eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Tra ilina Rajec oslvila 113. rokov svojej existencie
Peter, 27.10.2012 (19226 pretan)

Minulý víkend usporiadali Spolonos Povaskej dráhy ilina a Povaské múzeum v iline tradiné spomienkové jazdy historickým motorovým vlakom na elezninej trati ilina – Rajec, tentoraz pri príleitosti 113. výroia existencie trate. U v minulosti som sa do Rajca na mimoriadne jazdy chystal, ia z rôznych dôvodov mi to nevyšlo. O to viac som sa tešil na mimoriadne jazdy v tomto roku. V sobotu, 20. októbra, som sa teda vybral do Rajca. 

Z histórie elezninej trate SR 126 ilina – Rajec
 
Výstavba miestnej eleznice ilina – Rajec mala nadväznos na Košicko-bohumínsku eleznicu (KB) a Povaskú eleznicu. Da 20. decembra 1870 prišiel zo smeru od Tešína po prvý krát skúšobný vlak KB do iliny. V roku 1883 bola otvorená prevádzka na alšej, Povaskej eleznici. eleznica umoujúca hromadnú prepravu surovín a tovarov tak vytvorila nové monosti rozvoja mesta a priemyslu. oraz viac sa však uvaovalo aj o vybudovaní eleznice juným smerom Rajeckou dolinou cez mesto Rajec a do Prievidze.
 
Prvotné návrhy z ias otvorenia KB uvaovali s vybudovaním úzkorozchodnej eleznice, ktorá by viedla cez Rajec a konila by v imanoch. Druhá alternatíva uvaovala s pokraovaním eleznice a do Prievidze. Tento druhý projekt bol však finanne nároný, preto do úvahy prichádzal skôr prvý návrh. Úmysel na stavbu úzkorozchodnej eleznice však ustúpil snahám o stavbu eleznice s normálnym rozchodom, ktorá by viedla z Rajca do Nitrianskeho Pravna a Prievidze. V decembri 1895 dostal povolenie na prípravné práce pre stavbu eleznice zo iliny cez Rajec a Nitrianske Pravno do Prievidze Pavol Ordödy. V júli 1896 dostal povolenie na prípravné práce pre výstavbu eleznice ilina – Rajec vekostatkár Leopold Herber. Uvaovalo sa u len s traou s normálnym rozchodom.
 
Výstavba eleznice zo iliny do Rajca sa zaala seriózne rieši a v roku 1897, kedy bola zaloená úastinná spolonos miestnej eleznice ilina – Rajec. Na výstavbu miestnej eleznice prispeli všetky mestá a obce leiace v Rajeckej doline. Zaloením úastinnej spolonosti a prispením miest a obcí finannými príspevkami bol vyriešený problém financovania výstavby a mohli by vypracované projekty a vykúpené pozemky. Trasu eleznice ovplyvovali názory, e eleznice by mala vies o najalej od obydlí, aby obyvateov nerušila svojim hlukom. Predstavitelia jednotlivých obcí zase naopak chceli umiestni zastávku o najblišie k obci, preto sa asto muselo hada kompromisné riešenie. Napríklad obce Porúbka a Turie sa nevedeli dohodnú na polohe elezninej zastávky a muselo rozhodnú upné zastupitestvo.  
 
Koncesiu pre výstavbu a prevádzkovanie eleznice zo stanice KB v iline do Rajca získal nariadením ministerstva obchodu . 76142 z 10. novembra 1898 majite firmy Vasútépitési és Üzemi Vállalat (Podnik pre stavbu a prevádzkovanie elezníc) L. Arnoldi a jeho spoloníci J. Becker a L. Herber.
 
Práce na výstavbe eleznice napredovali rýchlo, pretoe tra neprekonávala iadne väšie prekáky, iba nad riekou Rajianka bolo potrebné postavi štyri mosty. Tra takmer v celej dke vedie po násype s najväšou výškou 5 m. V staniciach boli postavené tri výpravné budovy, dve stráne stanovištia s akárou, dva akárenské prístrešky, tri sklady a rovnako tri nákladiská. Na šírej trati boli vybudované dve stráne stanovištia. Zo 48 cestných kríení bolo 43 úrovových a 5 prechádzalo pod traou podchodom. Stavebná dka trate je 21,285 km. Technické parametre zodpovedali podmienkam pre výstavbu miestnych tratí, minimálny polomer oblúkov bol 250 m a nápravový tlak bol urený na maximálne 10 t. Stavebné náklady dosiahli výšku 1,86 mil. korún a prvý slávnostný vlak po nej prešiel 10. októbra 1899.
 
Po otvorení bola prevádzka na miestnej eleznici zmluvne odovzdaná spolonosti KB, priom zisk sa delil napoly medzi KB a úastinnú spolonos miestnej eleznice. Dopravu na trati zabezpeoval parný ruše triedy XII KB (Budapest, 1899, výr. . 1411), ktorému na KB bolo pridelené inventárne íslo 530. SD ho neskôr oznaili ako 310.510. Tento ruše bol v prevádzke a do roku 1927. Dopravu neskôr zabezpeovali rušne radov 313, 423, 433 a 534. Pre údrbu a bené ošetrenie bola v Rajci postavená výhreva, ktorá organizane patrila pod depo v iline.
 
eleznica prispela k rozvoju Rajeckej doliny a umonila vznik a rozvoj nových podnikov. V roku 1911 bola zahájená prevádzka v cementárni Lietavská Lúka a v Rajci bola otvorená súkenná továre. Zvýšila sa aba dreva v okolitých lesoch. Vytvorili sa nové pracovné príleitosti, teda sa zvýšila zamestnanos a ivotná úrove miestneho obyvatestva.
 
