eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
eleznin nadenci sa rozlili s Uhrankou
Peter, 25.03.2012 (5872 pretan)

V sobotu, 24. marca 2012, sa uskutonila rozlúková jazda s parným rušom 331.037, ktorú pripravil Klub priateov histórie elezninej dopravy (KPHD) v spolupráci so eleznicami Slovenskej republiky a Múzejno-dokumentaným centrom SR.
 

V sobotu predpoludním som sa vybral na bratislavskú Hlavnú stanicu, aby som poslednú jazdu zadokumentoval a s Uhrankou sa symbolicky rozlúil. Parnému rušu 331.037 koní 29. marca 2012 platnos tlakovej skúšky kotla. Pred alšou revíziou by musel ruše prejs rozsiahlou a finanne nákladnou opravou, ktoré KPHD nemá k dispozícii. Z tohto dôvodu bude ruše zakonzervovaný a vystavený v depe pri zriaovacej stanici, resp. elezninom múzeu.
 
Rozlúkový vlak išiel po bratislavských spojkách v trase: Bratislava hlavná stanica - Bratislava Raa - Bratislava Vajnory - Bratislava Nové mesto - Bratislava Petralka - Bratislava hlavná stanica. Na poiarnom vlaku bol motorový ruše motorový ruše T 679.019 „Pomaran“.
 
Strune z histórie ruša 331.037
 
V roku 1907 vznikli stroje radu TV (neskôr 375 M) ahké tendrové rušne usporiadania náprav 1´C 1´ s hmotnosou 11 t na nápravu. V prevádzke mali vynikajúce vlastnosti a pritom boli jednoduché. Vyrábali sa v rokoch 1907 a 1959 v lokomotívke a elezniných dielach v Budapešti vo vekých sériách v celkovom pote 596 kusov.
 
Z pravidelnej prevádzky u nás bolo posledných osem rušov vyradených v roku 1970. Z nich sa na Slovensku zachoval iba jeden ruše 331.019 (3732/1915-Bud), ktorý bol zachránený z Kovošrotu Ruomberok, a poslúil ako zdroj náhradných dielov pri sprevádzkovaní ruša 331.037. Parný ruše 331.037 nie je pôvodný stroj z roku 1916, ale je to maarský ruše 375.666 z roku 1908, ktorý bol pre Múzejno-dokumentané centrum Bratislava získaný od MÁV da 15. augusta 1988 výmenou za voze BC mot (SD 64 536 SV 69), t.j. bývalý koajový autobus, alej krytý voze 22 309 SZ, predtým Da 6-5001, pôvodne voze na prepravu automobilov v salónnom vlaku. Ruše bol v depe Bratislava východ nárone zreštaurovaný, kotol bol opravovaný v depe vo Vrútkach v roku 1991. Da 19. apríla 1997 parný ruše úspešne absolvoval technicko-bezpenostnú skúšku.
 
Fotografie z akcie:
 
Mimoriadny vlak posunuje k nástupišu
Rozlúka s Uhrankou
 
Pamätné tabule pri príleitosti poslednej jazdy na ele a po bokoch ruša
Rozlúka s Uhrankou
 
Pred odchodom
Rozlúka s Uhrankou
 
Uhranka sa vydala na svoju poslednú jazdu
Rozlúka s Uhrankou
 
Motorový ruše T 679. 019 na ele poiarneho vlaku
Rozlúka s Uhrankou
 
Uhranka s historickým vlakom vchádza do stanice Bratislava predmestie
Rozlúka s Uhrankou
 
Parný vlak prechádza stanicou Bratislava predmestie
Rozlúka s Uhrankou 
 
st. Bratislava-Petralka
Rozlúka s Uhrankou
 
Obiehanie v Petralke
Rozlúka s Uhrankou
 
Uhranka na ele svojho posledného vlaku sa blíi k Hlavnej stanici
Rozlúka s Uhrankou
 
Posledné "metre" posledného parného vlaku
Rozlúka s Uhrankou
 
Na poiarnom vlaku sa objavil ruše spolonosti LTE r. 740
Rozlúka s Uhrankou
  
Informácie o parnom rušni 331.037 uvedené v tomto lánku som erpal z Katalógu historických elezniných vozidiel na území Slovenska 2002.
 
Na záver sa chcem poakova všetkým, ktorí sa o znovuzrodenie Uhranky postarali a na jej ivotnej púti od roku 1997 a dodnes sa o u vzorne starali, aby prinášala rados malým aj vekým. Vdy, ke som mal príleitos, zašiel som k trati a vychutnal som si malé parné potešenie v podobe parného vlaku, na ele ktorého bola Uhranka. Foto: © autor

Home