eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Technick������������������������������������������������������������������������ inform������������������������������������������������������������������������cie
tvornpravov osobn voze radu Bdghmeer
Peter, 11.01.2012 (32233 pretan)

Poas minuloronej akcie „Prebúdzanie Katky“ v košickom rušovom depe boli vystavené rôzne koajové vozidlá, medzi nimi aj osobný voze radu Bdghmeer. Tento modernizovaný štvornápravový voze si mohli návštevníci obzrie z blízka, zvonku a aj zvnútra. Modernizovaný voze je prispôsobený na prepravu telesne postihnutých cestujúcich a v prevádzke je radený najmä vo vlakoch vyššej kvality IC.

Štvornápravový voze radu Bdghmeer je urený na prepravu cestujúcich a batoín a prispôsobený je aj na prepravu imobilných cestujúcich. Voze vznikol rekonštrukciou osobných vozov radu BDshmee (bez zdvíhacej plošiny) a BDshmeer (s hydraulickou zdvíhacou plošinou) vyrábaných nemeckou firmou VEB Vaggonbau Bautzen v rokoch 1986 a 1987.
 
Osobný voze radu Bdghmeer
OV Bdghmeer
 
Konštrukné usporiadanie voza je hybridné, pretoe as voza je s oddielmi pre cestujúcich (kupé) a menšiu as tvorí jeden vekopriestorový oddiel. Za týmto oddielom sa nachádza oddiel pre batoiny. Za batoinovým oddielom je oddiel urený pre imobilných cestujúcich. V tomto oddiele je umiestnená aj bunka WC. Prechod vozom umouje postranná chodbika, jednotlivé oddiely sú oddelené priekami a prechod medzi oddielmi umoujú posuvné dvere v priekach.  
 
Niektoré technické parametre voza radu Bdghmeer
Výrobca
OS Trnava, a. s.
Rok výroby
1986 - 1987
Rok rekonštrukcie
2009 -
Rozchod kolies
1 435 mm
Dka voza cez nárazníky
26 400 mm
Maximálna šírka skrine
2 824 mm
Maximálna výška voza na temenom koajníc
4 050 mm
Vzdialenos stredov otáania podvozkov
19 000 mm
Rázvor podvozku
2 600 mm
Priemer stynej krunice kolies
920 mm
Maximálna povolená rýchlos
160 km/h
Najmenší polomer oblúka pre traovú rýchlos
150 m
Hmotnos obsadeného voza
45 t    
Nosnos plošiny
250 kg
Poet miest na sedenie: 
 
-         pevné sedadlá
41  
-         sklopné sedadlá v batoinovom oddiele
+4  
-         sklopné sedadlá v oddiele pre imobilných
+2  
 
V rámci modernizácie bola zachovaná pôvodná kostra, ktorú tvoria bonice voza, strecha, elá a rám voza. V boniciach boli upravené, resp. zväšené otvory pre nové okná od firmy Dopp Trade. Upravený bol spodok voza, ktorý bol prispôsobený pre uchytenie skrine nového centrálneho zdroja elektrickej energie, nových vzduchojemov, zariadení elektropneumatickej brzdy, nádrí pre fekálie. Pojazd voza s podvozkami typu GP 200 S pre rýchlos do 160 km/h zostal tie zachovaný. Podvozky majú kotúovú brzdu. Vzhadom na zmenené rozloenie zaaenia voza boli vymenené pruiny primárneho a sekundárneho pruenia. Na vnútornú stranu skrine voza bola pri rekonštrukcii okrem základnej farby nanesená aj antivibraná farba a na steny dosadená tepelná a zvuková izolácia od firmy Knauf. Nová podlaha je z preglejky, ktorá je pokrytá protišmykovou podlahovou krytinou Polyflor. V bunke WC je podlaha zo sklolaminátu.
 
Interiér kupé - police pre batoinu
OV Bdghmeer
 
Podokenný stolíkOV Bdghmeer
 
Postranná chodba
OV Bdghmeer
 
Nástupné dvere sú predsuvné s funkciou centrálneho ovládania a individuálneho odblokovania. Dvere sú po rozjazde voza blokované proti otvoreniu. Pred zatvorením dverí zaznie varovná zvuková signalizácia. Na oboch elách voza sú prechodové dvojdielne posuvné dvere. Všetky posuvné dvere vo vozni sú poháané elektropneumaticky a ovládané tlaidlami.
 
