeho prvým cieom bola stanica Bratislava Lama. Odtia vlak pokraoval opaným smerom do stanice v Petralke, odkia sa parný vlak vrátil spä do stanice Bratislava–Nové Mesto. Vzhadom na poasie som nemal v pláne vlak sledova a vyfoti na viacerých miestach. alším dôvodom bolo, e zo eleznej studienky som chcel zájs na bratislavskú hlavnú stanicu, kde od utorka 30. novembra bol vystavený parný ruše 498.104 Albatros. Len pripomeniem, e 20. septembra 2010 došlo k poiaru drevenej budovy zastávky elezná studienka, ktorá bola zaradená medzi národné kultúrne pamiatky.
 
Drevená akáre zastávky elezná studienka
Drevená akáre zastávky elezná studienka
 
Na eleznej studienke sa zišlo niekoko fotografov. Tráviac as rozhovorom sme trpezlivo akali na parný vlak. Na Mikulášskom vlaku mal by okrem Uhranky alší parný ruše, Mazutka, ktorá nedávno absolvovala technicko-bezpenostnú skúšku. Netrvalo dlho a ozvalo sa pískanie parného vlaku.
 
Parný ruše 555.3008 na ele Mikulášskeho vlaku
555.3008
 
555.3008
 
Na ele vlaku do Lamaa bol parný ruše 555.3008, ktorý mal v sobotu svoju premiéru na „osobnom“ vlaku. Vlak za výdatnej zvukovej kulisy typickej pre parné vlaky prefral okolo nás. Na konci súpravy sa viezla Uhranka.
 
Uhranka sa vezie (331.037)
331.037
 
Za parným vlakom štandardne nasledoval poiarny vlak, ktorý ahal motorový ruše T 444.0060 Karkulka.
 
Poiarny vlak
T 444.0060 
 
V Lamai obiehal súpravu len motorový ruše na poiarnom vlaku, preto netrvalo a opä sa ozvala píšala parného vlaku. Uhranka, tentoraz na ele, ahala pravdepodobne svoj posledný vlak. Vlak vonejším tempom prešiel cez zastávku, a sa nakoniec schoval za oblúkom erveného mosta. Pokal som ešte na poiarny vlak a pobral som sa na hlavnú stanicu.
 
331.037 Uhranka
331.037
  
Motorový ruše T 444.0060 na poiarnom vlaku
T 444.0060
  
Na hlavnej stanici som sa najprv zastavil v zákazníckom centre, kde som si kúpil nový kniný cestovný poriadok za 3,30 €. Potom som zamieril na 6. nástupište, pri ktorom bola pristavená súprava viacerých vozov a parný ruše 498.104 Albatros.  
 
Výstava elezninej techniky pri 6. nástupišti
498.104
  
Na nástupišti bolo stále niekoko udí. Niektorí obdivovali parný ruše, alší sa išli pozrie na modelové koajisko, alebo sa išli zohria do reštauraného voza, ktorý bol k dispozícii. V reštauranom vozni prebiehal aj predaj lístkov na nedenú Mikulášsku jazdu Albatrosa do Komárna. Lákadlom pre dospelých aj deti bola celkom iste búdka rušovodia, ktorá bola viac-menej permanentne obsadená zvedavcami. Ja som pochopitene tie vyuil príleitos nakuknú do kuchyne.
 
Krásavec parný ruše 498.104 Albatros
498.104
 
V búdke rušovodia
498.104  498.104
 
Pec
498.104
 
Z asu na as sa ozvala parná píšala. Na stanici prebiehala normálna prevádzka a obas sa objavil aj zaujímavý ruše. Okrem retro laminátky 240.022 sa objavila aj princezná, ktorá si tie obliekla nové staré šaty.
 
Retro laminátka 240.022-4
Retro laminátka 240.022-4
 
Princezná 263.005-1 v nových starých šatách
Retro 263.005-1
 
Hne sa rušom bol radený poštový voze SD F 2-2309 s novým lakom, ktorý má Albatros klub v opatere. Poštový dvojnápravový voze bol vyrobený v roku 1955, jednonápravové podvozky sú typu Rybák.
 
Poštový voze SD F 2-3009
Poštový voze F 2-2309
 
Poštový voze F 2-2309
  
Chvíu som fotil a inhaloval parno-dymovú arómu, ktorú Albatros šíril. Ke boli moje zrakové a uchové zmysly uspokojené zbalil som techniku a išiel domov. Plánoval som zájs na stanicu aj v nedeu ráno vyfoti Mikulášsky vlak s Albatrosom, ale poasie bolo ešte horšie ako v sobotu, tak som nikam nešiel.
 
498.104 Albatros
498.104 Albatros 
 
Okrem fotografií som pripravil krátke video z jazdy Mikulášskeho vlaku a výstavy na hlavnej stanici v Bratislave.
 
Video (flash video player – 27 MBy)
Video
  
Video (youtube -160MBy) 
  
Fotografie zo soboty sú vo fotoalbume. © autor

Home