eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 29.05. 2023
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
T - ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Most na trati 131 vo Vrakuni
Peter, 03.11.2013 (39486 pretan)

elezniná tra z Bratislavy do Dunajskej Stredy bola do prevádzky uvedená 23. augusta 1895. Neskôr, 17. novembra 1896, bola prevádzka zahájená z Dunajskej Stredy do Komárna. Vo Vrakuni (predtým Vereka) elezniná tra pretína Malý Dunaj, ktorý spolone s tokmi Dunaja a Váhu vytvára itný ostrov.

Súasný most leí na jednokoajnej trati SR 131 z Bratislavy do Komárna v km 7,892. Oceový most s hornou mostovkou má tri polia a jeho dka poda údajov SR je 80,600 m. Na pravej strane v smere toku rieky Malý Dunaj je na moste umiestnená lávka pre peších. Súasný most bol vybudovaný po skonení 2. svetovej vojny. Predchádzajúce mosty boli zniené, resp. poškodené.
 
Most nad Malým Dunajom vo Vrakuni
Most nad Malým Dunajom vo Vrakuni
 
Pôvodný most na trati z Bratislavy do Dunajskej Stredy z roku 1895 postavený ako roštový na vysokých drevených bárkach mal celkovú dku 170 m. V roku 1920 pri poiari zhorelo jeho pä polí, ktoré boli nahradené 10 m dlhými eleznými provizóriami. Náklady na udriavanie prevádzky schopného stavu tak vekého provizórneho objektu boli vysoké, z tohto dôvodu sa správa štátnych dráh (SD) rozhodla nahradi pôvodný most novým elezným mostom, ktorý mal ma tri polia o vekosti 18 + 38 + 18 m. Nové opory mosta boli umiestnené tak, aby nebola narušená prevádzka na trati. Výstavba nového mostu bola ukonená v roku 1925. Piliere mosta postavila f. Brati Redlichové v Brn a elezné konštrukcie dodala Spolonos pre stavbu mostov a strojov v Adamove. Nový most bol vybudovaný v roku 1925 s rozpätím nosných konštrukcií 19,90 + 40,10 + 19,90 m. Prvé a tretie pole malo konštrukciu s plnostennými hlavnými nosníkmi s hmotnosou 2 x 30 t, v druhom poli bola poloená nová priehradová konštrukcia hlavných nosníkov so spodnou mostovkou s hmotnosou 107 t.
 
Výstavba nového mosta v roku 1925
Most nad Malým Dunajom vo Vrakuni
 
Budovanie podpery
Most nad Malým Dunajom vo Vrakuni
  
Na sklonku 2. svetovej vojny bol most nad Malým Dunajom zniený ustupujúcim nemeckým vojskom. Kovová konštrukcia mosta sa zrútila do koryta rieky a zniené piliere neumoovali výstavbu nového mosta v jeho osi. Z tohto dôvodu bolo rozhodnuté o výstavbe provizórneho mostného telesa leiaceho mimo os pôvodného mosta. Vojnovými udalosami bolo poškodených a zniených mnostvo elezniných mostov. Prioritou sa však stalo zásobovanie Bratislavy uhlím a potravinami. Aj z tohto dôvodu sa obnovenie elezninej prevádzky na trati z Bratislavy do Komárna stalo dôleitou úlohou. Aj ke v tomto prípade išlo len o mostné provizórium, malo spa poiadavky na ivotnos najmenej pä rokov. A niekoko rokov potom bol vybudovaný nový most.
 
Súasný most má tri polia. Prvé pole je nad miestnou komunikáciou (ul. Leknová), prostredné pole je nad riekou Malý Dunaj a tretie nad hlavnou cestou II/572 (ul. Ráztoná).
 
Most nad Malým Dunajom vybudovaný po 2. svetovej vojne
Most nad Malým Dunajom vo Vrakuni
 
Smer Bratislava
Most nad Malým Dunajom vo Vrakuni
 
Boný pohad na most
Most nad Malým Dunajom vo Vrakuni
 
Motorový osobný vlak do Dunajskej Stredy a Komárna
Most nad Malým Dunajom vo Vrakuni
   
Mnostvo udí, ktorí denne cestujú vlakmi do Bratislavy za prácou a do škôl, nemajú ani tušenie o tom, aké historické udalosti sa na prvý pohad z bezvýznamným mostom spájajú. Pouitá literatúra:
 
  • Deset let SD, Praha 1928, reprint pôvodného vydania z roku 1928, D, a.s., Praha 2007,
  • Ing. Richard Halfar a kol.: Miestna eleznica Bratislava – Komárno, Vydané v spolupráci s Albatros klubom pri RD Bratislava hlavné, 2004,
  • Rekonštrukcia elezníc na Slovensku, Povereníctvo dopravy a verejných prác, Bratislava 1946,
  • Ing. Alojz Drozd, Ing. Eugen Chladný, Ing. Ladislav Paulíny, Ing. Ivan Poliaek, CSc., Ing. Vladimír Vébr, doc. Ing. Jozef Zvara, CSc.: Stavebníctvo na Slovensku 1945 – 1985 Dopravné stavby, ALFA Bratislava 1989,
  • Ing. Kubáek a kol.: Dejiny elezníc na území Slovenska,
  • Ing. Krejiík: Po stopách našich eleznic.

Svisiace lnky:
Nov zastvka v bratislavskej Vrakuni (24.09.2016)
lt vlaky na itnom ostrove (18.11.2012)
RegioJet naplno na trati Bratislava - Komrno (04.03.2012)
Spolonos RegioJet zahjila skobn jazdy pre ud (26.02.2012)
Spolonos RegioJet pripravuje skobn jazdy pre ud (22.02.2012)
Rekontrukcia trate Bratislava Dunajsk Streda (13.12.2011)
Albatros 498.104 na vlete do Dunajskej Stredy (12.12.2011)
Rekontrukcia elezninej trate Podunajsk Biskupice Dunajsk Streda (13.09.2011)
Talentom na vlet do Komrna (04.05.2011)
Spolonos RegioJet usporiada prezentan jazdy (25.04.2011)
Spomienka na mechaniky (2.) (15.02.2011)
Spomienka na mechaniky (1.) (06.02.2011)
Vlaky spolonosti RegioJet bud chodi na trati Komrno Bratislava (30.12.2010)
Tra Kvetoslavov amorn by dnes oslvila 95 rokov (23.12.2010)
Tra 131: Bratislava Nov Mesto - Dunajsk Streda - Komrno (27.09.2007)


Home