Železničné.info pro PDA Železničné.info pro PDA - 30.05. 2024
Home | Top 10 | Vyhľadávanie |
Trate 170-174
Na trati Tisovec – Brezno postavia nové mosty
Peter, 14.05.2014 (57401 prečítané)

Na železničnej trati z Tisovca do Brezna by mali byť postavené dva nové železničné mosty. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia cesty I/72. Je to niekdajšia cesta II/530. Kto išiel z Tisovca do Brezna autom vie, že táto cesta je najmä od Bánova po Zbojskú úzka a kľukatá, a keď sa na nej stretnú väčšie nákladné autá, alebo autobus s nákladným autom, majú problém prejsť vedľa seba. Rekonštrukcia prebieha práve v tomto kritickom úseku (Zbojská – Tisovec–Bánovo), kde sa cesta mimoúrovňovo trikrát križuje so železničnou traťou, ktorá je tu vedená na dvoch viaduktoch známych ako pod Dielom a Čertov.

Jemný úvod do problematiky
 
Cesta I/72 síce nie je súčasťou žiadneho medzinárodného cestného ťahu, ale je jediným možným prepojením medzi severnou a juhovýchodnou časťou Banskobystrického samosprávneho kraja a jej kvalita má priamy dopad na hospodárske a turistické aktivity v celom záujmovom území. Parametre súčasnej cesty I/72 nezodpovedajú potrebám, aké vyžaduje cesta I. triedy. Navrhovaná rekonštrukcia cesty je v súlade s uznesením vlády SR č. 804/2007 z 26. septembra 2007 k analýze sociálno-ekonomickej situácie okresu Rimavská Sobota a návrhom na zlepšenie v sociálnej, hospodárskej a kultúrnej oblasti. Plánovaná investícia je taktiež v súlade s Koncepciou rozvoja cestnej a diaľničnej siete a s Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001.
 
Účelom pripravovanej investície je odstránenie obmedzení na trase z hľadiska bezpečnosti dopravy. Vybudovaním dvojpruhovej, smerovo nerozdelenej komunikácie dôjde k zvýšeniu bezpečnosti premávky, k zvýšeniu kapacity cesty, dopravnej rýchlosti a k zníženiu nehodovosti, spotrebe pohonných látok, exhalátov a hladiny hluku. V neposlednom rade pôjde o kvalitné napojenie celého regiónu na vyššiu komunikačnú sieť.
 
Súčasný stav cesty I/72 v riešenom úseku (Zbojská – Tisovec–Bánovo) je v nevyhovujúcom smerovom, a najmä šírkovom usporiadaní, ktoré je hlavnou prekážkou plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky. Veľké problémy vytvára tranzitná doprava a strety veľkých nákladných vozidiel, ktorým je v súčasnosti zakázaný prejazd, pokiaľ ich dĺžka presahuje 12 m. Ide o bodové závady a aj súvislé úseky, kde šírka vozovky neumožňuje míňanie sa protiidúcich nákladných vozidiel. Uvedené problémy sa zhoršujú príchodom zimného obdobia.
 
