Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 03.12. 2023
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Ko������������ajov������������ vozidl������������
Označovanie nákladných vozňov
Peter, 21.02.2014 (20582 prečítané)

Na stránkach magazínu Železničné.info sú už uverejnené články o označovaní hnacích koľajových vozidiel a tiež o označovaní osobných vozňov. Rovnako aj pri nákladných vozňoch je zavedený systém označovania, ktorý umožňuje ich jednoduchú a presnú identifikáciu. Vzhľadom na množstvo druhov prepravovaných nákladov je na železničných tratiach v prevádzke aj množstvo typov nákladných vozňov.

Označenie nákladných vozňov pozostáva s písmen a číslic a je jednotné pre všetky železnice, ktoré sú členmi UIC a OSŽD. Zostavené je so zreteľom na ich prepravné využitie. Nápisy na nákladných vozňoch poskytujú jednoduchú a presnú identifikáciu a informácie o ich charakteristike a spôsobe využitia.
 
Označenie každého vozňa tvoria tieto štyri časti:
 
a)     režim použitia vozňa, ktorý pre daný vozeň platí v medzinárodnej preprave (kód interoperability),
b)     označenie vlastníckej železničnej správy, resp. kód štátu,
c)      prevádzková charakteristika vozňa,
d)     poradové číslo vozňa v rámci jeho prevádzkovej charakteristiky.
 
Označenie časti a) až c) je na vozni vyhotovené dvoma spôsobmi, jednak číselným označením, ktoré je určené najmä pre spracovanie údajov výpočtovou technikou, a jednak písmenovým označením.
 
Číselné označenie
 
Číselné označenie nákladných vozňov tvorí 12 číslic:
 
 • 1. a 2. číslica vyjadruje režim použitia vozňa v medzinárodnej preprave, tzv. kód interoperability vozňa,
 • 3. a 4. číslica označuje vlastnícku železničnú správu, resp. kód štátu, v ktorom je vozeň zaregistrovaný,
 • 5. až 8. číslica označuje prevádzkovú charakteristiku vozňa, základné a vedľajšie označenie,
 • 9. až 11. číslica udáva poradové číslo v rámci výrobnej série,
 • 12. číslica je kontrolnou číslicou. 
kód interoperability
kód štátu
vlastné číslo vozňa
kontrolná číslica
XX
XX
XXXX XXX
- X
 
Spôsob číselného a písmenového označenia na nákladných vozňoch:
sposôb označenie nákladného vozňa 
 
Na vozňoch, kde nie je dostatok priestoru,
je označenie vykonané nasledovným spôsobom (napr. plošinové vozne):
sposôb označenie nákladného vozňa
 
Kód interoperability
 
V medzinárodnej preprave kód interoperability identifikuje prvé dvojčíslie označenia nákladného vozňa, ktoré jednoznačne určuje:
 
 • spôsobilosť vozňa pre medzinárodnú prepravu,
 • meniteľnosť rozchodu,
 • nezávislosť náprav alebo podvozkov.
Číselné označenie je doplnené písmenovou skratkou vyjadrujúcou spôsobilosť vozňa na použitie v medzinárodnej preprave.
 
kód interoperabilty
 
Kód štátu
 
Číselné označenie vlastníckej železničnej správy, resp. kódu štátu (krajiny), v ktorom je vozeň zaregistrovaný, je uvedené napr. v tabuľke uvedenej v článku o označovaní osobných vozňov.
 
Vlastné číslo vozňa
 
Vlastné číslo vozňa je tvorené štyrmi číslicami vyjadrujúcimi jeho prevádzkovú charakteristiku a tromi číslicami udávajúcimi jeho poradové číslo.
 
Kontrolná číslica
 
Kontrolná číslica je umiestnená vpravo za vlastným číslom vozňa, od ktorého je oddelená pomlčkou, a vzťahuje sa na prvých 11 číslic číselného označenia vozňa, s ktorým tvorí celkové číselné označenie pre identifikáciu vozňa.
 
Kontrolná číslica slúži pre kontrolu správnosti celého číselného označenia vozňa a vypočíta sa spôsobom podobným, ako u iných koľajových vozidiel.
 
