eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 23.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
T - ������������������������������������������������������������������������
eleznin most v Hlohovci
Peter, 27.05.2012 (27211 pretan)

Most nad riekou Váh v Hlohovci leí na jednokoajnej neelektrifikovanej trati Kozárovce – Leopoldov 141 medzi stanicami Hlohovec a Leopoldov. Poda údajov SR most leí v km 23,896. Súasný most nie je pôvodný, ale vybudovaný bol po druhej svetovej vojne.

Z histórie: Uhorská severozápadná miestna eleznica
 
Rozvoj hospodárstva a súkromného podnikania vyvolal záujem o výstavbu Uhorskej severozápadnej miestnej trate z Nitry cez Trnavu a Kúty alej do iech. O výstavbu elezninej trate z Nitry do Trnavy mali záujem viacerí. V roku 1870 H. B. Strousberg mal záujem postavi eleznicu v trase Nitra – Luianky – Leopoldov – Trnava, ale jeho projekt nebol realizovaný. Koncesiu na výstavbu získala spolonos Uhorskej severozápadnej miestnej eleznice nariadením Uhorského kráovského ministerstva obchodu (MO) . 15016/97.III.6. Koncesia na výstavbu tratí Luianky (Sarluska-Uzbég) – Hlohovec – Leopoldov a Trnava – Jablonica – Kúty – krajinská hranica (Beclav) povoovala aj peánu dopravu na trati MÁV Nitra – Luianky a trati Povaskej eleznice Leopoldov – Trnava.
 
Hlohovec - výpravná budova
Hlohovec - tra 141
 
Hlohovec - tra 141 Hlohovec - tra 141
 
Vzhadom na význam eleznice bolo rozhodnuté postavi úsek Luianky – Leopoldov ako tra prvej triedy s koajnicami 34,5 kg/m poda noriem platných pre eleznicu, dovoujúcu osové zaaenie 16 t a rýchlos 60 km/h. Z rovnakých dôvodov bola prestavaná aj tra MÁV Nitra – Luianky. Toto rozhodnutie sa prejavilo vo vysokých stavebných nákladoch 11,7 mil. korún, ktoré hradil štát. Dodatkom ku koncesii nariadením MO . 66019/98.X.14 sa Uhorskej severozápadnej miestnej eleznici povolila výstavba a prevádzkovanie vedajšej trate z Jablonice do Brezovej pod Bradlom.
 
Leopoldov - výpravná budova
Leopoldov Leopoldov
 
Na eleznici bolo vybudovaných bolo celkovo 13 staníc a 2 zastávky, 32 stránych stanovíš a 147 úrovových priecestí, z ktorých bolo a 50 vybavených závorami. Potrebné bolo vybudova násypy vysoké a 20,2 m a zárezy hlboké 16,4 m. Postavených bolo 212 mostov a priepustov. Najväší most cez Váh mal s oceovou konštrukciou mal dku 280 m. Na trati Trnava – Kúty bol medzi stanicami Jablonica a Smolenice prerazený tunel dlhý 900 m. Oneskorenie pri tejto výstavbe spôsobilo, e tra bola uvádzaná do prevádzky po etapách:
 
Dátum
otvorenia
Úsek trate
Dka
(km)
14.12.1897
  Trnava - Smolenice
21,1
14.12.1897
  Jablonica - Kúty
32,1
18.12.1897
  Luianky - Hlohovec
23,1
31.3.1898
  Hlohovec - Leopoldov
4,0
11.6.1898
  Smolenice - Jablonica
13,3
6.9.1899
  Jablonica - Brezová/Bradlom
11,7
8.9.1900
  Kúty - krajinská hranica
6,4
 
 Spolu:
111,7
 
Uhorská severozápadná miestna eleznica spojila Ponitrie, údolie Váhu a Malé Karpaty so severozápadnou hranicou Uhorska a stala jednou z najvýznamnejších elezníc tejto oblasti.
 
Úsek Luianky – Leopoldov
 
Prvý úsek Uhorskej severozápadnej miestnej eleznice vychádzal zo stanice MÁV v Luiankach (Sarluska-Uzbég). V Leopoldove sa eleznica pripájala na Povaskú eleznicu. Tra v tomto úseku viedla po rovine a cez pahorkatinu. Najväšou stavbou na tomto úseku bol most ponad rieku Váh. Most bol priehradový so šiestimi otvormi. Jeho konštrukcie so zakriveným horným pásom mali rozpätie 41,04 + 4x51,20 + 41,04 m a celková dka mostu bola 290 m.
 
Hlohovec (a most) na starej pohadnici
Hlohovec - tra 141
 
Existenciu pôvodného mosta z roku 1898 ukonilo ustupujúce nemecké vojsko, ktoré da 30. marca 1945 asi o 16.00 h vyhodilo elezniný aj cestný most v Hlohovci. Okrem toho v stanici Hlohovec boli zniené všetky výhybky, elná a boná rampa. elezniný most bol úplne zniený. Opory a piliere boli rozbité, niektoré a do základov, take z nich len hromada kameov. elezné konštrukcie boli všetky prerazené, kadá na 3 kusy. Konštrukcie spadli bu úplne do vody, alebo sa naklonili pod 45 uhlom, priom sa skrútili tak, e nebolo moné ani uvaova s ich opravou. Z tohto dôvodu boli postupne rozrezané a odstránené z rieky, ale urýchlené odstránenie poškodených konštrukcií z koryta rieky pri tak vekej dke mosta nebolo reálne.  
 
