eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Technick mzeum v Brne
Peter, 23.12.2011 (7232 pretan)

Jesenné a zimné obdobie je bohaté na hmlisté a zamraené dni, ktoré neposkytujú príliš vea moností na fotenie vlakov. Existujú však aj iné monosti, ako efektívne vyui voný as aj poas týchto dní. Jednou monosou je navštívi múzeum. Nasledujúcou reportáou Vás chcem pozva do Technického múzea v Brne.
 

Ja som sa do Technického múzea v Brne vybral u skôr, teraz sa chcem podeli so svojimi záitkami a aspo v strunosti oboznámi s tým, o v múzeu mono vidie. Ku zbierke múzea patria pamiatky a exponáty umiestnené aj v okolí Brna, no v tejto reportái uvediem informácie len o tom, o môete vidie v hlavnej budove múzea na Purkyovej ulici 105 v Brne. Rovnako hne v úvode pripomeniem, e historické vozidlá MHD (elektriky, vozne a i.) sú doasne uschované v depozite v Brne-Líšni, kam sa dá dosta po dohode len pár dní do roka. Avšak záujemcom môem odporui publikáciu „Historická vozidla MHD ve sbírce TM v Brn“ od autora Tomáša Kocmana, v ktorej sú uvedené podrobne informácie. Publikácia je v predaji v hlavnej budove múzea.
 
Exponáty v múzeu sú tematicky usporiadané a návštevník má pri prehliadke niekedy pocit, e cestuje asom. Ma osobne zaujali najmä parné stroje, ktoré boli vyuívané pre pohon rôznych strojov a zariadení. Rovnako, mnostvo lietadiel, ktoré sa vznášajú nad hlavami návštevníkov pôsobia zaujímavým dojmom. Úsmev na tvári návštevníkov vyvolávajú staruké rádiá a televízory. Návštevníci majú monos uvidie aj historické automobily a najmä pretekárske motorky, ktoré bezpochyby patria k Brnu. K exponátom patrí tie mnostvo rôznych prístrojov a získa sa tu dajú informácie o vývoji eleziarstva, od poiatkov výroby a spracovania eleza a farebných kovov.
 
Automobilové veterány
TM Brno
 
Staruký nákladiak
TM Brno
 
Pretekárske motorkyTM Brno
  
V ... pozor nálet
TM Brno
  
Vrtuník, eby pre J. Bonda?
TM Brno
 
Kompresor typ NH 39/29 poháaný parným strojom
TM Brno
  
Parná lokomobila poháala ponohospodárske stroje
TM Brno
  
Model parného stroja s jedným valcom
TM Brno
  
Dvojitý parný stroj s úctyhodnými rozmermi
TM Brno
 
iernobiely elektrónkový televízor TESLA
(zlomyseníci tvrdili, e TEchnicky SLAbé)
TM Brno
  
Toto stereo rádio je pre tých, o majú vekú obývaciu izbu
TM Brno
  
Gramofón, gramofón hraj, pesniky, ktoré sú naj...
TM Brno
 
Návštevu Technického múzea v Brne môem kadému len odporui, preto ak budete v metropole junej Moravy, urobte si as a zájdite sa pozrie na historické exponáty. Aj ke exponátmi nie sú vlaky alebo elezniné zariadenia, myslím si, e je návšteva múzea je pouná a zaujímavá. Fotografie niektorých exponátov sú vo fotoalbume. © autor

Home