Súčasná cesta I/72 v úseku Zbojská, sedlo – Tisovec, Čertova dolina prechádza z okresu Brezno do okresu Rimavská Sobota. Predmetný úsek cesty I/72 v dĺžke cca 0,550 m sa nachádza medzi sedlom Zbojská a úsekom cesty Bánovo, v mieste križovania so železničnou traťou č.174 Brezno – Jesenské, pod viaduktom Čertova dolina. Tranzitná doprava prechádzajúca týmto úsekom tvorí najväčšiu časť dopravy vzhľadom na to, že v tomto úseku sa nenachádza výrazný zdroj a cieľ dopravy. Územný plán vyššieho územného celku uvažuje s rekonštrukciou cesty I/72 s cieľom zvýšenia jej kapacity a bezpečnosti dopravy. Podiel nákladnej dopravy na ceste I/72 v tomto úseku dosahuje 25 až 30 %. Z hľadiska dopravného zaťaženia patrí tento úsek cesty I/72 k menej zaťaženým úsekom ciest I. triedy. Dnešná cesta I/72 bola v nedávnej minulosti vedená ako cesta II. triedy s označením II/530, ktorá svojim stavebno-technickým stavom a návrhovými parametrami nezodpovedala potrebám zvyšujúcej sa dopravy. Po preradení cesty II/530 do siete ciest I. triedy a jej zmene na cestu I/72 bolo nutné pristúpiť ku kompletnej rekonštrukcii, a tým dosiahnuť minimálne požiadavky kladené na cesty I. triedy. Komunikácia je riešená z dôvodu nevhodného šírkového usporiadania na ceste I/72 v predmetnom úseku, čím dochádza k obmedzeniu dopravy a vytváraniu potencionálnych dopravných kolízii. Na trase sa nachádzajú bodové závady z pohľadu nedostatočných smerových parametrov pre cestu I. triedy.
 
Situovaniu cesty I/72 v Národnom parku Muránska planina s konfiguráciou terénu zodpovedajúcou horskému územiu so sklonmi svahov nad 20 % zodpovedá aj priestorová poloha cesty. Pozdĺžny sklon vo väčšej časti cesty je cca 5,5 %. Šírkové usporiadanie cesty s voľnou šírkou 6,5m zodpovedá tomuto členeniu terénu, ale nezodpovedá najmä bezpečnosti dopravy s nedostatočnými rozhľadovými pomermi. V úzkom údolí horských tokov je cesta situovaná s točkami polomeru cca 25 m. V mieste týchto točiek je obmedzená rýchlosť jazdy na max. 40 km/hod. Cesta v celom úseku dosahuje vysokú krivoľakosť.
 
Čertov viadukt - tri varianty výstavby cesty I/72
Trať 174
 
V rámci rekonštrukcie cesty „I/72 Zbojská, sedlo - Tisovec, Čertova dolina“ vo vzťahu k železničnej trati 174 Brezno – Jesenské je kritickým miestom križovanie cesty I/72 so železničnou traťou pri spodnej podpere Čertovho viaduktu. Z troch variantov sa nakoniec realizuje tzv. variant A červený, v rámci ktorého sa na železničnej trati 174 nad cestou I/72 v km 2,059 (pozn. stavebný kilometer cesty) v novej trase vybuduje nový železničný most.
 
Čertov viadukt - stav v roku 2008
Trať 174
 
Kritické miesto križovania cesty a železničnej trate
Trať 174
 
Motorka do Tisovca
Trať 174
 
Bočný pohľad
Trať 174
 
Smer Tisovec
Trať 174
  
Nový most je navrhnutý z dôvodu zmeny trasy komunikácie I/72, v rámci rekonštrukcie cesty, kvôli čomu sa zmenila aj poloha kríženia so železničnou traťou 174, čím sa odstráni kritické miesto križovania cesty I/72 a železničnej trate 174. Cestná komunikácia bude v tomto úseku vedená v skalnom záreze, ktorý bude premostený novým železničným mostom. Mostný objekt je navrhnutý ako jednopoľový most.
 
Realizovaný červený variant
Vizualizácia nového mostu (Doprastav, a.s.)
Trať 174
 
Nerealizovaný variant B
Trať 174Trať 174
 
Nerealizovaný variant C
Trať 174Trať 174
   
Charakteristika mosta: jednopoľový kolmý oceľový priehradový most
Počet koľají: 1
Spádové pomery: 4,91%
Smerové pomery: MPP2,5R koľaj v oblúku a v priamej
Zvršok: T
Podvaly: drevené
Počet polí: 1
Dĺžka mosta: 53,375 m
Dĺžka nosnej konštrukcie: 39,520 m
Rozpätie mosta: 38,355 m
Šikmosť mosta: kolmý
Uhol kríženia s c I/72: 42,59g (38,33°)
Šírka medzi zábradlím: 5,550 m
Výška nad niveletou c I/72: 11,059 m
Stavebná výška: 5,075 m
Plocha nosnej konštrukcie: 219,34 m2
 
