eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
T - ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
eleznin stanica Zlat Moravce
Peter, 04.02.2013 (31621 pretan)

elezniná stanica Zlaté Moravce leí v km 61 na jednokoajnej neelektrifikovanej trati Leopoldov – Kozárovce (SR 141). Do stanice je zaústená tie jednokoajná neelektrifikovaná tra z Nových Zámkov (SR 151). Stanica je orientovaná v severojunom smere a výpravná budova leí napravo od koajiska.

elezniná stanica Zlaté Moravce má osem koají, z toho sedem dopravných a jednu manipulanú. Pri štyroch koajach sú vybudované zvýšené nástupištia s pevnou hranou. Na vchodoch od Šurian a Luianok sú mechanické vchodové návestidlá. Na severnom zhlaví na vchode od Kozároviec je taktie mechanické vchodové návestidlo, alej mechanické zriaovacie návestidlo na vlekovej koaji do miestnej tehelne a na odchode je mechanické odchodové návestidlo pre skupinu dopravných koají. Na severnom aj junom zhlaví sú obojstranné koajové spojky. Koajisko severného zhlavia pretína cestná komunikácia a elezniné priecestie je chránené mechanickými závorami. Na junej strane koajiska stanice je vybudované menšie depo s rotundou pre tri rušne, pred ktorou je menšia toa.
 
Výpravná budova z koajiska
Zlaté Moravce
 
Výpravná budova z ulice
Zlaté Moravce
 
Odstavený prívesný voze
Zlaté Moravce
 
Z histórie tratí v okolí Zlatých Moraviec
 
elezniná stanica v Zlatých Moravciach bola vybudovaná pri výstavbe „miestnej eleznice v údolí itavy“. Koncesia pre výstavbu a prevádzkovanie trate s normálnym rozchodom v údolí itavy medzi Šuranmi a Zlatými Moravcami udelená nariadením ministerstva obchodu . 20091 z 28. apríla 1893 koncesionárom Štefanovi Keglevichovi, firme Soenderop a spol. a Michalovi Pollacsekovi. Dodatoná koncesia pre výstavbu a prevádzkovanie trate Zlaté Moravce – Topoianky bola udelená uvedeným koncesionárom nariadením ministerstva obchodu . 36724 zo 16. mája 1895 ako dodatok koncesie z roku 1893.
 
Na 46 km dlhej trati zo Šurian do Topoianok bolo vybudovaných sedem staníc a dve zastávky. Postavených bolo tie sedem výpravných budov, 14 skladov, jedna remíza rušov a 14 stránych stanovíš. Na trati bolo postavených 87 mostov, z toho tri najväšie mosty s rozpätiami 15,4 a 50 m mali drevenú konštrukciu. Kvôli výstavbe miestnej eleznice došlo k rozšíreniu stanice v Šuranoch. Stavebné náklady dosiahli výšku 3,234 mil. korún. Prevádzka na trati Šurany – Zlaté Moravce sa zaala 7. septembra 1894 a na trati Zlaté Moravce – Topoianky 21. septembra 1895.
 
Osobný vlak do Úan nad itavou
Zlaté Moravce
 
Obojstranná koajová spojka
Zlaté Moravce
 
Toa pred rotundou
Zlaté Moravce
 
Odstavené rušne
Zlaté Moravce
 
MR 751.205-6 posunuje
Zlaté Moravce
  
O pár rokov neskôr bola vybudovaná miestna eleznica zo Zlatý Moraviec do Kozároviec. Tra do Topoianok odbouje z trate do Kozároviec. Pri výstavbe bola zastávka Kozárovce leiaca na miestnej eleznici Levice – Hronská Dúbrava prestavaná na prípojnú stanicu. Koncesia na výstavbu a prevádzku tejto eleznice bola udelená nariadením ministerstva obchodu . 19980 z 22. marca 1912 továrnikovi Albertovi Petöovi zo Zlatých Moraviec a Ing. Vojtechovi Gersterovi z Budapešti.
 
Na 19,1 km dlhej trati boli vybudované tri stanice a jedna zastávka. Stavebné náklady boli vo výške 1,642 mil. korún. Prevádzka na trati bola zahájená 14. decembra 1912.
  
Odstavené MÚV-ky traového úseku
Zlaté Moravce
 
Obojstranná koajová spojka na severnom zhlaví
Zlaté Moravce
 
Priecestie chránené mechanickými závorami
Zlaté Moravce
 
Mechanické návestidlá (odchodové a zriaovacie)
Zlaté Moravce Zlaté Moravce
 
Smer Topoianky, resp. Kozárovce
Zlaté Moravce
  
Po vzniku 1. SR bola zahájená výstavba viacerých elezniných tratí. Medzi nimi aj tra Zlaté Moravce – Zbehy (súasná stanica Luianky). Tra bola projektovaná pre minimálny polomer oblúkov 300 m a najväšie stúpanie 14 ‰. Tra vedie na rozhraní juného Slovenska a pohoria Tríbe územím s vysokou hladinou spodnej vody a vemi náchylným na zosuv, o sa odrazilo na rozsahu zemných prác. Charakter trate si vyiadal vybudova a 85 mostných objektov, z toho sedem väších mostov. Umelé stavby spotrebovali 67 tisíc m3 kamea a 53,9 tisíc m3 betónovej zmesi. Výstavbu vykonávali firmy Müller a Kapsa, Konstruktiva, Brati Špakové, Lanna a Bratislavské stavebné podniky Schwarz a spol. Pri výstavbe prišlo o ivot pä robotníkov. Komplikácie spôsobili záplavy na rieke Nitra v roku 1937. Prevádzka na trati bola zahájená 15. mája 1938.
 
elezniná tra z Leopoldova, cez Luianky a Zlaté Moravce do Kozároviec sa po Viedenskej arbitrái, kedy Slovensko stratilo znanú as územia aj so elezninými traami, stala strategickou, pretoe spájala hlavné mesto so stredným Slovenskom.  
 
Cestovný poriadok z roku 1948
CP
 
Cestovný poriadok z roku 1964
CP
  
Cez Zlaté Moravce dlhé roky premával rýchlik z Bratislavy do Plešivca, po vybudovaní trate z Roavy do Turne nad Bodvou, chodil rýchlik a do Košíc. Známy bol pod názvom Tekov, ktorý dostal vlak neskôr. Osobná doprava zo Zlatých Moraviec do Topoianok bola zastavená ešte v roku 1979. Vo februári 2003 bola zastavená osobná doprava na trati 141 z Luianok do Kozároviec a na trati 151 z Úan nad itavou do Zlatých Moraviec, na tejto trati bola v júni 2003 doprava obnovená.
 
Viac fotografií stanice je vo fotoalbume. Okrem vlastných poznámok bola pouitá literatúra:
  1. KUBÁEK Jií, Ing., CSc., a kol: Dejiny elezníc na území Slovenska, SR, 1999

Svisiace lnky:
eleznin most v Hlohovci (27.05.2012)
Tra 141 sek Luianky Zlat Moravce (2.) (05.08.2011)
Tra 141 sek Luianky Zlat Moravce (1.) (05.08.2011)
Tra 141: Leopoldov - Luianky - Zlat Moravce - Kozrovce (27.09.2007)


Home