Usporiadanie sedadiel vo vekopriestorovom oddiele
OV Bdghmeer
 
Stolík a zásuvky 230 V
OV Bdghmeer
 
Vekopriestorový oddiel
OV Bdghmeer
 
V oddieloch pre cestujúcich (kupé aj vekopriestorový) sú umiestnené nové alúnené sedadlá (trojsedadlá) od firmy Borcad s opierkami hlavy a rúk, vnútorné opierky rúk sú sklopné. Sedadlá sú usporiadané 3+3. Medzi sedadlami je pri okne umiestnený pevný stolík s rozkladacou hornou doskou, ktorá umouje zväši jeho plochu. Medzi oknom a stolíkom je umiestnený odpadkový kôš. Nad sedadlami cestujúcich sú umiestnené zrkadlá a nad nimi police pre batoinu, v zadných rámoch políc sú vešiaky pre zavesenie odevov. Vo vekopriestorovom oddiele sú police pre batoinu umiestnené pozdne nad oknami. Osvetlenie voza je iarivkové, v kupé doplnené individuálnym osvetlením v nosioch batoiny (tromi bodovými svietidlami). Vo všetkých oddieloch pre cestujúcich sú nainštalované zásuvky 230 V pre napájanie elektrických spotrebiov (notebookov apod.). Vonkajšie okná v oddieloch pre cestujúcich majú hornú as iastone sklopnú do vnútra, o umouje núdzové vetranie. Kupé sú od postrannej chodby oddelené presklenými priekami, pouité je determinované bezpenostné sklo.
 
Oddiel pre imobilných cestujúcich
OV Bdghmeer
 
Postranná chodba v oddiele pre imobilných cestujúcich
OV Bdghmeer
 
V oddiele pre batoiny je priekami oddelený priestor pre vlakový personál. V tomto priestore je jedno pevné a jedno sklopné sedadlo, vlakový personál má k dispozícii tie malý pracovný pult a šatník. V oddiele pre batoiny sú na priekach namontované dve sklopné sedadlá, nosie bicyklov a lyí a po oboch stranách voza sú predsuvné jednodielne dvere a zdvíhacie zariadenie (výsuvná zdvíhacia plošina), pomocou ktorého je umonený výstup a nástup imobilným cestujúcim. Zdvíhacia plošina od firmy Pars Komponenty je za normálnych okolností poskladaná a zaistená. Jej obsluha, t.j. rozloenie a horizontálny pohyb (otoenie), je manuálna vlakovým personálom. Vertikálny pohyb (zdvih) zabezpeuje pohon elektrickým motorom. Zdvíhanie, resp. spúšanie plošiny je sprevádzané svetelnou a zvukovou signalizáciou.
 
Zdvíhacia plošina
OV Bdghmeer
 
Bunka WC je prispôsobená pre imobilných cestujúcich, WC je s podtlakovým uzavretým systémom. V oddiele pre imobilných cestujúcich sú umiestnené dve pevné sedadlá a štyri sklopné sedadlá. Medzi pevnými sedadlami je pevný podokenný stolík, odpadkový kôš a taktie elektrické zásuvky 230 V. 
 
Nástupné predsuvné dvere
OV Bdghmeer
 
Elektrický rozvádza s ovládacími a kontrolnými prístrojmi
OV Bdghmeer
 
Zásobovanie voza elektrickou energiou je z priebeného elektrického VN vedenia cez meni centrálneho zdroja napätia. Elektrický rozvádza s ovládacími a kontrolnými prístrojmi je umiestnený v nástupnom priestore. Vozne sú klimatizované, v kupé sú nad dverami umiestnené ovládacie panely. Vykurovací systém voza je pôvodný, studený vzduch nasávaný zvonka cez mrieku v bonici je ohrievaný dvojicou odporových vykurovacích telies. Vo vozni je zabudovaný informaný systém. Voze je prispôsobený na prepravu na trajektoch. Voze je urený pre reim RIC.
 
Oznaenie voza
OV Bdghmeer
 
Rekonštrukciu vozov vykonáva OS Trnava. Medzi jednotlivými rekonštruovanými vozami sú menšie rozdielnosti vyplývajúce so skúsenosti z ich prevádzky. Novému radu voza bolo pridelené nové oznaenie Bdghmeer, význam jednotlivých písmen vyplýva z platného oznaovania osobných vozov.
 
Fotografie: © Norbert Mondek
 
Spracované poda osobných poznámok a prameov:
 
  1. Ing. Marek Tylka, OS Trnava, Ing. Stanislav Zapletal: Modernizované vozy ady Bdghmeer, In: elezniní magazín 12/2011, M-Presse plus, s.r.o., Praha
Zaujímavé odkazy: 

Svisiace lnky:
Osobn voze radu Ampeer a osobn voze radu ARmpee61, alebo 51. MSV 2009 v Brne (3.) (20.09.2009)
Prpojn vozne (1.) prpojn vozne radu Balm/Bix/020, radu BFalm/Bix-Post/BDix/022, radu Balm/Bmx/050 a radu Baim/Bmnp/Bnp/053 (04.08.2009)
tvornpravov osobn voze radu BDsheer (05.06.2009)
Oznaovanie osobnch vozov (2.) v sasnosti platn oznaenie (13.01.2009)
Oznaovanie osobnch vozov (1.) (13.01.2009)


Home