eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 30.03. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Fotoreport������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������e
Rendez 2013 mojim objektvom
Peter, 18.06.2013 (6239 pretan)

Uplynulý víkend sa v Bratislave u po pätnásty raz konal zraz historickej elezninej techniky, ktorú zorganizovali eleznice Slovenskej republiky v spolupráci s domácimi a zahraninými klubmi a spolkami, ktoré sa o elezninú techniku starajú. V sobotu som sa na Rendez zašiel pozrie. 

Minulý rok mi iné povinnosti neumonili návštevu tejto obúbenej akcie, preto som sa tešil na ten tohtoroný Rendez. Do areálu depa som prišiel okolo deviatej hodiny, depo bolo ešte prázdne, len okolo parných rušov bol ruch. elezniní nadšenci aj posledný as pred akciou venovali údrbe svojich parných miláikov. Na oblohe bolo tzv. mlieko a slnko sa len horko-ako predieralo von. Chvíu som sa prechádzal po areáli a snail sa zachyti skorú rannú atmosféru. 
 
Ušaté
Rendez 2013
 
Motorák z Tisovca
Rendez 2013
  
Organizátori pripravili dopoludnia viaceré mimoriadne jazdy parných a motorových vlakov. Ja som sa rozhodol zájs za Bratislavu na tra 110, kde som za Devínskym Jazerom akal na parný vlak z Malaciek, na ktorom išla mazutka. Obloha síce vea svetla neposkytovala a situácia sa skôr zhoršovala. To však nebolo to, o mi pokazilo náladu a snímku parného vlaku. Práve v ase, ke sa historický parný vlak objavil v oblúku, mi za chrbtom hual nákladný vlak, ktorý mi znemonil urobi oakávaný zaber. Hne z rána som mal vylepšenú náladu.
 
Vylepšova nálady
Rendez 2013
  
Vrátil som sa do Rae. Ke som po dlhšom hadaní našiel voné miesto na zaparkovanie, presunul som sa opä do areálu depa. Kráajúc popri koaji som vyfotil najprv súpravu „Hurvínkov“, ktoré v sobotu zabezpeovali kyvadlovú dopravu medzi depom v Rai a hlavnou stanicou. Stihol som aj jeden záber mazutky, ktorá priviezla mnostvo návštevníkov na akciu a posunovala s prázdnou súpravou do areálu.
 
Motorový vlak smeruje na hlavnú stanicu pre návštevníkov podujatia
Rendez 2013
 
Mazutka posunuje so súpravou do areálu depa
Rendez 2013
  
Napoludnie, u tradine, zazneli tóny komorného dychového orchestra, ktorý spríjemoval atmosféru akcie. Návštevníkov v areáli postupne pribúdalo. Snail som sa urobi pár záberov, aj ke obloha bola stále zachmúrená.
 
Komorný dychový orchester v akcii
Rendez 2013
 
Areál depa sa postupne zapal návštevníkmi
Rendez 2013
 
Papagáj z Popradu pózuje s vodárou
Rendez 2013
  
Ke sa priblíila trinásta hodina, presunul som sa k toni. Nasledovalo defilé historických exponátov. Na toni sa postupne predstavili viaceré parné, motorové a dokonca aj elektrické rušne, taktie motorový voze Arpád z Maarska. Našastie sa trochu vyasilo, take podmienky pre fotenie sa zlepšili. Horšie bolo to, e sa aj dos oteplilo.
 
Píšala modelu parného ruša zahájila defilé
Rendez 2013
 
Po Albatrose na tou priletel Papagáj
Rendez 2013
 
Ušatá z iech
Rendez 2013
 
Ušatá z Prievidze
Rendez 2013
 
Deínska Líza
Rendez 2013
 
Domáca Mazutka ukázala silu svojho komína
Rendez 2013
 
Ani Štoker sa nedal zahanbi
Rendez 2013
 
Návšteva z Rakúska - rýchlikový ruše 310.23
Rendez 2013
 
Malý býek zo Zvolena
Rendez 2013
 
Arpád prišiel z Maarska
Rendez 2013
 
Pilštyk z Popradu
Rendez 2013
  
Ke sa prehliadka na toni skonila, exponáty chvíu posunovali vo vyhradenom priestore bez návštevníkov, take sa dali urobi alšie zábery. Potom sa vyhradený priestor opä zaplnil návštevníkmi, ktorí sa chceli vyfoti s tým svojim rušom, i sa pozrie do kabíny rušovodia, alebo povozi na motorovej drezine.
 
Hektor so Zamraenou
Rendez 2013
 
Parné rušne pri zauhovacom výahu
Rendez 2013
 
Najmenší sa mohli povozi na malom vláiku
Rendez 2013
 
Areál depa
Rendez 2013
 
Motorové zátišie
Rendez 2013
 
Trojicu elektrických rušov v depe posunovala Karkulka
Rendez 2013
 
Samozrejme, e na takomto stretnutí nemôu chýba ani stretnutia s priatemi a známymi umi, take okrem fotenia sa lovek pobavil aj pri rozhovoroch s nimi. Popoludní boli naplánované alšie mimoriadne jazdy, ale nemal som u v pláne ís niekam foti. Okrem prehliadky vystavených exponátov sa mohli návšetvníci povozi na motorových drezinach, i pokocha pohadom na modelové koajiská, ktorých tu bolo niekoko. Atrakcií bolo pripravených dos, take bolo si z oho vybera. Ma akala dlhá cesta domov a horúce poasie bolo únavné. Preto som sa pred odchodom posilnil dobrým gulášom, ktorý navaril Albatros klub. Odchádzajúc z depa som urobil na rozlúku ešte posledný záber historického motorového vlaku.
 
Magda na ele motorového vlaku
Rendez 2013
 
Na záver zostáva u len poakova sa organizátorom za peknú akciu. Viaceré fotografie z podujatia sú vo fotoalbume. Foto: © autor

Home