eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Technick������������������������������������������������������������������������ inform������������������������������������������������������������������������cie
Ako je to s oznaovanm hnacch drhovch vozidiel?
Peter, 22.03.2012 (23053 pretan)

Na zaiatku bola fotografia motorovej jednotky 861.003-6. Zadal som oznaenie tejto novej motorovej jednotky do kalkulaky pre výpoet kontrolnej íslice a ha, vyšlo mi 861.003-2. Potom som pozrel na internete zverejnené fotografie aj ostatných motorových jednotiek radu 861. Prvú jednotku radu 861 som vyfotil v Bratislave, ke prebiehali jej skúšobné jazdy. Vtedy mala oznaenie 861.001-6, no v súasnosti má oznaenie 861.001-0. Tak som sa zamyslel, i toto oznaenie je správne, alebo preo je to tak.

Samozrejme, e o oznaovaní hnacích dráhových vozidlách sú tu uvedené informácie, ale nezaškodí krátke zhrnutie. Hnacie dráhové vozidlá (HDV) mali od vzniku elezníc rôzne oznaenie. Za bývalých SD bolo platné tzv. Kryšpínové oznaenie, ktoré tvorila kombinácia písiem a íslic. Elektrické lokomotívy mali oznaenie zaínajúce na „E“, motorové lokomotívy „T“ a pod., za ktorým nasledovala séria íslic, ktoré mali svoj význam, podrobný popis je uvedený TU.
 
Nové oznaenie, ktoré sa na bývalých SD zaviedlo 1. januára 1988 tvorili výhradne íslice. íselné oznaenie malo tvar ABC.DEF-K, kde prvé tri íslice ABC oznaovali rad vozidla (A – druh, BC – typ), druhé trojíslie DEF oznaovalo inventárne íslo vozidla a K bola kontrolná íslica, ktorá sa vypoítala poda normy SN 28 0082. Táto norma platila pre oznaovanie koajových hnacích vozidiel urených pre prevádzku na tratiach SD a vychádzala z medzinárodnej UIC 438-3 MARQUAGE D’IDENTIFICATION DU MATERIEL MOTEUR z roku 1980. Pre informáciu uvediem, e niektoré krajiny, napr. Rakúsko, zaviedli osemmiestne národné oznaenie HDV v tvare ABCD.EFG-K.
 
Poda normy SN 28 0082 boli preznaené všetky HDV, ktoré dostali nové sedemmiestne oznaenie. Poda tejto normy, by mali ma motorové jednotky radu 861 národné oznaenie:
 
8
6
1
0
0
1
K
x1
x2
x1
x2
x1
x2
 
8
1+2
1
0
0
2
6
 
8
6
1
0
0
2
K
x1
x2
x1
x2
x1
x2
 
8
1+2
1
0
0
4
4
 
8
6
1
0
0
3
K
x1
x2
x1
x2
x1
x2
 
8
1+2
1
0
0
6
2
 
 
Podrobný popis oznaenia poda SN 28 0082 a popis výpotu kontrolnej íslice je uvedený TU.
 
Národné oznaenie 861.001-6 poda STN 28 0082
Oznaenie HDV 861.001-6
 
Pre osvieenie pamäte zopakujem postup pri výpote kontrolnej íslice. Kadú nepárnu íslicu sprava v oznaení HDV 861.001 (prvý riadok) vynásobíme íslicou 2, párne íslice opíšeme resp. násobíme íslicou 1 (druhý riadok), a urobíme ciferný súet všetkých íslic (tretí riadok). Rozdiel tohto ciferného sútu od najblišej vyššej desiatky udáva kontrolnú íslicu. Ak koní ciferný súet nulou, teda je rovný celej desiatke, je kontrolná íslica 0. Po vzniku Slovenskej republiky bola norma SN 28 0082 prevzatá a platila pod oznaením STN 28 0082.
 
V roku 2005 bol zriadený Úrad pre reguláciu elezninej dopravy, ktorého innos je upravená aj zákonom . 513/2009 Z. z. o dráhach. Poda § 103 ods. 3 písm. o) a p) uvedeného zákona úrad vedie národný register vozidiel a register elezninej infraštruktúry a vydáva potvrdenia o registrácii a prideuje elezniným vozidlám evidenné ísla.
 
