eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Report z GP Slovensko 2012
Peter, 12.09.2012 (6522 pretan)

V sobotu, 8. septembra 2012, sa vo Zvolene na nákladnej elezninej stanici uskutonil u 14. roník pretekov parných rušov „Grand Prix Slovensko“. Ja som sa so svojimi spoloníkmi, Dušanom a Norom, do Zvolena na populárne podujatie zašiel pozrie.

Do Zvolena sme prišli okolo deviatej hodiny. Návštevu sme zaali prehliadkou rušového depa, v ktorom na súa akali aj parné „mašinky“. V depe bolo na o pozera a tak sme zmeškali aj prvé kolo podujatia, ktorým boli preteky motorových vozov radu M 131.1. V tejto súai zvíazila košická posádka s motorovým vozom Magda M 131.1125.
 
Kyvadlová doprava medzi osobnou a nákladnou stanicou
GP 2012
 
Mimoriadny vlak z Banskej Bystrice
GP 2012
 
Maarská "Kaena"
GP 2012
 
Vyzdobený Pomaran
GP 2012
 
Štoker
GP 2012
 
Vystavená koajová technika
GP 2012
 
Rušne rôznych radov a náterov
GP 2012
 
Pokali sme, kým parné rušne posunovali z depa na nákladnú stanicu, a potom sme sa aj my premiestnili na plošinové vozne pristavené oproti vekej staninej budove, pôvodne Uhorskej severnej eleznice. Oproti predchádzajúcim roníkom došlo k zmene v ase a 14. roník pretekov parných rušov sa zaínal u o 11.30 h.
 
Súaiace rušne posunujú z depa
GP 2012
 
GP 2012
 
GP 2012
   
Nasledovalo predstavenie zástupcov ministerstva dopravy, elezniných spoloností, ktoré podujatie podporili, poroty a tie súaiacich rušov s ich posádkami. Tohtoroného podujatia sa nezúastnili posádky z Poska a eskej republiky. Súae sa tak zúastnili dve domáce posádky a dve posádky zo zahraniia, z Maarska a Rakúska. Slovensko zastupovala domáca posádka s parným rušom 422.0108 (malý býek), druhou bola posádka z Prievidze s parným rušom 464.001 (ušatá). Ušatá ráno priviezla z Prievidze mimoriadny vlak s návštevníkmi podujatia. Posádka z Maarska na súa prišla s rušom 27 MÁV so zaujímavým zeleným náterom. Posádka z Rakúska prišla s rušom kkStB 30 33.
 
Predstavitelia ministerstva dopravy a S a moderátor podujatia
GP 2012
 
Vystúpenie maoretiek
GP 2012
 
Po predstavení súaných posádok a parných rušov nasledoval krátky kultúrny program, v ktorom sa predstavili maoretky tanenej školy Zuzana. Potom sa akalo u len na zaiatok súae, ktorý bol zahájený výstrelom zo stredovekého dela. Posádky zápolili v tradiných disciplínach, známych mnohým návštevníkom. Boli to dynamické disciplíny (napr. šprint), ale aj disciplíny, ktoré preverili zrunos súaiacich posádok (napr. anglická pošta).
 
Zápolenie
GP 2012
 
Rakúska mašinka
GP 2012
 
Maarská mašinka
GP 2012
 
Maarská Kaena
GP 2012
 
A opä rakúsky ruše kkStB 30 33
GP 2012
 
Ja som sa snail priebeh súae zachyti na video a obas som urobil nejaký záber, tak ako moji dvaja spoloníci. Súa parných rušov mala rýchly priebeh, a prišla záverená bodka, ktorou bolo kotúanie súdku od piva na koaji. Porota medzitým vyhodnotila súa a poda predpokladov zvíazila posádka z Maarska.
 
Víazná posádka s rušom z Maarska
GP 2012
 
Cestou cez depo sme ešte vyfotili Karkulku T 444.0055
GP 2012
 
Popoludní boli pripravené viaceré mimoriadne jazdy. Najprv išiel do Banskej Bystrice parný vlak, tento sme vyfotili pri jeho odchode zo Zvolena. Potom sme sa rozhodli ís foti mimoriadny vlak do Krupiny, na ktorom išiel Pomaran T 678.0012. Na vlak sme pokali kúsok za Zvolenom pri Neresnickom tuneli a potom sa nám ho pošastilo vyfoti aj v Podzámoku.
  
Ušatá 464.001 na ele mimoriadneho vlaku
GP 2012
 
Zvolen mesto
GP 2012
 
Z Neresnického tunela vychádza Pomaran T 678.0012
GP 2012
 
Podzámok
GP 2012
 
Cestou domov sme sa zastavili ešte pred Zvolenskou Slatinou, kde sme pokali na návrat motorového vlaku z Kriváa. ia, na oblohe bolo stále dos vea oblanosti, a ako to u býva, pri prechode vlaku oblaky zakryli slnko. Napriek tomu sme domov odchádzali spokojní s výletom do Zvolena.
 
Mimoriadny motorový vlak pri návrate z Kriváa
GP 2012
  
Na záver zostáva u len poakova Klubu historickej techniky pri RD Zvolen a všetkým, ktorí podujatie pripravili a zabezpeili. Poakovanie patrí aj novému moderátorovi podujatia, Mgr. . Lehotskému z Klubu historických koajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach, ktorí 14. roník GP Slovensko moderoval.
 
Viac forografií z podujatia je vo fotoalbume.

Home