eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Pl������������������������������������������������������������������������novan������������������������������������������������������������������������ trate
Hroz znik vpravnej budovy elezninej stanice v Nitre?
Peter, 29.12.2011 (30337 pretan)

V súvislosti s plánovanou elektrifikáciou elezninej trate z Leopoldova do Nitry eleznice Slovenskej republiky (SR) oznámili aj svoj úmysel postavi novú výpravnú budovu v elezninej stanici Nitre. Napriek tomu, e SR údajne neplánujú súasnú výpravnú budovu zbúra, doteraz zverejnené informácie vyvolávajú pochybnosti.

Ešte v lete 2009 eleznice Slovenskej republiky zverejnili projekt „Moderná stanica“. Jeho cieom je obnova výpravných budov vybraných staníc. Medzi prvými vybranými stanicami boli Bratislava-Nové Mesto, Trenín, Prievidza a ilina. Projekt v roku 2009 neskonil úspešne, ale SR tento projekt na jar tohto roku „oprášili“ a vyhlásili novú obchodnú súa na revitalizáciu budov v Treníne, Prievidzi a iline. Výpravnú budovu stanice Bratislava-Nové Mesto SR medzitým obnovili na vlastné náklady z dôvodu konania majstrovstiev sveta v hokeji v Bratislave a Košiciach.
 
Zaiatkom októbra tohto roku SR vyhlásili obchodnú súa na revitalizáciu alších elezniných staníc, konkrétne ide o stanice Zvolen, Banská Bystrica Ruomberok, Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica, Spišská Nová Ves a opä o Prievidzu, o ktorú nebol záujem ani v zopakovanom „prvom kole“ revitalizácie.
 
Podstatou revitalizácie je obnova výpravných budov formou verejno-súkromného partnerstva, priom SR ako protihodnotu za vykonanie rekonštrukných prác poskytnú investorom právo uíva komerné priestory revitalizovaných elezniných staníc na uritú dobu.
 
Výpravná budova v Nitre nebola do projektu revitalizácie zalenená ani v prvom kole v roku 2009, opakovanom na jar tohto roku, ani v druhom kole v októbri tohto roku napriek tomu, e ide o veký objekt situovaný v centre krajského, štvrtého najväšieho mesta na Slovensku, v blízkosti ktorého sa nachádza i veká a frekventovaná autobusová stanica pre regionálnu i diakovú autobusovú dopravu.
 
História vzniku výpravnej budovy siaha do konca 19. storoia, kedy Rakúska spolonos štátnej eleznice (StEG) vybudovala elezninú tra do Nitry, ím došlo k elezninému spojeniu Nitry s Bratislavou, Budapešou a Viedou. Výpravná budova bola vybudovaná v elezninom štýle, ktorý z bol prevzatý z rakúskej Junej eleznice. Tento štýl obohatil a dodnes obohacuje architektúru výpravných budov na našich elezniciach. V tomto elezninom štýle boli vybudované viaceré výpravné budovy najmä na niektorých tratiach západného Slovenska (napr. Bratislava – Kúty – Skalica n. M., Bratislava – Štúrovo, Bratislava – ilina). Viaceré výpravné budovy na uvedených tratiach SR obnovili a obnovené objekty slúia cestujúcej verejnosti doteraz.
 
Výpravná budova st. Nitra
Výpravná budova Nitra
 
Výpravná budova v Nitre patrí medzi najväšie pôvodné objekty na trati z Nových Zámkov do Prievidze. Jej vekos zodpovedala významnosti mesta, v ktorom bola postavená. Táto historická budova, ktorej vek je okolo sto rokov, však nie je zapísaná v databáze nehnutených národných kultúrnych pamiatok. Veda budovy sa nachádzajú alšie objekty (napr. sklad, dielne), ktoré slúili elezninej doprave.
 
Vláda SR v októbri tohto roku schválila „Program modernizácie a rozvoja elezninej infraštruktúry na roky 2011-2014“. V tomto materiáli sa uvauje aj s elektrifikáciou elezninej trate Leopoldov – Nitra. Okrem elektrifikácie stanice v Nitre bude súasou stavby i vybudovanie nových perónov a podchodu.
 