Zniený most
Hlohovec - tra 141
  
Oprava vojnovými udalosami poškodených tratí na západnom Slovensku bola vemi dôleitá aj kvôli obnoveniu zásobovania Bratislavy uhlím a potravinami. Pre dovoz uhlia bolo potrebné urýchlene obnovi spojenie s Handlovou. Tra medzi Leopoldovom a Hlohovcom bolo potrebné ím skôr uvies do prevádzky, preto bolo rozhodnuté o výstavbe samostatného premostenia mimo osi trate zo elezných nosiov na drevených zabarených bárkach. Výstavbu provizória realizovala firma Lozovský a Štefanec z Bratislavy. Pre jeho výstavbu bolo potrebné vyrúba 1557 stromov. Zabarených bolo celkom 449 pilot.
 
Provizórny most
Hlohovec - tra 141
  
Celé provizórium malo 18 polí o dkach 9,13 + 3x10,5 + 4x15 + 20 + 2x25 + 8,80 + 5x21. Na jeho výstavbu sa spotrebovalo 2200 m3 dreva, 1000 kg eleza a 800 kg klincov. S prácami sa zaalo 10. apríla 1945 a provizórium bolo hotové v urenom termíne da 25. augusta 1945. Zaakávaciu skúšku da 26. augusta 1945 vykonal parný ruše 524.1130 z Leopoldova a prvý vlak (motorový voze M 130.326) prešiel cez most o 14.20 h aj s povereníkom dopravy Ing. Kornelom Filom. Následne sa zaala pravidelná elezniná doprava. Okrem uvedenej firmy sa do výstavby provizória zapojili aj enijné jednotky eskoslovenskej armády, ktoré pracovali na oprave a výstavbe viacerých elezniných mostov.
 
Most - smer Leopoldov
Hlohovec - tra 141
 
Oceové konštrukcie mosta
Hlohovec - tra 141
 
Nájazdová plošina pre chodcov a cyklistov
Hlohovec - tra 141
 
Výstavba nového elezniného mosta nad riekou Váh v Hlohovci bola zadaná firme Hornonitrianska stavebná spolonos v Prievidzi. Generálny návrh mosta vypracovala Stavebná správa SD v Prahe. Opory mosta boli postavené na starých základoch, firma ich dokonila 22. augusta 1947. Dodávka a montá oceovej konštrukcie mosta bola zadaná Stredoslovenským eleziaram, n. p., Podbrezová.
 
Priehradový most so šiestimi poami s dkami 41,04 + 4x51,20 + 41,04 m. Celková dka mosta je 294,08 m. Hmotnos mosta je 980 t. Montá mosta zaala 7. júla 1947 a ukonená bola 26. januára 1948. Most otváral povereník dopravy Kazimír Bezek (povereník v rokoch 1946 - 1949).
 
Pohad zospodu
Hlohovec - tra 141
 
 
Uloenie konštrukcie na loiskách
Hlohovec - tra 141 Hlohovec - tra 141
  
as mosta nad terénom
Hlohovec - tra 141
 
as mosta nad riekou Váh
Hlohovec - tra 141
 
Pilier v koryte rieky po prúde
Hlohovec - tra 141
 
Detail
Hlohovec - tra 141
 
Z opanej strany je ochranný val piliera narušený
Hlohovec - tra 141
 
Na jednej (junej) strane mosta je lávka pre peších a cyklistov
Hlohovec - tra 141
 
Na pravom brehu
Hlohovec - tra 141
 
Smer Hlohovec
Hlohovec - tra 141
 
Nákladný vlak prechádza cez most
Hlohovec - tra 141
 
Pamätná tabua na VB v Hlohovci osadená pri 100. výroí
Hlohovec - tra 141
 
elezniný most nad riekou Váh v Hlohovci slúi elezninej doprave dodnes. Do akej miery sa ho dotkne pripravovaná elektrifikácia trate Leopoldov – Nitra ukáe as.
 
Fotografie elezniného mosta v Hlohovci nad riekou Váh sú vo fotoalbume. Foto: © autor.
 
Spracované poda literárnych zdrojov:
 
  1. DROZD Alojz, CHLADNÝ Eugen, PAULÍNY Ladislav, POLIAEK Ivan, VÉBR Vladimír, ZVARA Jozef: Stavebníctvo na Slovensku 1945 – 1985 Dopravné stavby, ALFA Bratislava 1989,
  2. KUBÁEK Jií, Ing., a kol.: Dejiny elezníc na území Slovenska, SR, Bratislava, 1999,
  3. ŠKOLNÍK Marián: 100 rokov trate Luianky – Hlohovec – Leopoldov, SR, Mesto Hlohovec, Klub priateov elezníc Trnavy a okolia, Hlohovec, 1997
  4. Rekonštrukcia elezníc na Slovensku, Vydalo Povereníctvo dopravy a verejných prác v Bratislave.
 

Svisiace lnky:
eleznin stanica Zlat Moravce (04.02.2013)
Tra 141 sek Luianky Zlat Moravce (2.) (05.08.2011)
Tra 141 sek Luianky Zlat Moravce (1.) (05.08.2011)
Tra 141: Leopoldov - Luianky - Zlat Moravce - Kozrovce (27.09.2007)


Home