Úrad pre reguláciu elezninej dopravy vydal Metodické usmernenie na oznaovanie hnacích dráhových vozidiel, ucelených jednotiek, vloených, prípojných a riadiacich vozov elezniných dráh novým 12-miestnym oznaením poda TSI. Toto metodické usmernenie sa týka existujúcich HDV a malo za cie umoni prevádzkovateom HDV uahi zápis do národného registra vozidiel.
 
Dodatkom P rozhodnutia Komisie . 2011/314/EÚ zo da 12. mája 2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „Prevádzka a riadenie dopravy“ systému transeurópskych konvenných elezníc (alej len „TSI“) oznámeným pod íslom K(2011) 3099 sa stanovuje spôsob oznaovania elezniných vozidiel.
 
V lánku 4 metodického usmernenia sa uvádza, e nové 12-miestne štandardné európske íslo HDV zachováva pôvodné 7–miestne, tzv. redukované oznaenie, ktorého urenie popisuje STN 28 0082 (rešpektujúc vyhlášku UIC 438-3). Metodické usmernenie nadobudlo úinnos 1. novembra 2009 a bolo odvtedy viackrát aktualizované.
 
Ke som sa teraz opä zaoberal problematikou oznaovania HDV, zistil som, e norma STN 28 0082, na ktorú sa odvoláva citované metodické usmernenie bola zrušená 1. augusta 2009 bez náhrady. V podstate sa metodické usmernenie odvoláva na zrušenú normu. o je však horšie, na Slovensku nie je v platnosti predpis, i norma, ktorá by oznaovanie, teda to tzv. národné alebo skrátené, riešila. Pritom sa na Slovensku rekonštruujú HDV, vyrábajú sa nové, alebo zavádzajú do prevádzky, i u elektrické, resp. motorové rušne, ale tie motorové a elektrické jednotky. Na základe oho je týmto HDV priraované národné oznaenie, ak neexistuje platný predpis, resp. norma?!
 
STN 28 0082
 
Oznaovanie HDV na Slovensku vychádza z oznaovania HDV u bývalých SD. Za ias SD oznaovanie HDV riešila SN 28 0082 z roku 1961. Táto bola nahradená novšou normou SN 28 0082 z roku 1990. Táto norma platila po preznaení ako STN 28 0082 aj na Slovensku a do 1. augusta 2009. Pre porovnanie, v eskej republike bola norma SN 28 0082 z roku 1990 nahradená novou z 09/1997 SN 28 0082 Kolejová vozidla elezniní – íselné oznaování hnacích kolejových vozidel, ktorá platí dodnes.
 
Pozrime sa na medzinárodné oznaenie našej motorovej jednotky radu 861, ktoré uruje spomínaný dodatok P. Oznaenie HDV je urené 12-miestnym európskym íslom nasledovne:
 
Skupina
dráhových
vozidiel
[1 íslica]
Druh
Vozidla
 
[1 íslica]
Krajina, v ktorej je vozidlo
registrované
[2 íslice]
Technické
charakteristiky
 
[4 íslice]
Inventárne
íslo
 
[3 íslice]
Kontrolná
íslica
 
[1 íslica]
 
 
 
hnacie
dráhové
vozidlá
 
0 a 8
 
[podrobné údaje
v asti 8
dodatku P]
 
01 a 99
 
[podrobné údaje
v asti 4
dodatku P]
 
0000001 a 8999999
 
[význam týchto íslic je definovaný lenskými štátmi, prípadne bilaterálnou alebo multilaterálnou dohodou]
 
0 a 9
 
[podrobné údaje v asti 3 dodatku P]
9
?
56
?861001
?
 
Skupina dráhových vozidiel (9) a krajina (56), v ktorej je vozidlo registrované sú u známe. 
 
Druh vozidla (druhý stpec) je urený asou 8 dodatku P nasledovne:
 
Kód
Všeobecný typ vozidla
0
alšie
1
Elektrický ruše
2
Dieselový ruše
3
Elektrická motorová jednotka (vysokorýchlostná) [motorový voze alebo prívesný voze]
4
Elektrická motorová jednotka (okrem vysokorýchlostnej) [motorový voze alebo prívesný voze]
5
Dieselová motorová jednotka [motorový voze alebo prívesný voze]
6
Prívesný voze zvláštneho urenia
7
Elektrický posunovací ruše
8
Dieselový posunovací ruše
9
Špeciálne vozidlo
 
Pre prípad našich nových motorových jednotiek (oznaených neviem poda oho ako rad 861) bude druhá íslica 5, teda 12-miestne medzinárodné oznaenie bude:
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9
5
5
6
?
8
6
1
0
0
1
?
 