Za dobu svojej existencie tra zaila aj menej príjemné chvíle, nehody a poškodenia sa nevyhli ani tejto trati. Tra bola viac krát na viacerých miestach poškodená podmytím z dôvodu náhlych prívaloch daov. Tie, ani vojnové udalosti neobišli túto tra. Na sklonku druhej svetovej vojny bol zo iliny vypravený zvláštny vlak do Rajca, ktorého úlohou bolo tra v celej dke podmínova a vyhodi do vzduchu aj všetky mosty cez Rajianku. K tomuto aj došlo da 10. marca 1945, kedy boli vo všetkých staniciach poškodené výhybky a vyhodené do vzduchu boli aj všetky mosty nad Rajiankou.
 
Rajecká Ana 2012   
 
Spomienkové jazdy na tejto trati majú svoju históriu. Prvá jazda historického vlaku sa uskutonila pri príleitosti 90. výroia trate da 9. decembra 1989, kedy sa parný vlak o 9.30 h vybral zo iliny do Rajca a spä. Minulý víkend sa uskutonili tohtoroné spomienkové jazdy motorovým vlakom, ktorý bol zloený z motorového voza M 131.1443 a prívesného voza Blm (SD 70 54 25-09 317-0).
 
Po príchode do Rajca som sa potešil. Obával som sa toti hmly, ale tu bolo u krásne slneno. Rozhodol som sa zájs oproti vlaku idúcemu zo iliny, no u za Rajcom som zmenil svoje rozhodnutie. Rajecká dolina bola ešte zahalená hmlou, preto som sa vrátil tesne pred Rajec, kde som na historický vlak pokal.  
 
Rajecká Ana 2012 pred Rajcom
Rajecká Ana 2012
 
Po prejdení vlaku som zašiel na stanicu v Rajci, kde bolo vea udí, ktorí pricestovali historickým vlakom. Väšinou išlo o rodiov s demi. Na odchod do iliny tu akal motorový ruše 771.020-5 so sluobným vozom. Po odchode manipulaného vlaku nasledovalo obiehanie prívesného voza. 
 
V stanici po príchode
Rajecká Ana 2012
 
Obiehanie prívesného voza
Rajecká Ana 2012
 
Rozmýšal som, i budem motorový vlak pri jeho návrate do iliny foti, alebo sa ním preveziem. Nakoniec som sa rozhodol previez Rajeckou Anou do iliny s tým, e naspä do Rajca sa mono vrátim riadnym osobným vlakom. Pred odchodom do iliny sa vlak opä naplnil vozenia chtivými, niektorí museli dokonca stá. Krátko po mojom nastúpení sa vlak pohol.
 
Tra nie je dlhá a cesta ubiehala rýchlo. Hmla sa medzitým úplne rozplynula, take som sledoval okolie. Okolité lesy hrali jesennými farbami, ktoré zvýrazovalo slnené poasie. Netrvalo dlho a boli sme v iline. Aj tu nasledovalo obiehanie a odstavenie súpravy historického vlaku. Pre cestujúcich bol v Budatínskom zámku v iline po oba víkendové dni pripravený alší sprievodný program, ale ja som dal prednos sledovaniu elezninej prevádzky na ilinskej stanici.
 
ilina
Rajecká Ana 2012
 
Hurvínek obieha
Rajecká Ana 2012
 
Odstavená súprava
Rajecká Ana 2012
 
Dnes do Rajca chodia motorové jednotky radu 813
Rajecká Ana 2012
  
Chvíu som fotil a uvaoval o alej. Do Rajca odchádzal osobný vlak, tak som si v automate kúpil cestovný lístok. Chcel som z Rajca ís autom oproti Rajeckej Ani a spravi nejaké traové fotografie. Nakoniec som však do vlaku nenastúpil, ale pokal som na odchod historického vlaku, ktorým som sa vrátil do Rajca. Cestou spä som urobil pár záberov na zastávkach a staniciach, kde vlak zastavil. V Lietavskej Lúke sme sa kriovali s vlakom z Rajca do iliny.
 
ilina zarieie
Rajecká Ana 2012
 
Kriovanie v Lietavskej Lúke
Rajecká Ana 2012 Rajecká Ana 2012
 
Rajecké kúpele
Rajecká Ana 2012
 
Opä Rajec
Rajecká Ana 2012
 
M 131.1443 ako Rajecká Ana 2012
Rajecká Ana 2012
 
Po príchode do Rajca motorový voze opä obiehal prívesný. Urobil som posledné zábery a pretoe nasledovala dlhšia prestávka, rozhodol som sa svoj výlet v Rajci ukoni. K dobrej nálade a spokojnosti cestujúcich v sobotu prispelo aj krásne slnené jesenné poasie. Na záver zostáva u len poakova organizátorom akcie Rajecká Ana 2012. A o rok mono do videnia...
 
Pouité literárne zdroje: 
  • Ing. Jií Kubáek, CSc. a kol.: Dejiny elezníc na území Slovenska, SR, Bratislava 1999,
  • Ing. Dušan Lichner, CSc.: Vlakom Rajeckou dolinou, SR 1999.

Svisiace lnky:
Tip na vkend: Nostalgick jazda Rajeckou Anou (03.10.2015)
Nostalgick jazda Rajeckou Anou a nov mzeum dopravy (12.10.2013)


Home