V novembri tohto roku SR na svojej internetovej stránke zverejnili vyjadrenie na otázky Slovenského rozhlasu.
 
V tomto vyjadrení z 8. novembra 2011 SR uviedli, e: „...v súvislosti s rekonštrukciou ST Nitra došlo k zmene a po rokovaniach v SR bolo v septembri 2011 rozhodnuté o výstavbe novej modernej výpravnej budovy ST Nitra, ktorej realizácia bude v porovnaní s pôvodne plánovanou rekonštrukciou jestvujúcej budovy rýchlejšia a finanne menej nároná s lepším napojením na autobusovú stanicu s prechodom cestujúcich do mesta“.
 
Poda vyjadrenia SR má by nová výpravná budova riešená ako samostatný nový objekt pre výhadovú frekvenciu 1200 cestujúcich. (Pozn.: SR neuviedli, i za hodinu, alebo de.)
 
Vyjadrenia SR však vzbudzujú pochybnosti, najmä, preo SR nezalenili výpravnú budovu v Nitre do projektu revitalizácie? Projekt revitalizácie je aktuálny u od roku 2009, na jar tohto roku bol obnovený a dokonca prebieha druhé kolo. Ani v jednom prípade však nebola do programu revitalizácie zaradená výpravná budova v Nitre. Náhoda, alebo úmysel? K akej zmene došlo v septembri 2011, a najmä preo? SR pravdepodobne neuvaovali s revitalizáciou tejto elezninej budovy, a to aj napriek tomu, e (ako je uvedené vo vyjadrení): „Ešte v roku 2009 sa Generálne riaditestvo SR pre naše noviny vyjadrilo, e projektová dokumentácia na rekonštrukciu elezninej stanice v Nitre je hotová.“.
 
Oprávnenos pochybností naznauje protireivos informácií, ktoré obsahuje vyjadrenie SR pre Slovenský rozhlas, napríklad: „Pôvodne sa uvaovalo aj o zaradení ST Nitra do projektu revitalizácie elezniných staníc, ale z dôvodu, e je plánovaný projekt na výstavbu nového objektu stanice, nebola do projektu zaradená.“. Ale ve o výstavbe novej budovy „sa rozhodlo“ len v septembri tohto roku, priom projekt revitalizácie zaal podstatne skôr a dokonca by mali by hotové projekty na revitalizáciu výpravnej budovy v Nitre.
 
Stavebné náklady na novú staninú budovu SR vyíslili asi na 2 mil. €, o poda SR predstavuje zhruba polovicu zo sumy, potrebnej na rekonštrukciu súasnej výpravnej budovy, teda asi 4 mil. € bez DPH. Argument ekonomiky je pochopitene silný, avšak v prípade zaradenia budovy do projektu revitalizácie by SR nemuseli vynaloi ani tie uvaované 2 mil. € na výstavbu novej staninej budovy! A to ani nemusí by konená suma.
 
Výpravná budova st. Nitra
Výpravná budova Nitra
 
Vo vyjadrení pre Slovenský rozhlas SR uviedli, e: „...ohadne búrania starej stanice dodávame, e o búraní doteraz nebola re...“, a alej, e: „Spolone s mestom Nitra má by záväzne dohodnuté budúce vyuitie starej budovy. Starý objekt výpravnej budovy bude spolu s nevyuívanými pozemkami ponúknutý v rámci revitalizácie mestu, prípadne iným subjektom“.
 
SR v tomto štádiu síce neuvaujú o likvidácii výpravnej budovy, ale jednoznane majú snahu sa budovy zbavi. Ale ako dokáe túto budovu vyui mesto, prípadne iný subjekt, ke ide o objekt, ktorý bol primárne urený pre zabezpeenie elezninej dopravy, pre vybavenie cestujúcich a pod., a navyše sú reálne pochybnosti o tom, eby mesto Nitra investovalo do rekonštrukcie budovy cca 4 mil. €. Svoju výpovednú hodnotu má aj slovné spojenie, e „...o búraní doteraz nebola re...“. Naozaj, doteraz o búraní výpravnej budovy nebola re, jej zbúranie však SR ani nevyluujú.
 