Pre úplné oznaenie HDV potrebujeme zisti ešte íslicu na piatom mieste. Spomínané metodické usmernenie, ktoré slúilo pre oznaenie existujúcich HDV, udáva pre dieselové motorové jednotky (motorové alebo vloené vozne) radov: 810, 811, 812, 813, 820, 840, 861 ako piatu íslicu 7. Zostáva nám u len vypoíta kontrolnú íslicu (?).
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
9
5
5
6
7
8
6
1
0
0
1
?
 
Pri výpote kontrolnej íslice postupujeme poda asti 3 dodatku P. Postupujeme sprava tak, e íslice základného ísla (riadok A) na nepárnych pozíciách vynásobíme íslom 2 a íslice na párnych pozíciách sa zoberú v ich vlastnej desiatkovej hodnote, resp. ich násobíme íslom 1 (riadok B, tzv. multiplikaný faktor). Stanovíme súet vytvorený íslicami na párnej pozícii a všetkými íslicami, ktoré tvoria parciálne súiny získané z nepárnych pozícií (riadok C). Zaznamenáme jednotkovú íslicu tohto sútu. Doplnenie tejto jednotkovej íslice na 10, predstavuje kontrolnú íslicu, ak je táto jednotková íslica rovná 0, tak potom je kontrolou íslicou 0.
 
V našom prípade je súet íslic (riadok C):
 
1+8+5+1+0+6+1+4+8+1+2+1+0+0+2 = 40,
 
teda jednotková íslica nášho sútu je 0, a preto kontrolnou íslicou je 0.
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
9
5
5
6
7
8
6
1
0
0
1
 
B
x2
x1
x2
x1
x2
x1
x2
x1
x2
x1
x2
 
C
1+8
5
1+0
6
1+4
8
1+2
1
0
0
2
0
 
Kompletné medzinárodné oznaenie motorovej jednotky 861.001 teda bude:
 
SK - ZSSK 95 56 7861001-0
 
V metodickom usmernení je pre dieselové motorové jednotky (motorové vozne) uvedené:
 
"Kee poda štruktúry 12–miestneho štandardného európskeho ísla (uvedenej v úvode usmernenia) je urený interval medzi piatou a jedenástou íslicou v rozmedzí 0000001 a 8999999, nie je teda moné poui na mieste piatej íslice v poradí íslicu „9”. Druh HDV „Dieselová motorová jednotka (motorový alebo prívesný voze)” je urený v tabuke íslicou „5” na druhom mieste v poradí. Pre oznaenie tohto druhu HDV bude ma nové 12-miestne štandardné európske íslo nasledovný tvar:
 
95 56 7XXX XXX-X (ale len pre úel registrácie).
 
Týmto oznaením toti nebude zachovaná pôvodná kontrolná íslica. Uvedené oznaenie sa pouije len pre registráciu 12-miestneho oznaenia tohto druhu HDV v národnom registri vozidiel s tým, e sa musí znovu dopoíta kontrolná íslica.
 
Nakoko prevádzka predmetného druhu HDV je predpokladaná iba na území SR, nie je nutné striktne dodra v tomto bode oznaenie poda TSI, kee by to viedlo k hromadnému preíslovávaniu (výpotu novej kontrolnej íslice) u jestvujúcich 7-miestnych evidenných ísiel príslušného druhu HDV, ktoré zostávajú umiestnené na vozidlách. Z tohto dôvodu na nich zostane zachované pôvodné oznaenie v tvare XXX XXX-X aj s pôvodnou kontrolnou íslicou.".
 
Ide v podstate o to, e piata íslica je vypoítaná tak, aby kontrolná íslica pôvodného národného oznaenia a kontrolná íslica poda TSI bola zhodná. Pre dieselové motorové jednotky (motorové alebo prívesné vozne) táto vypoítaná íslica je 9, ale vzhadom na urený rozsah 0000001 a 8999999 nemôe by piatou íslicou 9, preto úrad uril íslicu 7.  
 