V prípade vozňa radu Zas s číselným označením 31 56 7850 530-8 konkrétne takto:
 
Číselné označenie vozňa
3
1
5
6
7
8
5
0
5
3
0
Σ
číslice na nepárnom mieste sa násobia 2
6
 
10
 
14
 
10
 
10
 
0
-
číslice na párnom mieste sa násobia 1
 
1
 
6
 
8
 
0
 
3
 
-
ciferný súčet jednotlivých číslic výsledku
6
+1
+1+0
+6
+1+4
+8
+1+0
+0
+1+0
+3
+0
32
 
Výsledok súčtu (32) sa odčíta od najbližšej vyššej desiatky (40) a výsledok (8) je kontrolnou číslicou. Kompletné číselné označenie vozňa je: 31 56 7850 530-8.
 
Písmenové označenie
 
Písmenové označenie nákladných vozňov pozostáva z:
 
 • jedného veľkého písmena, ktorému číselne zodpovedá 5. číslica dvanásťmiestneho číselného označenia vozňa, je to tzv. základné radové označenie, 
Tabuľka písmenového základného označenia vozňa (1.)
5. číslica
Písmeno
Charakteristika vozňa
1
G
krytý vozeň bežnej stavby
2
H
krytý vozeň osobitnej stavby
3
K
plošinový vozeň 2-nápravový bežnej stavby s nízkymi sklopnými stenami a krátkymi klanicami
3
O
plošinový a otvorený vozeň bežnej stavby s dvomi alebo tromi nápravami so sklopnými nízkymi stenami a klanicami
3
R
plošinový podvozkový vozeň bežnej stavby so sklopnými čelnými stenami a klanicami
4
L
plošinový vozeň s nezávislými nápravami osobitnej stavby
4
S
plošinový podvozkový vozeň osobitnej stavby
5
E
otvorený (vysokostenný)vozeň bežnej stavby s plochou podlahou s možnosťou čelného alebo bočného vyklápania
6
F
otvorený vozeň osobitnej stavby
7
Z
cisternový vozeň
8
I
chladiaci vozeň s regulovanou teplotou
9
U
vozeň špeciálnej stavby nezaradený do radu F, H, L, S a Z
0
T
vozeň s otvárateľnou strechou
 
 • malých písmen, tzv. vedľajšie radové označenie, podľa ktorého možno zistiť základné prevádzkové a technické charakteristiky nákladného vozňa z hľadiska jeho použitia.
Pre všetky základné rady platí jednotné označenie:
 
 • q“ – priebežné vedenie elektrického vykurovania pre všetky druhy a napätia elektrického vykurovania,
 • qq“ – priebežné vedenie elektrického vykurovania a vykurovacie zariadenia pre všetky druhy a napätia elektrického vykurovania,
 • s“ – spôsobilý na rýchlosť do 100 km/h,
 • ss“ – spôsobilý na rýchlosť do 120 km/h.
Písmenové vedľajšie označenie národné, ktoré železničné správy používajú podľa vlastného uváženia: t, u, v, w, x, y, z.
 
Jednotlivé písmená vedľajšieho písmenového označenia sa radia za veľké písmeno základného písmenového označenia radu podľa abecedy.
 
Vzťah medzi písmenovým základným a vedľajším radovým označením a číselným označením je direktívne určená.
 
Tabuľka písmenového základného označenia vozňa (2.)
Základné písmenové označenie
Zodpovedajúce označenie 1. resp. 2. číslice
Charakteristika vozňa
E
50, 51, 52,
53, 54, 55, 59
otvorený (vysokostenný)vozeň bežnej stavby s plochou podlahou s možnosťou čelného alebo bočného vyklápania
F
6
otvorený vozeň zvláštnej stavby
G
1
krytý vozeň bežnej stavby
H
2
krytý vozeň osobitnej stavby
I
8
chladiaci vozeň
K
30, 31, 32,
33, 34
plošinový vozeň 2-nápravový bežnej stavby s nízkymi sklopnými stenami a krátkymi klanicami
L
40, 41, 42,
43, 44
plošinový vozeň s nezávislými nápravami osobitnej stavby
O
36, 37
plošinový a otvorený vozeň bežnej stavby s dvomi alebo tromi nápravami so sklopnými nízkymi stenami a klanicami
R
35, 38, 39
plošinový podvozkový vozeň bežnej stavby so sklopnými čelnými stenami a klanicami
S
45, 46, 47,
48, 49
plošinový podvozkový vozeň osobitnej stavby
T
56, 57, 58
vozeň s otvárateľnou strechou
Z
7
cisternový vozeň
U
9
vozeň špeciálnej stavby nezaradený
do radu F, H, L, S a Z
 