Informácií o výstavbe novej výpravnej budovy nie je vea, napr. nie je známa poloha, kde má by nová budova umiestnená. Okolie koajiska je však pomerne dos zastavané, najväší priestor zaberá práve pôvodná výpravná budova a sú tu alšie menšie objekty, take búraniu niektorých objektov sa mono nebude da vyhnú.
 
Výpravná budova st. Nitra
Výpravná budova Nitra
 
Vyjadrenie SR, ktoré sa týka budúcnosti súasnej výpravnej budovy v Nitre pôsobí vágne, poda ma má tendenciu skôr vec zahmlieva, je to viac ako snaha vytvori obraz o tom, e súasnú budovu SR nepotrebujú a chcú sa jej zbavi. Namiesto nej chcú SR postavi budovu novú.
 
Pochopitene, osud súasnej výpravnej budovy stanice Nitra mi nie je ahostajný. Uvedomujem si však, e sám ako zabránim jej likvidácii, ak jej likvidáciu niekto pripravuje. Nakoniec, ani nechcem tvrdi, e SR likvidáciu súasnej výpravnej budovy pripravujú, chcem len poukáza na to, e toto riziko existuje a je dos vysoké. ako odhadnú, do akej miery je vyjadrenie SR pre Slovenský rozhlas „objektívne a úprimné“. Jednoznané je zatia len to, e o túto budovu SR nemajú záujem a to naznauje dos vea. Aj z týchto dôvodov som o vyjadrenie k monému vyuitiu súasnej výpravnej budovy poiadal Mesto Nitra. Z odpovede, ktorú som dostal uvádzam:
 
„SR v priebehu roku 2011 oboznámili Mesto Nitra so zámerom výstavby nového objektu výpravnej budovy elezninej stanice Nitra. Súasou má by elektrifikácia šiestich koají s peronifikáciou s nástupišami.
 
Útvar hlavného architekta MsÚ v Nitre v rámci vstupných rokovaní vo veci zámeru elezníc SR odporuil existujúci objekt výpravnej budovy vyui komerne pre doplnkovú vybavenos zabezpeujúcu potreby pre cestujúcu verejnos.
 
Útvaru hlavného architekta nebol dosia predloený zo strany SR konkrétne vypracovaný návrh riešenia dostavby novej výpravnej budovy a vyuitia pôvodného objektu. V prípade jeho predloenia sa Mesto Nitra bude vyjadrova k návrhu.“.
 
 
Z vyjadrenia Mesta Nitra nevyplýva jeho záujem o súasnú výpravnú budovu. Dianie okolo výpravnej budovy v Nitre budem naalej pozorne sledova, pretoe nezodpovedaná zostáva otázka, preo nemajú SR záujem o súasnú výpravnú budovu, preo namiesto jej revitalizácie, ktorá by nestála ani tie 2 mil. € uvaujú s výstavbou budovy novej. Jeden spôsob ako poisti budúcnos súasnej výpravnej budovy a zachova toto jedinené dielo pre budúce generácie, je jej zaradenie medzi národné kultúrne pamiatky. Myslím si, e výpravná budova v elezninej stanici Nitra má svoju historickú hodnotu a mala by by zachovaná nielen ako objekt, ale mala by slúi aj svojmu pôvodnému úelu.
 
 
Pri spracovaní lánku boli vyuité informácie zverejnené na internetovej stránke SR.

Svisiace lnky:
Elektrifikcia a optimalizcia trate Leopoldov Nitra urany (07.01.2015)
eleznin stanica Komjatice (11.03.2014)
eleznin stanica Nitra (10.12.2011)
Tra 140: Nov Zmky - Nitra - Luianky - Topoany - Prievidza (27.09.2007)


Home