Ak by sme ako piatu íslicu namiesto 7 pouili 9, pre naše motorové jednotky radu 861 by platilo:
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
9
5
5
6
9
8
6
1
0
0
1
6
B
x2
x1
x2
x1
x2
x1
x2
x1
x2
x1
x2
 
C
1+8
5
1+0
6
1+8
8
1+2
1
0
0
2
6
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
9
5
5
6
9
8
6
1
0
0
2
4
B
x2
x1
x2
x1
x2
x1
x2
x1
x2
x1
x2
 
C
1+8
5
1+0
6
1+8
8
1+2
1
0
0
4
4
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
A
9
5
5
6
9
8
6
1
0
0
3
2
B
x2
x1
x2
x1
x2
x1
x2
x1
x2
x1
x2
 
C
1+8
5
1+0
6
1+8
8
1+2
1
0
0
6
2
 
Teda kontrolná íslica v národnom oznaení aj v oznaení poda TSI by bola zhodná.
 
Národné oznaenie HDV 861.003-6 (?)
Oznaenie HDV 861.003-6
 
Zvláštne pôsobí postup úradu pri prideovaní medzinárodného ísla pre motorové jednotky radu 861. Pri starších motorových vozoch a jednotkách sa zachovala pôvodná kontrolná íslica a piata íslica 7 sa pouila len pre úely registrácie HDV. V skutonosti bola na HDV uvedená piata íslica 9.
 
Národné a medzinárodné oznaenie HDV 810.365-7 
Oznaenie HDV
 
Paradoxne, pri nových motorových jednotkách radu 861 úrad síce postupuje rovnako poda metodického usmernenia, ale piata íslica 7 je pouitá nielen pre úely registrácie, ale je uvedená aj na HDV.
 
Problémom sa však v tomto prípade javí národné oznaenie v známom tvare ABC.DEF-K. Kontrolná íslica uvedená v tomto národnom oznaení toti nesúhlasí s výpotom poda STN 28 0082. Lene táto norma bola zrušená.
 
V lánku 5 metodického usmernenia je uvedené, e:
 
"Oznaenie na elách HDV zostáva bez zmeny. HDV budú na elách oznaené liatinovou tabukou alebo farbou. Oznaenie na bokoch HDV bude vykonané poda vzoru jednotného oznaovania (poda príkladu uvedeného vyššie). Tvar íslic, ich vekos, medzery medzi nimi a skupinami íslic je stanovený v TSI Prevádzka a riadenie dopravy a TN 28 0080. Nové oznaenie sa na bokoch HDV umiestni na hlavnom ráme vozidla alebo na spodnej asti kadej bonice (väšinou vo forme samolepiacej fólie) a to symetricky pod pôvodné evidenné íslo.".
 
To znamená, e na elách a bokoch HDV bude uvedené národné oznaenie v tvare ABC.DEF-K a medzinárodné oznaenie bude uvedené na hlavnom ráme. Lene poda oho sa riadi národné oznaenie, ke norma STN 28 0082 bola zrušená.
 
V úvode som vyjadril pochybnos o správnosti oznaenia motorových jednotiek radu 861 a moje pochybnosti pretrvávajú. Je zrejmé, e problematika oznaovania HDV na Slovensku má isté nedostatky. Je to aj z dôvodu, e chýba norma, ktorá by urovala tzv. národné oznaenie HDV, kee norma STN 28 0082 bola zrušená bez náhrady. Súasný stav v oznaovaní HDV pripomína bludný kruh, kde namiesto zavedenia jednoznaného systému oznaovania HDV preniká chaos.
 
Predpisy, ktoré Slovenská republika vo vzahu k oznaovaniu HDV preberá, sa týkajú len medzinárodného oznaovania a nenahrádzajú zrušenú STN 28 0082. Uvedomi si treba aj to, e metodické usmernenie, alebo pokyn nie je predpis, ani norma. Teda v súasnosti na Slovensku problematiku oznaovania HDV nerieši iadna norma alebo predpis, s výnimkou asti týkajúcej sa medzinárodného oznaovania HDV, t.j. dodatku P rozhodnutia Komisie . 2011/314/EÚ zo da 12. mája 2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „Prevádzka a riadenie dopravy“ systému transeurópskych konvenných elezníc (alej len „TSI“) oznámeným pod íslom K(2011) 3099, ktorým sa stanovuje spôsob oznaovania elezniných vozidiel.

Svisiace lnky:
Oznaovanie koajovch vozidiel (3.) (10.02.2011)
Oznaovanie koajovch vozidiel II. (15.05.2008)
Oznaovanie koajovch vozidiel I. nieo z histrie a Krypnovo oznaenie (15.05.2008)


Home