Čertov viadukt - súčasnosť
Trať 174
 
Výstavba zárezu po pravej strane
Trať 174
 
Výstavba zárezu po ľavej strane
Trať 174
 
Smer Tisovec
Trať 174
 
Dtto
Trať 174
  
Okrem už spomenutých dvoch viaduktov, železničná trať 174 sa mimoúrovňovo križuje s cestou I/72 aj na ďalších dvoch miestach. Ide o krátke železničné mosty s jedným poľom, pričom popod most ide cesta a potok Furmanec. Z dôvodu rozšírenia cesty I/72 by mal byť v Bánove vybudovaný ďalší, menší prefabrikovaný klenbový most, kam sa prevedie potok Furmanec a cesta pod existujúcim mostom sa rozšíri. Ďalšie informácie o parametroch tohto mosta sa mi žiaľ nepodarilo zatiaľ zistiť.
 
Mapka lokality
Trať 174
 
Bánovo - most nad cestou I/72 a potokom Furmanec
Trať 174
 
Pohľad opačným smerom - smer Brezno
V tomto priestore by mal byť nový most
Trať 174
 
Bočný pohľad - smer Tisovec
Trať 174
  
Výstavba nových mostných objektov na železničnej trati si vyžiada výluku železničnej dopravy. Výluka by mala začať v polovici júna 2014 a trvať by mala asi tri mesiace.
 
Viadukt pod Dielom
Trať 174
 
Ukončenie rekonštrukcie cesty I/72 je plánované v tomto roku, ale pravdepodobne sa termín posunie. V každom prípade v roku 2015 by mala byť nová cesta hotová a uvedená do užívania. Verejne sa už dnes hovorí o tom, že potom bude zastavená osobná doprava na železničnej trati 174 medzi Tisovcom a Breznom, takže na trati sa len sporadicky objaví historický motorový a parný vlak OZ Zubačka. Parný vlak by mal svoju prvú jazdu absolvovať koncom septembra. 
 
Pre úplnosť uvediem, že cesta I/72 sa križuje so železničnou traťou 174 aj pred Tisovcom, kde bol pri výstavbe Tisovského tunela vybudovaný vysoký násyp.
 
Dvojitý klenbový most pri Tisovci
Trať 174
 
Viac fotografií z prebiehajúcej rekonštrukcie cesty I/72 a oboch viaduktov sú vo fotoalbume.
 
Informácie uvedené v článku som čerpal zo zdrojov: 
  1. Dopravoprojekt, a.s.,
  2. ŽSR.

Súvisiace články:
Mechanické závory v Hačave zanikli (19.02.2018)
Oslava 120. výročia tisovskej zubačky (30.11.2016)
Nedeľa so Zubačkou (12.07.2015)
Tip na výlet: Ozubnicový parný vlak vyjde na trať (01.10.2014)
Doprava na trati z Tisovca do Brezna je obnovená (08.09.2014)
Vitaj Zubačka... (22.05.2014)
Prvý parný deň v Tisovci (20.04.2014)
Trať Tisovec – Pohronská Polhora dostala ďalší úder (17.03.2013)
Železničná stanica Tisovec (30.04.2012)
Hrozí zánik trate Jesenské – Brezno? (05.04.2011)
Železničná trať z Pohronskej Polhory do Tisovca je národnou kultúrnou pamiatkou (11.02.2008)
Tisovecký (Tisovský) tunel (19.01.2008)
Trať 174: Brezno - Tisovec - Rimavská Sobota - Jesenské (27.09.2007)


Home