 
ZÁKLADNÉ RADOVÉ OZNAČENIE: E
Otvorený vozeň bežnej stavby, čelne a bočne výklopný s plochou podlahou
Vedľajšie radové označenie:
a
s 2 dvojnápravovými podvozkami
aa
so 6 alebo viacerými nápravami
c
s vykladacími klapkami v podlahe vozňa
k
s 2 nápravami: nakladacia hmotnosť < 20 t
so 4 nápravami: nakladacia hmotnosť < 40 t
so 6 a viac nápravami: nakladacia hmotnosť < 50 t
kk
s 2 nápravami: 20 t nakladacia hmotnosť < 25 t
so 4 nápravami: 40 t nakladacia hmotnosť < 50 t
so 6 a viac nápravami: 50 t nakladacia hmotnosť < 60 t
l
bočne nevýklopný
m
s 2 nápravami: nakladacia dĺžka < 7,7 m
so 4 a viac nápravami: nakladacia dĺžka < 12 m
o
čelne nevýklopný
 
ZÁKLADNÉ RADOVÉ OZNAČENIE: F
Otvorený vozeň osobitnej stavby
Vedľajšie radové označenie:
a
s 2 dvojnápravovými podvozkami
aa
so 6 alebo viacerými nápravami
b
veľkopriestorový vozeň s nezávislými nápravami, ložný objem 45 m3
c
samospádové vykladanie vlastnou hmotnosťou tovaru, možné dávkovanie,
obojstranne výsypný podľa voľby, vysoko položený výsypný otvor
cc
samospádové vykladanie vlastnou hmotnosťou tovaru, možné dávkovanie,
obojstranne výsypný podľa voľby, nízko položený výsypný otvor
f
spôsobilý na prepravu do Veľkej Británie (trajektová a tunelová doprava)
k
s 2 a s 3 nápravami: nakladacia hmotnosť < 20 t
kk
s 2 a s 3 nápravami: 20 t nakladacia hmotnosť < 25 t
so 4 nápravami: nakladacia hmotnosť < 40 t
so 6 a viac nápravami: nakladacia hmotnosť < 50 t
l
vykladanie samospádom súčasne obojstranne, vysoko položený výsypný otvor
ll
samospádové vykladanie, súčasne obojstranné, nízko položený výsypný otvor
o
vykladanie samospádom vlastnou hmotnosťou tovaru, naraz , stredom,
vysoko položený výsypný otvor
oo
samospádové vykladanie naraz stredom, nízko položený výsypný otvor
p
samospádové vykladanie stredom, možné dávkovanie, vysoko položený
výsypný otvor
pp
samospádové vykladanie stredom, možné dávkovanie, nízko položený
výsypný otvor
 
ZÁKLADNÉ RADOVÉ OZNAČENIE: G
Krytý vozeň bežnej stavby s najmenej 8 vetracími otvormi
Vedľajšie radové označenie:
a
s 2 dvojnápravovými podvozkami
aa
so 6 alebo viacerými nápravami
b
veľkopriestorový vozeň
- s 2 nápravami: nakladacia dĺžka 12 m
nakladací priestor 70 m3
- so 4 alebo viac nápravami: nakladacia dĺžka 18 m
g
na prepravu obilia, zrna a semien
h
na prepravu skorej zeleniny
k
s 2 nápravami: nakladacia hmotnosť < 20 t
so 4 nápravami: nakladacia hmotnosť < 40 t
so 6 a viac nápravami: nakladacia hmotnosť < 50 t
kk
s 2 nápravami: 20 t nakladacia hmotnosť < 25 t
l
s menej než 8 vetracími otvormi
m
s 2 nápravami: nakladacia dĺžka < 9 m
so 4 a viac nápravami: nakladacia dĺžka < 15 m
o
nakladacia dĺžka < 12 m a nakladací priestor > 70 m3
 
ZÁKLADNÉ RADOVÉ OZNAČENIE: H
Krytý vozeň osobitnej stavby
Vedľajšie radové označenie:
a
s 2 dvojnápravovými podvozkami
aa
so 6 alebo viacerými nápravami
b
veľkopriestorový vozeň
-s 2 nápravami: 12 m nakladacia dĺžka < 14m nakladací priestor 70 m3
- so 4 a viac nápravami: 18 m nakladacia dĺžka < 22 m
bb
s 2 nápravami: nakladacia dĺžka 14m
so 4 a viac nápravami: nakladacia dĺžka 22m
c
s čelnými dverami
cc
s čelnými dverami a s vnútorným zariadením na prepravu automobilov
d
s podlahovými klapkami
e
s dvoma podlahami
ee
s viac než dvoma podlahami
f
spôsobilý na prepravu do Veľkej Británie (trajektová a tunelová doprava)
g
na prepravu obilia, zrna a semien
h
na prepravu skorej zeleniny
i
s otvárateľnými bočnými stenami
k
s 2 nápravami: nakladacia hmotnosť < 20 t
so 4 nápravami: nakladacia hmotnosť < 40 t
so 6 a viac nápravami: nakladacia hmotnosť < 50 t
kk
s 2 nápravami: 20 t nakladacia hmotnosť < 25 t
so 4 nápravami: 40 t nakladacia hmotnosť < 50 t
so 6 a viac nápravami: 50 t nakladacia hmotnosť < 60 t
m
s 2 nápravami: nakladacia dĺžka < 9 m
so 4 a viac nápravami: nakladacia dĺžka < 15 m
o
nakladacia dĺžka < 12 m a nakladací priestor 70 m3
 
ZÁKLADNÉ RADOVÉ OZNAČENIE: I
Chladiaci vozeň s regulovanou teplotou
Vedľajšie radové označenie:
a
s 2 dvojnápravovými podvozkami
aa
so 6 nápravami alebo viac
b
s nezávislými nápravami 22 m2 nakladacia plocha 27 m2
bb
s nezávislými nápravami nakladacia plocha > 27 m2
c
s hákmi na mäso
d
na morské ryby
e
elektrický ventilátor
f
spôsobilý na prepravu do Veľkej Británie (trajektová a tunelová doprava)
g
strojné chladenie
gg
chladenie tekutým plynom
h
s tepelnou izoláciou triedy IR
i
s otvárateľnými bočnými stenami
ii
technický doprovodný vozeň
k
s 2 nápravami: nakladacia hmotnosť < 15 t
so 4 nápravami: nakladacia hmotnosť < 30 t
l
izotermické vozne bez schránok na ľad
m
s 2 nápravami: nakladacia plocha < 19 m2
so 4 nápravami: nakladacia plocha < 39 m2
o
so schránkami na ľad menšími ako 3,5 m3
p
bez podlahového roštu
 
ZÁKLADNÉ RADOVÉ OZNAČENIE: K
Plošinový vozeň dvojnápravový bežnej stavby so sklopnými nízkymi stenami a krátkymi klanicami
Vedľajšie radové označenie:
b
s dlhými klanicami
g
zariadený na prepravu kontajnerov
i
s pohyblivým krytom a pevnými čelnými stenami
j
so zariadením na tlmenie nárazov
k
nakladacia hmotnosť < 20 t
kk
s 2 nápravami: 20 t nakladacia hmotnosť < 25 t
l
bez klaníc
m
9 m nakladacia dĺžka < 12m
mm
nakladacia dĺžka < 9 m
o
s pevnými stenami
p
bez stien
pp
s odoberateľnými stenami
 
ZÁKLADNÉ RADOVÉ OZNAČENIE: L
Plošinový vozeň s nezávislými nápravami osobitnej stavby
Vedľajšie radové označenie:
a
s 3 nápravami
aa
so 4 nezávislými nápravami
b
nosný vozeň na prepravu stredných pa – kontajnerov
c
s oplenom
d
zariadený na prepravu cestných vozidiel bez poschodovej plošiny
e
na prepravu cestných vozidiel s druhou plošinou
f
spôsobilý na prepravu do Veľkej Británie (trajektová a tunelová doprava)
g
zariadený na prepravu kontajnerov – okrem pa - kontajnerov
h
zariadený na prepravu plechových zvitkov naložených na ležato
hh
zariadený na prepravu plechových zvitkov naložených na stojato
i
s pohyblivým krytom a pevnými čelnými stenami
j
so zariadením na tlmenie nárazov
k
s 2 a s 3 nápravami: nakladacia hmotnosť < 20 t
kk
2 a s 3 nápravami: 20 t nakladacia hmotnosť < 25 t
l
bez klaníc
m
s 2 nápravami: 9 m nakladacia dĺžka < 12 m
s 3 a 4 nápravami: 18 m nakladacia dĺžka < 22 m
mm
s 2 nápravami: nakladacia dĺžka < 9 m
s 3 a 4 nápravami: nakladacia dĺžka < 18 m
p
bez stien
 
ZÁKLADNÉ RADOVÉ OZNAČENIE: O
Plošinový a otvorený vozeň bežnej stavby s nízkymi stenami a krátkymi klanicami
Vedľajšie radové označenie:
a
s 3 nápravami
f
spôsobilý na prepravu do Veľkej Británie (trajektová a tunelová doprava)
k
nakladacia hmotnosť < 20 t
kk
s 2 nápravami: 20 t nakladacia hmotnosť < 25 t
l
bez klaníc
m
9 m nakladacia dĺžka < 12m
mm
nakladacia dĺžka < 9 m
 
ZÁKLADNÉ RADOVÉ OZNAČENIE: R
Plošinový podvozkový vozeň bežnej stavby so sklopnými čelnými stenami a klanicami
Vedľajšie radové označenie:
b
nakladacia dĺžka 22 m
e
s nízkymi sklopnými bočnicami
g
zariadený na prepravu kontajnerov
h
zariadený na prepravu plechových zvitkov naložených na ležato
hh
zariadený na prepravu plechových zvitkov naložených na stojato
i
s pohyblivým krytom a pevnými čelnými stenami
j
so zariadením na tlmenie nárazov
k
nakladacia hmotnosť < 40 t
kk
40 t nakladacia hmotnosť < 50 t
l
bez klaníc
m
15 m nakladacia dĺžka < 18 m
mm
nakladacia dĺžka < 15 m
o
s pevnými čelnými stenami nižšími ako 2 m
oo
s pevnými čelnými stenami vysokými 2 m a viac
p
bez čelných stien
pp
s odoberateľnými stenami
 
ZÁKLADNÉ RADOVÉ OZNAČENIE: S
Plošinový podvozkový vozeň osobitnej stavby
Vedľajšie radové označenie:
a
so 6 nápravami (2 trojnápravové podvozky)
aa
s 8 nápravami alebo viac
b
na prepravu stredných pa – kontajnerov
c
s oplenom
d
zariadený na prepravu cestných vozidiel bez poschodovej plošiny
e
na prepravu cestných vozidiel s druhou plošinou
f
spôsobilý na prepravu do Veľkej Británie (trajektová a tunelová doprava)
g
zariadený na prepravu transkontajnerov do 60 stôp
gg
zariadený na prepravu transkontajnerov do 80 stôp
h
zariadený na prepravu plechových zvitkov naložených na ležato
hh
zariadený na prepravu plechových zvitkov naložených na stojato
i
s pohyblivým krytom a pevnými čelnými stenami
j
so zariadením na tlmenie nárazov
k
so 4 nápravami: nakladacia hmotnosť < 40 t
so 6 a viac nápravami: nakladacia hmotnosť < 50 t
kk
so 4 nápravami: 40 t nakladacia hmotnosť < 50 t
so 6 a viac nápravami: 50 t nakladacia hmotnosť < 60 t
l
bez klaníc
m
so 4 nápravami: 15 m nakladacia dĺžka < 18 m
so 6 a viac nápravami: 18 m nakladacia dĺžka < 22 m
mm
so 4 nápravami: nakladacia dĺžka < 15 m
so 6 a viac nápravami: nakladacia dĺžka < 18 m
o
kĺbový vozeň s 3 dvojnápravovými podvozkami
p
bez stien
 
ZÁKLADNÉ RADOVÉ OZNAČENIE: T
Vozeň s otvárateľnou strechou
Vedľajšie radové označenie:
a
s 2 dvojnápravovými podvozkami
aa
so 6 alebo viacerými nápravami
b
veľkopriestorový vozeň
- s 2 nápravami: nakladacia dĺžka 12 m
- so 4 a viac nápravami: nakladacia dĺžka 18 m
c
s čelnými dverami
d
vykladanie samospádom, regulovateľne, vysoko položený výsypný otvor
dd
vykladanie samospádom, regulovateľne, nízko položený výsypný otvor
e
so svetlou výškou dverných otvorov nad 1,90 m
f
spôsobilý na prepravu do Veľkej Británie (trajektová a tunelová doprava)
g
na prepravu obilia, zrna a semien
h
zariadený na prepravu plechových zvitkov naložených na ležato
hh
zariadený na prepravu plechových zvitkov naložených na stojato
i
s otvárateľnými bočnými stenami
j
so zariadením na tlmenie nárazov
k
s 2 nápravami: nakladacia hmotnosť < 20 t
so 4 nápravami: nakladacia hmotnosť < 40 t
so 6 a viac nápravami: nakladacia hmotnosť < 50 t
kk
s 2 nápravami: 20 t nakladacia hmotnosť < 25 t
so 4 nápravami: 40 t nakladacia hmotnosť < 50 t
so 6 a viac nápravami: 50 t nakladacia hmotnosť < 60 t
l
vykladanie samospádom súčasne obojstranne, vysoko položený výsypný otvor
ll
samospádové vykladanie, súčasne obojstranné, nízko položený výsypný otvor
m
s 2 nápravami: nakladacia dĺžka < 9 m
so 4 a viac nápravami: nakladacia dĺžka < 15 m
o
vykladanie samospádom vlastnou hmotnosťou tovaru, naraz , stredom,
vysoko položený výsypný otvor
oo
samospádové vykladanie naraz stredom, nízko položený výsypný otvor
p
samospádové vykladanie stredom, možné dávkovanie, vysoko položený
výsypný otvor
pp
samospádové vykladanie stredom, možné dávkovanie, nízko položený
výsypný otvor
 
ZÁKLADNÉ RADOVÉ OZNAČENIE: Z
Cisternový (kotlový) vozeň
Vedľajšie radové označenie:
a
s 2 dvojnápravovými podvozkami
aa
so 6 alebo viacerými nápravami
c
vykladanie tlakom
e
s vykurovacím zariadením
f
spôsobilý na prepravu do Veľkej Británie (trajektová a tunelová doprava)
g
na prepravu stlačených, skvapalnených a pod tlakom rozpustených plynov
i
s nekovovou nádržou
j
so zariadením na tlmenie nárazov
k
s 2 nápravami: nakladacia hmotnosť < 20 t
so 4 nápravami: nakladacia hmotnosť < 40 t
so 6 a viac nápravami: nakladacia hmotnosť < 50 t
kk
s 2 a s 3 nápravami: 20 t nakladacia hmotnosť < 25 t
so 4 nápravami: 40 t nakladacia hmotnosť < 50 t
so 6 a viac nápravami: 50 t nakladacia hmotnosť < 60 t
 
ZÁKLADNÉ RADOVÉ OZNAČENIE: U
Vozne špeciálnej stavby, ktoré nie sú zaradené do radov F, H, L, S alebo Z
Vedľajšie radové označenie:
a
s 2 dvojnápravovými podvozkami
aa
so 6 alebo viacerými nápravami
c
vykladanie tlakom
d
vykladanie samospádom, regulovateľne, vysoko položený výsypný otvor
dd
vykladanie samospádom, regulovateľne, nízko položený výsypný otvor
f
spôsobilý na prepravu do Veľkej Británie (trajektová a tunelová doprava)
g
na prepravu obilia, zrna a semien
i
pre prepravu s PNM
k
s 2 a s 3 nápravami: nakladacia hmotnosť < 20 t
so 4 nápravami: nakladacia hmotnosť < 40 t
so 6 a viac nápravami: nakladacia hmotnosť < 50 t
kk
s 2 a s 3 nápravami: 20 t nakladacia hmotnosť < 25 t
so 4 nápravami: 40 t nakladacia hmotnosť < 50 t
so 6 a viac nápravami: 50 t nakladacia hmotnosť < 60 t
l
vykladanie samospádom súčasne obojstranne, vysoko položený výsypný otvor
ll
samospádové vykladanie, súčasne obojstranné, nízko položený výsypný otvor
o
vykladanie samospádom vlastnou hmotnosťou tovaru, naraz , stredom,
vysoko položený výsypný otvor
oo
samospádové vykladanie naraz stredom, nízko položený výsypný otvor
p
samospádové vykladanie stredom, možné dávkovanie, vysoko položený
výsypný otvor
pp
samospádové vykladanie stredom, možné dávkovanie, nízko položený
výsypný otvor
 
 

Národné písmenové označenie
 
Národné písmenové označenie nákladných vozňov ČSD (Národné radové označovanie) bolo v platnosti na ČSD pred dňom 1.1.1985. Po zavedení medzinárodného písmenového označovania sa uvádzalo v zátvorke aj národné radové označovanie.
 
Označovanie pozostávalo z veľkých a malých písmen, pričom veľké písmená vyjadrovali rad vozňa, jeho základné vlastnosti a možnosti využitia, malé písmená ako vedľajšie označenie označovali bližšie ostatné vlastnosti vozňa.
 
Základné radové označenie nákladných vozňov
Z; M
kryté (zatvorené)
V; U
otvorené, vysokostenné – výška bočníc najmenej 800 mm
N
otvorené, nízkostenné – výška bočníc nižšia než 800 mm
P
plošinové
O
oplenové – s oplenom
S; V; W
výsypné – s výsypným zariadením
R
cisternové, nádržkové
L
chladiace
H
hlbinné
PP
pre prepravu automobilov
 
Vedľajšie písmenové označenie nákladných vozňov
a
štyri nápravy
c
priebežné potrubie parného vykurovania
d
ložná dĺžka od 10 m  od 11m pri dvojnápravových otvorených vozňoch
e
pri vozňoch radu Pa – šírka podlahy 2,75 – 2,89 m pri vysokostenných vozňoch, možnosť vykládky na rotačnom výklopníku
f
pre trajektovú prepravu – s pákovou brzdou, ovládanou s oboch bokov vozňa
ff
dtto – pre prepravu do Veľkej Británie
h
zariadenie pre možnosť ohrevu prepravovaného substrátu po pripojení na zdroj vykurovania
i
pri vozňoch radu Pa – šírka podlahy 2,90 – 2,00 m
pri cisternových vozňoch, izolovaná cisterna
j
špeciálny vozeň s nádržkami alebo nádobami
k
pri dvojnápravových vozňoch nízkostenných a plošinových – vozeň s klanicami
n
pri vozňoch radu Pao – nízke odnímateľné steny
o
pri vozňoch radu Pa – šírka podlahy 3 m a viac
p
pri dvojnápravových otvorených nákladných vozňoch pevné neodnímateľné bočnice
pri vozňoch radu Wap – pneumatické ovládanie výsypných klapiek
pp
poschodové nákladné vozne pre prepravu automobilov
r
spôsobilosť na prechod na širokorozchodné trate
s
špeciálny vozeň:
krytý s ložnou plochou 29 m2 a viac;
otvorený vozeň s ložnou dĺžkou 12 m a viac;
výsypný – u vozňoch radu V;
Z vozeň schopný jazdy 100 km/h
t
pri dvojnápravových vozňoch hmotnosť nákladu 20 t a viac
u
pri dvojnápravových vozňoch radu V – ložná dĺžka menšia ako 8 m
v
pri vozňoch radu Paov – odnímateľné steny výšky 800 mm a viac
x
viac ako štyri nápravy
y
tri nápravy
z
otvárateľná strecha,
u chladiacich vozňoch vlastné strojné chladenie
 
V článku som sa snažil uviesť aspoň základné informácie o označovaní nákladných vozňov. Záujemcom o podrobnejšie informácie odporúčam literárne a iné zdroje: 
 • Kouba František, Zedník Luděk: Nákladní vozy ČSD, NADAS, Praha 1989,
 • internetové stránky spoločnosti ZSCS.
 

Home